Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н. О. З 09. по 10. 2010р. Місце стажування: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. М. ОстроградськогоСторінка1/6
Дата конвертації25.02.2017
Розмір1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н. О.

З 2.09. по 2.10. 2010р.

Місце стажування: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. М. Остроградського

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка
Кафедра екології та охорони довкілля

Гуріненко Н. О., Двірна Т. С.

Форми контролю знань студентів

з методики навчання біології

Полтава 2010

Вступ

Освітня діагностика – це процес визначення результатів освітньої діяльності студентів і викладачів для виявлення, аналізу, оцінювання і корекції навчання.Діагностика освітньої діяльності студентів за кредитно-модульною системою навчання передбачає: контроль, перевірку, облік, оцінювання знань, нагромадження статистичних даних, їх аналіз, рефлексію, виявлення динаміки освітніх змін і особистих здобутків студентів, уточнення освітніх програм, корекцію ходу навчання, прогнозування подальшого розвитку подій.

Контроль навчальних досягнень студентів у загальноосвітньому процесі є важливим засобом підвищення ефективності вивчення курсу «Методики навчання біології». Систематична інформація про стан знань і вмінь студентів дає змогу викладачеві оперативно добирати раціональні способи і засоби навчання, передбачати логіку навчального процесу, прогнозувати його результати.

Форми і методи контролю тісно пов’язані з іншими ланками навчально-виховного процесу: викладання навчального матеріалу, закріплення, повторення, узагальнення і систематизація знань.

Діагностика освітньої діяльності студентів дає підставу для рефлексії та самооцінки особистих здобутків, а викладач дістає інформацію щодо прогнозування подальшого ходу навчання студентів.

Контроль знань, умінь та навичок студентів є багатофункціональною складовою навчального процесу, а саме виконує такі функції: контролю вальну, освітню, мотиваційну, діагностичну, інформаційну, виховну, стимулюючу, розвивальну, коригувальну, прогностичну, керівну.

Форми контролю значною мірою залежать від способу організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Вони поділяються за способом організації (індивідуальна, диференційована, групова, фронтальна) та за способом одержання інформації (усна, письмова, експериментальна, комп’ютерна). Види контролю засвоєного навчального матеріалу зумовлюється дидактичною метою. Розрізняють попередній, поточний, періодичний (тематичний) та підсумковий контроль.

Кожному виду контролю притаманні свої форми, але їхня суть одна – зіставити досягнуті студентами результати засвоєння з еталонними.

Форми й методи контролю знань зумовлюються змістом навчального матеріалу кожної теми. Показники засвоєння навчального матеріалу визначають за допомогою різноманітних методів контролю.Розділ І. Запитання як форма контролю знань студентів, що забезпечує зворотну інформацію про характер їх навчально-пізнавальної діяльності

Методики контролю й самоконтролю успішності навчально-пізнавальної діяльності забезпечують одержання зворотної інформації про зміст і характер навчально-пізнавальної діяльності та досягнення студентів у ній і про ефективність роботи викладача. За формою контроль може бути усним, письмовим, графічним і практичним.Усний контроль здійснюється шляхом опитування. Він полягає у з’ясуванні рівня знань студента через прямий контакт із ним під час перевірної бесіди. Усне опитування передбачає постановку викладачем запитань (завдань), підготовку студентів до відповіді та демонстрування своїх знань, корекцію і самоконтроль змісту відповіді, її аналіз та оцінювання.

Перевірні запитання й завдання викладача бувають репродуктивними (відтворення вивченого), реконструктивними (застосування знань і вмінь у нових ситуаціях), творчими (застосування знань і вмінь у нестандартних умовах, перенесення засвоєних принципів на розв’язання складніших завдань).

Завдання реконструктивного характеру найефективніші, оскільки пов’язані з комбінуванням навичок і вмінь, набутих під час попередньої репродуктивної діяльності, приміром : наведення власних доказів якоїсь закономірності та конкретних прикладів; розв’язування завдань, задач, що потребують поєднання певних умінь. Під час вивчення природничих дисциплін застосовуються завдання й запитання різних типів:


 • запитання на порівняння;

 • запитання на визначення причинно-наслідкових зв’язків;

 • запитання на визначення певних взаємозв’язків;

 • завдання на узагальнення й класифікацію;

 • запитання на визначення основних характерних рис, ознак предметів і явищ, а також умов перебігу якогось процесу;

 • завдання на доведення й застосування знань.

Індивідуальне опитування передбачає перевірку знань, умінь і навичок окремих студентів. При цьому більшість студентів залишаються пасивними, тому важливо активізувати увагу й діяльність усього класу за допомогою таких прийомів, як продовження та рецензування відповіді, її доповнення та уточнення.

Фронтальним опитуванням охоплюється вся аудиторія. Хоча через масовість та оперативність таке опитування є дещо формальним і поверховим, та з його допомогою викладач може виявити прогалини в знаннях усіх студентів.

Груповим опитуванням різними способами охоплюються 5-7 студентів: індивідуальне опитування біля дошки, виконання завдань на місці за картками, коментування або рецензування відповіді товариша тощо. Таким чином можна опитати більше, ніж звичайно, студентів, але порушуються фронтальна робота й логічність у побудові заняття.

Письмовий контроль відрізняється від усного опитування більшою глибиною відповідей на запитання й виконанням практичних дій, більшою тривалістю роботи й підбиття підсумків. Його проводять у формі письмових відповідей на запитання, письмового розв’язування задач, диктантів, що дає змогу оперативно визначити якість знань учнів.

Графічний контроль передбачає відповідь студента на запитання у формі креслення схеми, таблиці, графіка або малюнка. Це сприяє розвиткові просторової уяви студента, формує вміння схематично зображувати об’єкти, застосовувати графічну наочність у відповідях.

Практичний контроль передбачає практичне розв’язання контрольних завдань і дає змогу з’ясувати, наскільки студенти вміють застосовувати набуті знання на практиці. Такий контроль зазвичай має комплексний характер: перевірка теоретичних знань, практичних умінь, навичок культури праці.ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Що вивчає методика навчання біології?

 2. Що є предметом і об’єктом дослідження методики викладання біології?

 3. З якими науками тісно пов’язана методика навчання біології?

 4. На конкретних прикладах поясніть зв'язок методики навчання біології з педагогікою та психологією.

 5. У чому полягає відмінність шкільного предмета біології від біологічної науки?

 6. Яка головна мета курсу «Методика викладання біології»?

 7. Які теоретичні методи застосовуються в наукових дослідженнях із методики викладання біології? Коротко охарактеризуйте їх.

 8. Які експериментально-емпіричні методи застосовуються в методиці викладання біології? Коротко охарактеризуйте їх.

 9. Назвіть основні завдання курсу методики викладання біології.

 10. Що таке принципи навчання? Назвіть основні сучасні принципи навчання біології.

 11. Які вимоги висуває принцип науковості навчання та як він реалізується?

 12. Як реалізується в навчанні зв'язок теорії з практикою?

 13. У чому полягає принцип послідовності й систематичності навчання?

 14. У чому полягає принцип індивідуального підходу до учнів у навчанні?

 15. У чому полягає принцип гуманізації та гуманітаризації навчання?

 16. Що означає демократизація процесу навчання?

 17. У чому полягає характерні особливості природознавчих методичних ідей за часів Київської Русі?

 18. Поясніть значення братських шкіл для розвитку шкільної природничої освіти в Україні.

 19. Які видатні педагоги ХVI-XVII ст.. зробили великий внесок в удосконалення змісту й системи природничої освіти в Україні?

 20. Як розвивалася методика вивчення природознавства в ХІХ ст..?

 21. Розкрийте характерні особливості розвитку методики навчання біології в ХХ с.

 22. Політехнічна спрямованість курсу «Біологія 7».

 23. Охарактеризуйте функції методів навчання біології.

 24. За якими основними ознаками класифікують методи навчання? Розкрийте сутність найбільш обґрунтованих із класифікацій.

 25. Схарактеризуйте класифікацію методів навчання за джерелом знань. Як класифікуються методи навчання за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів?

 26. Схарактеризуйте словесні методи навчання біології. Порівняйте методи пояснення та розповіді. Чим зумовлюється доцільність їх застосування?

 27. Які особливості методу бесіди? Які є види інструктажу як словесного методу навчання?

 28. Схарактеризуйте наочні методи навчання біології. Який із наочних методів навчання ефективніший: демонстрування чи спостереження?

 29. Спостереження – це …….. Навести приклади (2-3) фенологічних спостережень з курсу «Біологія 7».

 30. Самоспостереження – це …… Навести приклади (2-3) самоспостережень у курсу «Біологія 7».

 31. Нетривалі спостереження – це ……… Навести приклад.

 32. Тривалі спостереження – це ………… Навести приклад.

 33. Схарактеризуйте метод навчальної дискусії та її види.

 34. Схарактеризуйте метод навчальної дискусії та її форми.

 35. Дати характеристику методам контролю та самоконтролю успішності учнів.

 36. У чому полягає сутність інтерактивних методів навчання?

 37. Дати визначення імітаційним та симіляційним іграм. Навести приклади.

 38. Обґрунтуйте доцільність використання проектної технології в процесі навчання біології.

 39. Розробити до теми «Хімічний склад клітини.» тест-альтернативу (2-3 приклади).

 40. Розробити до теми «Тканини рослин» тест-відповідність (2-3 приклади).

 41. Розробити до теми «Види коренів. Типи кореневих систем. Будова коренів.» тест множинного вибору (2-3 приклади).

 42. Розробити до теми «Будова пагона. Його розвиток з бруньки.» тест-альтернативу (2-3 приклади).

 43. Розробити до теми «Функції листка. Дихання та випаровування води.» тест-відповідність (2-3 приклади).

 44. Розробити до теми «Способи розмноження рослин.» тест-альтернативу (2-3 приклади).

 45. Розробити до теми «Генеративні органи рослини.» тест-відповідність (2-3 приклади).

 46. Розробити до теми «Різноманітність плодів.» тест множинного вибору (2-3 приклади).

 47. Розробити до теми «Ріст та розвиток рослин.» тест-альтернативу (2-3 приклади).

 48. Розробити до теми «Суцвіття.» тест-відповідність (2-3 приклади).

 49. Скласти логічно-структурну схему до теми: «Водорості».

 50. Скласти логічно-структурну схему до теми: «Вищі спорові рослини».

 51. Скласти логічно-структурну схему до теми: «Голонасінні».

 52. Скласти логічно-структурну схему до теми: «Покритонасінні».

 53. Скласти логічно-структурну схему до теми: «Гриби».

 54. Скласти логічно-структурну схему до теми: «Лишайники».

 55. Скласти логічно-структурну схему до теми: «Бактерії».

 56. Чому урок вважається основною формою навчання? Відповідь обґрунтуйте.

 57. Яким вимогам повинен відповідати сучасний урок біології?

 58. Які типи уроків розрізняють залежно від дидактичної мети?

 59. Назвіть основні етапи комбінованого уроку.

 60. Яка роль екскурсій у системі навчальних занять з біології?

 61. У чому полягають особливості методики проведення біологічних екскурсій?

 62. Які є види шкільних екскурсій?

 63. Які концепції змісту освіти вам відомі?

 64. У чому полягають особливості сучасної біологічної освіти?

 65. Назвіть джерела формування змісту біологічної освіти.

 66. Назвіть елементи змісту освіти. Які способи й умови їх засвоєння?

 67. Схарактеризуйте чинну програму шкільного курсу біології.

 68. Які є види навчальних програм? Схарактеризуйте їх.

 69. У чому полягає особливість програм для профільного навчання біології?

 70. Які функції сучасного підручника з біології?

 71. Чим підручник відрізняється від навчального посібника?

 72. Що слід розуміти під засобами навчання біології? Відповідь обґрунтуйте.

 73. Які є взаємозв’язки між засобами навчання та іншими структурними компонентами навчання як педагогічної системи? Розкрийте їхній зміст.

 74. Яка з класифікацій засобів навчання біології, на вашу думку, найвдаліша? Відповідь обґрунтуйте.

 75. Що таке натуральні об’єкти? Наведіть приклади.

 76. Як класифікують натуральні об’єкти?

 77. Які засоби навчання з біології входять до групи образотворчих? Охарактеризуйте їх.

 78. Що таке дидактичні засоби навчання?

 79. Чи належать до дидактичного матеріалу гербарій, модель, таблиця, графік? Відповідь обґрунтуйте.

 80. Що таке знаково-символічні засоби навчання? Чи доцільно, на вашу думку, виокремлювати їх у групу образотворчих засобів навчання?

 81. Що таке технічні засоби навчання? Які функції вони виконують у навчально-виховному процесі з біології?

 82. Охарактеризуйте екранні засоби навчання.

 83. Розкрийте можливості використання сучасної комп’ютерної техніки в навчанні біології.

 84. У чому полягають основні переваги комп’ютера над іншими технічними засобами? Чим це зумовлено?

 85. Що таке навчально-методичний комплект? Охарактеризуйте його.

 86. Чому підручник вважають найважливішим засобом навчання біології?

 87. Чи можуть електронні видання й ресурси замінити вчителя?

 88. На вашу думку, чи можлива заміна традиційних підручників з біології на електронні?

 89. Які є види шкільних екскурсій?

 90. У чому полягають особливості методики проведення біологічних екскурсій?

 91. Яка роль екскурсій у системі начальних занять з біології?

 92. Яке призначення контролю навчальних досягнень учнів?

 93. З яких актів складається контрольно-оцінкова діяльність?

 94. Які функції контролю навчальних досягнень учнів? Дайте коротку їм характеристику.

 95. Який виховний потенціал оцінки?

 96. Які є форми контролю навчальних досягнень учнів? Від чого вони залежать?

 97. Які види контролю засвоєння навчального матеріалу учням ви знаєте?

 98. Яка роль попереднього і підсумкового контролю?

 99. Назвіть основні педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з біології.

 100. У чому суть індивідуального підходу до оцінювання знань учнів?

 101. У чому полягає об’єктивність контролю навчальних досягнень учнів?

 102. Що таке державна підсумкова атестація?

 103. Політехнічна спрямованість курсу «Біологія 8».

 104. Дайте коротку характеристику методам та прийомам навчання зоології.

 105. Які типи понять представлені в шкільному предметі біології?

 106. Що таке прості й складні біологічні поняття?

 107. Що таке спеціальні біологічні поняття? Які їх групи виокремлюють?

 108. Як формуються загально біологічні поняття? Схарактеризуйте їх групи.

 109. Назвіть етапи формування й розвитку біологічних понять.

 110. Як класифікуються навчальні спостереження?

 111. Запропонуйте свій план довготривалого спостереження за одним із представників Найпростіших.

 112. Запропонуйте свій план довготривалого спостереження за одним із представників Кишковопорожнинних.

 113. Запропонуйте свій план довготривалого спостереження за губками.

 114. Запропонуйте свій план довготривалого спостереження за одним із представників класу Комахи.

 115. Запропонуйте свій план довготривалого спостереження за одним із представників класу Земноводні.

 116. Запропонуйте свій план короткотривалого спостереження за одним із представників типу Молюски.

 117. Запропонуйте свій план короткотривалого спостереження за одним із представників класу Птахи.

 118. Запропонуйте свій план короткотривалого спостереження за одним із представників класу Ссавці.

 119. Виділіть основні морфологічні поняття теми «Будова і життєдіяльність тваринної клітини».

 120. Виділіть основні морфологічні поняття теми «Тип Губки: будова та життєдіяльність. Різноманітність губок».

 121. Виділіть основні морфологічні поняття теми «Клас Ракоподібні. Річковий рак, спосіб життя і будова».

 122. Виділіть основні морфологічні поняття теми «Клас Черевоногі молюски».

 123. Виділіть основні морфологічні поняття теми «Внутрішня будова птахів».

 124. Виділіть основні морфологічні поняття теми «Внутрішня будова ссавців».

 125. Виділіть основні морфологічні поняття теми «Плазуни – будова і процеси життєдіяльності».

 126. Яка структура шкільного курсу біології?

 127. Що таке освітньо-розвиваючі і виховні завдання?

 128. Чим підручник відрізняється від іншої навчальної книги?

 129. Які структурні компоненти виділяються у підручниках біології?

 130. Яке значення ілюстрацій у шкільному підручнику?

 131. Що таке перспективний та тематичний план, навіщо він потрібен учителю?

 132. Дайте означення поняття «цілі освіти».

 133. Назвіть складові елементи системи біологічної освіти.

 134. Який структурний елемент біологічної освіти відповідає на запитання: «Навіщо вчити?». Як він впливає на інші елементи системи?

 135. Обґрунтуйте твердження, що структурні елементи біологічної освіти взаємопов’язані?

 136. Якими основними компетенція ми повинен володіти випускник середньої школи?

 137. Якими процесами в сучасній науці зумовлені зміни основної мети біологічної освіти?

 138. Дайте означення поняття «концепція».

 139. У чому полягає новизна Концепції базової біологічної освіти в Україні?

 140. Розкрийте суть стратегії поведінки людини в біосфері.

 141. Для чого, на вашу думку, вивчають біологію в школі? Відповідь обґрунтуйте.

 142. Чи відрізняється мета вивчення біології в основній та старшій школі? Чому?

 143. Як класифікуються мета вивчення біології в основній та старшій школі? Чому?

 144. Що таке цілепокладання? За яким алгоритмом воно здійснюється?

 145. Які знання необхідні вчителю для того, щоб визначити мету уроку?

 146. Назвіть типові способи постановки цілей навчання.

 147. Як виховання пов’язане зі змістом шкільного курсу біології? Наведіть приклади.

 148. Що становить систему виховного навчання з біології?

 149. Як ви розумієте зміст поняття «науковий світогляд»?

 150. Які елементи входять у структуру наукового світогляду?

 151. Схарактеризуйте завдання й методику формування світогляду в процесі навчання біології.

 152. Яка картина світу має сформуватися в результаті опанування шкільного курсу біології?

 153. Розкрийте мету й роль екологічного виховання в біологічній освіті школярів.

 154. Схарактеризуйте зміст та основні принципи екологічної освіти й виховання.

 155. Які основні елементи системи екологічного виховання?

 156. Що таке екологічна культура й які умови її формування?

 157. Які є форми й методи позакласної та позашкільної роботи з екологічної освіти й виховання учнів?

 158. Розкрийте сутність методів «глибинної екології».

 159. Чому, незважаючи на велику кількість заходів з екологічного виховання, рівень екологічної культури громадян залишається досить низьким?

 160. З чим пов’язана актуальність гуманістичного виховання сучасній школі?

 161. Які мета й завдання морального виховання в процесі вивчення предмета «Біологія»?

 162. У чому полягає етичне виховання?

 163. Чи є різниця між національним та патріотичним вихованням?

 164. Якою мірою результативність навчання залежить від співробітництва вчителя та учня?

 165. Які функції та специфічні особливості проблемного навчання?

 166. На яких принципах базується модульне навчання?

 167. У чому полягає сутність дистанційного навчання?

 168. Яким чином зміст освіти впливає на вибір форм навчання?

 169. Які вимоги до педагогічних працівників сформульовано в законі України «Про загальну середню освіту»?

 170. Оволодіння якими знаннями, вміннями й навичками передбачає інформаційна функція вчителя біології?

 171. Схарактеризуйте суть розвивальної та мобілізаційної функції вчителя біології.

 172. Якими організаторськими й дослідницькими вміннями має володіти вчитель біології?

 173. Що таке самоосвіта?

 174. Які основні принципи й напрями самоосвіти педагога?

 175. У чому полягає сутність індивідуалізації в самоосвіті?

 176. Схарактеризуйте основні групові форми науково-методичної роботи.

 177. Що таке передовий педагогічний досвід?

 178. Які види передового педагогічного досвіду виокремлюють за обсягом та рівнем творчої самостійності?

 179. Чи є залежність між ставленням учителя до своєї роботи та ставленням учня до предмета, який викладає цей предмет?

 180. Як вітчизняна освіта має використовувати в практиці найкращі зразки зарубіжної педагогічної майстерності, аби зберегти свою національну своєрідність?

 181. У чому суть диференціації навчання?

 182. Які ви знаєте рівні диференціації навчання?

 183. Схарактеризуйте внутрішню та зовнішню диференціацію навчання.

 184. Які головні завдання факультативних курсів?

 185. У чому полягають особливості факультативного навчання?

 186. Які послідовні кроки здійснюються під час формування структури та змісту факультативних курсів?

 187. Які функції та завдання шкільного факультативного навчання?

 188. Які типи факультативів виокремлюють за педагогічними функціями?

 189. Які методи використовуються на факультативних заняттях?

 190. У чому полягає готовність учителя до диференційованого навчання?

 191. Які форми диференціації переважатимуть у загальноосвітніх навчальних закладах за 12-річної освіти?

 192. Яка структура матеріальної бази навчання біології?

 193. Які вимоги ставляться до кабінету біології?

 194. Що входить до оснащення кабінету біології?

 195. Яка система зберігання навчальних посібників у кабінеті біології?

 196. Що таке навально-методичний пакет?

 197. Як можна використати в навчанні біології куточок живої природи?

 198. З яких частин має складатися куточок живої природи?

 199. Які живі об’єкти утримуються в куточку живої природи й чим визначається їх вибір?

 200. Які відділки мають бути на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці?

 201. Які розділи доцільно включати до плану роботи на навчально-дослідній земельній ділянці?

 202. Вас направили працювати в загальноосвітній навчальний заклад, в якому майже немає матеріальної бази з біології. Ваші перші кроки щодо її створення?

 203. Що більше сприяє засвоєнню знань учнів: матеріальна база з біології чи педагогічна майстерність вчителя? Відповідь обґрунтуйте.

 204. Для чого створюються навчальні заклади нового типу?

 205. За якими принципами здійснюється організація навчально-виховного процесу в навчальних закладах нового типу?

 206. Які школи нового типу вам відомі?

 207. Чим відрізняється організація навчального процесу в гімназіях і ліцеях?

 208. Які головні завдання наукового товариства учнів гімназії?

 209. Що таке експериментальний педагогічний майданчик і які пріоритетні напрями його діяльності?

 210. Що таке соціально-педагогічна ініціатива?

 211. Що ви знаєте про Всеукраїнську біологічну заочну школу? Які права та обов’язки її учнів?

 212. У чому специфіка вечірньої загальноосвітньої школи?

 213. Яка мета створення навчально-виховних комплексів?

 214. Чи можуть педагоги та учні бути активним співучасниками процесу навчання на всіх його етапах: від планування мети до здобуття й контролю результатів?

 215. Чи доцільно відкривати навчальні заклади різних типів?

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка