Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна» у 2010/2011 навчальному році І завдання на 2011/2012 навчальний рік вступСторінка5/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Дисертаційними роботами здобувачів керує 17 наукових керівників, 10 з яких мають науковий ступінь доктора наук.

Протягом 2010-2011 н. р. було захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
з/п

ПІБ дисертанта

ПІБ науково-го керівни-ка

Тема дисертації

Спеціальність

Спецрада

Дата захис-

ту
1.

Лазаренко Валентин Адамович

Берлач А.І., д.ю.н., професор

Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Вере-сень 2010 р.
2.

Трач Наталія Олегівна

Бебик В.М., д.політ.н., професор

Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні аспекти політичного лідерства у демократичній політичній культурі глобального суспільства

23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Національ-ний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

вере-сень 2010 р.
3.

Сенченко Людмила Василівна

Берлач А.І., д.ю.н., професор

Адміністративно-правове регулювання демографічної політики в Україні

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Університет «Україна»,

Д. 26.139.01Лютий

2011 р.

4.

Шевченко Олена Володими-рівна

Демський Е.Ф., к.ю.н., доцент

Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Університет «Україна»,

Д. 26.139.01травень 2011 р.
5.

Сухицька Наталія Валеріївна

Мурашин О.Г., д.ю.н., професор

Розвиток українського і російського кримінального права у другій половині XVII- XVIIІ ст.

12.00.01 - Теорія та історія дер-жави і права; історія політич-них та правових учень

Університет «Україна»,

Д. 26.139.01Чер-вень 2011 р.
6.

Крикун Ольга Володими-рівна

Берлач А.І., д.ю.н., професор

Адміністративно-правовий статус учасників проваджень у справах про адміністративні правопорушення

12.00.07 – Адмі-ністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Університет «Україна»,

Д. 26.139.01липень 2011 р.

7.

Бойчук Андрій Юрійович

Гіда Є.О., к.ю.н., доцент

Інститут адвокатури на західноукраїнсь-ких землях другої половини ХІХ - початку ХХ століття (на матеріалах Галичини)

12.00.01 - Теорія та історія держа-ви і права; істо-рія політичних та правових учень

Університет «Україна»,

Д. 26.139.01липень 2011 р.

За період діяльності аспірантури, починаючи з 2008 року, всього було захищено 18 кандидатських дисертацій, а саме:
з/п

Кафедра, шифр і назва спеціальності, за якою захищена дисертація

Аспіранти

Здобувачі

ВсьогоКафедри маркетингу та фінансів:

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)1

1

2Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права:

12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право5

7

12Кафедра теорії та історії держави і права:

12.00.01-Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень-

2

2Кафедра психології:

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія-

-

-Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій:

23.00.04- Політичні проблеми міжнарод-них систем та глобального розвитку1

1

2Кафедра реабілітації:

24.00.03. – Фізична реабілітація-

-

-Кафедра комп’ютерної інженерії:

05.13.05-Комп’ютерні системи та компоненти-

-

-

Всього:

18

У звітному році в університеті створено 5 спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття:

- наукового ступеня доктора /кандидата/ юридичних наук Д 26.139.01 за спеціальностями:

- 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

-12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

- 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 1. наукового ступеня доктора /кандидата/ економічних наук Д 26.139.02 за спеціальностями:

- 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

- 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 1. наукового ступеня кандидата технічних наук К 26.139.03 за спеціальностями:

- 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

- 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. 1. наукового ступеня кандидата педагогічних наук К 26.139. 04 за спеціальностями:

- 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки;

- 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 1. наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту

К 26.139.05 за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація.
На засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.139.01 впродовж лютого – липня 2011 року відбулися 5 прилюдних захистів кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

На засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.139.02 впродовж червня – липня 2011 року відбулися 2 прилюдних захисти кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У звітному році плідно працювали науковці Центру високих технологій (далі - Центр), створеного у лютому 2007 року для забезпечення більш тісного зв’язку навчального процесу з практикою науково-дослідної та інноваційної діяльності.

До складу Центру входять: НДІ екології та альтернативної енергетики; НДІ нанотехнологічної індустрії; НДІ персоналізації технічних систем та захисту інформації; НДІ паралельних обчислень та збереження інформації; Клініка відновлювальної медицини; навчально-науково-консультаційний центр комп’ютерних та медико-соціальних технологій.

Впродовж звітного року науковці Центру виконували 6 науково-дослід-ницьких робіт, з яких завершено 4.

Науковці ННКЦ комп’ютерних та медико-соціальних технологій в рамках госпдоговору виконують НДР «Розвиток системи управління медичною допомогою населенню адміністративної території – Скадовського району Херсонської області», спрямованої на реформування соціальної, медичної та освітньої галузей України (Голунов А.І., к.мед.н.). Результати зазначеної НДР неодноразово обговорювались на засіданнях Колегії Міністерства охорони здоров’я України та науково-практичних конференціях різних рівнів.

Науковцями Центру розроблені і готові до впровадження цілий ряд сучасних технологій:


  • Очищення води будь-якого ступеню забруднення до заданої глибини очищення із застосуванням високоефективних фізичних безреагентних технологій.

  • Очищення повітря від шкідливих органічних викидів та придушення неприємних запахів із застосуванням озону.

  • Розробка електродних котлів для виробництва теплової енергії.

  • Розробка технологій і обладнання для організації промислового виробництва ультра – і нанодисперсних фракцій порошків металів і сплавів зі спеціальними властивостями, використовуючи методи електроерозійного диспергування.

  • Розробка технології і обладнання по знезараженню артезіанської питної води та очистки її від надлишкового заліза і марганцю із застосуванням методів глибокого озонування, магнітних полів та вуглецевого сорбенту з вмістом срібла.

 • Розробка технічних основ створення єдиного технологічного комплексу отримання, зберігання, транспортування і використання водню в якості пального в режимі реального часу та при нормальних температурах і тиску без первинних витрат енергії на борту автомобіля.

 • Створення програмних засобів високопродуктивних комп’ютерних систем на основі універсальних комп’ютерів та реконфігурованих пристроїв.

 • Розробка апаратно-програмного комплексу для автоматизації процесу навчання «Вчитель-учень».

 • розробка навчально-методичних курсів по захисту інформації.

 • Створення радіопротекторів нового покоління на основі наночастинок діоксиду церію.

Важливе місце в діяльності університету займає наукова кооперація з НАН України та галузевими академіями наук в галузях фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами, зокрема з нанотехнологій, інформаційних технологій, біотехнологій, ресурсо- та енергозберігаючих технологій. Певні здобутки у цьому напрямі мають науковці Центру високих технологій, кафедр Інженерно-технологічного інституту та факультету біомедичних технологій. Розроблені і готові до впровадження цілий ряд сучасних технологій виробництва високотехнологічної продукції.

Так, науковцями НДІ нанотехнологічної індустрії укладено 3 договори про співробітництво з установами НАН України, зокрема Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного, Інститутом експерементальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького, державною установою «Науковий центр радіаційної медицини» (Усатенко О.В., к.мед.н.). НДІ екології та альтер-нативної енергетики укладено договір про співробітництво з Інститутом над-твердих матеріалів НАН України (Монастирьов М.К.).

Плідно працюють у цьому напрямі науковці кафедри хімії та новітніх хімічних технологій (Малишев В.В., д.т.н., проф.) Так, укладені 3 договори про співпрацю з установами НАН України, зокрема Інститутом загальної та неорганічної хімії, Інститутом колоїдної хімії та хімії води, Інститутом проблем матеріалознавства. Договорами передбачено залучення провідних науковців академічних інститутів до викладання навчальних дисциплін на вищих рівнях підготовки фахівців (спеціалістів, магістрів), а також керівництва дипломними роботами. В результаті співпраці підготовлено 1 спільний патент на винахід, співавторами якого є студенти. У 2011 році опубліковано 9 спільних наукових статей та 15 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

Науковці кафедри технології харчування в рамкам договорів про співробітництво працюють з Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д.К. За-болотного, Інститутом теплофізики НАН України та Інститутом гігієни та медич-ної екології АМН України.

Угоди про співробітництво з академічними установами України укладені кафедрами психології (Інститут психології ім Г.С. Костюка НАПНУ, Інститут соціальної та політичної психології НАПНУ), екології ( Київський ботанічний сад ім. ак. О.В. Фоміна НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка), мікробіології та сучасних біотехнологій (Інститут мікро-біології та вірусології ім. Д.К. Заболотного). Плідно працюють з національними академічними установами науковці Вінницького (8 договорів), Мелітопольського (6 договорів), Полтавського (3 договори), Хмельницького, Рівненського (по 2 договори), Миколаївського (1 договір) інститутів. Також укладені договори про співробітництво з провідними ВНЗ України, підприємствами та організаціями науковцями Луцького інституту (33 договори), Івано- Франківської філії (4 договори) та Мелітопольського, Полтавського інститутів (по 1 договору).

Як і в попередні роки продовжував працювати Центр самостійної роботи студентів з особливими потребами. На базі Центру апробовуються та впроваджуються елементи системи супроводу навчання студентів з інвалідністю. У звітному році кількість відвідувань Центру студентами становила 77. Найбільш активно працювали студенти інститутів права та суспільних відносин і філології та масових комунікацій. У вересні 2011 року були проведені збори для студентів з вадами зору для ознайомлення їх з роботою Центру та інформуванням щодо організації роботи комп’ютерних курсів за спеціальною програмою мовного доступу до операційної системи «JAWS for Windows-4.51». Для студентів з особливими потребами проводилось навчання з опанування роботою на комп’ютері та комп’ютерній техніці (тиражування навчальних матеріалів, сканування навчально-методичної та додаткової літератури). Постійно поповнюється новими науковими та навчально-методичними матеріалами електронна бібліотека (медіатека) Центру. Значно перешкоджає ефективній роботі Центру його віддаленість від головного навчального корпусу університету по вул. Львівській, 23, що унеможливлює збільшення відвідувань Центру студентами з інвалідністю.

Відповідно до Плану проведення наукових заходів у 2010-2011 н.р. в університеті було проведено 89 наукових конференцій, з них 10 міжнародних, 17 всеукраїнських, 10 регіональних, 13 університетських 39 студентських. Також було проведено 21 науковий семінар та 10 круглих столів.

Науково-педагогічними працівниками та студентами університету зачитано 4071 доповідь на наукових конференціях різних рівнів, у тому числі 117 на зарубіжних, 641 на міжнародних, 1124 на всеукраїнських, 290 на регіональних, 449 на університетських, 1450 на студентських.

Впродовж звітного року науково-дослідною частиною університету підготовлено і розіслано у структурні підрозділи 9 інформаційних бюлетенів з відомостями про проведення наукових конференцій та семінарів в Україні.

Працівниками університету підготовлено і подано 18 заявок на патенти, з них отримано 5 патентів, та 2 документи на авторське право, з них отримано 2.

Важливе місце в організації науково-дослідної роботи належить пошуку та отриманню фінансування за рахунок державних програм та грантових проектів від міжнародних фондів та організацій.

За звітний період підрозділами університету підготовлено 23 проекти на отримання грантів від міжнародних фондів і донорських організацій. Позитивне рішення отримали 13 проектів на загальну суму 516 тис.гривень. Серед них грант на 15 тис. гривень від Президента України у сфері екології та охорони навколишнього середовища на тему «Стан іхтіофауни як індикатор екологічних ризиків в гідроекосистемах України (Мелітополь), два гранти на підтримку кваліфікації викладачів в рамках програми «Higher Education Support Program» і 3 стипендії Фонду Австрійської Республіки для студентів, випускників ВНЗ та аспірантів, всього на 12 тис. євро (Миколаїв), грант на 5 тис. доларів від Фонду ім. Комена (Глобальна ініціатива з обізнаності щодо раку молочної залози) на тему «Твоє життя – твій вибір» та грант на 1,2 тис. євро від Charles University Prague на фінансову підтримку для молодих науковців (Вінниця), грант на 2 тис. гривень від Посольства США «Навчання в літньому інституті з америкознавства» (Полтавський інститут). Крім того, науковцями Мелітопольського інституту протягом 2010-2011р.р. розроблено та передано Державному управлінню Міністерства природи і охорони навколишнього середовища України в Запорізькій області Програму створення регіональної екологічної мережі Запорізької області на 2011 – 2015 р.р. на умовах госпдоговору (отримано попередню згоду).

У базовій структурі університету науковці кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Інженерно-технологічного інституту отримали 3 гранти від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (по 30 тис. грн. кожний) на проект «Карбіди молібдену і вольфраму, дибориди титану і цирконію: одержання з фторидних розплавів, структура і властивості покриттів» (зі Словенією) і два гранти) на проекти: «Покриття карбідів молібдену і вольфраму на дисперсних напівпровідникових матеріалах з іонних розплавів» та «Електроосадження тугоплавких металів та синтез їх сполук: від структури розплавів до механізму синтезу та його практичної реалізації» (зі Словаччиною). Кафедра екології отримала у 2011 році грант Президента України для обдарованої молоді на проведення досліджень за темою «Еколого-геохімічна безпека навколишнього середовища при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом» (Злобіна К.С., Гречанівський О.Є., к. фіз.-мат.н.). Два гранти від Державного фонду фундамен-тальних досліджень України отримав НДІ нанотехнологічної індустрії на виконання проектів: «Розробка математичних моделей та методів експериментального аналізу при застосуванні наночастинок діоксиду церію, як радіопротектора нового покоління» (99 тис. грн.) та «Ефективність і механізми фотодинамічної та радіаційної альтерації злоякісних клітин, опосередкованої нанокомпозитами колоїдного золота з цитотоксичним лектином та порфіринами»

( Усатенко О.В. та інш., 130 тис. грн.).

Подавали проекти на отримання фінансування наступні підрозділи університету: базова структура - кафедра хімії та новітніх хімічних технологій – 6 (отримано 3), кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій – 1(на розгляді); кафедра екології – 1 (отримано 1), Центр високих технологій – 2 (отримано 2); Вінницький – 6 (отримано 2), Миколаївський – 4(отримано 3), Мелітопольський – 1(отримано 1), Полтавський –1(отримано 1), Рівненський – 1 інститути. На жаль, решта підрозділів цьому напряму роботи не приділяє належної уваги.

В університеті належна увага приділяється організації науково-дослідної роботи студентів (НДРС) як важливому чиннику формування сучасного висококваліфікованого фахівця.

За понад 12 років існування в університеті створені необхідні умови для творчого наукового пошуку студентів, розкриття наукових здібностей і залучення їх до різноманітних форм науково-дослідницької роботи.

Працює студентське наукове товариство, яке сьогодні налічує 28 наукових осередків у 18 територіально відокремлених структурних підрозділах. Мережа студентських наукових формувань включає 92 наукових гуртки, 37 СННВП, 2 КБ, 15 проблемних груп, які об’єднують понад 3805 студентів- науковців, що становить 34 % від загальної кількості студентів денної форми навчання. Також, до наукової роботи залучено понад 2600 студентів заочної форми навчання, що становить 16% від їхньої загальної кількості.

У базовій структурі студентське наукове товариство включає 5 наукових осередків, 15 СННВП, 11 наукових гуртків, 3 проблемні групи та 1 КБ. До наукової роботи залучено 632 студентів денної форми навчання, що становить 25% від загальної кількості студентів денної форми навчання. До наукової роботи залучено 452 студенти заочної форми навчання, що становить 10% від їхньої загальної кількості. В першу чергу, це студенти – магістранти, але ще далеко не всі вони беруть участь у науковій роботі.

В університеті послідовно впроваджується наскрізна тематика НДРС, яка передбачає комплексне планування і проведення науково-дослідної роботи студентів, починаючи з молодших курсів. У звітному році було затверджено 1123 наскрізні наукові теми, зокрема 444 у базовій структурі університету і 679 у ТВСП. Найбільша їх кількість затверджена у Карпатському (166), Горлівському (140), Вінницькому (110), Рівненському (83), Луцькому (74), Миколаївському (24), Хмельницькому (11) інститутах, Дубенській філії (33); на кафедрах побутової електронної апаратури (90), банківської справи (56), психології (54), фінансів (36), документознавства та інформаційної діяльності (31), хімії та новітніх хімічних технологій (27) базової структури університету в м. Києві.

У звітному році разом зі студентами опубліковано 303 наукові статті та 1020 тез доповідей на конференціях різних рівнів (проти 424 і 601, відповідно у 2009/2010 н.р.), що становить (16,4 та 47,6) %, відповідно, від їх загальної кількості.

Найбільша їх кількість опублікована студентами базової структури (376), Миколаївського (163), Луцького (158), Полтавського (122), Кіровоградського (105), Вінницького (87), Хмельницького (84), Рівненського (68), Мелітопольського (55), Житомирського (77) інститутів.

Важливою подією для студентів університету стала VІІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», яка щорічно проходить у квітні місяці. У роботі конференції взяли участь 879 студентів і 43 аспіранти, у т.ч., 406 з базової структури, 341 – з ТВСП, 132– з інших ВНЗ України, зокрема Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Національного університету біоресурсів і природокористування, Національного технічного університету України «КПІ», Національної юридичної академії імені

Я. Мудрого та інших.

У рамках конференції працювали 14 секцій і 6 підсекцій, на яких було заслухано 361 доповідь. Як і в минулі роки, активну участь у роботі конференції брали студенти базової структури, Білоцерківського, Вінницького, Кіровоградського, Миколаївського, Мелітопольського, Новокаховського, Полтавського, Хмельницького інститутів, Тернопільського коледжу. Кращі доповідачі-студенти (всього 187 осіб) були нагороджені дипломами, грамотами, подяками та подарунками.

Як завжди, студенти університету беруть активну участь у Всеукраїнських і загальноуніверситетських конкурсах студентських наукових робіт, на які було подано 114 та 171 роботи, відповідно. З них отримали призові місця , відповідно, 29 і 64 студенти.

За тематикою VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» був проведений VI конкурс студентських наукових робіт, у якому взяли участь 98 студентів університету.

Оргкомітет конкурсу відзначив 26 переможців, які були нагороджені дипломами та преміями, а 19 студентів були нагороджені грамотами і подарунками. Серед них студенти: Бублей О.В., Липко В. В., Падій І.В. (Київ); Куришко Г.В., Мельничук О.Я.., Юхимчук О.В., Залуцький А.Л., Олексієнко К.С., Стецюк О.М., Козак В.В., (Вінниця); Сікорська Т.А., Бабський С.В, Домбровська С.В. (Житомир); Ткаченко Т.О.,(Біла Церква); Басс Л.Ю., Слівінський В.О., Козак М.М., Кондрашова А.В., Шевчук Є.В. (Хмельницький); Гучак І.Б., Бакун І.О., Ковальова Д.О.(Луцьк); Кушніренко Г.І. (Мелітополь); Осніцька В.В.(Рівне); Москалець А.І., Мозгова М.О. (Горлівка).

У рамках програми заходів з нагоди святкування 12 річниці з Дня заснування Університету «Україна» впродовж листопада - грудня 2010 року було проведено 2 конкурси студентських наукових робіт. Так, у IХ загальноуніверситетському конкурсі взяли участь 82 студенти університету. Оргкомітет відзначив 13 переможців, які були нагороджені дипломами та преміями. Серед них Магнушевський Ю.В., Палій Д.М., Катеренчук Д.М., Мирончук О.А. (Житомир); Слівінський В.О., Мішаріна М.Ю., Письменна Л.Б. (Хмельницький); Камінський О.Ю., Юхимчук О.В., Вітюк О.В., (Вінниця); Смецький І.М., Брага О.М. (Мелітополь). Ще 12 студентів отримали грамоти, подарунки та подяки за участь.

Традиційними в університеті є конкурси наукових робіт за студентів з інвалідністю за тематикою наукових досліджень випускових кафедр. У VII зазначеному конкурсі, присвяченому 12-ій річниці з дня заснування університету, взяли участь 18 студентів. З них: отримали іменні стипендії Народного депутата України В.М. Сушкевича 2 студенти – Петров О.В. (Горлівка), Косянчук Д.С. (Київ); професора Н.П. Воллернера 3 студенти – Лисай В.В., Катрич О.О. (Київ), Петченко А.Є. (Горлівка); професора Н.Г.Дорофеєвої 3 студенти – Бурикін О.І. (Хмельницький), Лякутіна Т.І. (Миколаїв), Рубановська Н.М. (Вінниця); Дугласа Строзера 3 студенти – Легеза І.В. (Київ), Карпова О.О. (Біла Церква),Осійчук В.М. (Хмельницький). Ще 8 студентів отримали грамоти, подарунки та подяки.

У звітному році студенти університету брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010 р. Так, для участі у І турі конкурсу було подано 50 студентських робіт. З них 13 робіт студентів-переможців І туру були направлені до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ турі конкурсу. Серед призерів цього престижного конкурсу є студенти Університету “Україна”. Так, студент 5 курсу Інженерно- технологічного інституту Гайдак Роман отримав заохочувальний диплом галузі «Технологія харчування», студентка Смирнова Ганна виборола 7 місце у галузі «Екологія та охорона навколишнього середовища» (Мелітополь, 6 курс), а студенти Громова Марія (Київ, 7 курс), Скаковська Анастасія (Рівне, 3 курс), Письменна Леся (Хмельницький, 3 курс) отримали сертифікати учасника II туру Конкурсу у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Студентка 3 курсу Білоцерківського інституту Казмірська А. виборола I місце на обласному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. Безумовно, дані перемоги сприяють підвищенню рівня студентської науки в університеті та зростанню його іміджу.

За понад 12 років діяльності в університеті було започатковано багато цікавих наукових традицій, спрямованих на стимулювання науково-дослідницької та науково-методичної роботи викладачів, зокрема конкурс на звання «Кращий викладач-науковець Університету «Україна», присвячений 12- ій річниці з Дня заснування університету. У зазначеному конкурсі за 3 номінаціями взяли участь понад 28 викладачів. Переможцями у номінації «Кращий викладач- новатор» стали: В.В.Малишев, С.С.Забара, Л.Г.Стожок, В.Г.Кириленко, М.П.Машовець, Т.І.Тугай. Переможцями у номінації «Кращий викладач-наставник СННВП» стали: О.Р.Горбик, О.К. Хлопяк, С.А. Долгий, О.І. Купрєєва. У номінації «Кращий викладач-керівник НДРС» переможцями стали: В.О.Ромоданова, М.В.Ковтонюк, В.І.Лебеденко, В.Т.Циба, І.В.Пономаренко, Г.В.Гордієнко, І.Л.Приліпко.

Цікавий досвід започатковано у Кіровоградському інституті – проведення щомісячних Днів науки за участю провідних вчених. Свої цінні поради аспірантам, викладачам, студентам надавали відомі науковці – академіки, доктори наук Радзіховський А.П., Скакун О.Ф., доктори наук, професори Орлик В.М., Дудко О.М., Барно О.М.

Активно продовжується науково-видавнича діяльність університету. Добре налагоджена взаємодія між науково-дослідною частиною і видавничо-друкарським комплексом університету щодо підготовки та друку наукових видань університету. У звітному році вийшли друком збірники тез доповідей VІІI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (4 частини), збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами», № 7(9) 2010; наукові фахові журнали «Освіта регіону» та «Пам'ять століть», науково-методичне видання Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка», № 8, 2010; Вісник Університету «Україна», серія «Економіка, менеджмент, маркетинг», № 1, 2010. Підготовлені до друку збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами», № 8(10), 2011; Вісник Університету «Україна», серія «Право»; Вісник Університету «Україна», серія

« Реабілітація та рекреація». На стадії підготовки – Вісник Університету «Україна», серія « Сучасні інженерні технології».

Якісні та змістовні звіти підготували керівники та проректори з наукової роботи Вінницького, Житомирського, Кіровоградського, Миколаївського, Меліто-польського, Рівненського, Хмельницького інститутів, Дніпропетровської філії, завідувачі кафедр базової структури – психології, технології харчування, хімії та новітніх хімічних технологій, побутової електронної апаратури. На жаль, незадовільною є якість підготовки звітів ряду кафедр базової структури університету – поліграфічних технологій в пакованні, видавничої справи та редагування.

Разом з тим в організації науково-дослідної роботи ще є ряд труднощів і невирішених питань.

Актуальними і гострими залишаються питання фінансування і матеріально-технічного забезпечення НДР. Пошук вітчизняних і зарубіжних інвесторів, упровадження результатів завершених НДР і технічних розробок, участь у різноманітних грантових і державних програмах – ось реальні шляхи для одержання додаткового фінансування НДР. На жаль, і досі повільно впроваджуються результати завершених НДР і технічних розробок. На сьогодні ми маємо 47 завершених НДР, 17 із яких у базовій структурі університету у м. Києві, 4 у ЦВТ і 26 у ТВСП, які можуть бути впроваджені на ринку наукової продукції. Необхідно підготувати каталог завершених наукових розробок і відповідну рекламну продукцію.

Доцільно продовжити роботу щодо подання на державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації найбільш престижних НДР. На сьогодні ми маємо 53 зареєстрованих НДР, зокрема 10 – Київ, 6 – Миколаївський, 4 – Білоцерківський, по 3 – Новокаховський та Рівнен-ський інститути, по 1 – Житомирський, Карпатський та Луцький інститути. Кожний структурний підрозділ університету має зареєструвати в УкрІНТЕІ найбільш престижні НДР.

У грудні 2011 року завершується термін дії Тематичного плану наукових досліджень Університету «Україна». Слід підготувати пропозиції та затвердити на Вченій раді новий Тематичний план наукових досліджень Університету «Україна» на 2012-2014 р.р.

Слід підготувати пакет документів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо внесення Університету «Україна» до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, на наступний термін.

Необхідно продовжити роботу щодо відкриття нових спеціальностей аспірантури в галузях педагогічних, філологічних наук, екології, соціальних комунікацій. Слід вирішити ряд питань, пов’язаних з доукомплектуванням штатного складу науково-педагогічних працівників докторами наук за відповідними спеціальностями та опублікування за цими напрямами наукових праць згідно вимог ВАК України.

Потребує завершення робота щодо надання науково-методичному виданню Вісник Університету «Україна», серії «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», «Економіка, менеджмент, маркетинг», «Право», «Реабілітація та рекреація» статусу фахового наукового видання.

Слід продовжити роботу щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчально-наукових лабораторій університету необхідним технологічним і лабораторним обладнанням, сучасними приладами, матеріалами.

Необхідно посилити роботу щодо опублікування результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників у зарубіжних виданнях, зокрема з високим імпакт-фактором. На сьогодні ми маємо 6 монографій та 113 наукових статей, опублікованих у зарубіжних наукових виданнях, (з них 48 – у провідних) та 72 тези доповідей на зарубіжних конференціях .

Потребує продовження робота щодо пропагування здобутків діючих наукових шкіл, залучення молодих, талановитих науковців до їх складу, розбудови нових перспективних наукових колективів у всіх підрозділах університету.

Актуальним завданням є також підвищення результативності наукових досліджень, визнання на міжнародному та національному рівнях наукових здобутків наших викладачів, науковців, аспірантів, студентів.

Потребує постійної уваги та удосконалення науково-дослідна робота студентів. Необхідно продовжити роботу щодо створення на всіх випускаючих кафедрах університету студентських наукових формувань у найбільш прийнятній для них формах (СНТ, науковий гурток, СННВП, КБ). Директорам інститутів та декану факультету біомедичних технологій базової структури університету необхідно створити СНТ підрозділів. Слід звернути увагу на збільшення наукових публікацій студентів старших курсів, в першу чергу, студентів-магістрантів.

Залишається актуальною робота щодо удосконалення і впровадження системи стимулювання праці відповідно до Положення про матеріальне заохочення викладачів, які займаються науковою діяльністю і керують науковою роботою студентів. Потребує завершення розроблення та запровадження індивідуальних електронних карток звітності викладачів, до яких будуть включені показники з наукової, навчальної та методичної роботи з подальшим врахуванням цих показників в оплаті праці.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка