Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна» у 2010/2011 навчальному році І завдання на 2011/2012 навчальний рік вступСторінка3/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Відповідно до планів навчально-методичної роботи в 2010-2011 р. кафедрами, інститутами, факультетами, науково-методичними об’єднаннями методична робота була спрямована на втілення в навчальний процес одного з найголовніших Всесвітніх завдань освіти в ХХІ столітті – навчити пізнавати, робити і жити разом. Згідно з новими демократичними та гуманістичними стандартами система вищої освіти має відповісти на вимоги Конвенції системними діями щодо підготовки фахівців нового типу, має зблизити спеціальну та загальну вищу освіту, об’єднати найкращі накопичені здобутки з обох систем, мінімізувати системні, фізичні та соціальні бар‘єри у ставленні до людей з інвалідністю.

Науково-методичній раді було презентовано новий курс «Суспільство для всіх: аспект інвалідності» (доповідач Кольченко К.О.). В результаті наукової дискусії, було зазначено, що в Україні на законодавчому рівні ще не забезпечено повною мірою реалізацію прав інвалідів, зокрема у сфері освіти та охорони здоров'я, працевлаштування, користування транспортними послугами, безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, а також інформації. Це зумовило прийняття Кабінетом Міністрів України Розпорядження N 245-р від 30 березня 2011 р. «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів» на період до 2020 року, в якому окреслені шляхи розв‘язання проблем людей з інвалідністю. Це вимагає перш за все зміну свідомості людей, їхню підготовку до сприйняття інвалідності як соціального феномену. Провідну роль у цьому процесі мають відіграти молоді фахівці, випускники ВНЗ, які за умови належної підготовки зможуть працювати кожен в своїй сфері вже по новому, враховуючи вимоги Конвенції, з позиції соціальної моделі інвалідності.

Розроблено також і спільний пілотний навчальний курс «Інвалідність і суспільство», в якому на основі Конвенції та нової, соціальної моделі інвалідності, розглядаються шляхи гуманізації нашого суспільства в ракурсі забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю. Це дозволить розширити знання випускників в галузі міжнародних правових документів та підходів, цілей розвитку тисячоліття, ознайомитись з поняттями суспільства для всіх, соціальної моделі інвалідності, інклюзії, універсального дизайну, лінзи інвалідності тощо.

Цей курс у новій назві – «Інвалідність і суспільство» (36 год) – буде введений у навчальний процес із 2011/2012 н.р. для студентів магістратури усіх спеціальностей в базовій структурі університету та його територіально відокремлених структурних підрозділах.

Проблематика засідань науково-методичної ради університету вирізнялась актуальністю, були розглянуті питання: «Сучасні інноваційні методи у навчальному процесі: рольові ігри, індивідуальні завдання, тренінги» (доповідач Барна Н.В.); «Про особливості індивідуального диференційованого підходу до викладання математичного циклу дисциплін» (доповідач Єрмакова О.А.); «Про скорочений курс навчання студентів-спеціалістів: досвід експерименту інституту комп’ютерних технологій» (доповідач Забара С.С.); «Про організацію підготовки спільних вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектів» (доповідач Малишев В.В.); «Провідні сучасні інноваційні технології особистісно-орієнтованого навчання» (доповідачі Сердюк Л.З., Кольченко К.О.); «Модель підготовки фахівців економічного профілю» (доповідач Стожок Л.Г.); «Методика використання комп’ютерних технологій та телекомунікаційних засобів при проведенні практичних і лабораторних занять» (доповідач Жовнір М.Ф.).

Протягом року створено електронну базу наявних ГСВО з більшості напрямів та спеціальностей. Саме співпраця з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, допомогла отримати наявні нові ГСВО, хоча процес їх поновлення триває постійно.

Навчально-методичним відділом було проаналізовано нові навчальні плани з усіх напрямів підготовки та спеціальностей базової структури щодо відповідності Галузевим стандартам вищої освіти та Наказам МОН назв та загальної кількості годин дисциплін нормативної частини, зроблені зауваження та внесено відповідні зміни. Зокрема, на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 21.05.2004 р. № 414, від 20.10.2004 р. № 811, від 21.10.2010 р. № 969/ 922/ 216, відділом було звернено увагу на наявність у навчальних планах наступних дисциплін: для молодших спеціалістів – «Основи охорони праці» (2-й чи 3-й курс – 54 год), «Охорона праці в галузі» (4-й курс – 36 год); для бакалаврів – «Безпека життєдіяльності» (1-й чи 2-й курс – 54 год), «Основи охорони праці» (4-й курс – 54 год); для спеціалістів – «Охорона праці в галузі» (36 год), «Цивільний захист» (36 год), «Інтелектуальна власність» (36 год); для магістрів – «Вища освіта і Болонський процес» (36 год), «Охорона праці в галузі» (36 год), «Цивільний захист» (36 год), «Інтелектуальна власність» (36 год).

Складовою частиною науково-методичної ради є науково-методичні об’єднання, головним завданням і необхідною умовою діяльності яких є підвищення професіоналізму викладачів та забезпечення якості освітніх послуг на всіх рівнях підготовки студентів.

Основною метою створення роботи НМО є запровадження Галузевого стандарту вищої освіти, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності (ОПП); узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей (ОКХ).

З цією метою діяльність об’єднань спрямована на вирішення таких завдань: • сприяння запровадження в університеті Державних стандартів освіти;

 • розробка уніфікованої навчально-методичної документації зі спеціальності;

 • формування варіативної складової навчальних планів з врахуванням вимог кредитно-модульної системи;

 • внесення пропозицій щодо посилення наукового і методичного супроводу навчання студентів в університеті;

 • уніфікація вимог до дипломних, магістерських робіт, впровадження єдиних методичних рекомендацій до написання робіт та процедури захисту; щорічне оновлення та затвердження тем дипломних, магістерських робіт;

 • запровадження кредитно-модульно системи за всіма спеціальностями університету;

 • внесення пропозицій щодо формування інформаційної та інноваційної культури педагогічних працівників;

 • забезпечення наукового супроводу студентів з особливими потребами;

 • здійснення обміну досвідом та узагальнення вимог до наскрізної науково-дослідної роботи студентів;

 • формування та активізація діяльності шкіл педагогічної майстерності, шкіл молодого викладача;

 • сприяння у проведенні відео-лекції силами провідних вчених університету;

 • проведення круглих столів, науково-методичних семінарів, науково-практичних конференцій;

 • впровадження передового досвіду, інтерактивних методів навчання, проектування моделей творчих лабораторій;

 • підготовка та видрук колективних монографій, підручників та посібників з грифом МОН;

 • здійснення експертизи щодо забезпеченості навчально-методичною літературою зі спеціальності, аналіз потреб, затвердження плану видань НМЛ;

Згідно планів роботи впродовж 2010/2011 року були проведені засідання науково-методичних об’єднань всіх спеціальностей базової структури та ТВСП. Треба особливо відмітити конструктивну роботу НМО з «Фізичної реабілітації» (голова Сітовський А.М. – м. Луцьк), «Соціальної роботи», «Соціології», «Соціальної допомоги» (голова Дікова-Фаворська О.М. – м. Житомир), «Технології харчування», «Готельно-ресторанної справи», «Туризму» (голова Калакура М.М. – м. Київ), «Філології» (голова Махінов В.М. – м. Київ), «Екології та охорони навколишнього середовища» (голова Лисенко В.І. – м. Мелітополь). Слід зауважити, що більшість керівників ТВСП показали відповідальне ставлення до діяльності об'єднань, розуміння задач, що стоять перед викладацькими колективами.

Методична Рада університету «Україна» постійно контролює роботу НМО шляхом: • безпосередньої участі в запланованих заходах;

 • проведенням спільних науково-методичних семінарів, тренінгів, круглих столів;

 • аналізу діяльності НМО.

До надбання Методичної ради та НМО треба віднести:

 1. організований і проведений загальноуніверситетський семінар «Запровадження кредитно-модульної системи у навчально-виховний процес»;

 2. семінар-практикум «Про ліцензування виробничих професій за напрямками спеціальностей Університету»;

 3. презентація теми: «Система оцінювання ECTS в Університеті «Україна»;

 4. загальноуніверситетський семінар «Методичне забезпечення виконання магістерських робіт відповідно нових вимог МОН України», де кожний учасник семінару отримав «Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи»).

Проте НМО зіткаються з тим, що далеко не всі представники ТВСП приймають участь у засіданнях. Причина цього: керівники ТВСП не бажають витрачати кошти на відрядження своїх викладачів до Києва чи інших міст. Треба звернути увагу керівників ТВСП на необхідність обов’язкової участі їхніх викладачів в засіданнях НМО відповідно плану роботи конкретного НМО та контролювати результативність роботи.

Протягом звітного року НМО університету було проведено ряд конференцій.

Так, у вересні-жовтні 2010 р. у м. Івано-Франківськ була проведена V Всеукраїнська науково-практична конференція «Компютерні технології: наука і освіта», метою якої були: обмін новими ідеями, теоретичними та практичними результатами в галузі сучасних методів інформаційних технологій та систем обчислювального інтелекту; встановлення нових контактів і співробітництва між організаціями і фахівцями; залучення студентства до наукової діяльності; ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та найновішими тенденціями в галузі. За результатами конференції випущено збірник тез. (НМО інституту комп’ютерних технологій, керівник – Поліновський В.В.)

У грудні 2010 року спільно НМО Інженерно-технологічного інституту та факультету біомедичних технологій провели Міжнародну науково-практичну конференцію «Майбутнє освіти» за участю викладачів та студентів Східно-китайського університету (м. Шанхай). (Керівник – Малишев В.В.)

Досить результативно пройшли науково-практична конференція «Економічний та соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації» (Рівненський інститут) та регіональна міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання» (Дубенська філія), в роботі яких на ряду з провідними вченими активно брали участь представники НМО правознавства, психології, економіки та підприємництва, культури.

Було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні технології зміцнення та відновлення здоров’я» та підготовлено збірник наукових праць «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології». Організатори – НМО «Фізична реабілітація» (керівник – Сітовський А.М.). Це об’єднання слідкує за тим, щоб усі викладачі проходили курси підвищення кваліфікації, успішно тут діє школа молодого викладача, молодого лектора.

Робота цього НМО значною мірою була направлена на сприяння у проходженні акредитації за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Ним готуються документи щодо надання статусу фахового видання збірнику наукових праць „Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології”. Розроблено інтернет-ресурс – «Сайт інформаційної підтримки студентів, магістрантів, аспірантів та фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини» (керівник – Сітовський А.М.).

Існують приклади, коли НМО проводять свої засідання у Інтернет-режимі, зокрема НМО із суспільних та гуманітарних дисциплін (керівник – Бебик В.М.) та «Екологія та охорона навколишнього середовища». Останнє НМО провело у першому півріччі 2010/2011 н.р. чотири засідання, на яких погодили навчальні плани магістрів, розповсюдили методичні вказівки для підготовки та написання магістерських робіт, узгодили тематики курсових та дипломних робіт у світлі наскрізної НДРС з напряму «Екологія та охорона навколишнього середовища», рекомендували до друку навчальний посібник для екологів «Земноводні (Amphibia: Caudate, Anura). Каталог колекцій». (керівник Лисенко В.І.)

До журналу «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика» готує матеріали НМО інституту комп’ютерних технологій (керівник – Поліновський В.В.). Це об’єднання працює над формуванням електронної бібліотеки, що є актуальним. Цьому могли би послідувати й інші НМО.

У 2010 році НМО «Соціологія» здійснило випуск колективної монографії «Особа з вадами здоровя в сучасному суспільстві: стратегії та основні заходи модернізації взаємин» за науковим редагуванням д.с.н. Дікової-Фаворської О.М., в якій взяли участь викладачі – Житомир – 21 особа, Полтава - 2 особи, Луцьк – 3 особи, Біла Церква – 3 особи, Мелітополь – 1 особа, Вінниця – 1 особа. Об’єднанням створено базу даних наукових тем кафедр у ТВСП, що дозволить оптимізувати публікації у фахових виданнях з соціології, а також апробацію наукових досліджень викладачів.

Зі спеціальностей НМО «Технологія харчування», «Готельного-ресторанна справа», «Туризм» (керівник – Калакура М.М.) було проведено 5 науково-методичних семінарів. Цим об’єднанням у Миколаєві було проведено міжвузівську наукову конференцію «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому середовищі» (жовтень 2010), де загалом взяло участь 60 студентів. У жовтні 2010 року викладачі НМО провели тренінг-спілкування із впровадження інтерактивних технологій в навчальному процесі та розробили пам’ятку викладачеві щодо використання інтерактивних технологій.

Представники цього НМО активно працюють над забезпеченням наукового супроводу студентів з особливими потребами, який здійснюється з 1 курсу в залежності від виду нозології. В основі супроводу знаходиться індивідуальна, творча робота викладачів із студентами. Залучення студентів з особливими потребами до наукової праці надає їм можливість зростання самосвідомості, впевненості у собі і гордості серед оточуючих. Це підтверджується прикладами багатьох студентів: Байковського Є., Ніжник І, Форостовець Т., Ремізовського В. У Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини розроблений проект створення закладу атракції для інвалідів, який презентований у центрі соціальних програм РУСАЛ та відзначений гран-прі.

НМО «Дизайн» прийняли рішення про створення на кафедрі дизайну міста Києва творчо-виробничої майстерні по виготовленню вітражів (керівник Ломовський А.І.).

Силами НМО Інституту комп’ютерних технологій відкрито спеціалізовану вчену раду К 26.139.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Деякі НМО зіткнулися з рядом проблем: • узгодження навчальних планів для підготовки молодших спеціалістів різних напрямів (НМО «Відділення підготовки молодших спеціалістів»);

 • затримка в публікації навчально-методичної літератури (НМО інженерних спеціальностей, «Технологія харчування», «Дизайн»);

 • впровадження новітніх технологій навчання (НМО «Філологія»).

На подолання цих проблем і зростання ефективності функціонування було спрямовано зміни у структурі НМО. Зокрема, рішенням Науково-методичної ради згідно клопотання керівника об’єднання молодших спеціалістів було анульоване це об’єднання, як неефективне. Його члени мають влитися до інших об’єднань згідно напрямів підготовки. Натомість було створене НМО з гуманітарного циклу дисциплін молодших спеціалістів, керівник – Смолянова С.І.

Об’єднання інженерно-технологічних спеціальностей розділено на НМО з хімічної технології (керівник – Малишев В.В.) та НМО з інженерної механіки та електронних апаратів (керівник – Дубинець О.І.).

Створено НМО з мікробіології та вірусології та НМО з товарознавства (керівників буде визначено пізніше).

Таким чином, на сьогодні в університеті діє 23 науково-методичні об’єднання, які об’єднують всі напрями та спеціальності, за якими готують спеціалістів базова структура та ТВСП.

Задля покращення ефективності роботи Науково-методичної ради університету було розширено її склад, залучивши до роботи всіх завідувачів кафедр. На сьогодні рада складається з 46 чол., а з нового навчального року збільшиться до 51 чол. за рахунок голів НМО.

У березні поточного року було проведено аудит методичного забезпечення кафедр ТВСП. Аналіз методичного забезпечення підготовки фахівців у ТВСП показав: • наявне, але таке, що має незначні недоліки та потребує доопрацювання в коридорі від 60,6% (Тернопільський коледж) до 97,5% (Миколаївський регіональний інститут розвитку людини); в тому числі методичне забезпечення укомплектоване без зауважень від 43% Мелітопольський та 44% Рівненський інститути до 82% Вінницький та 84% Миколаївський інститути.

 • навчальні програми, робочі навчальні програми, теми і плани лекцій, методичні матеріали для забезпечення лабораторних, практичних робіт та самостійної роботи; засоби контролю знань та перелік питань до іспиту (заліку) є з усіх дисциплін на всіх кафедрах ТВСП. Також майже у всіх наявний опорний конспект лекцій. Практично у всіх ТВСП доопрацювань потребують навчальні матеріали (відео-, аудіо) в т.ч. для студентів з особливими потребами, мультимедійні програми, електронна література.

У більшості ТВСП доопрацювання потребують також глосарій та наскрізна тематика науково-дослідної роботи студентів.

Щодо методичного забезпечення базової структури, то з метою покращення якості надання освітніх послуг та полегшення доступу студентів до навчально-методичного забезпечення дисциплін, кафедри всіх інститутів працювали над створенням електронної бази НМКД. При формуванні електронної версії НМКД доопрацьовуються із врахуванням останніх вимог Методичної ради.

Впровадження у навчальний процес базової структури та ТВСП кредитно-трансферної системи тривало і в цьому навчальному році. Для цього в інститутах як базової структури, так і ТВСП провадились дієві заходи, про які вже йшлось вище.

Надбанням 2010-2011 навчального року можна вважати організацію та проведення I-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади. Згідно Наказу МОН від 02.12.2010 № 1190 Всеукраїнська студентська олімпіада проводилась у два етапи:

І етап – у січні-лютому 2011 року в кожному вищому навчальному закладі;

ІІ етап – у березні-травні 2011 року в базових вищих навчальних закладах.

В нашому університеті протягом лютого-березня 2011 року було проведено 27 олімпіад за напрямами і спеціальностями та 15 олімпіад з навчальних дисциплін (всього 42 олімпіади).

У базовій структурі планувалося провести 37 олімпіад. На жаль, більшість голів оргкомітетів олімпіад не встигли до 8 лютого надіслати завдання для проведення олімпіад, оскільки це співпало з випускними іспитами. Активно провели олімпіади Базась М.Ф. (олімпіада з спеціальності «Облік і аудит»), Григорчук Т.В. (олімпіада зі спеціальності «Маркетинг»), Зенцев В.Г. (олімпіада з дисципліни «Фізика»).

Щоб полегшити роботу ТВСП, 27 лютого навчально-методичним відділом було надіслано офіційну інформацію щодо всіх олімпіад у кожний ТВСП.

Рекомендовано до участі в другому турі 9 учасників з 5 дисциплін з 15 запланованих, 31 учасник з 12 спеціальностей з 23 запланованих у базовій структурі. Всього 40 учасників з 17 олімпіад.

На другому турі наші студенти не зайняти жодного призового місця, що свідчить про необхідність підняти професійний рівень наших випускників-фахівців.

За 2010/2011 навчальний рік у видавництві Університету "Україна" надруковано 64 найменувань навчальної, навчально-методичної та наукової літератури, авторами якої є викладачі університету. З них надруковано: 1 підручник, 4 монографії, 17 навчальних посібників, в т.ч. 5 з грифом МОНУ, 7 опорних конспектів лекцій та 20 найменувань методичних рекомендацій. Видруковано 15 найменувань наукових видань, у тому числі щоквартальний журнал «Освіта регіону», тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, вісник Університету «Україна»: серії «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», «Економіка, менеджмент, маркетинг», «Право», збірник наукових праць та ін. У видавництві друкуються 2 повнокольорові журнали «Пам’ять століть» та «Духовні студії», співзасновником яких є університет.


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ.
В Університеті «Україна» навчається 1213 студентів з особливими потребами, з них у Києві - 523, у ТВСП - 690. Серед цих студентів налічується 70 візочників (20 - по Києву, 50 - по ТВСП), 85 інвалідів дитинства та 232 інвалідів І групи. Це найбільш складний контингент студентів–інвалідів, для яких в Університеті створюються особливі умови супроводу.

Розподіл за групами інвалідності та видами патології (нозологічними формами) показує, що найбільша частка припадає на другу-третю групи інвалідності, в структурі захворювань превалюють захворювання опорно-рухового апарату, органів слуху та зору. В зв’язку з цим, медично-реабілітаційний супровід навчання зорієнтований саме на таких студентів (безбар’єрність, фізична реабілітація, дактилологічні послуги, організація робочих місць, комп’ютеризація для інвалідів по зору тощо).

Найбільша кількість студентів-інвалідів є в наступних ТВСП: Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 88 інвалідів. Це приблизно четверта частина всіх інвалідів Миколаєва та області, що навчаються у вищих навчальних закладах. Відповідно до угоди з УТОГом по Миколаївській області інститут здійснює спеціалізовану підготовку осіб з вадами слуху. Кількість таких студентів становить майже 12% від загальної кількості студентів інвалідів. У Хмельницькому інституті соціальних технологій на сьогоднішній день навчається 82 студентів-інвалідів, що становить 10% від загального числа студентів, серед них найбільше з такими нозологіями, як захворювання опорно-рухового апарату та ДЦП. В Луцькому інституті розвитку людини налічується 79 студенти з особливими потребами, серед них більшість має захворювання опорно-рухового апарату та нервової системи. У Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій навчається 78 студенти з інвалідністю.

Згідно проведеного аналізу контингенту студентів з особливими потребами, у порівнянні з минулим 2009/2010 н.р., в якому загальна кількість студентів з особливими потребами становила 1569, у 2010-2011 н.р., відповідно, ця цифра трохи зменшилась і становить 1283 студентів.

З цього контингенту за індивідуальною формою навчається 82 студенти ТВСП, дистанційну технологію використовують 49 студентів і сформовано 314 інтегрованих груп та 29 спеціальних груп з фізичного виховання ( 17 у ТВСП, 12 у базовій структурі).

З викладацьким складом постійно проводиться змістовна консультативна та просвітницька робота у вигляді методичних семінарів, круглих столів. У базовій структурі у м. Києві та Мелітопольському і Вінницькому інститутах проведено по 9 семінарів, Миколаївському, Білоцерківському, Горлівському, Хмельницькому інститутах - по 4 семінари, у Івано-Франківській філії та Луцькому інституті – 2 семінари, по 1 семінару у Луцькому, Житомирському, Кіровоградському, Полтавському інститутах та Дубенській філії і Васильківському та Тернопільському коледжах. Слід виділити цікаві теми семінарів Горлівського інституту «Забезпечення інклюзії в Горлівському регіональному інституті» та Хмельницького інституту «Потреби людей з наслідками ДЦП в соціальних послугах в процесі навчання». Мелітопольського інституту «Особливості роботи викладачів в інтегрованих групах».

Позитивними здобутками зарекомендувала себе Івано-Франківська філія, запровадивши в цьому році «Школу викладачів-консультантів». Метою цієї школи є: Надання методичної, педагогічної, психологічної та практичної допомоги викладачам-консультантам в підвищенні рівня педагогічної майстерності шляхом пізнання особливостей організації навчально-виховного процесу з студентами з особливими потребами.

Важливим напрямком побудови навчального процесу є видання навчально-методичної літератури, присвяченої особливості роботи в інтегрованому освітньому середовищі. Вона видається у: Дніпропетровській філії, Рівненському інституті, Києві, Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини, Житомирському економіко-гуманітарному інституті, Кіровоградському інституті розвитку людини, Івано-Франківській філії, Луцькому інституті розвитку людини, Білоцерківському інституті економіки та управління та Хмельницькому інституті соціальних технологій. Здебільшого це методичні рекомендації викладачам по роботі зі студентами з особливими потребами (20 публікацій) та матеріали наукових конференцій (4 збірки) і 2 наукові монографії. Необхідно виділити кілька робіт, що містять досвід роботи викладачів: Миколаївський інститут – «Методичні вказівки з навчання студентів з особливими потребами англійської мови». (Пєтухова О.В.), Білоцерківський інститут – «Моніторинг соціально-психологічного стану студентів з особливими потребами» (Карпова О.О.), Збірник психодіагностичних методик для комплексного обстеження студентів з особливими потребами (Трофименко Н.Є.).

Не варто забувати про таку важливу складову навчального процесу, як розвиток наукової творчості студентів з інвалідністю. Так, традиційно Університет «Україна» проводить наукові заходи, присвячені роботі в інтегрованому освітньому середовищі. У Горлівському регіональному інституті проведено науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Всебічний гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності» та круглий стіл «Особливості навчання в ВНЗ інтегрованого типу»; в Житомирському економіко-гуманітарному інституті - XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах нової соціальної перспективи»; у Хмельницькому інституті соціальних технологій - VІ всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації», та два круглих столи з проблем інтегрованого та інклюзивного навчання; в Кіровоградському інституті розвитку людини - конференція «Проблеми фізичного здоров’я фахівця ХХІ століття»; у Луцькому інституті розвитку людини - щорічна науково-практична конференція «Сучасні технології зміцнення та відновлення здоров'я». У Києві проведено міжнародну практичну конференцію «Актуальні проблеми навчання та виховання, людей в інтегрованому освітньому середовищі», на якій були присутні іноземні доповідачі та поважні гості.

Найкраще здійснюється супровід навчання студентів цієї категорії в таких підрозділах: базовій структурі Києва, Полтавському інституті економіки і права, Горлівському регіональному інституті, Хмельницькому інституті соціальних технологій, Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій, Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини, Луцькому інституті розвитку людини, про що надана звітна інформація з наступних позицій: спецпідрозділи та фахівці, які забезпечують супровід, безбар’єрність середовища, забезпеченість адаптованою літературою та електронною бібліотекою, впровадження спеціальних інформаційних та навчальних технологій, створення відповідних умов для занять, СРС, іспитів, організація соціальної та медико-реабілітаційної допомоги.

В усіх 23 підрозділах, де навчаються студенти-інваліди усіх нозологій, в різних обсягах та формах є належна організація психологічного та медико-реабілітаційного супроводу. Однак, слід зазначити, що не всюди ведеться оцінка за кількісними показниками, зокрема обсягу та охоплення різними видами супроводу. Нам слід розробити критерії та показники такої оцінки. Добре поставлено технічний та педагогічний супровід в тих філіях, де більше студентів із сенсорними вадами та ДЦП (Київ, Миколаїв). Глухим та слабочуючим студентам обов’язково надаються послуги перекладачів-дактилологів. Сліпі та слабозорі студенти забезпечуються електронними підручниками, опорними конспектами лекцій та можливістю працювати на обладнаних спеціальними програмами комп’ютерних місцях, що краще організовано в базовій структурі Києва, Горлівському регіональному інституті, Білоцерківському інституті економіки та управління, Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій, Рівненському інституті, Луцькому інституті розвитку людини. Для студентів з вадами опорно-рухового апарату та ДЦП забезпечена архітектурна безбар’єрність (пандуси, доріжки, ліфти, туалетні кімнати) та допомога волонтерів (Полтавський інститут економіки і права). Інші ТВСП недостатньо займаються розвитком безбар’єрного архітектурного середовища, що інколи пояснюється меншою кількістю студентів з особливими потребами, що потребують спеціальних пристосувань. Але курс університету на інклюзивну освіту передбачає обов’язкове забезпечення повної архітектурної безбар’єрності освітнього середовища у всіх його підрозділах.

Створення спеціальних відділів, що займаються супроводом навчання студентів з особливими потребами, є важливою частиною політики Університету «Україна» по забезпеченню рівних можливостей для їхнього навчання. У базовій структурі університету, Білоцерківському, Житомирському, Горлівському, Хмельницькому, Кіровоградському, Миколаївському інститутах створені Центри реабілітації. Дубенська філія має в структурі Управління реабілітації та відділ технічної допомоги навчання, Луцький інститут - відділ реабілітаційного супроводу навчання. Полтавський інститут та Броварський коледж, на жаль, не мають в своїй структурі спеціальних відділів, а роботою зі студентами інвалідами займаються працівники профільних кафедр, студенти.


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка