Звіт ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна професора В. С. Бакірова про роботу в 2007 році Шановні делегати конференції!Скачати 322.07 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір322.07 Kb.


25.12.2007 р.

Звіт ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна професора В.С. Бакірова про роботу в 2007 році
Шановні делегати конференції!

Настав час підвести підсумки роботи у 2007 році, визначити, на яких напрямах діяльності спостерігається впевнений поступ, а де ще наявні серйозні проблеми, що потребують розвязання.

У 2007 році продовжував зміцнюватися кадровий потенціал, подальшого розвитку набули напрями та форми класичної університетської освіти, успішно проводилися наукові дослідження, укріпилися зафіксовані в новому Статуті університету демократичні засади керівництва університетом, впевнено працювали органи студентського самоврядування.

Кадри


У 2006/2007 навчальному році в університеті працювали 1150 штатних викладачів, у тому числі 320 за рахунок спецфонду, та 475 науковців, серед яких 202 доктора наук, професора і 760 кандидатів наук доцентів

В університеті працювали 230 зовнішніх сумісників, серед яких 12 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 96 докторів наук і 112 кандидатів наук.

Всього, таким чином, в навчальному процесі й науковій роботі брали участь 310 докторів наук, професорів і 872 кандидата наук, доцента.

Серед науково-педагогічних працівників 68 % мають наукові ступені та вчені звання.

Серед деканів факультетів докторів наук було 52%, серед завідувачів кафедр – 71 %, що перевищує показники попереднього року.

Середній вік науково-педагогічних працівників не змінився і складає 47 років, докторів наук, професорів – 60 років, кандидатів наук, доцентів – 49 років. Частка науково-педагогічних працівників пенсійного віку протягом року також залишалася сталою (27%), а частка завідувачів кафедр пенсійного віку залишилася незмінною – 50%.

У 2007 р. співробітниками університету захищено 8 докторських дисертацій: Карпенко Іван Васильович (філософський факультет), Наумов Сергій Олександрович (історичний факультет), Костріков Сергій Васильович (геолого-географічний факультет), Малахова Наталя Борисівна (економічний факультет), Сокурянська Людмила Григорівна (соціологічний факультет), Баскаков Олег Ігорович (радіофізичний факультет), Пеліхатий Микола Михайлович (Інститут високих технологій), Ліпсон Вікторія Вікторівна (хімічний факультет) та 14 кандидатських дисертацій (факультети: механіко-математичний – 2; фізичний – 3; фізико-технічний – 1; хімічний – 3; економічний – 4; філологічний – 4; геолого-географічний – 1; соціологічний – 2).

Досягнення вчених університету відзначено преміями, нагородами, вченими званнями, стипендіями.

Указом Президента України професорам Галузі Станіславу Григоровичу і Некосу Володимиру Юхимовичу присвоєно почесні звання «Заслужений діяч науки і техніки України», орденом «За заслуги» III ступеня нагороджений Макаровський Микола Олександрович, заступник декана фізичного факультету. У 2007 р. іменні стипендії облдержадміністрації в галузі науки призначені багатьом співробітникам університету: стипендія з фізики та астрономії імені К.Д. Синельникова – професору кафедри фізичної оптики Милославському Володимиру Костянтиновичу; стипендія з гуманітарних наук імені В. Н. Каразіна – професору кафедри історії України Мигалю Борису Кириловичу; молодим науковцям: стипендія з гуманітарних наук імені В. Н. Каразіна – старшому викладачеві кафедри англійської філології Довгополовій Яні Володимирівні; стипендія з медицини і біології імені І. І. Мечникова – доценту кафедри ботаніки Комаристій Вікторії Павлівні; стипендія з фізики та астрономії імені К.Д. Синельникова – асистенту кафедри загальної та прикладної фізики Гущину Володимиру Валерійовичу; стипендія з хімії імені М.М. Бекетова – науковому співробітнику кафедри хімічної метрології Нікітіній Наталії Олександрівні.

Державною премією України в галузі науки і техніки відзначено за цикл наукових праць «Супрамолекулярні координаційні сполуки» Холіна Юрія Валентиновича, проректора університету.

Званнями „Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна” відзначені Іван Юхновський, президент Болгарської академії наук, президент АПН України В.Г. Кремінь, професор Марбурзького університету хімік Крістіан Райхардт.

Званням „Заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна” відзначений зав. кафедри економіки і менеджменту Бабич Володимир Петрович, званням „Заслужений науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна” – професор радіофізичного факультету Прохоров Едуард Дмитрович.

Отже, послідовна реалізація кадрової політики впевнено забезпечує високий кадровий потенціал університету. Постійними завданнями в цій сфері залишаються сприяння підготовці кадрів вищої кваліфікації, підтримка талановитої молоді, забезпечення балансу досвідчених і молодих викладачів і науковців.

Розвиток структури університету. Навчальна і методична діяльність


У поточному році продовжувалася робота з удосконалення організації навчального процесу, створення нових навчально-наукових структурних підрозділів, запровадження нових напрямів і спеціальностей.

З метою поліпшення підготовки фахівців та ефективного використання педагогічного та наукового потенціалу відповідно до рішення Вченої ради університету від 30 березня 2007 р. було створено екологічний факультет, і відкрито нові кафедри:

– екології та неоекології;

– екологічної безпеки та екологічної освіти;

– моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій.

Вчена рада університету у жовтні 2007 р. ухвалила рішення про реорганізацію кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки. На її базі було створено дві кафедри:

– економічної кібернетики та прикладної економіки;

– математичних методів у економіці.

Були акредитовані 9 напрямів та спеціальностей, з них:

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр – напрям «Політологія»;

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст – спеціальності «Соціологія», «Соціальна робота», «Культурологія», «Археологія», «Правознавство», «Інформатика»;

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр – спеціальності «Культурологія», «Фізика твердого тіла».

Отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності з підготовки:

бакалаврів

– спеціальність «Здоров’я людини»;спеціалістів

– спеціальності «Архівознавство», «Туризм»;магістрів

– спеціальності «Політологія», «Архівознавство», «Туризм», «Правознавство».

У 2007 р. збільшено ліцензовані обсяги прийому фахівців на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямами „Міжнародні відносини”, „Право”, „Інформатика і обчислювальна техніка”, „Автоматика та управління”.

Університет зростає, збільшується кількість підрозділів, ускладнюється управління. Університет - складний організм, об’єднує майже 18 тис. викладачів, співробітників, аспірантів, студентів. Це 20 факультетів, понад 100 кафедр, велика кількість наукових структур, допоміжних підрозділів. Це 60 спеціальностей, 83 спеціалізації. Потреба у впровадженні прогресивних інформаційних і телекомунікаційних технологій у навчальний процес та забезпечення прийняття й контролю управлінських рішень стає все більш нагальною.

Для підвищення ефективності управління навчальним процесом у 2007 році проводилися роботи зі створення системи електронного документообігу між навчальною частиною, деканатами та кафедрами. Центр комп’ютерних технологій і навчальний відділ розробив паперові та електронні форми документів, що забезпечують планування та контроль навчального процесу. На підставі цих форм розроблено базу даних навчального відділу, призначену для акумуляції всієї інформації, що дозволяє контролювати навчальні плани за спеціальностями, розподіл навчальних доручень факультетам та кафедрам, контролювати обсяг навчального навантаження факультетів та кафедр. З лютого 2008 року відбуватиметься передача прототипу програмного забезпечення в деканати факультетів для формування навчальних планів та планування навчального навантаження на 2008/2009 навчальний рік.

У 2007 році здійснено перший випуск студентів, які отримали дипломи бакалаврів на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу за спеціальністю «Туризм»; спеціалістів і магістрів на філософському факультеті за спеціальністю «Культурологія», спеціалістів на юридичному факультеті за спеціальністю «Правознавство».

В жовтні одержано новий Сертифікат про акредитацію, а в листопаді – нову ліцензію на проведення діяльності з підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також перепідготовки фахівців.

На сьогодні підготовка фахівців в університеті провадиться на 20 факультетах за 60 спеціальностями та 83 спеціалізаціями.

У поточному році зріс план державного замовлення на підготовку фахівців за денною формою навчання з 1565 осіб у 2006 році до 1603 осіб у 2007 р.

Усього на перший курс університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" було зараховано 2569 абітурієнтів. З них на денну форму навчання – 2075 (522 за контрактом), на заочну форму навчання – 494 (307 за контрактом).

Слід відзначити, що не в повному обсязі виконано план прийому на місця державного замовлення для підготовки бакалаврів за напрямами „Механіка” (механіко-математичний факультет), „Прикладна фізика” (фізико-технічний та фізико-енергетичний факультети), „Фізика” (фізичний факультет).

Наразі за денною формою навчання здобувають освіту 9118 студентів (у 2006 р. – 8862), з них за кошти фізичних та юридичних осіб – 2215 ( у 2006 – 2148).

На заочне відділення університету в 2007 році здійснювали прийом 15 факультетів. (в 2006 році – 13). Уперше здійснено прийом вступників на перший курс екологічного факультету; вперше здійснювався прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" на факультеті комп'ютерних наук. На факультеті психології поряд з прийомом вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" та "спеціаліст" вперше відбувся прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

На перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” зараховано 556 вступників, з них 401 – для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (у 2006 році – 410 осіб). На п’ятий і шостий курси зарахований 631 спеціаліст (551 за контрактом), 293 магістрів (217 за контрактом). Контингент спеціалістів та магістрів у цілому збільшився на 5,2 %.

Підготовка фахівців на заочному відділенні університету проводиться за 34 спеціальностями. Всього на заочному відділенні здобувають освіту 4032 особи, з яких 3128 осіб навчаються за контрактом (77,6%). У порівнянні з минулим роком показник чисельності студентів зменшився на 4,2%.

У 2007 році для здобуття другої вищої освіти зараховано 196 осіб, а всього на всіх факультетах заочно другу вищу освіту здобуває 681 студент (у 2006/2007 навчальному році – 740 осіб). Більшість студентів навчається на економічному факультеті, факультетах психології та іноземних мов.

Враховуючи, що 300 іноземних студентів навчаються на підготовчому відділенні Центру міжнародної освіти, всього в університеті здобувають освіту понад 14100 студентів. Окрім того, навчаються 383 аспіранти та 18 докторантів.

Як і раніше, пріоритетом було забезпечення високого рівня навчального процесу, дотримання державних стандартів вищої освіти та вимог Міністерства освіти і науки України. В порівнянні з показниками літньої сесії 2005/2006 навчального року, рівень абсолютної успішності студентів не змінився (87%), а якісна успішність зросла з 51% до 53%. До 3,7% знизився показник відсіву студентів у 2006/2007 навчальному році (4,3% у попередньому році), в тому числі за академічну заборгованість відраховано 2,5% студентів. Найбільший відсів був на факультетах:

– фізико-енергетичному – 16,6%, з них за академічну неуспішність 12,9%;

– фізико-технічному – 8,1%, з них за академічну неуспішність – 6,5%;

– механіко-математичному – 7,2%, з них за академічну неуспішність – 6,8%;

У 2007 році за освітньо-кваліфікаційним рівнями "спеціаліст" і "магістр" захистили дипломні роботи 1309 студентів денного відділення (на "відмінно" – 916 (70%), на "добре" – 322 (25%). За освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" отримали дипломи 1411 осіб.

У 2007 році отримали дипломи 1755 випускників заочного відділення (у 2006 році – 1528 осіб), у тому числі за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" – 867 осіб, "спеціаліст" – 719 осіб, "магістр" – 169 осіб.

Загальний випуск спеціалістів і магістрів становив 2197 осіб, ще 277 студентів одержали дипломи про другу вищу освіту.

Гордістю університету є іменні стипендіати – 47 осіб. З них: стипендії Президента України одержують 13 студентів (в тому числі 8 студентів 1 курсу – переможців Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад) і стипендії Верховної Ради – 3 студента.

Протягом року Центром міжнародної освіти проведено велику роботу з розвитку освіти іноземців. Цей напрям діяльності набуває особливого значення з огляду на проблеми набору до університету українських студентів.

Кількість іноземних студентів становила 1318, з яких 1000 навчається на основних факультетах. Незважаючи на суттєве підвищення вартості навчання, набір студентів-іноземців на основні факультети зріс на 6%. Суттєво зріс і прийом на навчання до університету випускників нашого підготовчого відділення – до 56% у порівнянні з показником 40% попередніх років.

Сьогодні у нас навчаються іноземні студенти з 56 (минулого року – з 50 країн). Найбільша кількість студентів з Китаю (719), Росії (142), Йорданії (136), Вєтнаму (46), Туркменістану (41).

З метою поглиблення міжнародних освітньо-культурних звязків спільно з Міжнародним центром освітнього обміну провінції Хебей (КНР) на базі університету планується відкрити Інститут Конфуція. З китайськими колегами узгоджені робочі навчальні плани, розроблені спільні засади до оцінки вимог, що ставляться перед студентами, узгоджені фінансові та правові питання співпраці.

На базі Центру міжнародної освіти відкрито перший в Україні „Український Головний Центр Тестування іноземних громадян з української (російської) мови”, розробляється державний стандарт рівня володіння українською мовою як іноземною.

Протягом року послідовно проводилися заходи, спрямовані на адаптацію університетської освіти до вимог, що ставляться приєднанням України до Болонського процесу. Викладачі і студенти успішно адаптувалися до роботи за кредитно-модульною системою.

Факультетами та Науково-методичним центром університету були розроблені плани заходів із реалізації Програми на 2006/2007 та 2007/2008 навчальні роки. Проблеми реформування університетської освіти обговорювалися на засіданнях Ученої ради університету, Науково-методичної ради. У травні 2007 р. було проведено щорічний моніторинг стану науково-методичної роботи на факультетах. На засіданнях Ученої ради університету протягом року розглянуто звіти 7 факультетів про науково-методичне забезпечення навчального процесу, а на засіданнях ректорату – звіти про роботу 27 кафедр.

Програма підвищення якості навчального процесу діє вже п’ять років. Можна стверджувати, що при укладанні Програми було правильно визначено як основну мету навчально-методичної роботи – якість освіти та конкурентоспроможність випускників, так і вірно були визначені головні чинники якості навчального процесу. Робота за Програмою сприяла тому, що адаптація до вимог Болонського процесу відбувається без ломки системи класичної університетської освіти. Свідченням високої якості підготовки фахівців стало друге місце університету в рейтингу класичних університетів, визначеному Міністерством освіти і науки України за підсумками 2006 р. Досвід університету отримав високу оцінку педагогічної спільноти України під час роботи підсумкової комісії Міністерства освіти і науки 1-2 березня 2007 року в Харкові.

Позитивні зміни відбулися у методичному забезпеченні навчального процесу. На сьогодні навчально-методичними комплексами забезпечено майже всі нормативні та вибіркові дисципліни. За даними факультетів, в університеті повністю забезпечені підручниками і навчальними посібниками 81 % дисциплін, частково ще 18%.

Протягом року організаційно-видавничий відділ підготував до друку в серії «Підручник (навчальний посібник) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» 42 підручники й навчальні посібники, в серії «Методична література» – 144 найменування, до МОН України для отримання грифів подано 16 навчальних видань. Усього в 2007 р. викладачі університету видали 97 підручників і навчальних посібників (48 з грифом МОН України), 207 найменувань методичних матеріалів.

До 3720 найменувань збільшилася кількість електронних навчальних матеріалів (з них 117 – електронні версії підручників і навчальних посібників), розміщених на сайті ЦНБ і на факультетських сайтах. Найбільша кількість електронних навчальних матеріалів на факультетах фундаментальної медицини, фізичному та економічному. Поповнення бази відчули і студенти, які все більше користуються електронними матеріалами, що підтверджується даними опитування «Викладання очима студента».

З метою стимулювання науково-методичної роботи проведено VIII виставку конкурс навчальної літератури, конкурс кафедр на краще науково-методичне забезпечення.

Важливим чинником якості освітнього процесу є педагогічна майстерність викладача, його вміння використовувати сучасні технології навчання. Вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів сприяли 11 проведених в університеті методичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, підвищення уваги до організації та аналізу відкритих занять. Проте слід відзначити, що позитивний педагогічний досвід в університеті поширюється недостатньо. На засіданні Науково-методичної ради університету в квітні 2007 р. було розглянуто питання про систему підвищення педагогічної майстерності викладачів і проаналізовано цікавий досвід факультетів іноземних мов, психології та соціологічного в цій сфері. Було рекомендовано проводити на всіх факультетах майстер-класи кращих викладачів; включати до плану стажувань обов’язкове ознайомлення з сучасними методиками викладання і підготовку відповідних рефератів; факультетам післядипломної освіти та психології розглянути можливість запровадження для викладачів курсів з проблем використання інноваційних навчальних технологій; Науково-методичному центру підготувати та видати збірку матеріалів з удосконалення та пропагування кращого педагогічного досвіду. Ці пропозиції були підтримані Вченою радою університету на засіданні 25 травня 2007 р.

Важливою складовою моніторингу якості навчального процесу є опитування «Викладання очима студента». У 2007 р. проведено дев’ятий (лютий 2007 р.) і десятий (жовтень 2007 р.) етапи опитування. Студенти високо оцінюють якість викладання – середня оцінка 4,2 за п’ятибальною шкалою. Потрібно відзначити факультети філософський, соціологічний, історичний та психології, оцінки яких залишаються стабільно високими на всіх етапах опитування. Вже серйозний набутий досвід розглядався на засіданні Науково-методичної ради університету, були розроблені рекомендації щодо удосконалення організації опитування та стимулювання діяльності викладачів з урахуванням його результатів.

Впровадження інноваційних освітніх технологій потребує сучасного технічного оснащення. Протягом року співробітниками відділу ТЗН відремонтовано 48 одиниць техніки, виконано замовлень на використання устаткування для звукопосилення – 520 годин, відеоапаратури – 420 годин, мультимедійного комплексів – 2050 годин встановлено дошки в 38 аудиторіях, виконано 920 замовлень на виготовлення фотографій, оформлено та проведено 14 виставок.

Проводилися роботи, спрямовані на розробку та впровадження програмних комплексів для забезпечення автоматизації управління навчальним процесом, модернізовано три комп’ютерні класи, введено в дію нові приміщення із комп’ютерною технікою. Продовжувалися розширення корпоративної мережі університету, розвиток інформаційної інфраструктури в Північному корпусі. Найближчим часом почнеться експлуатація волоконно-оптичних сегментів науково-освітньої мережі.

Парк комп’ютерів університету складається з 1320 ПК, майже половина – це сучасні комп’ютери. Як правило, нова техніка поступає з вже встановленою операційною системою; офісні програмні продукти на комп’ютери, що використовуються у навчальному процесі, встановлюються за окремою академічною програмою.

У наступному році діяльність зі зміцнення технічної бази навчального процесу, оновлення компютерного парку, широкого впровадження інформаційних технологій буде одним з пріоритетів.

За останні 2 роки в університеті сформовано систему внутрішнього моніторингу якості освіти.

Система включає:


  • щорічні опитування «Викладання очима студента»,

  • конкурси на краще науково-методичне забезпечення кафедр, навчальної літератури, на здобуття щорічних університетських премій,

  • моніторинг якості навчального процесу;

  • визначення рейтингу кафедр і факультетів за підсумками навчального року.

Актуальною залишається проблема впорядкування нормативної бази навчально-виховного процесу і створення університетського положення про його організацію. У 2007 році робочою групою проаналізовано існуючу нормативну базу та підготовлено матеріали для розміщення їх на сайті університету, проект “Положення про організацію навчального процесу в Харківському національному університеті імені В. М. Каразіна” винесено на обговорення в структурних підрозділах.

На факультетах проводиться робота з оновлення та розміщення на веб-сайтах різноманітних інформаційних матеріалів для студентів і абітурієнтів, у тому числі інформаційних пакетів. Наказом ректора затверджено рекомендації щодо інформаційного наповнення веб-сайтів факультетів з питань організації навчального процесу, але все ще багато сайтів не відповідають сучасним вимогам до інформаційного забезпечення навчального процесу, рідко відбувається оновлення інформації.


Довузівська підготовка


Все більшого значення набуває довузівська підготовка, пошук обдарованої учнівської молоді, систематична робота формування якісного контингенту абітурієнтів. Організація і координація цієї роботи покладена на Центр довузівської освіти.

У складі Центру діють підготовчі курси для абітурієнтів за недільною, вечірньою, заочною та дистанційною формами навчання, Малий каразінський університет, Заочна математична школа для школярів сільських шкіл Харківської області. Серед зарахованих у 2007 році на місця держзамовлення понад 30% склали випускники підрозділів Центру довузівської освіти. Зараз в Центрі готуються до вступу понад 1100 осіб. Особливістю цього навчального року є підготовка абітурієнтів за програмами як вступних іспитів, так і за тестовими технологіями, рекомендованинми Центром незалежного оцінювання якості знань.


У Малому Каразінському університеті навчаються понад 470 дітей віком від 5 до 16 років за напрямами математика, інформатика та програмування, фізика, хімія, біологія, англійська мова, психологія, літературна творчість. Навесні поточного року команди Малого університету успішно виступили в низці учнівських змагань різного рівня. У травні на VІ конференції Малого університету були представлені 62 наукових доповіді.

Продовжується робота з обдарованими дітьми. На початку навчального року відбулися фізико-математичне свято „Наукові старти” для учнів 5 – 8 класів; Хіміко-біологічний турнір імені І.І.Мечникова для учнів 8 – 11 класів.

В заочній математичній школі навчаються 85 учнів 6 – 8 класів із сільських районів Харківської області, що виявляють здібності з математики. На зборах, що відбуваються в університеті під час шкільних канікул, для них проводяться лекції, практичні заняття, зустрічі з викладачами механіко-математичного факультету.

На початку року в університеті відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 7 дисциплін (біля 2000 учасників). На проведеному в університеті урочистому підведенні підсумків ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 124 переможці олімпіад одержали запрошення до вступу в університет на пільгових умовах.

Традиційно в університеті приділяється значна увага роботі в секціях Малої академії наук України. Наукове керівництво учнями здійснюють понад 50 викладачів та науковців. За підсумками Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту команда Харківського територіального відділення МАН посіла ІІ місце на Україні. На урочистому підведенні підсумків конкурсу МАН 68 переможців одержали запрошення до вступу в університет.

Протягом року в університеті проведено три Дні відкритих дверей, численні Дні університету в містах Харківської та інших областей, де також відбулись університетські олімпіади. В 2007 р. було проведено 41 університетську олімпіаду, в тому числі 22 – на виїзді, в них взяли участь біля 2000 осіб. Переможців цих олімпіад запрошено до вступу в університет на пільгових умовах.

Щорічно університет надає можливість дітям-сиротам, дітям-інвалідам та учням підшефної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи безплатно підготуватися до вступу в університет та інші навчальні заклади за предметами вступних іспитів та незалежного тестування, створюючи для них зручний розклад занять. Зараз на підготовчих курсах Центру довузівської освіти безплатно навчаються 55 дітей-сиріт та інвалідів.

У цілому профорієнтаційна робота проводилася в минулому навчальному році факультетами та підрозділами університету досить активно. Так, понад 50% першокурсників є випускниками шкіл Харкова й регіонів України, з якими університет підтримує постійні зв’язки. Але невиконання плану держзамовлення на фізико-математичні напрями спонукало до активізації профорієнтаційної роботи. рішенням Ученої ради затверджено „Програму діяльності університету по забезпеченню набору на перший курс фізико-математичних факультетів”. При реалізації Програми, зокрема, визначено харківські школи, в яких університет досі не вів профорієнтаційної роботи, а також школи, де є профільні фізико-математичні класи. Для всіх цих шкіл підготовлено комплекти інформаційних матеріалів про університет, факультетські комісії сприяння новому набору відвідали ці школи. Таким чином, зараз всі середні навчальні заклади Харкова охоплені профорієнтаційною роботою.

Наукова робота


Попри всі складнощі щодо фінансування наукових досліджень, наука в університеті продовжує розвиватися й має здобутки і успіхи.

Вчені університету проводять фундаментальні, прикладні та пошукові науково-дослідні роботи, що зареєстровані в УкрІНТЕІ, включені до тематичного плану університету і виконуються за рахунок держбюджетного фінансування, за державними та міжнародними проектами і грантами.

В університеті продовжує діяти Фонд фундаментальних досліджень. За рахунок коштів цього фонду в 2007 р. виконано 18 науково-дослідних робіт на загальну суму 270,0 тис. грн.

До тематичного плану робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України за рахунок державного бюджету, у 2007 р. було включено 149 НДР з обсягом фінансування 14,2 млн. грн. На придбання обладнання по прикладним розробкам виділені цільові кошти в розмірі 1,4 млн. грн.

Проводилася робота щодо залучення для фінансування науково-дослідних робіт спеціальних коштів. В університеті в 2007 р. виконувалися 34 НДР на загальну суму 1,8 млн. грн.

У 2007 році більше 50 наукових колективів університету брали участь у конкурсі Державного фонду фундаментальних досліджень. 7 проектів стали переможцями цього конкурсу і одержали фінансування. Всього з за проектами Фонду виконувалися 9 проектів з фінансуванням 196 тис. грн.

Переважна частина позабюджетних коштів припадає на роботи, що проводяться за міжнародними грантами і програмами. Зараз виконується 12 міжнародних наукових грантів на загальну суму 1,35 млн. доларів США.

Результати наукових досліджень щорічно широко представляються в наукових публікаціях, на конференціях, семінарах і виставках. У 2007 р. опубліковано 45 монографій, 34 випуски «Вісника», 36 збірників наукових праць, понад 4000 статей і тез доповідей (близько 25 % опубліковано у провідних міжнародних виданнях), одержано 7 патентів України, подано 9 заявок на винаходи.

Університет є провідним центром наукових контактів. Якщо у 2004 р. проведено 117 конференцій, із них 52 міжнародних, то в 2007 році відбулися 150 конференцій, з них 78 міжнародних.

Умови, за яких проводяться наукові дослідження, продовжують залишатися складними. Це пов’язано з тим, що вже понад 10 років держбюджетне фінансування науково-дослідних робіт здійснюється, в основному, за статтями «заробітна плата» і «нарахування на заробітну плату». Виконання експериментальних науково-дослідних робіт проходить за умов подальшого старіння матеріально-технічної бази. Протягом року продовжувався демонтаж і списання застарілого обладнання і приладів. За 2007 рік списано 621 одиницю обладнання. Нове наукове обладнання університет отримує за рахунок цільового бюджетного фінансування з ОАО «SELMI», а також за кошти грантів. У 2007 році за кошти Міністерства освіти і науки України придбано два прилади на суму 1,4 млн. грн. Поліпшення матеріально-технічної бази університету як для наукової, так і для навчальної діяльності залишається нагальною проблемою.

В університеті є чимало сучасних наукових розробок світового рівня, але все ще залишається значною проблемою доведення розробок до впровадження у виробництво, створення на їх базі конкурентоспроможної продукції. Потребують удосконалення структурні підрозділи НДЧ, зокрема, є потреба у спеціальних підрозділах для забезпечення інноваційного розвитку наукових досліджень.

З кожним роком збільшується кількість наукових заходів за участю студентства: конференцій, конкурсів наукових робіт, семінарів, олімпіад. Наукова робота студентів в університеті ґрунтується на багаторічній практиці та досвіді, накопиченому за часи існування університету, і є складовою частиною підготовки фахівців.


Найбільш поширеними формами наукової роботи студентів є індивідуальна робота на кафедрах і в лабораторіях факультетів, участь у наукових гуртках, дискусійних клубах, “круглих” столах, семінарах, наукові публікації, участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях тощо. В університеті діють 85 наукових гуртків, до яких залучено 895 студентів, організовано 14 навчально-наукових центрів, 2 науково-дослідні лабораторії, 1 клініка, у роботі якої беруть участь понад 100 студентів.

Протягом останніх років особлива увага приділяється публікаціям студентів за результатами їх науково-дослідної роботи. Якщо в 2006 році опубліковано 385 статей і тез за участю студентів, то в 2007 – вже 450. Студенти беруть участь у Всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт за різними галузями. Серед переможців цьогорічних конкурсів – 14 студентів університету.

Студенти університету були учасниками і численних міжнародних олімпіад, конкурсів, конференцій. Так, студент фізичного факультету Ілля Левандовський на I Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики, що проходила в Таїланді, посів друге місце. Студентка філологічного факультету Старова Олена посіла перше місце у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. У 2007 р. проведено 15 конференцій, організованих саме студентами. Серед проведених в університеті конференцій можна згадати Міжнародну конференцію студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми розвитку страхової діяльності в Україні», IV Харківські міжнародні студентські філософські читання, V Міжнародну студентську наукову конференцію з соціології “Постсучасність і наука: в пошуках себе та суспільства”, Міжнародну наукову студентську конференцію “Психологія особистості і суспільства у сучасному вимірі”.

Всього в зарубіжних наукових конференціях взяли участь 83 студенти.

Університет повністю фінансує витрати, пов’язані з участю студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. У 2007 р. понад 130 студентів взяли участь у II турі Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсах наукових робіт, де посіли 32 призових місця. У 2007 році на базі університету пройшли Всеукраїнські студентські олімпіади з фізики та соціології.
Міжнародне співробітництво

У 2007 році університет продовжував розвивати міжнародне співробітництво. Університет має угоди зі 109 партнерами в 41 країні світу. В цьому році підписано угоди про співробітництво ще з 6 вищими навчальними закладами та організаціями.

У 2007 році було відряджено за кордон, в тому числі в рамках міжвузівського співробітництва, понад 450 викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів і студентів університету, які відвідали 44 країни. Університет прийняв із-за кордону понад 700 осіб з 49 країн.

Зростає міжнародний авторитет університету. В 2007 році університет метою відвідали посли Китаю, Литви, Лівану, Малі, Норвегії, Словенії, США, Угорщини, Німеччини, Чехії, інші представники дипломатичного корпусу іноземних держав.

Центральна наукова бібліотека


Фундаментальним чинником діяльності університету є робота бібліотеки. Покращенню її роботи, комплектуванню фондів, створенню нормальних умов для читачів надавалася значна увага.

За 2007 рік ЦНБ отримала майже 35 тис. примірників документів (1 2006 р. – 30 тис.), передплачено 450 періодичних видань.

Збільшився обсяг комплектування повнотекстовими базами даних та документами на електронних носіях. БД повних текстів журналів іноземних та вітчизняних видавництв у електронному вигляді налічує понад 17 000 назв.

У 2007 році в ЦНБ були представлені 106 книжкових виставок, численні виставки майстрів мистецтва.

Розвитку бібліотеки приділила багато уваги Вчена рада. Відповідно до прийнятого рішення, пріоритетними завданнями 2008 року визначено оптимізацію структури бібліотеки, розвиток її матеріально-технічної бази, розширення доступу користувачів до електронних джерел інформації, пошук додаткових джерел фінансування за рахунок розширення платних послуг, переведення частини фондів до Північного корпусу.

Студентські організації. Культурно-просвітницька діяльність, фізичне виховання і спорт


Ректорат у своїй роботі великого значення надавав взаємодії зі студентськими організаціями. Регулярно відбуваються зустрічі ректора зі студентським активом університету. Результатами зустрічей є конкретні заходи, що здійснення яких допомагає розв’язувати порушуються актуальні питання життя, навчання та побуту студентів. В університеті працює сильна і самостійна студентська профспілка, яка захищає соціально-економічні права і інтереси студентів, дбає про належні умови їх побуту, дозвілля, оздоровлення. Працює наукове товариство студентів і аспірантів. Активну діяльність розвив порівняно новий орган студентського самоврядування – Студентська рада університету.

У 2007 році виховна і культурно-просвітницька робота була одним із найважливіших пріоритетів у діяльності ректорату, професорсько-викладацького колективу, громадських організацій університету. Неможливо перелічити навіть найважливіші культурно-просвітницькі заходами заходи, але все ж таки відзначу початок співробітництва з академічним симфонічним оркестром Харківської філармонії, концерти університетського студентського хору, презентацію телевізійного проекту “Великі українці”, черговий, вже ІХ Міжнародний фестиваль наукової фантастики та популяризації науки «Зоряний міст»;


Фінансова діяльність

Загальний бюджет університету склав у 2007 р. 126 мільйонів 776 тис. грн., що на 24 % більше, ніж у 2006 році.


Загальні надходження до бюджету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в 2005-2007 роках (тис. грн.)

Збільшилися не лише надходження з держбюджету, але і спеціальні кошти університету
Надходження бюджетних і спеціальних коштів до університету в 2005-2007 рр. (тис. грн.).
Порівняно з 1999 роком і загальний, і спеціальний бюджети університету зросли впятеро.

Надходження та видатки бюджетних коштів у 2006-2007 рр. відображені в таблиці 1 і 2.

Таблиця 1

Надходження та фактичні видатки з коштів загального бюджету

у 2006-2007 рр.


Показник

2006 р., тис. грн.

2007 р., тис. грн.

Надходження

Фактичні

видатки


Надходження

Фактичні

видатки


Заробітна плата та нарахування

44739,3

44739,3

59429,5

59429,5

Вислуга років та оздоровлення

-

-

1123,2

1123,2

Стипендії

12145,6

11130,9

13574,0

13574,0

Комунальні послуги

6333,2

6333,2

8824,0

8824,0

Утримання ВНЗ (обладнання, матеріали, відрядження, видавнича діяльність й ін.)

1771,9

1706,1

3138,7

3138,7

Капітальний ремонт

3000,0

3000,0

4300,0

4300,0

Виконання зобов’язань за колективною угодою

-

-

-

-

РАЗОМ

67990,0

66909,5

90389,4

90389,4

Таблиця 2


Фактичні видатки на основних напрямках

спеціальних фондів у 2006-2007 рр. (тис. грн.)


Показник

2006 р., тис. грн.

2007 р., тис. грн.

Спецрахунок

План

Фактично

Заробітна плата та нарахування

14246,1

23265,0

24620,0

Стипендії

222,6

80,0

67,0

Комунальні послуги

225,1

1185,0

270,0

Утримання ВНЗ

(обладнання, матеріали, відрядження, видавнича діяльність й ін.)7072,0

6060,0

5576,0

Капітальний ремонт

2848,9

2750,0

2319,0

Виконання зобов’язань за колективною угодою

3563,7

-

3448,0

РАЗОМ

28178,4

33340,0

36300,0

У 2007 р. загальне підвищення посадових окладів науково-педагогічного персоналу складає 47%, а посадові оклади учбово-допоміжного персоналу збільшилися на 33,7%.Середньомісячна заробітна плата в 2006-2007 рр.

Соціальна підтримка співробітників і студентів. Діяльність із забезпечення нормальних умов мешкання студентів і співробітників у гуртожитках

Великі зусилля адміністрація приділяла соціальній підтримці працівників і студентів, забезпеченню належних умов проживання в гуртожитках. Соціальний захист працівників університету здійснюється відповідно до Колективного договору на 2006-2007 роки. Цей Колективний договір виконаний практично повністю. Згідно з договором, в університеті виплати з фонду соціального захисту склали майже 2,9 млн. грн.

Крім цього, працівники університету та їх діти одержали пільги на навчання та заняття спортом на 1,2 млн. грн., у тому числі:

пільги на навчання на основних факультетах університету – 346 тис. грн.;

пільги на навчання у Центрі довузівської підготовки – 50 тис. грн.;

пільги на заняття у спортивних секціях – 800 тис. грн.

Повністю виконані комплексні заходи з охорони праці.

У повному обсязі профінансовано витрати із фонду соціального захисту, на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.

На фінансування "Комплексних заходів з охорони праці та техніки безпеки" витрачено 220 тис. грн. За 2007 р. працівники університету одержали 77 санаторних путівок з Фонду соціального страхування, 50 дітей працівників університету відпочивали влітку в Криму, на що було виділено 30 тис. грн. У спортивно-оздоровчому таборі «Фігурівка” відпочили 30 працівників університету та членів їх сімей. На базі біологічної станції «Гайдари» вперше за багато років було створені умови для відпочинку вихідного дня та літнього відпочинку працівників університету.

Посилився соціальний захист студентів, проводилися цільові заходи для підтримки малозабезпечених студентів і аспірантів, з організації побуту, оздоровлення, дозвілля та медичного обслуговування. За рахунок коштів Фонду соціального захисту студентів і аспірантів була виплачено понад 700 тис. грн., зокрема на :  • матеріальну допомогу малозабезпеченим студентам і аспірантам, студентам із числа дітей-сиріт, інвалідів і чорнобильців – на суму 231 тис. грн.;

  • премії студентам і аспірантам за активну участь та успіхи у навчальній, науковій, громадській та спортивній діяльності – на суму 477 тис. грн.

Протягом року було оздоровлено 1698 студентів і аспірантів. Путівки на оздоровлення надавалися з 40-80 % знижками за рахунок коштів профспілки та Фонду соціального захисту. Крім цього, 26 студентам пільгових категорій були надані безкоштовні путівки на оздоровлення під час зимових та літніх канікул.

Ректорат і студентський профком приділяли значну увагу покращенню інфраструктури оздоровчих баз університету. Так, було витрачено близько 100 тис. грн. на ремонт та закупівлю обладнання до спортивно-оздоровчого табору «Фігуровка», на ремонт у санаторії-профілакторії «Буревісник» витрачено близько 250 тис. грн.

Як і в минулих роках, зусилля адміністрації університету та профкому були спрямовані на покращення побуту студентів, аспірантів і докторантів. Незважаючи на відсутність бюджетного фінансування, університетом витрачено близько 2 млн.200 тис. грн. на ремонт та близько 500 тис. грн. на покращення матеріальної бази студентських гуртожитків. В експлуатацію введено 24 кімнати в гуртожитках. Крім того, з метою подолання дефіциту місць у гуртожитках, університет орендував 24 кімнати у гуртожитку машинобудівельного коледжу, який розташований на проспекті 50-річчя ВЛКСМ, буд. 52.

Проводилася робота щодо оформлення житлових субсидій студентам університету, які проживають в гуртожитках. В 2007 році таку субсидію оформили 1131 студенти. Студенти пільгових категорій були звільнені від плати за проживання або мають знижки.

З нових напрямків діяльності профкому студентів, аспірантів і докторантів можна відзначити організацію стажування студентів за кордоном в рамках програми міжнародного культурного обміну «Work and Travel» та оформлення міжнародних студентських посвідчень ISIC та IYTC. Спільно з «Промислово-страховою компанією» профспілковий комітет проводив роботу щодо страхування студентів університету від нещасних випадків. У минулому навчальному році було застраховано 1432 студенти.

Необхідно виділити також важливий для студентів напрям діяльності профкому, як організація пільгового проїзду. Профком студентів, аспірантів і докторантів спільно з адміністрацією університету забезпечував всіх бажаючих університету пільговими проїзними квитками, таким правом скористалися близько 5,5 тис. студентів.


Господарчі роботи


Значна увага приділялася покращанню господарчої роботи, капітальному та поточному ремонту, підтриманню в належному стані всіх 43 об’єктів університету – навчальних корпусів, науково-дослідних лабораторії, гуртожитків, спортивних споруд, підсобних приміщень, баз навчальної практики, оздоровлення та відпочинку і, особливо, роботам у Північному навчальному корпусі на пл. Свободи, 6.

Значно збільшились об’єми капітального, поточного та планово-попереджувального ремонтів (діаграми 1, 2).


Головні роботи з реконструкції та капітального ремонту головного навчального корпусу (пл. Свободи, 4) – це реконструкція вітражного скління сходинних клітин та реконструкція системи опалення. На ці роботи разом з роботами по ліквідації аварійного стану каркасу будівлі у 2007 р. витрачено 1 млн. 300 тис. грн.

Продовжувалися роботи з реконструкції та капітального ремонту у корпусі на пл. Свободи, 6). Ліквідовано аварійний стан понад 100 м2 стін та фасадів, відремонтовано 2000 м2 покрівель, 2 санвузли та ін. Закінчується реконструкція приміщень нових лабораторій факультету фундаментальної медицини та факультету екології. Загальні витрати на роботи в Північному корпусі складають 2 млн. 600 тис. грн.

На поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках у 2007 році витрачено 2 млн. 100 тис.грн.

Крім того, на інших об’єктах університету засвоєно близько 1млн. грн., зокрема, проведено капітальний ремонт цілого раду приміщень Музею природи; першого поверху навчального корпусу на вул. Мироносицькій, 1; підземного бункеру фізико-технічного факультету; інженерних мереж спорткомплексу.


Об’єкт ремонту

Обсяг робіт, тис. грн.

Бюджет

Спец. кошти

Всього

Пл.Свободи,4

1 229,00

105,00

1 334,00

Пл.Свободи,6

1 707,00

876,00

2 583,00

Студмістечко

1 116,00

989,00

2 105,00

Інші

248,00

726,00

974,00

Всього:

4 300,00

2 696,00

6 996,00

У порівнянні з минулим роком загальні витрати бюджетних та позабюджетних коштів на поточний та планово-попереджувальний ремонти збільшилися більше ніж у 2 рази і склали близько 1 млн. 320 тис. грн. За рахунок цього відремонтовано 147 аудиторій, лабораторій та службових приміщень факультетів, у тому числі: 79 – у головному навчальному корпусі; 51 – у Північному корпусі; 17 – у навчальному корпусі на вул. Мироносицькій, 1. Відремонтовано 50 кімнат санаторію-профілакторію “Буревісник”, приміщення розрахункового відділу бухгалтерії та медичного пункту університету, значну кількість приміщень Музею природи, спортивно-оздоровчого табору “Фігуровка”, філії ЦНБ на вул. Університетській, 23; НДІ астрономії, біостанції в с. Гайдари, Ботанічному саду, віварії та ін.

Санітарно-технічна служба та електрослужба університету забезпечили безперебійну роботу інженерних мереж вентиляції, каналізації, тепло-, водо, газо- та електропостачання. Відремонтовано та замінено близько 1600 погонних метрів трубопроводів тепло- та водопостачання; проведено поточний ремонт усіх теплових пунктів та капітально відремонтовано теплопункт в навчальному корпусі на вул. Мироносицькій, 1; замінено застарілі бойлерні установки подачі теплої води у гуртожитках №2, 4, 10 та санаторії-профілакторії “Буревісник”; встановлено 1065 нових секцій радіаторів опалення, близько 500 одиниць сантехнічних приладів та запірної арматури.

Важливою задачею в умовах зростання тарифів за комунальні послуги, яку достатньо успішно вирішують інженерні служби університету, є щоденна економія спожитих енергоресурсів. У порівнянні з минулим роком реальне споживання газу скоротилося на 14%, теплової енергії на 16%, електричної енергії – на 6% .

Працівниками господарчого відділу повсякденна увага приділяється підтриманню у належному санітарному стані приміщень навчальних корпусів та інших об’єктів університету, благоустрою прилеглих територій. У 2007 році висаджено 110 кущів та 52 дерева, 2565 квітів, рекультивовано та оновлено 6,7 тис. м2 газонів, зібрано та вивезено сміття 920 м3, металевого брухту 36 т, дерев та дров – 203 складо-метри, снігу – 85,0 м3.

Головними завданнями працівників господарчих відділів та служб у 2008 році є подальше покращання умов навчально-виховного процесу та побутових умов студентів і працівників університету; забезпечення безпечної експлуатації всіх приміщень та утримання їх у належному санітарному та протипожежному стані; своєчасне і якісне проведення робіт з капітального, поточного ремонтів будівель, споруд, інженерних мереж і навчального та наукового обладнання.


У 2007 році університет продовжував впевнено розвиватися. Помітного поступу досягнуто на всіх напрямах діяльності, зміцнено матеріальну базу навчання і досліджень. В наступному році усім нам доведеться наполегливо працювати, щоб зберегти провідний статус університету, втілити у життя ідеї щодо оптимізації системи управління університетом. Ми маємо для цього все необхідне і я впевнений, що ми і надалі будемо долати складні проблеми розвитку університетської освіти і досягати успіхів на всіх напрямах нашої спільної роботи.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка