Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н. О. З 09. по 10. 2010р. Місце стажування: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. М. ОстроградськогоСторінка4/6
Дата конвертації25.02.2017
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мета і завдання педагогічної практики


Мета. Виробнича педагогічна практика на V курсі (майбутніх спеціалістів) проводиться з метою поглиблення, вдосконалення і закріплення здобутих теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання в університеті, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь за певним фахом для прийняття самостійних рішень в умовах конкретної роботи, оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії та формування в них умінь застосовувати набуті знання у навчально-виховній роботі з учнями, оволодіння професійним досвідом та формування готовності студентів до самостійної діяльності за фахом, а також збір та опрацювання матеріалів для написання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).

Практика повинна підготувати студентів до професійної діяльності вчителя середньої загальноосвітньої школи (шкіл нового типу), розвинути комплексні професійно-педагогічні вміння.

Під час практики студенти виконують функції вчителя-предметника та класного керівника.

Завдання практики


 1. Актуалізувати опорні знання студентів з психології, педагогіки і фізіології дітей і підлітків та, спираючись на них, навчити студентів проводити навчально-виховну роботу з учнями з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

 2. Підготувати студентів до проведення різних типів навчальних занять із застосуванням різноманітних форм, методів і засобів навчання.

 3. Озброїти студентів умінням спостерігати, аналізувати навчально-виховну роботу, яка проводиться в школі з учнями.

 4. Розвивати й закріплювати в студентів любов до педагогічної професії, до вивчення передового педагогічного досвіду, стимулювати прагнення до вдосконалення власних педагогічних здібностей.

 5. Прищепити студентам навички уважного ставлення до особистості школяра, охорони його здоров'я.

 6. Забезпечити єдність навчального, практичного і наукового компонентів у підготовці майбутніх учителів.

 7. Розвивати у майбутніх учителів прагнення до самовдосконалення і професійного самотворення, сприяти побудові перспектив професійного самозростання.

Види робіт,

які виконуються під час практики

 • Вивчення класного колективу з метою діагностики та проектування перспективи їхнього розвитку та виховання;

 • визначення конкретних освітніх, виховних і розвиваючих завдань, навчальних занять та позакласної роботи з учнями;

 • здійснення тематичного та поурочного планування;

 • підготовка та проведення навчальних занять різних типів;

 • обґрунтований вибір та застосування форм і методів навчання, використання різноманітних засобів навчання;

 • вивчення передового досвіду роботи кращих учителів школи, традицій педколективу;

 • знайомство з різними видами шкільної документації;

 • проведення позакласної роботи з хімії/біології;

 • здійснення науково-дослідної роботи (педагогічний експеримент та спостереження, що є основою дипломних робіт спеціалістів);

 • виготовлення наочних посібників та дидактичних матеріалів для поповнення матеріальної бази шкільних навчальних кабінетів;

 • відвідання та аналіз уроків і позакласних заходів учителів хімії, біології, студентів-практикантів протягом усієї практики.

Організація проведення практики студентів V курсу


Бази практик в особі їх керівників разом з університетом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

Базою проведення практики є міські середні загальноосвітні навчально-виховні заклади різних типів (середні школи, школи-гімназії, школи-ліцеї, авторські школи тощо), кращі школи області за місцем проживання чи майбутнього працевлаштування студентів, де працюють досвідчені вчителі та створена якісна матеріально-технічна база, що забезпечує виконання програми.

Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр, деканів факультетів, адміністрації університету підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. У цьому випадку, студент повинен здати на розгляд заяву на проходження практики та відношення з базового закладу, в котрому адміністрація бази практики гарантуватиме створення необхідних умов для виконання студентом програми практики.

Практика студентів V курсу проходить у 10-11 класах. В одному навчальному закладі може проходити практику така кількість студентів, яка рівна числу відповідних класів. Перед початком педагогічної практики видається наказ про її проведення, в якому затверджується розподіл студентів-практикантів по школах, призначаються старости мікрогруп, методисти з спеціальності та з педагогіки.

До початку практики студенти зобов’язані своєчасно пройти медичний огляд на допуск до роботи в середніх закладах освіти.

Під час виробничої практики студенти ознайомлюються зі специфікою роботи базового закладу, відвідують усі уроки і позакласні заходи у класі, за яким закріплені і до кінця першого тижня складають графік своєї роботи на весь період практики, який подають груповому керівникові.

У перший день практики чи напередодні на факультеті проводиться настановча конференція з виставкою зразків необхідної документації, методичної та спеціальної літератури. Конференцію організовують деканат, факультетський керівник практики, методисти, викладачі предметних кафедр та педагогіки. Старости мікрогруп повинні одержати у відділі педпрактик педуніверситету необхідну звітно-фінансову документацію, у керівників практики (педуніверситету, факультету) консультації щодо оформлення всіх необхідних документів.

Мета конференції – ознайомити студентів із завданням і змістом практики, графіком проведення консультацій викладачами факультетських кафедр, звітною документацією студента-практиканта та термінами її подання, критеріями оцінки педпрактики.Зміст педагогічної практики

Перший тиждень практики – це адаптація студентів до нових умов; вивчення організації навчально-виховного процесу в школах. Протягом цього тижня студенти не проводять уроків і виховних заходів.

У перший день практики методисти здійснюють загальне ознайомлення студентів зі школою, представляють практикантів директору та його заступникам, визначають, у яких класах та в кого з учителів буде практикувати кожний студент. Для проведення позакласної виховної роботи кожен студент закріплюється за певним класом. На V курсі вони працюють помічником класного керівника старших класів. Цього ж дня студенти вивчають розклад уроків та розклад дзвінків, здійснюють перше знайомство з класом, беруть список учнів для того. щоб до кінця тижня вивчити прізвища і знати кожного школяра закріпленого класу; складають план роботи на весь період практики та визначають з учителями-предметниками, які наочні посібники та дидактичні матеріали необхідно виготовити.

За перший тиждень практики студентам необхідно:


 • вивчити діючий у школі навчальний план і навчальні програми з предметів своєї спеціальності (хімія, біологія, інформатика та у практичного психолога школи), здійснити аналіз тем і розділів шкільної програми на період практики, актуалізувати власні знання, що стосуються цих тем;

 • вивчити тематичне та поурочне планування вчителів;

 • з метою вивчення класу відвідати у закріпленому класі якомога більше уроків усіх учителів;

 • відвідуючи уроки вчителів фахових предметів (біології, хімії, інформатики), студенти з'ясовують методи, прийоми та засоби навчання, способи активізації пізнавальної діяльності учнів, характер спілкування з учнями тощо;

 • вивчити матеріально-технічну базу, дидактичну оснащеність кабінетів хімії, біології, інформатики;

 • дізнатися, яка позакласна робота з цих спеціальностей проводиться в школі, яким видам індивідуальної, групової та колективної позакласної роботи надається перевага;

 • спланувати позакласну роботу з предметів під час проходження практики;

 • розпочати вивчати передовий педагогічний досвід учителів школи.

Під час проходження практики студенти стають рівноправними членами педагогічного колективу, у повному обсязі виконують усі функції вчителя. Тижневе навантаження студента-практиканта, починаючи з другого тижня і до кінця практики, становить не менше 4 годин. Тривалість практики майбутніх спеціалістів 6 тижнів. Усі уроки, проведені студентом, вважаються заліковими (мінімум 10 уроків).

Крім того, практиканти проводять позакласну роботу з предмета (вечори, засідання гуртка, випускають стінгазету тощо).

Тривалість робочого часу студента під час проходження практики становить 54 години (1,5 кредити) на тиждень, із яких 30 годин – безпосередня робота на базі практики (тривалість робочого дня студента становить 6 годин.), 24 години – самостійна навчальна діяльність за програмою практики. За домовленістю між університетом і базою практики може встановлюватися інша тривалість робочого часу студентів, за умови, якщо це не суперечить вимогам чинного трудового законодавства.

Встановленими видами навчальної документації з практики у ПНПУ імені В.Г. Короленка є журнал обліку роботи викладачів, студентів та спеціалістів від баз практики і щоденник практиканта, які ведуться українською мовою. Після закінчення практики оформлений належним чином щоденник практики зберігається в особовій справі студента.

Під час відвідування занять учителів-предметників та студентів своєї мікрогрупи здійснюється їхній аналіз та записується у робочому щоденнику.

Методисти практики

Практикою мікрогрупи студентів на базах практики керують методисти зі спеціальності (один з яких є груповим) та методист від кафедр університету (психолого-педагогічних дисциплін).

Методисти від кафедр:

- беруть участь у настановчій (підсумковій) конференції та захисті результатів практики студентів;

- відводять студентів на базу проведення практики у перший день практики, знайомлять із її адміністрацією, керівниками практики, здійснюють розподіл студентів, контролюють відвідування, роботу та виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку базового закладу;

- разом із факультетським керівником практики складають графік проходження практики студентами у базовому закладі та здають його керівникові практики університету;

- співпрацюють із керівниками від бази практики;

- організовують відвідування та обговорення студентами уроків та інших заходів, які проводяться досвідченими фахівцями базового закладу;

- консультують студентів щодо виконання завдань із практики;

- перевіряють готовність студента до виконання завдань педпрактики;

- відвідують і аналізують навчальні заняття студентів-практикантів, позакласні виховні і навчальні заходи тощо та оцінюють їх;

- здійснюють поточний контроль за практикою студентів, вчасно виявляють недоліки та вживають заходи щодо їх усунення;

- перевіряють звітну документацію студентів та виставляють оцінку із змістового модуля.
Груповий керівник

- відповідає за своєчасну здачу звітної документації факультетському керівникові практики;

- проходить інструктаж із техніки безпеки та охорони праці у інженера з охорони праці університету;

- проводить інструктаж з техніки безпеки та охорони праці зі студентами перед початком практики із обов’язковою реєстрацією у журналі встановленого зразку (у разі потреби тісно співпрацює із інженером з техніки безпеки);

- контролює вчасне оформлення відомостей на оплату працівникам від бази практики за керівництво роботою студентів старостами мікрогруп;

- разом зі старостою мікрогрупи відповідає за якість оформлення журналу практики;

- розраховує і виставляє підсумкову оцінку студента за практику у визначені види навчальної документації (журнал обліку роботи, відомість, індивідуальний план, залікову книжку).


Студенти факультету при проходженні практики зобов’язані:

- брати участь у настановчій (підсумковій) конференціях із питань організації педпрактики;

- до початку практики одержати у керівника практики від університету консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно пройти медогляд і отримати допуск на проходження практики;

- прослухати інструктаж з техніки безпеки та охорони праці перед початком практики із обов’язковою реєстрацією у журналі встановленого зразку;

- виконати у повному обсязі усі види робіт, передбачені програмою педагогічної практики і вказівками її керівників;

- своєчасно прибути на базу практики;

- суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і розпоряджень адміністрації закладу, де проходить практика;

- протягом першого тижня практики разом із методистами розробити планування навчально-виховного процесу в закріпленому класі на період практики;

- вчасно оформляти документацію і зберігати її на робочому місці та пред’являти на вимогу керівників практики;

- студенти не допускаються до проведення уроку, заходу, іншого виду діяльності без конспекту, сценарію, завізованого учителем, вихователем або методистом від фахової кафедри;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- представити на виставку унаочнення, дидактичні матеріали педагогічної практики;

- брати участь у роботі підсумкової конференції.

На період практики факультетський керівник практики призначає старосту мікрогрупи. У його обов’язки входить

- облік відвідування студентами бази практики, уроків та інших заходів,

- ознайомлення їх із завданнями і дорученнями викладачів – керівників,

- повідомити методистам розклад уроків і виховних заходів студентів, розклад дзвінків у школі, список закріплених за студентами класів на період практики (до кінця першого тижня практики) за зразком.

- ведення журналу практики (обліку роботи методистів, учителів школи та студентів-практикантів), підготовка необхідної фінансової документації на оплату праці керівникам від бази практики тощо;

- несе також відповідальність за дотримання практикантами трудової дисципліни;

- з’ясувати у відділі педпрактики (ауд. № 316) наявність та правильність копій ідентифікаційних кодів усіх учителів, які керують роботою студентів мікрогрупи у школі. Якщо такі копії відсутні у відділі педпрактики – отримати їх у вчителів,

- в останні дні проходження практики подати звітну документацію і протягом перших 10 днів після виробничої практики захистити результати практики із диференційованою оцінкою;Вимоги до підготовки та проведення уроків

студентами під час практики

І. Студент-практикант готує розгорнутий конспект уроку. Перший конспект уроку студент складає при допомозі методиста та вчителя-предметника, а наступні – самостійно, узгоджуючи їх з учителем чи методистом.

II. Для ефективного проведення уроку студент повинен:


 • досягти повного володіння науковими знаннями, що становлять зміст уроку. Тільки за такої умови увага студента буде зосереджена на методиці проведення уроку, на активності і пізнавальній діяльності учнів, а не на змісті навчального матеріалу;

 • вивчити навчальну програму з метою з'ясування місця і значення навчального заняття серед інших занять з даної теми, вивчити обсяг програмних вимог, що будуть реалізовані на уроці; встановити основні поняття, що вперше формуватимуться на уроці, а також поняття, формування яких здобуде подальший розвиток;

 • вивчити і проаналізувати матеріал уроку в шкільному підручнику, опрацювати методичну літературу з теми уроку, зіставити його з рівнем підготовки та розвитку учнів, визначитися з типом уроку чи іншим видом заняття;

 • визначити мету обраного навчального заняття, продумати необхідне методичне забезпечення, методи й методичні прийоми, засоби навчання, дидактичні матеріали, міжпредметні зв'язки, форми організації навчальної діяльності учнів;

 • під час підготовки до уроку студентові особливу увагу слід звернути на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів. Слід пам'ятати, що знання, здобуті учнями самостійно, набагато міцніші, ніж отримані при допомозі вчителя;

 • з'ясувати використання можливостей кабінету при проведенні заняття;

 • підготувати та перевірити необхідні для уроку засоби наочності.

III. Після підготовки до уроку студентові доцільно подумки провести "генеральну репетицію" ходу уроку у відповідності з планом-конспектом. Це означає, що необхідно продумати послідовність, дидактичну і педагогічну цінність кожної дії спільної діяльності вчителя і учнів.

IV. Підсумковим етапом підготовки студента до уроку є коректування плану-конспекту вчителем-предметником чи методистом.

V. До проведення уроку студент-практикант допускається лише в тому випадку, коли його план-конспект уроку був заздалегідь перевірений і затверджений учителем-предметником чи методистом.
Дослідницько-експериментальна робота

студентів під час практики

Педагогічна практика створює невичерпні можливості для проведення дослідно-експериментальної робота студентів. По-перше, усі студенти, що виконують курсові чи дипломні роботи, під час педагогічної практики здійснюють педагогічний експеримент, збирають потрібні експериментальні матеріали, вивчають і узагальнюють передовий педагогічний досвід, вивчають шкільну документацію та матеріали діяльності учнів. Крім цього, кожний студент-практикант може використати педагогічну практику для вивчення окремих питань дидактики та конкретних методик навчання в реальних умовах навчально-виховного процесу. Результати такого дослідження можуть стати змістом виступу студентів на підсумковій конференції, які згодом будуть оформлені у вигляді статей.Підбиття підсумків і оцінювання практики студентів

При підбитті підсумків практики оцінці підлягають усі види навчально-виховної діяльності студента-практиканта (практика не може бути зарахована лише на підставі оцінок за залікові уроки).

Оцінювання за підсумками педагогічної практики здійснюється за трьома складовими:


 1. рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики має комісійний характер і розраховується як середньозважена оцінка з-поміж балів за окремі фахові методичні дисципліни, переведена в бали;

 2. якість виконання практичних завдань за програмою практики;

 3. рівень відповідності звітної документації вимогам програми, захист результатів практики.

Звітна документація з педагогічної практики студентів оформляється у вигляді портфоліо. Захист результатів практики (презентація портфоліо) – звіт студента, який може проходити у вигляді презентації, слайдшоу, доповіді, супроводжуваної комп'ютерним показом за допомогою майстра презентацій Powerpoint і ін.

Для презентації портфоліо студентові надається 10 хвилин. У ході презентації студент повинен обґрунтувати, як представлені матеріали свідчать про його професійну компетентність.

У ході звіту студент розкриває:


 • які уроки та інші форми організації навчання були проведені;

 • які уроки були найефективнішими і завдяки чому;

 • які виникали труднощі у підготовці і проведенні уроків та їх причини;

 • які ефективні форми й методи навчання використовувалися під час практики;

 • які були виготовлені засоби навчання;

 • яка була проведена позакласна робота, її аналіз;

 • яка проводилася науково-дослідна робота, її аналіз;

 • участь в інших видах роботи;

 • рефлексія і загальні висновки проходження практики, пропозиції вишу і школі з удосконалення педагогічної практики, пропозиції собі для саморозвитку і підвищення рівня професійної компетентності.

п/п

Оцінювання результатів

Розподіл балів

(за 100-бальною шкалою)

Підсу-мкова

оцінка

Складові оцінювання

Компоненти оцінювання

1

Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики

Підсумковий бал за рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики має комісійний характер і розраховується як середньозважена оцінка з-поміж балів за окремі методики з фахових дисциплін, переведена в бали (див. нижче таблицю)

(Оцінка з методики хімії/біології, переведена в бали)Max 30Якість виконання практичних завдань за програмою практики

1. Підготовка та проведення уроків

10 уроків х 3,5 бали40
35

 1. Організація позакласної роботи з предмета

1 вих. зах. х 5 балів

5Рівень відповідності звітної документації вимогам програми, захист результатів практики

Оцінка звітної документації студента

Портфоліо робіт

1. Підготовка конспектів, проведення та самоаналіз уроків

10 уроків х 0,5 бала

10 самоан. уроків х 0,5 бала15

10

2. Підготовка сценарію, проведення та самоаналіз позакласного заходу з предмета

1 вих. зах. х 0,5 бала

1 самоан. вих. зах. х 0,5 бала

1

3. Науково-дослідна робота студента

1
4. Звіт студента-практиканта про виконання програми виробничої практики

2
Портфоліо документів

Щоденник практики


1

Оцінка захисту студентом портфоліо

1. Відповідність змісту презентації змісту портфоліо15
2. Розкриття та аналіз основних результатів педагогічної практики

3. Відповідь на запитання по суті представлених документів

Разом:

100

Таблиця критеріїв оцінювання для перерахунку оцінки з методики фахових дисциплін із різних шкал до 30 бальної шкали
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка