Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н. О. З 09. по 10. 2010р. Місце стажування: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. М. ОстроградськогоСторінка6/6
Дата конвертації25.02.2017
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6

Загальна оцінка уроку:______________________________________

Додаток 2Самоаналіз уроку

 1. Виконання вимог програми з предмета. Чи вдалося реалізувати поурочний план? Наскільки зміст уроку відповідає вимогам програми, чи були допущені відхилення? Якщо так, то чи були вони необхідними, чи випадковими? Оцініть оптимальність змісту уроку (об'єм, складність, науковість тощо).

 2. Чи вдалося на уроці звернути увагу на формування загальнологічних умінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; спеціальних умінь і навичок ставити досліди, проводити спостереження, працювати з роздатковим матеріалом, загальнонаукових умінь працювати з текстом і позатекстовими компонентами підручника? Якщо ні, то визначте причини невиконання цих вимог програми.

 3. Вирішення основних освітніх, виховних і розвиваючих завдань. Подумайте, чи правильно були визначені завдання уроку? Чи вдалося пов'язати їх із завданнями попередніх і наступних уроків? Чи була досягнута основна мета уроку?

 4. Обґрунтування вибраної структури і методичних прийомів ведення уроку. Якщо це традиційний комбінований урок, то обґрунтуйте.

 5. Послідовність опитування, пояснення нового матеріалу, закріплення, узагальнення, домашнього завдання. Виявіть взаємозв'язок між метою уроку, його типом і етапами.

  1. Чи вдалося вам витримати заплановану структуру уроку? Якщо ні, то чим це обумовлено?

 6. Як вам вдалося при повторенні навчального матеріалу попереднього уроку продовжити формування провідних ідей курсу чи повторення було організовано на репродуктивному рівні? Чи використали ви основні положення поетапного формування понять при поясненні нового матеріалу?

 7. Чи була можливість реалізувати міжпредметні зв'язки? Як ви їх реалізували?

 8. На якому рівні було організовано закріплення і узагальнення вивченого матеріалу?

 9. Чи відповідав обсяг і характер домашнього завдання віковим особливостям учнів? Чи було направлене домашнє завдання на закріплення основних питань теми, що вивчалася? Чи забезпечить його виконання більш якісне вивчення матеріалу наступного уроку?

 10. Які методи і методичні прийоми були застосовані на кожному етапі уроку? Чи сприяли дібрані методи вирішенню завдань кожного етапу уроку?

 11. Аналіз діяльності учнів на уроці.

  1. Які форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці (індивідуальні, групові, колективні) були використані і чому?

  2. Скільки учнів одержали оцінки за урок?

  3. Як враховувалися особливості класу, рівень розвитку учнів при плануванні і вирішенні завдань уроку?

  4. Як здійснювався диференційований та індивідуальний підхід до учнів?

  5. Чи були моменти на уроці, коли учні лише пасивно були присутні на ньому?

  6. Чи були втрати робочого часу на уроці? Чому це відбулося? Що необхідно зробити на наступному уроці для виправлення цього недоліку?

 12. Найбільш типова помилка в роботі студента-практиканта полягає в тому, що він передусім за все продумує організацію власної діяльності на уроці, залишаючи без уваги діяльність учнів, відводячи їм роль пасивних слухачів. Щоб уникнути цієї помилки, складаючи план-конспект уроку, розділіть листок на дві частини. Перша - діяльність учителя, друга -діяльність учнів. Продумуючи структуру і працюючи над конспектом уроку, плануйте організацію навчальної діяльності класу. Постійно контролюйте себе запитаннями: ''Я пояснюю, а що в цей час будуть робити учні? Я проводжу опитування, а чим у цей час зайнятий клас?".

 13. Використання основного навчального обладнання. Чи вдалося вам ефективно використати обладнання, що є в кабінеті? Як ви використовували обладнання на різних етапах уроку?

Додаток 3

Фонд передового (перспективного) педагогічного досвіду

Структура картки обліку передового педагогічного досвіду [68, с.126]Прізвище, ім’я, по батькові автора досвіду

Стаж роботи автора досвіду

Адреса школи

Тема досвіду *

Короткий зміст досвіду **

Оцінка досвіду ***

Вид досвіду ****

Підпис автора досвіду

Підпис дослідника

Дата заповнення

* Тема досвіду обирається за його основоположною ідеєю відповідно до предмета дослідження досвіду (обов’язково узгоджується з автором досвіду).

** Зміст досвіду повинен бути стислим і містити чітку й логічну анотацію творчих знахідок та опис дій.

*** Основними критеріями оцінки передового педагогічного досвіду є актуальність та соціальна значущість, новизна і прогресивність, результативність і дійовість, стабільність і повторюваність, респектабельність і перспективність.

**** За характером і сутністю досвіду визначається його вид: зразковий (1) або новаторський (2): дослідницький (2а) чи раціоналізаторський (2б).

Додаток 4

План-схема вивчення й узагальнення передового (перспективного)

педагогічного досвіду [68, с.125]

з/п


Основні розділи

Пріоритетні методи та прийоми дослідження

Назви

Особливі моменти

1.

Особистість учителя

Короткі відомості про життя й педагогічну діяльність учителя. Особисті риси передового вчителя

Узагальнення всіх зібраних матеріалів про вчителя

2.

Професійні досягнення вчителя

Загальна характеристика успіхів учителя:

 • Якість знань, умінь і навичок його учнів;

 • Рівень ефективності виховної роботи вчителя

Аналіз успішності і поведінки учнів за підсумками семестру, півріччя, навчального року, психолого-педагогічні спостереження уроків, аналіз відповідей учнів на уроках. Індивідуальні бесіди з учнями, відвідування занять гуртків, виховних заходів, аналіз позакласних робіт та індивідуальних виробів учнів і т.ін.

3.

Сутність досвіду

Основна узагальнююча думка

Спостереження за діяльністю вчителя, аналіз основної документації з навчальної, виховної та методичної роботи вчителя, Бесіди із представниками адміністрації школи, учнями та батьками учнів, анкетування і т.ін.

4.

Професійне зростання вчтеля

Самоосвіта. Оволодіння вчителем знань зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін. Осмислення й узагальнення свого досвіду. Окреслення перспектив і шляхів професійного росту.

Бесіда з учителем, із керівництвом школи. Вивчення доповідей та інших матеріалів, з якими вчитель виступав на педагогічних читаннях, засіданнях методичних об'єднань і т.ін. Простеження залежності успіху в роботі вчителя від оптимально побудованої системи самоосвіти вчителя, місця психолого-педагогічних знань у професійному арсеналі педагога.

5.

Загальні висновки

6.

Основні джерела, документи та матеріали, використані при виконанні дослідження.

7.

Прізвище, ім'я, по батькові студента-дослідника.

Додаток 5Зразок звіту керівника практики
Звіт керівника виробничої педагогічної практики _______________________________________________________________

(прізвище, ініціали керівника практики)
 1. Назва практики за навчальним планом;

 2. Терміни проведення практики, кількість тижнів;

 3. Факультет, курс, група (и) , спеціальність, кількість студентів;

 4. Керівники (методисти) практики;

 5. Бази практики;

 6. Кількість студентів, що проходили практику за розподілом університету та за місцем проживання й майбутнього працевлаштування (у випадку виробничої практики);

 7. аналіз роботи студентів;

 8. зведена таблиця результатів практики:

Група

Кількість студентів

«5»

«4»

«3»

«2»

Успішність

Якість

Усього

 1. зауваження, побажання, пропозиції.Керівник практики підпис Прізвище, ініціали
Додаток 6

Орієнтовна схема звіту студента-практиканта

про виконання програми виробничої практики
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Кафедра __________________

З В І Т

з ____________________________________________

(назва практики)

студента ______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ______________________________________________

(назва бази практики)

Терміни практики: з ___________ по ____________________
Факультетський керівник

___________________________

(вчений ступінь, звання, прізвище, ініціали)
Груповий керівник

_________________________

(вчений ступінь, звання, прізвище, ініціали)


Полтава – 20_____

І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИКИ (до 0,5 стор.)


 1. Кількість відвіданих уроків вчителя ____________

 2. Кількість відвіданих уроків студентів – практикантів ________________

 3. Кількість проведених уроків _______________

 4. Кількість проведених виховних заходів _________________

 5. Кількість проведених позакласних заходів (за фахом) _______________

 6. Кількість відвіданих виховних заходів _________________

 7. Кількість відвіданих позакласних заходів __________________

 8. ………

 9. ……….

 10. …………

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА (1 стор.)
ІІІ. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ФАХУ (до 0,5 стор.)
ІV. ВИХОВНА РОБОТА (1-1,5 стор.)
V. МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ( до 1 стор.)
VІ. ВИСНОВКИ ( до 1 стор.)

Дата


Студент (підпис) ________________________________________

(Прізвище, ініціали)Додаток 7

Список рекомендованої літератури

 1. Абрамова С. И. Тест для учащихся «Что вы знаете о табакокурении?» // Химия в школе. – 2009. – № 6. – С. 78.

 2. Авдреева Н. Д. Ролевая игра // Биология в школе. – 1991. – № 5. – С. 31-32.

 3. Акимушкин И. И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 303 с.

 4. Акимушкин И. И. Причуды природы. – М.: Мысль, 1981. – 240 с.

 5. Александрова Т. К., Нефедова В. Е., Федорова Ж. В. Игра как средство активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. // Химия в школе. – 1989. – № 2. – С. 59-63.

 6. Алексеева В. Е. Урок-путешествие «В царстве рыжего дьявола» // Химия в школе. – 2009. – № 1. – С. 24-27.

 7. Аникеева Н. П. Воспитание игрой : Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.

 8. Анисимова В. С. и др. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологи й гигиене человека. – М.: Просвещение, 1987. – 112 с.

 9. Аргунова М. В. Стратегия формирования экологической культуры школьников // Химия в школе. – 2009. – № 1. – С. 40-43.

 10. Астахов О. І. Цікаві роботи з хімії. – К.: Рад. школа, 1980.

 11. Базелюк І. Уроки ужиткової хімії. Вибавляння плям // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 5. – С. 34-37.

 12. Байкина Л. В. Химическое лото // Химия в школе. – 2009. – № 1. – С. 44-59.

 13. Байрак О. М., Самородов В. М. та ін. В гаю заграли проліски. – Полтава, 1994. – 55 с.

 14. Балан П.Г., Жибловський М.І. Зошит з біології. – К.: Школяр, 1997. – 35 с.

 15. Балашов М. И. Дидактическая игра на уроке // Школьные технологии. – 1998. – С. 137.

 16. Баранова Т. Нетрадиційний урок з теми: "Профілактика захворювань органів дихання" // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 2. – С. 39-40.

 17. Барановська О. Форми навчання в профільній школі // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 4. – С. 38-41.

 18. Белкина Г. А. Урок-путешествие // Биология в школе. – 1991. – № 5. – С. 29-30.

 19. Белоусова О. С. “Вредным привычкам – нет!” Выступление агитбригады // Биология в школе. – 2004. – № 7. – С. 51-55.

 20. Белоусова О. С. КВН “Пернатые” // Биология в школе. – 2003. – № 1. – С. 57-61.

 21. Берк Э. Знаете ли вы, что значит быть учителем-профессионалом? //Відкритий урок. - 2001. – № 11 – 12. – С. 4 – 12.

 22. Бобылева Л. Д. Беседы со школьниками // Биология в школе. – 2004. – № 5. – С. 47-51.

 23. Бобылева Л. Д. Беседы со школьниками // Биология в школе. – 2004. – № 6. – С. 65-69.

 24. Богачёва Т. Ю. Карьера и здоровье: актуальная тема для беседы со старшеклассниками // Химия в школе. – 2009. – № 5. – С. 67-68.

 25. Богданова Д.К. Дидактичний матеріал із загальної біології. – К.: Рад. школа, 1988. – 150 с.

 26. Бочко М. І. Зона тривоги. Пташиний грип: Інтерактивний екологічний тренінг // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 6. – С. 25-31.

 27. Бригідир Г.З., Гайда Г.В., Галашина О.Я. та ін. Біологія. 10 – 11 клас. Поурочне планування. Конспекти уроків. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 208 с.

 28. Бруновт Е.П., Малахова Г.Я., Соколова Е.О. Уроки анатомії, фізіології і гігієни людини. – К.: Рад. школа, 1984. – 176 с.

 29. Бугай О. В. Біологія у визначеннях, таблицях та схемах. 7-11 кл. /О. В. Бугай, О. М. Микитюк, О. Г. Вовк. – 3-є вид., допов. – Х.: Веста : Ранок, 2004. – 128 с.

 30. Буринська Н. М. Методика викладання шкільного курсу хімії. – К.: Освіта, 1991. – 352 с.

 31. Буринська Н. М. Як зробити навчання хімії цікавим // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 5. – С. 6-7

 32. Буринська Н.М. Методика викладання хімії (теоретичні основи). – К.: Вища школа, 1987. – 462 с.

 33. Буринська Н.М. Методика викладання шкільного курсу хімії. – К.: Освіта, 1991. – 352 с.

 34. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія (підручник). 10. – К.: Перун, 2003. – 176 с.

 35. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія (підручник). 11. – К.: Перун, 2001. – 176 с.

 36. Быченкова Н. Н. Урок-викторина "Что? Где? Когда?" // Биология в школе. – 1991. – № 5. – С. 26-27.

 37. Быченкова Н. Н. Урок-викторина // Биология. Приложение к газ. "Первое сентября". – 1996. – № 8. – С. 5.

 38. Вахно Л. І. Головоломки на уроках: учителю біології // Рідна школа. – 1991. – № 10. – С. 43.

 39. Вивюрский В. Я. Учись приобретать и применять знания по химии. – М.: Просвещение, 1987. – 96 с.

 40. Вольеров Г. В. О разных подходах к решению расчетных задач по химии // Химия в школе. – 1989. – № 5. – С. 135-144.

 41. Вороненко Т. Проведення факультативного курсу "Еколого-гідрохімічна характеристика стану природних вод" // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 4. – С. 10-15.

 42. Воронин Л. Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: Просвещение, 1983. – 236 с.

 43. Воронцов А. В. Применение схем-конспектов при обобщении и закреплении знаний учащихся // Химия в школе. – 1978. – № 4. – С. 24-25.

 44. Гайдук К. В. Ферменти – біологічні каталізатори // Біологія. – 2003. – № 14. – С. 28-30.

 45. Галіч Н.І. Вікторина по зоології "Що? Де? Коли?" // Позакласний час. – 1999. – № 17. – С. 73-74.

 46. Гладюк Т., Жирська Г., Міщук Н. Похила Л. Біологія. 10 клас. Планування навчального матеріалу: Посібник для вчителів біології. Вид. 2-е, перер. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 64 с.

 47. Гончарук С. Як зацікавити учнів до вивчення хімії // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 3. – С. 38-40.

 48. Горяна Л. Г. До вивчення теми "Шкідливий вплив куріння на організм людини" // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 5. – С. 8-13.

 49. Гузик Н. П. Обучение органической химии: Книга для учителя. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.

 50. Гузик Н. П., Пучков Н. П. Лекционно-семинарская система обучения химии. – К.: Рад. школа, 1979. – 94 с.

 51. Гуріненко Н. О., Бажан А. Г. Позакласна та позаурочна робота з біології. Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПДПУ. – 2005. – 92 с.

 52. Гуріненко Н.О., Жданова Ю.В., Момот О.М. Дидактичні ігри на уроках зоології: Методичний посібник для студентів природничого факультету та вчителів біології. – Полтава, 2000. – 60 с.

 53. Гусевич Р. С., Килимнюк А. В. Викторина "Что? Где? Когда?" // Химия в шкопе. – 1989. – № 6. – С. 102-106.

 54. Дехтяренко О. В. “Драма идей от косности людей”. Биологический вечер // Биология в школе. – 2003. – № 7. – С. 56-61.

 55. Джурка Г. Ф., Самусенко Ю. В., Дряниця Т. Ф., Шиян Н. І., Василина О. Цікаві досліди з хімії. – Полтава, 1992. – 117 с.

 56. Діордієва Г. Підготовка учнівського активу до екологічної просвітницької діяльності // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 3. – С. 42-43.

 57. Дунаева И. А. Патриотический альманах «Учёные – фронту» // Химия в школе. – 2009. – № 3. – С. 69-75.

 58. Дунаевский Г. А., Попик С. Я. Овощи и фрукты в питании здорового и больного человека, – К.: Здоровье, 1990. – 160 с.

 59. Дяченко К. Урок-гра “Щасливий випадок” // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 3. – С. 26-28.

 60. Еремина О. А., Медведева Л. В. “Если хочешь быть здоров!” Городская викторина // Биология в школе. – 2005. – № 2. – С. 64-69.

 61. Ерыгин Д. П., Шишкин Е. А. Методика решения задач по химии. – М.: Просвещение, 1989. – 176 с.

 62. Євсєєва О. Взаємодія викладача і студента у процесі виконання творчих завдань // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 3. – С. 39-41.

 63. Желтова Е. Е., Моисеева С. В. “Земля – планета будущего?” Школьный праздник // Биология в школе. – 2003. – № 5. – С. 43-46.

 64. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Рідна школа. – 2000. – № 1. – С. 27.

 65. Жук Ю. Забезпеченість кабінетів біології та хімії засобами навчання // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 3. – С. 48-51.

 66. Жуковская Р. И. Воспитание ребенка в игре. – М.: АПН, 1963. – 320 с.

 67. Жуковская Р. И. Игра и её педагогическое значение. – М.: Педагогика, 1975. – 112 с.

 68. Журавлев А. П., Павлюк Н.А. Язык и компьютер. – М.: Просвещение, 1989. – 137 с.

 69. Задворний О., Задворна І. Використання комп'ютерних моделей на уроках хімії // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 4. – С. 33-37.

 70. Задерей Н. Організація учнівської екологічної експедиції // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 3. – С. 31-34.

 71. Задорожний К. М. Викладання біології у профільних класах. – Х.: Основа, 2006. – 112 с.

 72. Зазнобина Л. С. О возможности использования в обучении имитационных игр // Химия в школе. – 1989. – № 5. – С. 70-71.

 73. Захлебный А. Н. Школьный праздник «День окружающей среды» // Биология в школе. – 1988. – № 3. – С. 74-75.

 74. Зверев И. Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.

 75. Зверев И. Д., Мягкова А. Н. Общая методика преподавания биологии в средней школе. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.

 76. Злотников З. Г. Проведение экспериментального практикума по химии. – Химия в школе. – 1990. – № 1. – С 46-49.

 77. Зрумова Н. Устами младенца: Игры в преподавании биологии // Все для учителя. – 1998. – № 5-6. – С. 36-38.

 78. Зуева М. В., Иванова Б. В. Совершенствование организации учебной деятельности школьников на уроках химии. – М.: Просвещение, 1989. –160 с.

 79. Иванова О. Б. Из опыта проведения конференции «Алкоголь. Курение. Наркотики» // Химия в школе. – 2009. – № 6. – С. 76-77.

 80. Иванова Р.Г., Осокина Г.Н. Изучение химии в 9–10 классах. – М.: Просвещение, 1983. – 287 с.

 81. Исаев Д. С. «Кулинарный» подход к изучению курса химии // Химия в школе. – 2009. – № 7. – С. 22-24.

 82. Івашин Д. С., Самородов В. М., Буйдін В. В.. Щоб росли горицвіти. Розповіді про рідкісні рослини та тварини Полтавщини. – Полтава, 1992. – 69 с.

 83. Кавтарадзе Д. Н., Букварева Е. Н. Настольная имитационная игра "Остров" // Биология в школе. – 1990. – № 6. – С. 46-50.

 84. Кінзерська Н. "Всюдисущий силіцій": Урок-подорож // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 4. – С. 30-31.

 85. Ковалевская Н.Б. Химия. 9 класс (в таблицах). – М.: Издат-школа. – 1996. – 90 с.

 86. Колонькова О. Самоаналіз у екологічному вихованні старшокласників // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 1. – С. 42-45.

 87. Колотилова А. И., Глушанков Е. П. Витамины: химия, биохимия и физиологическая роль. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 246 с.

 88. Кондаурова О. С. Практическое занятие в форме игры // Химия в школе. – 2009. – № 8. – С. 49-50.

 89. Корытов М. Е. Формирование экспериментальных умений на основе ученического демонстрационного эксперимента // Химия в школе. – 1988. – № 2. – С. 37-41.

 90. Котикова И. В. Об использовании WEB-ресурсов в процессе обучения // Химия в школе. – 2009. – № 3. – С. 21-36.

 91. Кузнецова В.І. Методика викладання біології. – Харків: Торсінг, 2001. – 176 с.

 92. Кузнецова Л. М., Рогачикова М. Л. Из опыта выработки умений написания химических формул и уравнений в VІІ-VІІІ классах // Химия в школе. – 1981. – № 5. – С. 41-44.

 93. Кузьменко Г. Інтерактивні методи на уроках біології у класах філологічного профілю // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 5. – С. 15-17.

 94. Кулікова Л. Інтегрований урок “Овочі й фрукти у традиціях і міфах стародавніх народів” // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 1. – С. 18-22.

 95. Кулініч О. Інтерактивні уроки біології людини: 9 кл. /О. Кулініч, Л. Слободянюк. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

 96. Курмашева К. К. Химия в таблицах и схемах. – М.: Лист, 1996. – 96 с.

 97. Курочкина Е. Ю. Игра в процесс обучения // Биология в школе. – 1999. – № 3. – С. 32-34.

 98. Кучеренко М.Е. та ін. Загальна біологія (підручник). 10. – К.: Генеза, 2003. – 232 с.

 99. Кучеренко М.Е. та ін. Загальна біологія. 11. – К.: Генеза, 2003. – 232 с.

 100. Кучеренко М.Є. та ін. Загальна біологія (підручник). 10–11. – К.: Генеза, 1998, 2000. – 464 с.

 101. Кучеров І. Інтелектуальна гра "Дивовижний біологічний світ": Методичні рекомендації до формування біологічних понять в учнів 9 класу // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 5. – С. 20-22.

 102. Кушнір М. "Зелений розмай України": Біологічна вікторина // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 4. – С. 31-33.

 103. Левченко С. Основи неорганічного синтезу. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 74 с.

 104. Леташкова Е. В. Об использовании компьютера в учебном процессе // Химия в школе. – 2009. – № 7. – С. 21.

 105. Липова Л. А. Дидактичний матеріал з неорганічної хімії. – К.: Освіта, 1995. – 132 с.

 106. Лукьянова В. Е. “Эра генетики. Процесс познания: через историю к теории, от теории к практике”. Урок-семинар // Биология в школе. – 2003. – № 5. – С. 24-28.

 107. Лысенко С. М. Использование на уроках опорных конспектов при изучении химической связи // Химия в школе. – 1978. – № 5. – С. 29-37.

 108. Мазо В. Б. Зелёного змея – в черную книгу! // Биология в школе. – 1989. – № 6. – С. 56-59.

 109. Мазо В. Б., Парамонова Л. М. Сохрани нашу землю голубой и зелёной. Экологический вечер // Биология в школе. – 1990. – № 3. – С. 60-63.

 110. Макотрова Г. В. Интернет на уроке химии // Химия в школе. – 2009. – № 10. – С. 20-24.

 111. Мартынова Е. Б. Новые технологии в предпрофильной подготовке школьников // Биология в школе. – 2004. – № 8. – С. 36 – 38.

 112. Матяш Н. Погляд на проблему комп'ютеризації навчального процесу // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 4. – С. 54-55.

 113. Методика викладання біології. Навчально-польовий практикум. – Полтава: АСМІ, 2003. – 188 с.

 114. Милицына Л. П. Урок-спектакль (Эволюционная теория Ч. Дарвина) // Биология в школе. – 1991. – № 5. – С. 32-34.

 115. Минский Е. М. От игры к знаниям. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

 116. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. “Выбор пути в будущее”. Ролевая игра // Биология в школе. – 2003. – № 6. – С. 64-68.

 117. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. “Сколько нас будет”. Ролевая игра // Биология в школе. – 2003. – № 8. – С. 55-59.

 118. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. “Угроза живому на Земле”. Ролевая игра из цикла “Устойчивое развитие” // Биология в школе. – 2003. – № 4. – С. 62-66.

 119. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. “Что мы натворили”. Ролевая игра из цикла “Устойчивое развитие” // Биология в школе. – 2003. – № 3. – С. 54-60.

 120. Миронова Р. И. Игры в развитии активности детей. – Мн.: Народная асвета, 1989. – 176 с.

 121. Мишечкина С. А. “Охрана видов в России”. Школьная пресс-конференция // Биология в школе. – 2004. – № 3. – С. 56-59.

 122. Мороз І. В., Мороз Л. І. Словник-довідник з біології. – К.: Генеза, 2001. – 286 с.

 123. Мороз І. В., Степанюк А. В., Гончар О. Д., Міщук Н. Й., Барна Л. С., Жирська Г. Я. Загальна методика навчання біології. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.

 124. Муза Г. В. Устный журнал «Химия на военной службе» // Химия в школе. – 2009. – № 4. – С. 70-75.

 125. Муртазин Г. М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.

 126. Муртизин Г. М. Активные формы и методы обучения биологии. Человек и его здоровье: Книга для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

 127. Найдан В. М., Грабовий А. К. Використання засобів навчання на уроках хімії. – К.: Рад. школа, 1988. – 218 с.

 128. Наши знакомые незнакомцы. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 199 с.

 129. Неводчикова М. П.; Белова Г. Н.; Семенькова Н. И.; Мишенина Н. Л. Интеллектуальная игра «Великий русский химик» // Химия в школе. – 2009. – № 1. – С. 60-69.

 130. Нетрадиційні уроки з біології. 7-12 класи / Укладач Л. І. Нечволод. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 128 с.

 131. Нечитайлова Е. В. Go to the white-board, или интерактивная доска на уроке химии // Химия в школе. – 2009. – № 6. – С. 33-38.

 132. Никишов А. И. Теория и методика обучения биологии. – М.: Колос, 2007. – 304 с.

 133. Никишов А. М., Рохлов В. С. Человек и его здоровье. Задания для самостоятельной работы учащихся. – М. – Харьков : Рауб, 1996. – 216 с.

 134. Нилова Л. И. Обучение в процесс игры // Биология в школе. – 1988. – № 4. – С. 48.

 135. Обучение химии в 9 классе. /Под ред. М.В. Зуевой. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.

 136. Огарёв Н. А. Школьникам о СПИде // Биология в школе. – 1988. – № 1. – С. 25-29.

 137. Огієко О. Особливості дидактичної гри з біології // Біологія і хімія в школі. – 1997. – № 4. – С. 22.

 138. Омельянович Т. Г. Как организовать индивидуальную работу с учащимися // Химия в школе. – 2009. – № 10. – С. 29-31.

 139. Організація, зміст і оцінювання неперервної педагогічної практики майбутніх учителів: Навчально-методичний посібник /Авт. кол. За заг. ред. д.п.н., проф., член-кор. АПН України А.М. Бойко. – Полтава, 2002. – 144 с.

 140. Основні напрямки діяльності класного керівника (Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти України № 1/9 – 163 від 30.10.92 р.) //Інформаційний збірник. – 1993. – № 23. – С. 10 – 18.

 141. Павлова Е. А., Носкова Н. В. “Вредным привычкам нет!” Школьный вечер // Биология в школе. – 2003. – № 2. – С. 59-62.

 142. Пакулова В. М. Методика обучения биологии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 128 с.

 143. Перминова Л. М., Кожанова З. А. Развитие активности и самостоятельности учащихся в условиях деловой игры. – Химия в школе. – 1989. – № 5. – С. 27-31.

 144. Пичугина Г. А. Активные формы обучения на уроках химии // Химия в школе. – 2009. – № 5. – С. 33-38.

 145. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К.: Рад. шк., 1989. – 204 с.

 146. Плетена Т. Урок-прес-конференція з теми: “Охорона природи – справа кожного” (9 клас) // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 1. – С. 23-27.

 147. Повшедна Г. П. Навчальні ігри з хімії // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 6. – С. 32-33.

 148. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти //Директор школи. – 2001. – № 3. – С. 7; Позакласний час. – 2000. – № 26 – 27. – С. 61.

 149. Полосин В. С. Формирование и значение экспериментальных умений учащихся // Химия в школе. – 1983. – № 4. – С. 57-60.

 150. Похила Л.С., Яцук Г.Ф., Гдаль Б.Б. Використання скарбниці народних знань у процесі вивчення біології. Царство рослини. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 72 с.

 151. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи інформатики та обчислювальної техніки. – К.: Шкільний світ, 2001. – 26 с.

 152. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. – К.: Шкільний світ, 2001. – 30 с.

 153. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. – К.: Шкільний світ, 2001. – 144 с.

 154. Програми для спеціалізованих класів хіміко-технологічного профілю середньої загальноосвітньої школи. Хімія. – К.: Шкільний світ, 2001. – 70 с.

 155. Пустовіт Н. О., Плечова З. Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини. – К.: Наукова думка, 1995. – 72 с.

 156. Ранникмяэ М. И., Тыльдсепп А. А., Сушко В. И. Использование дидактических игр на уроках химии. – Химия в школе. – 1985. – № 6. – С. 49-50.

 157. Ранникмяэ М. И., Тыльдсепп А. А., Сушко В. И. Элементы дидактических игр на уроках химии. – Химия в школе. – 1984. – № 1. – С. 54.

 158. Романишин Л. Урок біології із застосуванням інтерактивних прийомів // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 6. – С. 20-23.

 159. Русских Г. А. Проектирование игровой деятельности // Биология в школе. – 2003. – № 8. – С. 30-34.

 160. Самостоятельные работы учащихся по биологии /Е. П. Бруновт, А. Е. Богоявленская и др. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

 161. Самусенко Ю.В., Шиян Н.І. Органічна хімія: Навчальний комплекс з дисципліни: Навчальний посібник. – Полтава, 2003. – 160 с.

 162. Свиредская М. Д., Федорец Г. Ф. Обобщающий урок в форме ролевой игры // Биология в школе. – 1988. – № 1. – С. 33-36.

 163. Севастьян Л., Сосновська. С. Пропедевтика профільного навчання хімії // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 1. – С. 29-34.

 164. Селевко Т. К. Современные образовательные технологии // Школьные технологии. – 1998. – № 2. – С. 50, 250.

 165. Симоненко Т. Лекція-візуалізація як одна з інноваційних форм навчання // Рідна мова. – 2004. – № 3. – С. 59-61.

 166. Синельникова И. Д. Игра как средство развития интереса к биологии. – М.: АПН, 1963. – 144 с.

 167. Сліпчук І. Ю. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні біології // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 5. – С. 32-34.

 168. Современные уроки биологии. Пособие для учителя / В. Н. Максимова. – М: Просвещение,1965. – 160 с.

 169. Современный урок биологии. Под ред. Н. М. Верзилина. – Л., ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1975. – 208 с.

 170. Соковишина Н. В. Химическое домино // Химия в школе. – 2009. – № 3. – С. 37-39.

 171. Сорокин В. В., Злотников Э.Г. Как ты знаешь химию? – Л.: Химия, 1987. – 255 с.

 172. Староста В. Складаємо завдання з хімії. Суміші // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 1. – С. 24-29.

 173. Степанова Н. А. “Антропогенные факторы и их воздействие на окружающую среде”. Исследовательский проект // Биология в школе. – 2004. – № 8. – С. 31-35.

 174. Стецюк Л. О. Щасливий випадок // Біологія. – № 29. – 2003. – С. 22-23.

 175. Супоницкая И. И., Гоголевская Н. И. О составлении опорных сигналов при обобщении знаний. – Химия в школе, 1987. – № 5. – С. 37-41.

 176. Сурин Ю. В., Балезин С. В., Дубровская А. М. Проблемний эксперимент при изучении гидролиза солей в XI классе. – Химия в школе. – 1990. – № 3. – С. 27-30.

 177. Суряднова В. П., Строколіс О. І. Рольові ігри як нетрадиційна форма навчання учнів біології / Методика викладання біології, хімії, географії. – 1991. – вип. 8. – С. 18.

 178. Талютина О. А. Межпредметный урок “Современный этап эволюции человека” // Биология в школе. – 2005. – № 1. – С. 28-32.

 179. Тиждень біології в школі /Упорядн. К. М. Задорожний. – Х.: Основа, 2006. – 160 с.

 180. Ткачева И. В. Урок-игра. Урок-зачет // Биология в школе. – 1991. – № 5. – С. 30-31.

 181. Трайтак Д. И. Ботанические викторины. – К: Рад. шк., 1966. – 86 с.

 182. Трайтак Д. И. Разновидности словесных методов на уроках биологии. / В сб. Современный урок биологии, ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1975. – С. 126-132.

 183. Трофимова Г. В. Урок-состязание // Биология в школе. – 1991. – № 5. – С. 26-29.

 184. Угренева Е. А.; Рахимова Р. Х. Химический КВН // Химия в школе. – 2009. – № 5. – С. 69-73.

 185. Ульянова Т. С. Об интерактивных методах обучения // Химия в школе. – 2009. – № 1. – С. 28-32.

 186. Урок: возможны варианты // Биология в школе. – 1991. – № 5. – С. 26-34.

 187. Уроки общей биологии. /В.М. Корсунская, Г.Н. Мироненко, Н.М. Верзилин и др. – М.: Просвещение, 1986. – 288 с.

 188. Устинович Г. И. “Наркотик. Стоит ли ему доверять?” Блицтурнир // Биология в школе. – 2004. – № 2. – С. 62-64.

 189. Файрушина С. М. Межпредметный КВН «Химия и экология» // Химия в школе. – 2009. – № 6. – С. 73-75.

 190. Федорец Г. Ф. Дидактическая игра в процесс изучения биологии // Биология в школе. – 1981. – № 3. – С. 31.

 191. Фёдоров Е. Ф. Интеллектуальный клуб знатоков химии // Химия в школе. – 2010. – № 1. – С. 71-74.

 192. Форми навчальних занять шкільного курсу Біологія. Навчально-методичний посібник для студентів заочного відділення природничого факультету /Укладачі Гуріненко Н. О., Бажан А. Г., Двірна Т. С. – Полтава, 2008. – 140 с.

 193. Форми навчання в школі / За ред. Ю. І. Мальованого. – К.: Освіта. – 1992. – 160 с.

 194. Харина С. Б., Герцева М. А. Научно-практическая конференция «Загадки чая. Неизвестное об известном» // Химия в школе. – 2010. – № 1. – С. 66-70.

 195. Хімія : Довідник для абітурієнтів та школярів загальосв. навч. закладів : Навчально-метот. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 464 с.

 196. Хімія : завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності “Хімія”. – К.: Генеза, 1993. – Ч.1. – 221 с; Ч.2. – 275 с.

 197. Хохлова Т.Є. Навчальні ігри з біології // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 6. – С. 33-35.

 198. Хрипунов Е. К., Кайм Л. Т. и др. Час занимательной ботаники // Биология в школе. – 1988. – № 6. – С. 55-66.

 199. Целух Н. Ф., Гармаш И. И. Бионика в школе. – К.: Рад. шк., 1990. – 112 с.

 200. Циклов С. Б. “Слабое звено” жизни. Урок-импровизация // Биология в школе. – 2003. – № 2. – С. 36-38.

 201. Чайченко Н. П., Скляр А. М. Основи загальної хімії (підручник для шкіл з поглибленим вивченням). – К.: Освіта, 1997. – 144 с.

 202. Чунихина Л. Л. О применении компьютерных программ по химии // Химия в школе. – 1989. – № 2. – С. 46-50.

 203. Шакирова С. М. Дидактические игры в процессе обучения // Химия в школе. – 2009. – № 8. – С. 12-21.

 204. Шапиро И. А. Загадки растения сфинкса. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 80 с.

 205. Шаповалов А. І. Методика розв'язування задач з хімії. – К.: Рад. шк. – 1989. – 87 с.

 206. Швец Г. И. Колективная игра «Кто лучше знает ботанику?» // Биология в школе. – 1989. – № 6. – С. 52-53.

 207. Шиян Н. Диференційований підхід у навчанні хімії // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 4. – С. 19-22.

 208. Шиян Н. І., Джурка Г. Ф., Самусенко Ю. В, Магда В. І., Редчук А. С. Сучасний урок хімії. – Полтава, 1993. – 193 с.

 209. Шиян Н.І., Андрієвська О.С., Джурка Г.Ф., Магда В.І. Методичні рекомендації щодо розв'язування типових розрахункових задач з хімії. – Полтава, 1991. – 30 с.

 210. Шиян Н.І., Андрієвська О.С., Джурка Г.Ф., Самусенко Ю.В. Олімпіадні задачі з хімії. – Полтава, 1997. – 141 с.

 211. Шиян Н.І., Джурка Г.Ф., Самусенко Ю.В, Магда В.І., Редчук А.С. Сучасний урок хімії. – Полтава, 1993. – 193 с.

 212. Шиян Н.І., Севастьян Л.О., Базавлук Т.П. та ін. Хімія – 8. Технологія модульно-рейтингового навчання. - Ч.2. – Полтава: АСМІ, 2001. – 56 с.

 213. Школьный вечер «Лесные Робинзоны» // Биология в школе. – 1991. – № 3. – С. 60-62.

 214. Шулдик В. Інтегративні технології фронтального навчання на уроках біології // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 2. – С. 17-19.

 215. Шумська Н. І. Комп'ютерні технології у навчанні хімії // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 6. – С. 24.

 216. Щербакова И. А. Учимся управлять природными ресурсами. Имитационная игра // Биология в школе. – 2004. – № 8. – С. 62-64.

 217. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри: навчальний посібник. – К.: Вища школа. – 1993. – 120 с.

 218. Экологический вечер «Польза и вред сорных растений» // Биология в школе. – 1991. – № 2. – С. 63-64.

 219. Я готуюсь до уроку біології. Складні уроки 9-11 кл. / Упорядження В. Мишкіна. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. – 128 с.

 220. Я иду на урок биологии: Человек и его здоровье: Книга для учителя. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2001. – 256 с.

 221. Яковлєва Є. В. Уроки біології в 9 класі. Методичний посібник для вчителів біології. – Запоріжжя: Просвіта,1999. – 224 с.

 222. Янушкевич Л. В. Экологические группы насекомых. Урок-игра // Биология в школе. – 1997. – № 3. – С. 38-43.

 223. Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії). – К.: Партнер, 1997. – 207 с.

 224. Ясакова Т. Ю. Різнорівневі завдання в особистісно орієнтованому навчанні // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 6. – С. 36-37.


Література,

що використана при укладанні робочої програми

 1. Інструктивно-методичний посібник з педагогічної практики студентів IV – V курсів природничого факультету / Упорядники А. Г. Бажан, Н. О. Гуріненко. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 27 с.

 2. Організація, зміст і оцінювання неперервної педагогічної практики майбутніх учителів: Навчально-методичний посібник / Авт. кол. За заг. ред. д.п.н., проф., член-кор. АПН України А. М. Бойко. – Полтава, 2002. – 144 с.

 3. Оцінювання результатів практики за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Методичні рекомендації / Укл. О.А. Москаленко, Н.О. Сайко, Н.М. Савельєва. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2009. – 11 с. (0,9 друк. арк.)

 4. Положення про практики у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка / укладачі : П. В. Киридон, Н. М. Савельєва, Т. С. Япринець. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 31 с.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка