Звіт виконувача обов`язків ректора двнз «Криворізький національний університет» Ступніка Миколи Івановича Зміст Виконання положень Статуту навчального закладу 3Скачати 332.02 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір332.02 Kb.


Річний звіт

виконувача обов`язків ректора

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Ступніка Миколи Івановича

Зміст


  1. Виконання положень Статуту навчального закладу 3

  2. Виконання показників ефективності використання

державного майна 15

  1. Виконання показників ефективності підготовки

науково-педагогічних кадрів через аспірантуру

та докторантуру 21  1. Видання підручників, посібників, науково-методичної

літератури 22

  1. Дотримання законодавства у сфері діяльності вищого

навчального закладу 23

6. Результати перевірок університету 241. Виконання положень Статуту навчального закладу
Статут ДВНЗ «КНУ» є основоположним документом, який визначає основні завдання, права, обов’язки, правила функціонування органів університету задля реалізації мети й завдань, поставлених перед університетом. Відповідно до п. 1.4 Статуту в 2015 році здійснювалися заходи щодо повного, всебічного та якісного виконання статутних завдань.

У звітному році в університеті проліцензована спеціальність «Водопостачання та водовідведення». Акредитовано 13 напрямів підготовки та спеціальностей, з яких 7 – магістерські. Успішно здійснено первинну акредитацію 6 напрямів підготовки та спеціальностей, з них 1 – за ступенем «бакалавр», 3 – за ОКР «спеціаліст», 2 – за ступенем «магістр».

У 2015 році на навчання до університету було прийнято 4518 вступників.

З них за денною формою навчання – 2774 особи ( 1277 – на перший курс, 378 – за скороченою формою навчання, 747 – на ОКР «спеціаліст», 372 – на ступінь «магістр»), за заочною формою навчання – 1627 осіб (157 – на перший курс, 516 – за скороченою формою, 832 – на ОКР «спеціаліст», 122 – на ступінь «магістр»).


Для здобуття другої вищої освіти на ІІ-ІІІ курс було прийнято 117 осіб, з них на факультети загальноуніверситетського підпорядкування прийнято 57 осіб, в економічному інституті 5 осіб, у педагогічному – 55 осіб. Для здобуття другої вищої освіти шляхом перепідготовки прийнято 174 особи (109 осіб – на технічні спеціальності, 65 – на економічні спеціальності).
На навчання для здобуття ОКР «молодший спеціаліст» зараховано 1200 осіб.

Загальний обсяг прийому на навчання за держзамовленням денної форми склав 1154 місця за ступенем «бакалавр», 558 місць – за ОКР «спеціаліст», 264 місця – за ступенем «магістр». На заочну форму: за ступенем «бакалавр» – 140 місць, 52 місця – за ОКР «спеціаліст», 20 місць – за ступенем «магістр».


План держзамовлення університет виконав повністю. Ліцензійні обсяги заповнені на 40 %.
Поза конкурсом було зараховано 25 інвалідів І та ІІ груп, 38 осіб, які мають пільги відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», 2 особи – відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", 1 – відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 2 особи – відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

За цільовим направленням зараховано 23 особи з-поміж сільської молоді.

На перший курс університету цьогоріч вступили за денною формою навчання 28, за заочною формою навчання – 16 іноземних громадян.
У звітному році приділялася значна увага підготовці нормативних документів, що визначають організацію освітнього процесу в умовах упровадження норм Закону України «Про вищу освіту», обговоренню питань удосконалення та розроблення навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Результатом проведеної роботи у 2015 році є:

– зменшення максимального аудиторного навантаження науково-педагогічних працівників з 900 до 600 годин;

– запровадження ваги 1 кредиту ЕКТС – 30 годин замість 36 годин;

– розроблення навчальних планів освітнього рівня «магістр» із терміном навчання 1,5 року за всіма спеціальностями університету;

– періодичне оновлення видів навчального навантаження та їх норм відповідно до рівня освітніх технологій.


Завданням колективу університету на 2016 рік є розроблення нових освітніх програм у межах нового переліку спеціальностей, нових навчальних планів підготовки фахівців та відповідне оновлення навчально-методичного забезпечення.

В умовах упровадження норм Закону України «Про вищу освіту», а саме зменшення максимального аудиторного навантаження науково-педагогічних працівників з 900 до 600 годин, зменшення кількості годин в одному кредиті з 36 до 30, самостійна робота студентів та її навчально-методичне забезпечення набувають особливої актуальності.

Посилення ролі самостійної роботи студентів, якісний рівень її навчально-методичного забезпечення сьогодні неможливе без упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Одним із напрямів цієї діяльності є забезпечення функціонування сайту «Інформаційний портал» як елемента дистанційного навчання, який створено з метою вдосконалення навчального процесу та полегшення доступу студентів до методичних і навчальних матеріалів. Нині кожен студент, де б він не знаходився, може в будь-який час ознайомитися з навчально-методичною базою сайту, включаючи навчальну й робочу програми курсу, конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт; переглянути перелік усіх спеціальностей, склад викладачів, навчальних дисциплін по кожній кафедрі.

В університеті здійснено заходи щодо впровадження елементів дистанційної освіти, таких як програма перевірки знань, у рамках якої кожен викладач може проводити адміністрування своїх тестів, студентів, що проходять тестування, і переглянути результати поточного тестування тощо. У лабораторії дистанційного навчання розроблено та сертифіковано понад тисячу електронних навчально-методичних комплексів, продовжується консолідація інформаційних систем супроводу навчального процесу. Розширився функціонал ВНС (віртуальне навчальне середовище). Зокрема, збільшилася кількість матеріалів у ньому, упровадилися модулі відеолекцій, тестування, форумів.

Розроблено план упровадження технологій дистанційного навчання на 2016 р.

Уведено в експлуатацію корпоративну електронну мережу, за допомогою якої здійснюється документообіг.

Сьогодення вимагає істотної перебудови змісту, методів і технологій освітньої системи. Така перебудова стосується і практичної підготовки студентів. Тому в звітному році колектив університету продовжував направляти свою роботу на активізацію роботи філій кафедр, створених на галузевих підприємствах. Їх наявність певною мірою знижує гостроту проблеми визначення баз практики, забезпечує ознайомлення студентів із сучасними технологіями та новою технікою, науково-технічною інформацією. Усі види практики забезпечені базами, керівниками від університету та виробництва, відображені в навчальних планах та графіках навчального процесу.
На 22 факультетах університету навчаються 12576 студентів, з них за денною формою навчання – 7751 студенти, за заочною – 4825 студентів. У закладах II рівня акредитації, що входять до складу університету, навчаються на сьогодні 5826 студентів, з них за денною формою – 4962 студенти, за заочною – 864 студенти. Контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації становить 1238 осіб, курсів підготовки до вступу – 1036 осіб, за системою перепідготовки навчаються 376 осіб.

Показник успішності студентів усіх форм навчання, результати захисту дипломних проектів, магістерських робіт вказують на те, що рівень знань студентів відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик.


Так, за результатами зимової сесії 2015–2016 н.р. абсолютна успішність студентів денної форми навчання складає 80,3%, якість успішності – 35,7%. Студенти заочної форми навчання мають показник абсолютної успішності 81%, а якість успішності – 30,1%.
У 2015 році університет за денною та заочною формами навчання закінчили 2595 бакалаврів, 2308 спеціалістів, 715 магістрів. Разом – 5618 фахівців, що на 1396 фахівців менше, ніж у минулому році.

На «відмінно» та «добре» в 2015 році захищено 79,9% кваліфікаційних робіт і дипломних проектів. Одержали дипломи з відзнакою 308 осіб (5,5%).

Збільшилася практична спрямованість кваліфікаційних робіт і дипломних проектів, абсолютна більшість яких виконується з використанням пакетів прикладних програм. За останні три роки кількість робіт, наукову або практичну цінність яких відзначила ДЕК, зросла з 82,7% до 85,3 %; рекомендованих до впровадження у виробництво – із 21,8% до 22,3 %; виконаних на замовлення підприємств – із 21,5% до 22,3%. Частина студентів захищає кваліфікаційні роботи та дипломні проекти іноземними мовами. За останні три роки їх кількість зросла з 27 до 30 осіб. Передумовою цього є викладання низки навчальних дисциплін іноземними мовами.

Цьогоріч уперше відповідальність за виготовлення дипломів, додатків до них та додатків європейського зразка покладалися на вищі навчальні заклади. Наш університет з цим завданням упорався відмінно.

Протягом звітного періоду посилився кадровий потенціал університету.

Докторські дисертації захистили 8 доцентів, кандидатські 32 викладачі, вчені звання одержали 57 науково-педагогічних працівників університету. 108 викладачів пройшли стажування на підприємствах, організаціях та в інших ВНЗ.

Сьогодні на 87 кафедрах працюють 1044 штатні викладачі, серед них 94 доктори наук, професори, 608 кандидатів наук, доцентів. Найбільша кількість викладачів, які мають науковий ступінь, на факультетах загальноуніверситетського підпорядкування – 55 докторів наук (було 54) та 244 кандидати наук. У педагогічному інституті їх 23 (було 16) докторів наук, 229 кандидатів наук. В економічному інституті 8 докторів наук, 86 кандидатів наук, у металургійному інституті 5 докторів наук, 29 кандидатів наук.
Наукова робота у Криворізькому національному університеті здійснюється відповідно до державних програм, якими визначено пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки та підготовки інженерних і наукових кадрів.

Науково-дослідні роботи виконуються за рахунок загального та спеціального фондів держбюджету, які спрямовано розв`язання актуальних проблем розроблення енерго- та ресурсозберігаючих технологій видобутку й переробки залізорудної сировини, створення сучасних машин та обладнання, збереження навколишнього середовища та охорони праці, підвищення рівня механізації й автоматизації технологічних процесів, підвищення якості освіти тощо.

Університет є одним із лідерів серед вищих навчальних закладів України за показником ефективності використання бюджетних коштів на наукову діяльність, тобто за співвідношенням коштів, одержаних у 2015 році за виконання 12 госпдоговорів – 15550 тис. грн та за програмою фінансування 11 науково-дослідних робіт з загального фонду держбюджету – 1705 тис.грн.

Науково-дослідна робота здійснюється в навчальних інститутах та факультетах загальноуніверситетського підпорядкування, наукові колективи яких об’єднано в науково-дослідну частину, а також у Науково-дослідному гірничорудному інституті та Науково-дослідному інституті безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості.

Університет є власником значного обсягу науково-технічних розроблень, втілення яких на підприємствах України різних галузей промисловості дозволяє розв`язувати проблеми, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, зниження собівартості продукції та підвищення її якісних показників.

У звітному році виконувалися госпдоговірні й держбюджетні наукові дослідження. Це забезпечило розроблення нових технічних рішень, на які подано 62 заявки та одержано 52 патенти України для захисту наукових пріоритетів дослідників.

У реалізації наукового потенціалу університету значну роль відіграє відділ наукових досліджень інноваційних об'єктів.

Основним завданням з комерціалізації науково-технічних розроблень університету є створення системного підходу до інформування широкого кола фахівців підприємств і наукових установ про досягнення науковців, які можуть бути використані в різних галузях промисловості України.

Робота з комерціалізації наукових розроблень університету проводиться в напрямках:

– виконання робіт до підготовки з трансферу наукових розроблень, виконаних в університеті, до підприємств, зацікавлених у виконанні наукових досліджень та одержанні результатів для підвищення ефективності промислового виробництва;

– усебічний захист прав інтелектуальної власності університету, включаючи захист авторських прав, захист промислової власності та інших об'єктів, які є результатом інтелектуальної діяльності науковців університету;

– надання допомоги підприємствам з боку науковців профільних технічних кафедр із проведення експертизи інноваційних і науково-технічних проектів, а також планування перспективних наукових досліджень з підвищення якості та конкурентності продукції;

– забезпечення професорсько-викладацького складу й науковців університету необхідною методичною, нормативною та науково-технічною літературою з питань комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, створеної в університеті;

– удосконалювання методики викладання курсу "Інтелектуальна власність" стосовно питань, пов'язаних із комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності.

У Криворізькому національному університеті Рада молодих учених сприяє становленню молодих учених та взаємодії аспірантів, магістрів та студентів, які проявили себе в науці.

Рада забезпечує:

– інформування молодих учених у галузі нормативної й наукової документації, стандартизації наукових робіт, оперативної інформації про проведення наукових конференцій, необхідної документації при відкритому друці;

– інформування про новітні розроблення у світі фундаментальних і прикладних наук;

– здійснення пошуку бізнес-партнерів з упровадження наукових розроблень шляхом застосування роботи в комп'ютерних мережах;

– проведення наукових конференцій та семінарів.

Однією з форм реалізації наукового потенціалу творчо обдарованої студентської молоді, засобом залучення до сфери наукових досліджень більш широкого контингенту студентів є студентське наукове товариство. Студентське наукове товариство об’єднує членів наукових спеціалізованих гуртків, створених при кафедрах університету, а також студентів, які працюють над індивідуальними науковими темами.

З метою всебічного сприяння науковій, винахідницькій та творчій діяльності студентів, залучення їх до науково-дослідницької роботи створено студентські наукові гуртки, основними завданнями яких є:

–  сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

–  пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної допомоги;

–  сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

–  організація спільних наукових проектів із молодими вченими й аспірантами університету.

За кількістю робіт, надісланих на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2015 році, наш університет посів V місце серед ВНЗ України. За результатами конкурсу 5 робіт одержали дипломи першого ступеня, 9 робіт – другого ступеня й 11 робіт – третього ступеня. Університет був базовим навчальним закладом із проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з геологічних наук та гірництва. За відповідний рівень його проведення університет відзначений у наказі Міністерства освіти і науки України.

Студенти університету посіли 7 призових місць у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін. Історія України, хімія, геологія, комп’ютерні системи та мережі, розробка родовищ та видобування корисних копалин, обробка металів тиском, економіка підприємства - дисципліни, переможцями з яких стали студенти Криворізького національного університету.


Разом тим є проблеми, розв`язання яких дозволить забезпечити високоефективну підготовку науково-інженерних кадрів і високий рівень наукових досліджень. До них слід віднести:

– надання податкових пільг суб'єктам господарювання  для  сприяння  умовам  прискорення реалізації досягнень науки і техніки в промисловості, економіці  та суспільстві; 

–  відновлення діяльності  позабюджетного інноваційного фонду за рахунок відрахувань від господарської діяльності підприємств усіх форм власності;

– цільове державне асигнування науково-дослідної роботи студентів, зокрема, виділення коштів на створення й розширення матеріальної бази студентських експериментальних лабораторій і центрів;

– соціальні гарантії на заробітну плату й тарифну відпустку, які повинні бути однаковими як для наукових співробітників науково-дослідних інститутів Академій наук України, так і для  наукових співробітників галузевих науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів.

Підвищенню престижу КНУ впродовж звітного періоду сприяла його міжнародна діяльність. Вона включала підготовку фахівців для зарубіжних країн, міжнародні наукові зв'язки, обмін візитами із закордонними університетами.

Географія зв’язків університету охоплює такі країни, як: Марокко, Франція, Великобританія, Польща, Румунія, Росія, Білорусь, Німеччина, Словаччина, США, Швеція тощо.

В університеті навчаються студенти з 20 країн Африки, Азії, Близького Сходу та СНД. Здобувають базову освіту 99 студентів за денною формою навчання, 38 студентів за заочною формою, 28 студентів навчаються на підготовчому відділенні. 39 студентів у 2015 році успішно завершили навчання та одержали дипломи бакалаврів і магістрів.


Професорсько-викладацький склад, аспіранти, студенти університету беруть активну участь у різноманітних форумах, конференціях та симпозіумах. Були здійснені відрядження до Бельгії, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Швеції, Франції.

Активно реалізуються програми й проекти за основними напрямками діяльності наукових міжнародних організацій країн ближнього та дальнього зарубіжжя, діють 56 договорів про співпрацю з науковими та освітніми установами з 18 країн.

Протягом 2015 року було укладено угоди з такими новими зарубіжними університетами та організаціями, як Полонійна Академія в Ченстохові (Польща), Інститут прикладної фотограметрії та геоінформатики Яде-Університету прикладних наук (Німеччина).

Готуються до підписання угоди про співробітництво з Аксарайським університетом (Туреччина) та Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі (Грузія).

Університет виступає партнером проекту "Теmpus", реалізація якого забезпечує підтримку досліджень у галузі керування сферою вищої освіти з використанням досвіду ЄС у цій царині. Крім того, університет є виконавцем проектів за програмою "РП7", призначених для підтримки спільних досліджень, розроблень інновацій у науці й техніці.

За підсумками 12-го щорічного міжнародного конкурсу «Арткам для шкіл», який проводиться британською компанією Delcam у номінації «Конкурсна робота вчителя та конкурсна робота учня», найкращими результатами в Україні відзначені учні з Кривого Рогу. Це свідчить про успіх розвитку Навчального округу “ArtCam Kryvbas”, організованого з ініціативи Навчально-наукового центру «КНУ-Delcam» на базі кафедри технології машинобудування університету та Криворізької середньої школи №68.

У березні 2015 року команда студентів факультету інформаційних технологій університету на Міжнародному конкурсі технологій та інновацій «Xplore New Automation Award 2015» у місті Бад Пірмонт, який проводить партнер – німецька компанія “Phoenix Contact”, представила свій проект «Дуальний метод управління багатозональною піччю». За результатами першого туру проект увійшов до сотні кращих і одержав грант на суму 3000 євро на закупівлю обладнання компанії Phoenix Contact для його реалізації.

Університет є співвиконавцем таких міжнародних проектів:

– проект РП7 Marie Curie project PIRSES-GA—2012-318986 «Generalizing truth functionality» (01.01.2013-31.12.2016);

– проект Темпус «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку (HETES)» (01.12.2013 – 30.11.2016);

– проект академічної мобільності для студентів, аспірантів та викладачів у рамках міжнародної програми Erasmus+ (Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility).

Завдяки плідному співробітництву з Федерацією обмінів Франція-Україна (FEFU), улітку 2015 р. у Франції 6 студентів пройшли лінгвістичне стажування в сім’ях.

Група студентів у складі 14 осіб протягом березня 2015 р. перебувала на навчанні за програмою «Подвійний диплом» у Полонійній Академії в Ченстохові (Польща), 4 студенти взяли участь у Молодіжному фестивалі, який проходив у м. Познань (Польща).

З метою обміну досвідом та розвитку міжнародного співробітництва університет відвідали закордонні делегації на чолі з:

– Томасом Люманом, директором Інституту прикладної фотограметрії та геоінформатики Яде-Університету прикладних наук (Німеччина);

– Жаком Форжероном, президентом «Федерації обмінів Франція-Україна» (Франція);

– Катрін Лавердан, лектором «Федерації обмінів Франція-Україна».

2. Виконання показників ефективності використання державного майна.

Показники майнового стану ДВНЗ «Криворізький національний університет» відповідають показникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №883.

Основними завданнями в минулому році було утримання матеріально-технічної бази в належному експлуатаційному стані й подальший її розвиток з метою створення нормальних умов для навчальної та наукової діяльності, забезпечення належних соціальних умов для студентів і співробітників. Спільними зусиллями ректорату, господарських служб і всього колективу університету ці завдання виконувалися.

Загальна площа матеріально-технічної бази університету складає 228 574,4 м2.

Загальна територія, відведена університету в постійне користування, складає 48,01 гектара.

На балансі університету перебуває п'ятнадцять навчальних корпусів та одинадцять гуртожитків (один гуртожиток знаходиться на капітальному ремонті, експлуатацію двох гуртожитків тимчасово припинено). У деяких гуртожитках функціонують їдальні та буфети.

Металургійний інститут університету орендуєт два навчальні корпуси загальною площею 4746,3 м2.

На балансі знаходяться: Палац молоді та студентів, спортивний комплекс, віварій, теплиця та спортивно-оздоровчий табір у смт. Лазурне на узбережжі Чорного моря.

Стан будівель задовільний. Освітлення аудиторій відповідає санітарним нормам. Експлуатація будівель та інженерних мереж ведеться згідно із санітарнми правилами та будівельними нормами.

Усі споруди, будівлі та інженерні мережі підтримуються в належному стані та щорічно ремонтуються за складеними планами-графіками.

Упродовж звітного періоду здійснено комплекс заходів зі збереження та утримання в належному стані матеріально-технічної бази університету, зокрема:

– проведено випробування опору ізоляції електродроту та контуру заземлення корпусів на суму 26865, 20гривні. Проведено державну повірку та заміну приладів обліку електроенергії в приміщеннях економічного інституту на суму 4261, 83гривні;

– розроблено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт окремих частин будівлі гуртожитку №3, розташованого по вул. Димитрова, 34а. Робочий проект» вартістю 22911, 00гривень для поліпшення проживання в гуртожитку №3;

– виконано Державну повірку приладів обліку теплової енергії, лічильників холодного водопостачання та засобів вимірювальної техніки на загальну суму 68809, 29гривні з метою підготовки до опалювального сезону;

– закуплено акумулятори та шини на суму 11314,00 гривні задля безперебійної роботи автотранспорту;

– закуплено бензину на суму 505768, 80гривні;

– для забезпечення освітлення навчальних корпусів та гуртожитків придбано електротоварів на суму 54933, 8гривні;

– придбано замків та дверних ручок на суму 20286, 65гривні через їх поломку та задля ефективного збереження матеріальних цінностей в університеті;

– закуплено дезинфікуючі та миючі засоби на
суму 65579, 20гривні для дотримання санітарно-гігієнічних вимог у гуртожитках та навчальних корпусах;

– придбано матеріали та інструменти на


суму 36922,00 гривень для виконання поточного ремонту м’якої покрівлі на спорудах університету;

– для поліпшення системи опалення в гуртожитку №3, а також абонентської та читальної зал бібліотеки навчального корпусу №1 придбано сантехнічні вироби на суму 115913, 26гривні;

– закуплено матеріали на суму 7111, 00 гривень та власними силами проведено монтаж водомірного вузла для відокремлення обліку водопостачання та водовідведення житлового під'їзду від навчального корпусу №4 по вул. Пушкіна 44.

Структурні підрозділи університету не припиняли роботу з підтримання належного стану аудиторного та житлового фондів, тому було вжито такі заходи:

– виконано заміну труб системи опалення та водопостачання в приміщеннях загальноуніверситетських факультетів (1100 м);

– замінено крани та змішувачі в кількості 30 шт. у навчальних корпусах загальноуніверситетських факультетів;

– проведено ремонт аудиторного фонду навчальних корпусів та приміщень загального користування в гуртожитках загальною
площею (860м2);

– виконано роботи з відновлення сходів центрального входу навчального корпусу №1;

– проведено ремонт м’якої покрівлі навчальних корпусів та гуртожитків загальною площею (235м2 ).

Протягом 2015 року було ліквідовано 2 пориви трубопроводу холодного водопостачання навчальних корпусів №2, №3.

Також надано послуги КП «Кривбасводоканал» з поточного ремонту трубопроводу холодного водопостачання Палацу молоді та студентів на
суму 21556, 30 гривні.

З метою економного використання енергоносіїв під час опалювального сезону та забезпечення при цьому виконання в повному обсязі навчальних планів було виведено п’ять навчальних корпусів із навчального процесу.

Окрім того, технологічно-виробничий комплекс виконував ремонт парт у навчальних корпусах, у гуртожитках ремонт шаф, ліжок та дверей у кількості 103 одиниці.

Для забезпечення проведення оздоровлення працівників та студентів, а також для поліпшення умов проживання в спортивно-оздоровчому таборі «Чароїт» власними силами виконано ремонтні роботи приміщення корпусів.


Протягом 2015 року:

у Криворізькому економічному інституті в навчальному корпусі №2 виконано такі роботи:

– малярні роботи в актововій залі, спортивній залі, бібліотеці, коридорі та навчальних аудиторіях (2139,8 м2);

– заміна зливовідводу (24 м2);

– ремонт східців (91 м2);

– ремонт паркетної підлоги (50м2);

– підшивання стелі ганку металопрофілем та заміна м’якої покрівлі

(140 м2).

Для поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках виконано ремонтні роботи, а саме: малярні роботи (фарбування вікон, дверей, стелі та підлоги), ремонт сходів центрального входу гуртожитку №3, частковий ремонт душових кімнат, заміна тенів (17 шт.) в електроплитах;у Криворізькому педагогічному інституті для забезпечення задовільного стану будівель інституту, необхідних санітарно-гігієнічних умов для працівників і студентів у навчальних корпусах і гуртожитках протягом 2015 року силами групи поточного ремонту виконано такі роботи:

– ремонт 2-х роздягалень спортзалу, 6 аудиторій, лабораторії машинознавства, ремонт коридору біля актової зали та підлоги в читальному залі навчального корпусу №1 (проспект Гагаріна, 54);

– ремонт ганку та сходів, аудиторії №8 та кабінету №10 у навчальному корпусі №2 (проспект Гагаріна , 26);

– ремонт 8 аудиторій, частково коридорів І-V поверхів навчального корпусу №5 по вул. Землячки, 9;

– ремонт аудиторій 313, 403 навчального корпусу №4 по вул. Димитрова, 79а;

– ремонт вестибюля, 5 службових приміщень гуртожитку №1 по

пр. Гагаріна, 54а;

ремонт душових, у 18 блоках виконано частковий ремонт приміщень загального користування в гуртожитках №3, №4;

– часткова заміна труби опалення та холодного постачання (180мп) у навчальних корпусах, заміна 35 штук запірної арматури та 2 засувок на тепломережі Д 80 мм;

– часткова заміна труби холодного постачання та опалення (65мп), заміна 20 штук запірної арматури в гуртожитках;

– ремонт ізоляції трубопроводів теплової мережі до навчального корпусу №1 та майстерні загальною кількістю (200мп);

– поточний ремонт м’якої покрівлі:

у навчальному корпусі №4 (180м2), у їдальні (250м2), у гуртожитках № 3, №4 (120м2).

Загалом відремонтовано 550м2 покрівлі;


у Криворізькому металургійному інституті протягом року в навчальних корпусах виконано такі роботи:

– заміна сталевих труб на металопластикові в системах


опалення (116мп);

– заміна чавунних опалювальних радіаторів (7 секцій);

– заміна лінолеуму (44,4м2);

– заміна плінтусів (28мп);

– шпаклювання та фарбування стін і стелі в аудиторіях та лабораторіях (416м2);

– заміна шпалер в аудиторії (60м2);

– ремонт покрівлі з азбесто - цементних листів (16 м2);

у Науково-дослідному інституті безпеки праці в гірничорудній та металургійній промисловості проведено:

– капітальний ремонт м’якої покрівлі експериментальної дільниці на суму 170870, 43 гривні;

– технічне обслуговування автотранспорту на суму
21869,00 гривень;

– заміну рамки введення холодної води;

– заміну труб холодного водопостачання в підвалі лабораторного корпусу;

– роботи зі зменшення опалювальної площі;у Науково-дослідному гірничорудному інституті проведено роботи з утримання інституту за рахунок спонсорських коштів, а саме:

– ремонт та заміна високовольтного кабелю (10пм);

– ремонт чавунної труби холодної води (5пм);

– заміну кабелю 0,4 кВ АВВТ 4х25 (30пм);

– заміну кабелю ШВВП 2х4 (30пм);

– гідроізоляцію інституту (30м2);

– шпаклювання стін (30м2) та фарбування (20 м2);

– заміну азбестоцементного шиферу на даху головного корпусу

(10 м2);

– ремонт запірної системи опалення;

– ремонт труб системи опалення;

– утеплення даху головного корпусу.

Важливим завданням було утримання навчально-лабораторного фонду. За останній рік завдяки ініціативі кафедр автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті, екології, рудникової аерології та охорони праці лабораторний фонд був розширений. На сьогодні ми маємо 538 навчальних приміщень, з яких 318 – навчальні аудиторії, 95 – комп`ютерні класи. На часі праця над підвищенням комфортності, нормального температурного режиму.

3. Виконання показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється шляхом навчання в аспірантурі, докторантурі з подальшим захистом кандидатських і докторських дисертацій.

Діюча мережа спеціальностей за кількісними показниками спроможна забезпечити потреби університету. Підготовка кандидатів наук здійснюється з 40 наукових спеціальностей, докторів наук – із 10 спеціальностей.

План прийому до аспірантури та докторантури в 2015 року було виконано.

На сьогодні в докторантурі університету готують дисертації 5 докторантів (4 – з технічних спеціальностей, 1 – з філологічних).

В аспірантурі навчаються 133 аспіранти (99 – із відривом від виробництва, 34 – без відриву від виробництва), 49 здобувачів прикріплено за кафедрами університету для підготовки кандидатських дисертацій.

Упродовж 2015 року одержував академічну стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених, кандидат технічних наук, доцент кафедри промислового, цивільного та міського будівництва Валовой М.О.

За звітний період науково-педагогічні працівники університету захистили 8 докторських дисертацій (1 – за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 1 – за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 1 – за спеціальністю 22.00.01 «Теорія та історія соціології», 2 – за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 1 – за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)», 1 – за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання», 1 – за спеціальністю 07.00.01 «Історія України»), 32 кандидатські дисертації.

В університеті працюють 3 спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій із семи технічних і однієї економічної спеціальностей.

У звітному році на засіданнях спеціалізованих учених рад університету захищено 10 кандидатських та 1 докторська дисертації.


4. Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури

В університеті проведено значну роботу для забезпечення навчального процесу високоякісною навчально-методичною літературою. Посилено контроль щодо якості та змісту літератури, яка видається й використовується в межах університету. У звітному періоді видано 14 підручників та 28 навчальних посібників, 63 монографії. Загалом підготовлено 105 найменувань навчально-методичної та наукової літератури, серед них:

– Блізнюков В.Г., Луценко С.О., Пижик А.М. Гірнича справа: підручник. – Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2015. – 424с.;

– Сінчук О.М., Гузов Е.С., Дебелий В.Л., Дебелий Л.Л., Сінчук І.О. Шахтний електровозний транспорт. Теорія конструювання електрообладнання: підручник. – Кривий Ріг; Донецьк: ЧП Щербатих А.В., 2015. – 428с.;

– Купін А.І., Музика І.О. Мережні інформаційні технології: навчальний посібник. – Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2015. – 238с.;

– Азарян А.А., Карабут Н.О., Козиков Г.П., Рибальченко О.Г., Ткачук А.А., Шаповалова Н.Н. Основи алгоритмізації та програмування мовами С++, Visual Basic, Turbo Pascal: навчальний посібник. – Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2015. – 345с.

– Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англійська мова для гірничих інженерів: навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. – 229с.

– Калініченко В.О., Колосов В.О., Ступнік М.І. Основи підземної розробки рудних родовищ: навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. – 324с.5. Дотримання законодавства у сфері діяльності вищого навчального закладу

Університет у своїй діяльності дотримується Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указів Президента України та Постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту університету та інших нормативно-правових актів України.

У трудових відносинах ректорат університету дотримується норм законодавства про працю, а саме: Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про охорону праці» та ін.

Університет надає платні освітні послуги згідно з переліком і порядком, установленим Постановою Кабінету Міністрів України від

27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

З метою запобігання проявам корупції, відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», в.о. ректора університету видав відповідний наказ, яким урегульовано порядок протидії проявам корупції та встановлено відповідальних осіб, які здійснюють контроль за дотриманням вимог зазначеного Закону. Додатково в.о.ректора університету розробив і впровадив заходи щодо боротьби з корупцією в університеті. Розроблено пам`ятку щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», постійно здійснюється контроль за дотриманням порядку надання інформації, яка містить персональні дані, й одержанням дозволу від працівників та осіб, які навчаються в університеті, щодо користування їх персональними даними. В університеті запроваджено практику обмеження доступу до інформації, що містить персональні дані.

Забезпечення доступу до інформації, розпорядником якої є університет, здійснюється відповідно до ст.39 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».


6. Результати перевірок університету
Упродовж 2015 року в університеті було здійснено 11 перевірок:

1. Перевірка достовірності даних, які є підставою для надання особам статусу безробітних, обгрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Криворізький міський центр зайнятості) – 2 перевірки.


2. Перевірка з питання достовірності сум заробітної плати, указаних у довідках для обчислення (перерахунку) пенсії, наданих до Пенсійного фонду України (Управління пенсійного фонду України в Дзержинському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, Управління пенсійного фонду в Жовтневому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області) - 5 перевірок.


3. Планова перевірка по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальника (Криворізька міжрегіональна виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) – 1 перевірка.
4. Перевірка стану правової роботи та систематизації законодавства (Криворізьке міське управління юстиції) – 1 перевірка.

Вищеперерахованими перевірками порушень не виявлено.
З 06 по 11 липня 2015 року комісія Державної інспекції навчальних закладів України здійснила позапланова виїзну вибіркову перевірку.

Університет розробив заходи з усунення недоліків і зауважень, виконання рекомендацій, викладених у акті перевірки. До Міністерства освіти і науки України направлено звіт щодо їх виконання, а саме:1. Оптимізація структурних підрозділів університету

Хоча оптимізацію структурних підрозділів планувалося здійснити після остаточного розв’язання Кабінетом Міністрів України питань реорганізації університету (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року №51-р), структура університету приводилася у відповідно до вимог чинного законодавства. Так, ректорат університету направив повторне звернення до Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо приведення статусу Нікопольського та Жовтоводського педагогічних училищ відповідно до положень ЗУ «Про вищу освіту» та створення їх як окремих юридичних осіб.

В університеті забезпечено виконання вимог наказу Міністерства освіти України №1,9-16 від 14.01.1997р., не допускається реорганізація, перейменування, об`єднання факультетів (кафедр) протягом навчального року.

Реорганізація університету автоматично впорядковує підготовку фахівців із однакових спеціальностей випусковими кафедрами різних структурних підрозділів.


2. Документування

З метою відповідності положенням уведеного в дію ЗУ «Про вищу освіту»:

– внесено зміни до Положення про вчену раду;

– розроблено та введено в дію Положення про обрання за конкурсом та прийняття на роботу;

– розроблено Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджено склад атестаційної комісії, план-графік її роботи;

– розроблено нову форму контракту з науково-педагогічним працівником, до якої включено розширений перелік обов’язків;

– виправлено зауваження з кафедрального документування (оновлення концепції розвитку кафедри, неналежне оформлення та відсутність реєстрації протоколів засідання, формальність заповнення журналу контрольних відвідувань занять, індивідуальних планів, невідповідність звіту про роботу кафедри плану роботи) по кафедрі ділової української та іноземної мов, по кафедрі обліку та державного фінансового контролю. Здійснено моніторинг стану цих питань на інших кафедрах університету.

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

– установлено обсяги аудиторного навантаження для ступенів бакалавра та магістра, ОКР спеціаліста. Внесено відповідні зміни в навчальні плани окремих спеціальностей;

– оновлено програми практики для всіх спеціальностей;

– виправлено зауваження навчально-методичного забезпечення дисциплін по кафедрі екології;

– завершено розроблення автоматизованої програми «Навантаження», у якій передбачено формування навчальних планів.
4. Кадрове забезпечення

З метою забезпечення комплектування кафедр науково-педагогічними працівниками згідно з вимогами:

– розформовано кафедру опору матеріалів та будівельної механіки (викладачів переведено на кафедру промислового та цивільного будівництва), кафедру економіки і підприємництва металургійного інституту; об’єднано випускові кафедри будівельних конструкцій; технології, організації і механізації будівництва; архітектури та містобудування в кафедру промислового та цивільного будівництва;

– проведено конкурс на завідувачів кафедри фізвиховання, кафедри екології.

Криворізька об’єднана Державна фінансова інспекція, відповідно до Плану роботи Державної фінансової інспекції України на 3 квартал 2015 року, провела планову ревізію фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Криворізький національний університет» за період з 01січня 2012 р. по 30 червня 2015 р .

В Акті ревізії від 13.10.2015 р. №850-39/18 (підписаному 19 жовтня 2015 року з запереченнями) було зазначено такі основні порушення:

1. Необгрунтоване призначення доплат за шкідливі умови праці окремим працівникам без проведення атестації робочих місць – 56,5 тис.грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

2. Необгрунтоване призначення надбавок за вислугу років працівникам внаслідок завищення педагогічного стажу – 8,2 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

3. Необгрунтоване встановлення посадових окладів бібліотекарям не відповідно до кваліфікаційних вимог – 64,3 тис.грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

4. Унаслідок нарахування внеску на суму грошових компенсацій за невикористані відпустки звільненим працівникам – 55,5 тис.грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

5. Унаслідок завищення розміру середньої заробітної плати працівникам – 1,4 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

6. Унаслідок завищення розміру середньої заробітної плати – 14,9 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

7. Унаслідок виплати стипендії відрахованому студентові – 2,9 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

8. Унаслідок відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірантів, які навчалися за держзамовленням, – 95,3тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі (за наявності направлених заперечень з боку університету).

9. Унаслідок заниження опалювальної площі при розрахунку вартості 1 кв. м для відшкодування мешканцями квартир за спожиту теплову енергію – 34,4 тис.грн. Порушення відшкодоване частково.

10. Нестача матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб університету – 16,1 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

11. Унаслідок неподання до сплати експлуатаційних витрат (поточний ремонт будівлі) – 7,8 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

12. Унаслідок неподання до сплати комунальних послуг (водопостачання та водовідведення) –1,4 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

13. Унаслідок неподання до сплати експлуатаційних витрат – 3,8 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

14. Безпідставне включення витрат ( ТОВ “Крома”– 835,20; ТОВ “Технодом” – 652,80) – 1,5 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

15. Понаднормове списання бензину – 3,4 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

16.Зайво виплачена надбавка за науковий ступінь і звання науково-педагогічним працівникам унаслідок невідповідності диплома про науковий ступінь і вчене звання профілю кафедри – 41,5 тис.грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

17. Комунальні послуги, спожиті та відшкодовані фізичними особами при наданні платних освітніх послуг (навчання), – 624,0 тис.грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

18. Недоотримання орендної плати внаслідок надання в оренду площ ТОВ «ДКМ» без укладення договору оренди з регіональним відділенням ФДМУ –9,1 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

19. Недоотримання орендної плати внаслідок зайняття орендарем більшої площі, ніж передбачено договором ТОВ «Датагруп», – 2,1 тис.грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

20. Не перераховано в дохід бюджету кошти, одержані від орендарів та мешканців будинку за теплопостачання й електроенергію, спожитих у минулих бюджетних періодах, – 171,2 тис. грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

21. Недоотримання орендної плати внаслідок надання в оренду площ ТОВ «ДКМ» без укладення договору та безоплатно – 12,7 тис. грн. Порушення відшкодоване частково, є графік погашення.

22. Недоотримання орендної плати внаслідок зайняття орендарем більшої площі, ніж передбачено договором ТОВ «Датагруп» – 2,9 тис.грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.

23. Недоотримання орендної плати внаслідок заниженої орендної ставки ПрАТ «МТС Україна» – 4,8 тис. грн. Порушення не відшкодоване – направлені заперечення з боку університету.

24. Недоотримання доходів від заниження вартості послуг ПМіС – 37,1 тис.грн. Порушення відшкодоване в повному обсязі.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка