Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н. О. З 09. по 10. 2010р. Місце стажування: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. М. ОстроградськогоСторінка5/6
Дата конвертації25.02.2017
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6


п/п

Складові оцінювання

Розподіл балів

(за 100-бальною шкалою)

Критерії оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS та її зміст

Оцінка

за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за 30-бальною шкалою

1.

Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики

30

A – високий рівень теоретичних знань з незначними недоліками, які не мають принципового значення

90 балів


Відмінно

28-30 балів

B – високий рівень знань з деякими недоліками

83-89 балів

Дуже добре

26-27 балів

C – добрий рівень знань

75-82 бали

Добре

24-25 бали

D – посередній рівень знань із недоліками, достатній для виконання практичних завдань

68-74 бали

Задовільно

21-23 бали

E – достатньо–мінімальний рівень знань, допустимий для виконання практичних завдань

60-68 балів

Задовільно

(Достатньо)18-20 балів

Перелік звітної документації

з педагогічної практики, що включається в портфоліо студента


 1. Календарний план проходження педагогічної практики.

 2. Плани-конспекти проведених уроків з хімії (біології) з оцінкою та підписом учителя (не менше 10) та їх самоаналіз.

 3. Сценарій позакласного заходу з оцінкою та підписом учителя.

 4. Самоаналіз позакласного заходу.

 5. Опис педагогічного досвіду вчителя-предметника.

 6. Матеріали та документи, що відображають та підтверджують процес підготовки та проведення студентом навчальної, методичної та виховної роботи в школі:

 • списки літератури, ксерокопії статей, виписки з журналів (газет), інтернет-матеріали (із обов’язковим указуванням джерела), що використовувалися студентом для підготовки, проведення уроків та позакласного заходу;

 • фото та відеоматеріали з уроків та проведених виховних заходів;

 • дидактичний матеріал та унаочнення до уроків та виховних заходів;

 • проектні, дослідницькі роботи та реферати учнів;

 • опис змісту та результатів роботи з проведених консультацій, додаткових занять, підготовки школярів до проведення позакласного заходу та інших форм роботи з учнями;

 • опис проведеного заняття предметного гуртка, факультативу, організованої для учнів екскурсії;

 • опис роботи з допомоги учням у випуску предметних газет, бюлетенів;

 • опис проведених індивідуальних заняття з обдарованими дітьми, перевірку робочих зошитів учнів тощо.

 • результати науково-дослідної роботи студента на практиці (педагогічний експеримент).

 1. Щоденник практики, завірений підписом директора та печаткою школи, з висновками вчителів і методистів, звітом студента.

 2. Звіт студента-практиканта про виконання програми виробничої практики (орієнтовну схему див. у додатку 6).


Складові оцінювання результатів практики за умов КМСОНП

Загальними складовими оцінювання результатів виконання студентом ПНПУ імені В.Г. Короленка програмових завдань усіх видів навчальної і виробничої практики, передбачених Державними стандартами освіти і навчальними планами, є: 1. рівень теоретичної готовності до виконання програмових завдань практики;

 2. якість виконання практичних завдань, передбачених програмою практики;

 3. рівень відповідності звітної документації установленим програмою вимогам, захист результатів практики;

 4. рівень професійної сформованості особистості студента.

Показниками рівня професійної сформованості особистості (за вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик до професійно-особистісних якостей фахівців галузі освіти та гуманітарної сфери, підготовку яких здійснює університет) є:

 • відповідність вимогам професійної етики і культури поведінки у процесі діяльності за фахом (етика й культура поведінкових проявів, дотримання вимог колегіальності, службового дрескоду тощо);

 • дотримання виробничої та навчальної дисципліни (організованість, відповідальність, сумлінність, пунктуальність тощо).

Вимоги до студента-практиканта за четвертою складовою оцінювання (Рівень професійної сформованості особистості) конкретизуються з урахуванням напряму підготовки та спеціальності студента та виду практики. У разі порушення визначених вимог методист, груповий або факультетський керівник мають право з загальної суми балів студента за результатами практики зняти до 5 балів.

Розподіл за змістовими модулями бюджету часу, відведеного навчальним планом на виробничу педагогічну практику, здійснюється у кредитах ECTS.

Перелік змістових модулів практики з розподілом загального бюджету часу в кредитах ECTS подається нижче.

Виконання програми практики з кожного змістового модуля оцінюється за 100-бальною шкалою.

Орієнтовна схема розподілу загального бюджету навчального часу за змістовими модулями практики:

для групи П-51:№ п/п

Змістові модулі практикиКількість кредитів ECTS :

Кількість балів за виконання програми практики (за 100-бальною шкалою)

1.

Методика викладання хімії

4

100 балів

2.

Методика викладання біології

3

100 балів

2.

Педагогіка, психологія

2

100 балів
Загальна кількість кредитів ECTS :

9

для групи П-52:№ п/п

Змістові модулі практикиКількість кредитів ECTS :

Кількість балів за виконання програми практики (за 100-бальною шкалою)

1.

Методика викладання хімії

4,5

100 балів

2.

Методика викладання інформатики

2,5

100 балів

2.

Педагогіка, психологія

2

100 балів
Загальна кількість кредитів ECTS :

9

для груп П-53-54:№ п/п

Змістові модулі практикиКількість кредитів ECTS :

Кількість балів за виконання програми практики (за 100-бальною шкалою)

1.

Методика викладання біології

4,5

100 балів

2.

Виконання завдань з психології

2,5

100 балів

2.

Педагогіка, психологія

2

100 балів
Загальна кількість кредитів ECTS :

9

для групи П-55:№ п/п

Змістові модулі практикиКількість кредитів ECTS :

Кількість балів за виконання програми практики (за 100-бальною шкалою)

1.

Методика викладання біології

7

100 балів

2.

Педагогіка, психологія

2

100 балів
Загальна кількість кредитів ECTS :

9

Підсумковий бал за виконання студентом програми практики має комісійний характер і розраховується як середньозважений оцінка з-поміж балів за окремі змістові модулі.

Методика розрахунків наступна. В щоденнику практики студента будуть виставлені, наприклад, такі бали за змістові модулі:


Змістові модулі практики

Рівень теоретичної

готовностіЯкість виконання практичних завдань

Рівень відповідності звітної документації

Загальна кількість балів за змістовий модуль

Прізвище та ініціали методиста

Підпис методиста

Методика викладання біології

20

40

25

85Виконання завдань з психології

25

35

25

85Педагогіка

20

30

20

70Загальна підсумкова оцінка

за 100-бальною шкалою


Груповий методист:

___________________

(підпис)

Загальна підсумкова оцінка розраховується за формулою:
R1*4,5 + R2*2,5 + R3*2

∑=------------------------------------,

9

де R1 – загальна кількість балів за змістовий модуль №1,R2 – загальна кількість балів за змістовий модуль №2,

R3 – загальна кількість балів за змістовий модуль №3.

У нашому прикладі:
85х4,5 + 85х2,5 70х2 382,5+212,5+140 735

∑=--------------------------------- = ---------------------- = ------- = 81,7

9 9 9

Отже, для даного студента, оцінки якого взяті як приклад,Загальна підсумкова оцінка за виконання студентом програми практики

за 100-бальною шкалою 81,7 бали

за шкалою ECТS «В»

за національною шкалою «добре»

Отримання студентом менше 60 балів (F, FX – за шкалою ECTS, «незадовільно» – за національною шкалою) принаймні за один змістовий модуль унеможливлює позитивне оцінювання результатів виконання ним програми практики в цілому.

Примітка. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, отримує негативну оцінку з практики і відраховується з вищого навчального закладу. У разі несвоєчасного подання документації або відсутності студента на підсумковій конференції без поважних причин – оцінка знижується.

Витяг із розпорядження № 23 проректора з навчальної роботи Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка від 18.12.2002 року.
Оформлення результатів оцінювання практики

Поточний контроль за виконанням завдань практики здійснюється методистами з окремих змістових модулів. Результати контролю фіксуються у балах за 100-бальною шкалою на відповідній сторінці журналу практики з зазначенням складових оцінювання (п. 2.1.) та визначених за програмою практики видів роботи або завдань.

Методист із окремого змістового модуля виводить підсумкову оцінку за виконання завдань практики за модулем та виставляє її в окремій графі журналу практики.

Груповий керівник (методист) обчислює підсумковий бал за виконання програми практики виставляє його у відповідній графі журналу практики, у щоденнику студента-практиканта, в індивідуальному навчальному плані студента-практиканта, в заліковій книжці, в екзаменаційно-заліковій відомості.


Питання, які повинні бути коротко відображені в звіті студента

на останній сторінці його щоденника

Звіт студента

Я, ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові

1. проходи__ педагогічну практику у ______________________________ЗОШ І-ІІІ ст., ____________________________району, _________________________________області.

2. класи, де викладав

3. кількість відвіданих уроків і в яких класах, в яких учителів

4.специфіка методики проведення уроків учителями (нові пед. технології, форми, методи, наочність тощо)

5. кількість власних проведених уроків та їх короткий самоаналіз

6. проведений виховний захід з предмета та його самоаналіз

7. навчально-виховна робота

8. позакласна робота з фаху

9. виховна робота

10. методична та науково-дослідна робота

11. висновки (результативність роботи в школі (моє ставлення до професії вчителя до і після пед. практики, що навчився, який досвід здобув тощо)Додатки

Додаток 1


Аналіз відвіданого уроку

Школа________________________________ Дата____________Клас__________________

Кількість учнів за списком____чол. Присутні______чол. Предмет_______________________________

Прізвище, ім'я, по батькові учителя (студента-практиканта)____________________________________

Тема уроку______________________________________Мета уроку____________________________

Зміст і хід уроку

Зауваження у процесі уроку
1. Прийоми роботи учителя та учнів

Учитель:

 • бесіда (репродуктивна, евристична), розповідь, пояснення, інструктаж, лекція, демонстрація;

 • опитування (усне, письмове, експериментальне, програмоване);

 • використання дидактичного матеріалу (правильно, з помилками);

 • керівництво самостійною роботою учнів на основі зворотного зв'язку.

Учні:

 • слухають, коментують розповідь, пояснення;

 • робота з літературою (підручником, додатковою літературою тощо);

 • вправи (письмові, усні, лабораторні);

 • розв'язування задач.

2. Розподіл часу за етапами уроку і видами діяльності

Затрачено часу на:

 • організацію уроку____ - закріплення вивченого на уроці _____

 • опитування учнів______ - виконання робіт творчого характеру__

 • повторення___________ - домашнє завдання ____

 • пояснення нового матеріалу ___

3. Прийоми розвитку пізнавальних здібностей учнів

На уроці спостерігалося:

 • самостійна робота учнів над новим матеріалом;

 • елементи алгоритмізації; - пошукові завдання;

 • проблемні ситуації; - частково-пошуковий метод;

 • дослідницький метод; - елементи програмованого навчання;

 • використання ТЗН.

Учні:

 • користувалися порівняннями, конспектуванням, складанням довідок;

 • проводили аналіз і синтез, здійснювали узагальнення;

 • будували формально-логічну модель (прочитаного, почутого).

4. Показники наявності пізнавальних інтересів учнів

 • емоційний відгук;

 • зосередженість;

 • захоплення процесом діяльності;

 • прагнення за власним бажанням брати участь в обговоренні питання;

 • активність протягом уроку;

 • запитання вчителю, товаришам.

5. Рівень засвоєння знань учнями

 • на рівні сприйняття, осмислення і запам'ятовування (репродуктивний);

 • на рівні застосування знань в аналогічній ситуації (частково-пошуковий);

 • на рівні застосування знань у будь-якій ситуації (творчий, дослідницький).

6. Контроль та оцінка роботи учнів

7. Характеристика особливостей даного уроку

8. Дотримання основних вимог до уроку і його результативність

 • відповідність змісту принципам навчання і виховання;

 • виховна направленість;

 • поєднання принципу доступності з достатньо інтенсивною працею учнів;

 • науковість: на рівні досягнень науки, основи якої викладаються, на рівні досягнень педагогіки, психології та передового досвіду;

 • наявність прийомів, що розвивають розумову діяльність учнів;

 • цільова установка уроку, його структурних частин;

 • логічність уроку (методично виправданий набір прийомів);

 • одноманітність чи різноманітність прийомів і методів;

 • наявність міжпредметних зв'язків;

 • зв'язок матеріалу, що вивчається, з попереднім і наступним матеріалом;

 • наявність закріплення, повторення і узагальнення матеріалу;

 • поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи;

 • рівень удосконалення знань: уточнення, поглиблення, розширення, систематизація, актуалізація, поєднання набуття знань і умінь з розвитком особистості, перетворення знань у погляди, переконання, науковий світогляд;

 • якість знань учнів (свідомість, міцність, систематичність, об'ємність, мобільність);

 • було опитано____чол. Одержали оцінки:

 • 12 ___чол.; 11 ___ чол.; 10 ___ чол.; 9 ___ чол.; 8 ___чол.; 7 ___чол.;

6 ___чол.; 5 ___чол.; 4 ___чол.; 3 ___чол.; 2 ___чол.; 1 ___чол.

 • оцінки не об'єктивні ___чол.

 • завершеність уроку; - "психологічна готовність" учителя вести урок.

9. Домашнє завдання: обсяг, зміст, відповідність темі уроку, час, коли було задано.

10. Зовнішній вигляд, педагогічний такт, мовлення, комунікабельність учителя.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка