Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна» у 2010/2011 навчальному році І завдання на 2011/2012 навчальний рік вступСторінка1/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

У 2010/2011 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

І ЗАВДАННЯ НА 2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВСТУП
У звітному 2010/2011 навчальному році робота колективу університету була спрямована на вирішення першочергових завдань щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу, формування професорсько-викладацького складу, поліпшення матеріально-технічної бази, координації діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів та переорієнтації їхньої роботи відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Не дивлячись на політичну та демографічну ситуацію в освіті, удалося не збавити темпи подальшого розвитку і становлення вузу.

У центрі уваги ректорату постійно знаходилось питання поліпшення управління діяльністю колективу університету. Своєчасно були підготовлені, затверджені і здійснені в повному обсязі плани роботи вченої ради та виробничих нарад за участю керівників територіально відокремлених структурних підрозділів. Крім того, систематично проводились виробничі наради керівників адміністративних і навчальних підрозділів базової структури університету, збори засновників та наглядової ради.

В звітний період проведено: Конференцію трудового колективу; 51 виробничу нараду, з яких 5 за участю керівників територіально-відокремлених структурних підрозділів; 1 селекторну нараду за участю проректорів, керівників навчальних підрозділів і начальників управлінь базової структури та керівників ТВСП.

У минулому навчальному році здійснювалась робота щодо удосконалення структури університету.

Як наслідок були затверджені і введені в дію з 10 січня 2011 року нова структура та штатний розклад адміністративно-управлінського та учбово-допоміжного персоналу. Зокрема, з метою поліпшення управлінської та координаційної роботи щодо реалізації окремих напрямів організації навчального процесу введено нові посади проректорів: з дистанційного навчання; інноваційної діяльності; по роботі з ТВСП. На нові посади призначено за сумісництвом керівників ТВСП: Чайковського М.Є., Севр.кова Г.І., Матвієнко Л.П. Це дало можливість активізувати роботу щодо впровадження дистанційних методів навчання, уніфікувати навчальні плани із спеціальностей та графіки навчального процесу, посилити контроль за діяльністю ТВСП.

У звітному періоді розпочали роботу ВВШПЛ, Імідж –центр Університету «Україна», Управління з питань інноваційної діяльності та Управління організаційної роботи з ТВСП, відділ по роботі з іноземними громадянами, створено кафедру педагогіки.

Розроблено та затверджено нове Положення про корпоративні засади взаємовідносин між Університетом та його ТВСП, Типовий штатний розпис працівників ТВСП, Паспорт ТВСП.

В університеті нині діє 8 департаментів управлінських підрозділів, 6 інститутів, один факультет і один коледж у базовій структурі та 23 територіально відокремлені структурні підрозділи (13 інститутів, 3 філії, 5 коледжів, 2 РЦДН). Станом на 1 жовтня 2010 року в них навчалося 29601 студентів, у тому числі на денній формі навчання 11462 (38,7%), заочній 18139 (61,3%) студентів.

Для забезпечення формування контингенту студентів була розроблена і реалізувалась Комплексна програма «Абітурієнт-2011», створено загально університетський веб-сайт.

У 2010/2011 н. р. було оновлено спектр спеціальностей, який охоплює 45 найбільш конкурентоспроможних на ринку праці професій. Про ліцензовано 15 справ за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, у базовій структурі акредитовано 24 спеціальності, ТВСП – 56.

Упродовж навчального року проведена значна робота щодо оптимізації планування навчального процесу, уніфікації навчальних планів, оновлення змісту навчання на основі новітніх досягнень педагогіки з урахуванням нових державних стандартів, передового досвіду кращих не лише вітчизняних, а й закордонних вищих навчальних закладів, впровадження нових інформаційних технологій надання освітніх послуг молоді, зокрема з особливими потребами.

В університеті розвивається сучасна наука, яка органічно поєднується з навчальним процесом. Є напрацювання світового рівня, пов'язані з екологією, водоочисткою та водопідготовкою, лікуванням онкозахворювань, нанотехнологіями, створюванням надпотужних комп'ютерів та захистом інформації.

Органічною складовою навчально-виховного процесу є наукові дослідження й конференції, фестивалі, олімпіади, спартакіади та туристичні походи. Серед студентів університету та його випускників 16 пара - та дефлімпійських і 2 олімпійських чемпіонів, які мають по кілька урядових нагород.

У минулому навчальному році активізувалось міжнародне співробітництво. Університет «Україна» нині має близько 100 угод про співпрацю з іноземними організаціями.

Позитивні зрушення відбулися при формуванні науково-педагогічних кадрів університету. У минулому році в університеті навчально-виховний процес забезпечували 2333 викладачі, з яких на постійній основі – 1418, або 61% що на 1,2% більше ніж у 2009/2010 навчальному році, з науковими ступенями та вченими званнями – відповідно: 1273; 54,5% і 2%.

Для формування науково-педагогічних колективів використовується конкурс. Значна роль у підвищенні професійного рівня викладацьких кадрів відводиться відкритим в університеті 5 спеціалізованим радам по захисту кандидатських дисертацій з 10 спеціальностей та аспірантурі.

Зміцнено навчально-матеріальну базу університету. Загальна площа приміщень разом з ТВСП складає 256057,7 кв.м., що на 35615,7 кв.м більше, ніж у минулому навчальному році. У базовій структурі – відповідно: 14195,3 кв.м. і 4159,3.кв.м; ТВСП 48226,4 кв.м і 5943,4 кв.м.

У 2011/2012 навчальному році введено в експлуатацію новий навчальний корпус по вул. Львівська,23 у м. Києві загальною площею близько 5000 кв.м., в якому розпочали заняття студенти Інституту філології та масових комунікацій і Інституту права та суспільних відносин. У ньому також будуть розміщені потужний Інформаційний центр та Імідж-центр Університету «Україна».

У 2010/2011 навчальному році університет підготовив і випустив 13498 фахівців, у тому числі магістрів 1568 (11,6%), спеціалістів - 3210 (23,8%), бакалаврів - 6758 (50,1), молодших спеціалістів - 1935 (14,5%).

Упродовж минулого навчального року велика увага приділялась створенню позитивного іміджу університету та профорієнтаційній роботі.

В університеті створено Імідж-центр, під керівництвом доцента кафедри видавничої справи та редагування Головченко Н.І. розпочала роботу студентська прес-служба, сформована зі студентів спеціальності «Журналістика». Під керівництвом доцента кафедри журналістики О.К. Глушка побачили світ два числа експериментального студентського інформаційного часопису «СІЧ».

В Інституті соціальних технологій започатковано інноваційний освітній проект «Школа кар’єрного зростання» у форматі ССНВП, розрахований як на учнівську молодь 9-11 класів, так і на студентів ВНЗ. Школа проводить профорієнтаційні заходи у вигляді елементів тренінгу комунікативних умінь, навичок спілкування в новому колективі, самопрезентації та ділової взаємодії, профдіагностики.

У 2010-2011 н.р. базова структура університету взяла участь у 7 освітянських виставках та ярмарках вакансій, а саме: «Освіта та кар’єра-2011», «Інноватика в освіті України», «Ярмарок вакансій» (Фастів), у Центральному будинку учителя «Професія – вибір майбутнього», «Особливі потреби – особливі перспективи» (спеціалізована виставка, присвячена навчанню дітей із особливими потребами) та ін. На виставках отримано 7 нагород.

Для розміщення рекламно-інформаційної продукції у Приймальній комісії та на виставках виготовлено 2 переносних стійки. Розроблено дизайн та замовлено виставкове обладнання.

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи було виготовлено 38000 повнокольорової продукції: 4000 загальноуніверситських буклетів, 8000 листівок з доуніверситетської підготовки, 4000 буклетів-ноутбуків Інституту комп’ютерних технологій, 2000 автошколи, 8000 школи кар’єрного зростання, 5000 буклетів і 4000 візитівок оздоровчої бази у Міжгір’ї, 3000 звернень президента до батьків абітурієнтів та ін; 45500 флаєрів 25 видів по спеціальностях, переліки дисциплін навчальних планів усіх спеціальностей базової структури ОКР «бакалавр» і «молодший спеціаліст», 1000 загальноуніверситетських плакатів і 4 банери.

У базовій структурі та філіях виходять власні друковані видання (Київ, Кіровоград, Миколаїв, Тернопіль, Хмельницький), у Полтаві та Мелітополі вони є і в Інтернет-варіанті (газета «Студентський вісник» і журнал «Блоггер»). За звітний період видруковано 6 номерів газети “Університет “Україна” загальним накладом 9 тисяч примірників.

З метою оформлення внутрішніх приміщень університету виготовлено іміджеві стенди інститутів і факультету. Оновлено 2 стенди Приймальної комісії в навчальному корпусі університету по вул. Львівська, 23, а також 2 стенди в адміністративному корпусі по вул. Хорива, 1г. В університетському містечку виготовлено 2 двосторонніх вуличних стенди для оголошень.

Аудіовідеостудія «Талан-студіо» створила відеоролик (тривалістю 10 с.) для показу на моніторах поїздів київського метрополітену, рекламний аудіоролик для трансляції по радіо. Оновлено 18 відеопрезентацій інститутів та факультету базової структури Університету «Україна». Банк відеоматеріалів та електронних презентацій, що представляють структурні підрозділи університету та відображають різні сторони його діяльності та традиційні заходи, розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Університету «Україна».

Інформація про університет розміщувалась у 10 довідниках («Жовті сторінки», «Довідник для вступників до ВНЗ», «Довідник абітурієнта України 2011-2012», інших спеціалізованих довідкових виданнях), 1 іміджевому виданні («Діловий імідж України. Визнання року – 2011»), у 8 газетах і журналах («Сучасна освіта», «Куди піти навчатись», «Кияни», «Київ на долонях», «Пропоную роботу» та ін.), на 2 молодіжних радіоканалах (Джем-ФМ», «Енерджі»), 4 популярних телевізійних каналах («Інтер», «1+1», «СТБ», «Сіті»). Рекламні оголошення (615 шт.) були наклеєні у вагонах метрополітену, також протягом майже всього звітного періоду рекламний ролик університету (10 с.) транслювався на моніторах вагонів столичного метро; сіті-лайти з рекламою (2 шт.) були розміщені на популярних станціях руху приміських електропоїздів; реклама університету у вигляді динамічної стрічки транслювалась на моніторах 40 маршрутних таксі м. Києва різного сполучення. Виготовлено і розміщено 4 дорожніх покажчики з логотипами університету на транспортному шляху до університетського містечка.

Реклама в Інтернеті у цьому році набула неабиякої ваги (30% потенційних вступників і близько 70% реальних за результатами двох досліджень назвали сайт основним джерелом інформації про ВНЗ).

Постійно розширювалась і оновлювалась інформація на головному веб-сайті університету vmurol.com.ua, створено англомовну версію сайту університету. Станом на 28 серпня 2011 року на сайті розміщено близько 5500 матеріалів про університет (тільки статей із періодичної преси 845), постійно поповнюється відеотека і фотогалерея, найважливіші здобутки увічнюються у галереї слави, проводяться віртуальні виставки книг.

Середня кількість відвідувань сайту збільшилась за звітний період з 500 до 600 на день. Щотижнево здійснювався моніторинг нових статей про ТВСП в Інтернет, які після коригування помилок розміщувалися на офіційному сайті університету у відповідних тематичних розділах.

Упродовж звітного періоду розроблено сайти 22 інститутів і філій Університету «Україна». Станом на сьогодні власних сайтів не мають лише Івано-Франківська філія, Сторожинецький і Придніпровський коледжі. за винятком У Вікіпедії створено українсько-, російсько-, англо- і німецькомовні сторінки Університету «Україна». Крім цього, сторінки в енциклопедії створили Миколаївський, Полтавський і Вінницький інститути.

Інформаційно-аналітичне Інтернет-видання «Трибуна України» за період 01.07.2010 – 30.06.2011 випустило 274 статті (у минулому році 265), із них 83 статті про Університет «Україна», написані співробітниками університету або у вигляді інтерв'ю з ними. Посилена увага приділялася ознайомленню читачів із новими працівниками, які вливаються у колектив університету.

Протягом звітного періоду рекламна інформація про університет (7 банерів, численні статті) була розміщена на 11 сайтах (зокрема на спеціалізованих освітянських (osvita.org.ua, kakucheba.com, osvita.com.ua, www.jobs.ua, www.hvatit.com, vuzi.com.ua, довідкових (who-is-who.com.ua), а також у популярній соціальній мережі vkontakte.ru. Було оновлено інформацію про університет на 15 сайтах освітянського та загальноінформаційного спрямування. Написані персональні звернення до адміністраторів та головних редакторів сайтів, на яких розміщена негативна інформація про Університет «Україна», внаслідок чого з 19 сайтів негативні матеріали прибрані.

Активно діяла група університету «Вконтакті», де анонсуються події студентського самоврядування, ведеться незаангажоване обговорення проблем, здійснюється обмін враженнями, досвідом, фото- та відеоматеріалами з життя університету як серед студентів, так і серед потенційних абітурієнтів.

Проводилося відстеження коментарів та відгуків про університет на форумах зі своєчасною на них реакцією – спростування негативної інформації, відповіді на питання, консультування тощо.

Оприлюднено Міжнародний рейтинг університетів за рівнем Інтернет-присутності (Webometrics) станом на липень 2011 року. Університет «Україна» посідає у ньому 42 позицію серед українських ВНЗ. У попередньому рейтингу (за січень 2011 року) Університет посів 35 місце.
Динаміка зміни рейтингу Університету "Україна" у міжнародному рейтингу університетів за рівнем Інтернет-присутності (Вебометрікс)Показник/дата

Місце УУ

серед ВНЗ світу

Місце УУ

серед ВНЗ України

Місце УУ

серед ВНЗ Києва

Місце УУ

серед недержавних ВНЗ Києва

липень

2010 року

9957

серед 12000 університетів96

серед 140 університетів22

серед 30 університетів10

серед 11 університетівсічень

2011 року

5635

серед 12000 університетів35

серед 141 університету7

серед 35 університетів1

серед 12 університетівлипень

2011 року

6871

серед 12000 університетів42

серед 137 університетів11

серед 37 університетів3

серед 12 університетів
Динаміка зміни рейтингових місць за окремими показниками:


Показник / дата

07/2011

Зміна з попереднім періодом

-(07/2011-01/2011)

01/2011

Зміна з попереднім періодом

-(01/2011-07/2010)

07/2010

Зміна з базовим періодом

(07/2011-07/2010)

Місце УУ серед недержавних ВНЗ Києва

3

-2

1

+9

10

+7

Місце УУ серед ВНЗ Києва

11

-4

7

+15

22

+11

Місце УУ у національному рейтингу

42

-7

35

+61

96

+54

Місце УУ у світовому рейтингу

6871

-1236

5635

+4322

9957

+3086

Розмір

11,012

-0,306

10,706

-0,451

10,255

-0,757

Видимість

13,62

-0,495

13,125

-1,253

11,872

-1,748

Цінні файли

4,229

+0,935

5,164

+1,509

6,673

+2,444

Наукові матеріали та їх цитованість

1,866

-0,088

1,778

+3,683

5,461

+3,595

Для підтримки іміджу було виготовлено 50 наручних годинників заводу «Київська Русь», партія (500 шт.) футболок та партія (500 шт.) блайзерів із логотипами університету, 5000 кулькових ручок, по 2000 грамот, подяк, сертифікатів, 500 настінних календарів, а також 7000 візитівок для співробітників університету. З метою нагородження кращих співробітників з нагоди ювілеїв запроваджена почесна відзнака «Шановниця». Виготовлені папки із логотипом (40 шт.) для членів спеціалізованих вчених рад.

Для проведення університетських заходів відділом виховної роботи розроблено і виготовлено достатню кількість повітряних кульок, для надимання яких придбано спеціальний апарат, придбано станок для штампування, на якому було виготовлено значки фестивалів творчості «Сяйво надій» та «Університетське літо», Дня здоров’я тощо, чашок, рюкзаків, покривал і рушників для нагородження переможців фестивалю «Сяйво надій», кружок для активістів Дня здоров’я, оголошень, плакатів, запрошень, зі складу за потребою видавалася різноманітна сувенірна продукція.

Маркетингова діяльність здійснювалася згідно загальноуніверситетської «Комплексної програми «Абітурієнт-2011», що передбачало планування, здійснення заходів, постійний моніторинг і коригування. Була проведена загальнонаціональна рекламна кампанія на телебаченні з метою підтримки іміджу Університету «Україна». Макети рекламно-інформаційної продукції ТВСП були відкориговані Департаментом стратегії розвитку університету.

Департаментом стратегії розвитку університету здійснено аналіз бази МОН України «Конкурс» у розрізі ліцезованих обсягів, обсягів держзамовлення, кількості поданих заяв, конкурсної ситуації, чисельності зарахованих, вартостей навчання за напрямами бакалаврату по ВНЗ Києва та регіонів.

У базовій структурі проведені маркетингові дослідження серед вступників 2010-2011 н.р., у Полтавському інституті – соціологічне опитування студентів першого курсу щодо професійного самовизначення та мотивів вступу до інституту.

Департаментом стратегії розвитку університету створена база даних, в якій містяться адреси, телефони, електронні адреси, сайти, прізвища, імена, по батькові директорів, профілізація СНЗ, перелік угод із ВНЗ по Києву і Києво-Святошинському району.

У базовій структурі 7-місячні курси доуніверситетської підготовки закінчило 24 одинадцятикласники, 3-місячні – 17 одинадцятикласників і 15 дев’ятикласників, із них 12 абітурієнтів вступили до університету на денну форму навчання, 14 на заочну, 9 на перший і 3 на другий курс коледжу.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У 2010/2011 н.р. освітня діяльність Університету здійснювалась у відповідності з ліцензією Міністерства освіти і науки АВ № 506552 від 09.02.2010р., та ліцензією Головного управління освіти і науки м. Києва від 04.09.2009р. (АВ № 483358) за 45 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів складав 24252 особи, у тому числі на денну форму навчання – 12 171 особа, заочну – 12 081 особа.

Впродовж останніх п’яти років спостерігається тенденція до зменшення виконання ліцензованого обсягу прийому студентів на I курс як денної, так і заочної форм навчання. Таке явище особливо чітко прослідковується після введення обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання знань і мінімального прохідного балу – 124.

Всього на I курс Університету «Україна» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» було зараховано 2 355 студентів, що становить 21% ліцензованого обсягу (у 2009р. – 19,3%). З них на денну форму навчання відповідно - 1149.

На денну форму навчання у базовій структурі було зараховано 332 абітурієнти (у 2009р. – 344), що становить 20 % ліцензованого обсягу. На заочну відповідно – 330 та 21 % (у 2009 р. – 160 та 10%).

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» в базовій структурі було зараховано 1169 осіб (48 %), а для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – 691 особа (77 %).На денну форму навчання у ТВСП було зараховано 817 абітурієнтів, що становить 20% ліцензованого обсягу. На заочну відповідно – 876 та 23 %.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» в ТВСП було зараховано 2 307 осіб (58 %), а для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – 887 особа (77 %).Виконання ліцензованого обсягу прийому студентів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання у 2010р. становило 36 %. Зокрема, за денною формою – 32%, заочною – 39%.

Виконання ліцензованого обсягу прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» становив 77 %, «спеціаліст» – 54%, «бакалавр» – 21%.

Значну роботу щодо виконання ліцензованого обсягу на ОКР «бакалавр» на денну форму навчання здійснили кафедри базової структури: «Психологія» – 100% (директор інституту Сердюк Л.З.), «Журналістика» – 67% (директор інституту Барна Н.В.)

Найменша кількість зарахованих на таких напрямах підготовки:


  • «Радіоелектронні апарати»;

  • «Хімічна технологія».

У процесі співпраці базової структури та територіально відокремлених структурних підрозділів, своєю роботою щодо виконання ліцензованого обсягу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» відзначився Луцький інститут розвитку людини на напрямках підготовки – «Здоров’я людини» (100%), «Соціологія» (100%) – ректор Карпюк Р.П.; Хмельницький інститут соціальних технологій – «Правознавство» (96%), «Здоров’я людини» (92%) – ректор Чайковський М.Є.; Новокаховський гуманітарний інститут – «Психологія» (88%) – ректор Севрюков Д.Г.; Карпатський інститут підприємництва – «Соціологія» (63%) – ректор Товканець С.А.

Низькі показники виконання ліцензованого обсягу серед ТВСП показали:

- Вінницький соціально-економічний інститут: «Здоров’я людини» – 4 особи (6,6%); «Соціологія» – 4 особи (8%); «Облік і аудит» – 1 особа (2%), «Менеджмент» – 1 особа (5%);

- Дніпропетровська філія: «Дизайн» – 3 особи (5%); «Облік і аудит» – 2 особи (7%); не було набору на такі напрями підготовки – «Фінанси і кредит», «Товарознавство і торгівельне підприємство»;

- Дубенська філія: «Облік і аудит» – 2 особи (4%); «Комп’ютерна інженерія» – 2 особи (4%);

- Житомирський економіко-гуманітарний інститут: не було набору на напрям підготовки «Здоров’я людини»;

- Карпатський інститут підприємництва: не було набору на такі напрями підготовки – «Товарознавство і торгівельне підприємство», «Соціальна робота»;

- Полтавський інститут економіки і права: не було набору на такі напрями підготовки – «Журналістика», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Менеджмент».

Ретельний аналіз вступної кампанії 2010 р. дозволив розробити і здійснити Комплексну програму «Абітурієнт-2011». З метою реалізації даної програми в базовій структурі проводиться профорієнтаційна робота у загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ I-II рівня акредитації м.Києва і прилеглих районів. Уповноважені координатори організовували співпрацю із завідуючими районними відділами освіти, директорами шкіл та педагогічними колективами. Проводиться співпраця з провідними підприємствами та організаціями щодо набору їх працівників на навчання без відриву від виробництва.

На базі Університету «Україна» у 2011р. проходило зовнішнє незалежне оцінювання, що дало змогу абітурієнтам ознайомитись безпосередньо із університетом та оцінити усі його переваги.

За період вступної кампанії 2010 року на перший курс до коледжу «Освіта» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» було зараховано 224 особи, або складає 86% від ліцензованого обсягу, що на 58% більше ніж у минулому році. У зв’язку із зростаючим попитом серед випускників 9-их класів продовжувати навчання та здобувати конкретно вибрану спеціальність слід активізувати профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ I-II рівня акредитації. А після вступу до коледжу «Освіта» необхідно дати їм можливість відчути себе повноправними студентами Університету, що легко можна забезпечити завдяки активній роботі студентського самоврядування.

Вступна кампанія 2011р. відзначиться рядом змін до Умов прийому у вищі навчальні заклади:

1. Збільшено строки прийому заяв та документів на вступ з 15 до 30 днів (з 1 липня до 31 липня включно).

2. Надано право подавати сертифікати, видані починаючи з 2008 року, та право вибору кращих оцінок з одного предмета у сертифікатах різних років.

3. Надано право абітурієнтам, які закінчили школу у 2007 та у попередні роки, проходити вступні випробування у вищих навчальних закладах як на денну, так і на заочну форму навчання.

4. Встановлено єдиний для всіх вищих навчальних закладів фіксований перелік конкурсних предметів за напрямом (спеціальністю) при вступі на освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» або «молодший спеціаліст».

5. Надано право складати вступні випробування у вищому навчальному закладі громадянам України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

6. Надано право іноземцям, які навчались у школах з українською мовою навчання за кордоном, вступати до вищих навчальних закладів на основі вступних екзаменів на держзамовлення за рекомендаціями національних культурних українських товариств і посольств, закордонних представництв України.

7. Запроваджено систему нарахування додаткових балів, замість позаконкурсного прийому, для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад та олімпіад Малої академії наук.

8. Запроваджено нарахування до 20 додаткових балів абітурієнтам, які вступають до вищих навчальних закладів на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями (спеціальності), які навчались у тих же навчальних закладах на підготовчих курсах (це є бал вищого навчального закладу). Це сприятиме відбору професійно орієнтованої молоді та підняттю престижу зазначених спеціальностей.

9. З метою недопущення випадків порушень при зарахуванні встановлено чіткі строки формування та коригування рейтингових списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування.

10. Проведено експеримент «Електронний вступ 2011», який надає можливість подати електронну заяву на вступ до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування.

Показник профорієнтаційної роботи залежить від високого рівня навчально-виховного процесу, якісного професорсько-викладацького складу та працевлаштування випускників Університету «Україна».

У травні 2011 року було отримано нову ліцензію Серія АГ № 508430 від 13.05.2011 року (наказ МОН України від 31.03.2011 р. № 3746Л, рішення про видачу ліцензії ДАК від 10.03.2011, протокол № 86), та сертифікат про акредитацію Серія РІ-ІV № 114876 від 09.02.2010 року. Загальний ліцензійний обсяг становить 24 297 (11 576 - денна форма навчання, 12 721 – заочна форма) за 45 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Згідно нової ліцензії серед територіально-відокремлених структурних підрозділів університету: 13 інститутів (Білоцерківський інститут економіки та управління, Вінницький соціально-економічний інститут, Горлівській регіональний інститут, Житомирський економіко-гуманітарний інститут, Карпатський інститут підприємництва, Кіровоградський інститут розвитку людини, Луцький інститут розвитку людини, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, Новокаховський гуманітарний інститут, Полтавський інститут економіки і права, Рівненський інститут, Хмельницький інститут соціальних технологій), 3 філії (Дубенська філія, Дніпропетровська філія, Івано-Франківська філія), 4 коледжи (Коледж «Освіта», Придніпровський гуманітарно-економічний коледж (м.Нікополь), Сторожинецький коледж, Тернопільський коледж).

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії було змінено ліцензійний обсяг прийому на провадження освітньої діяльності з підготовки: бакалаврів за напрямами 6.030102 «Психологія» Вінницькому соціально-економічному інституту; 6.020207 «Дизайн», 6.030102 «Психологія», 6.030601 «Менеджмент» Дніпропетровській філії; 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво» Карпатському інституту підприємництва; 6.050101 «Комп’ютерні науки» Мелітопольському інституту екології та соціальних технологій; 6.030508 «Фінанси і кредит» Новокаховському гуманітарному інституту; спеціалістів зі спеціальностей 7.01020302 «Фізична реабілітація», 7.03010201 «Психологія», 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050802 «Банківська справа», 7.03050901 «Облік і аудит», 7.05080201 «Електронні прилади та пристрої» (м. Київ) та 7.03050801 «Фінанси і кредит» Білоцерківському інституту економіки та управління; 7.02020701 «Дизайн», 7.03010201 «Психологія», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Дніпропетровській філії; 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Житомирському економіко-гуманітарному інституту; 7.03060101 «Менеджмент організацій» Карпатському інституту підприємництва; 7.03060101 «Менеджмент організацій» Миколаївському міжрегіональному інституту розвитку людини. Зменшення ліцензованого обсягу за даними напрямами і спеціальностями ініційоване керівництвом університету та територіально відокремлених структурних підрозділів, враховуючи попит на ринку праці.

Протягом 2010/2011 навчального року в університеті було проліцензовано 14 справ за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Безпосередньо базовою структурою університету проліцензовано 6 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» - 5.13010101 «Соціальна робота», 5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», 5.03030301 «Видавнича справа та редагування», 5.01020701 «Організація туристичного обслуговування». Територіально відокремлені структурні підрозділи отримали нові ліцензії на надання освітніх послуг за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - 5.03060101 «Організація виробництва», 5.14010102 «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі» (Миколаївський міжрегіональний інституту розвитку людини), 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» (Придніпровський гуманітарно-економічний коледж); освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 7.03050801 «Фінанси і кредит» (Новокаховський гуманітарний інститут); освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» - 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» (Миколаївський міжрегіональний інституту розвитку людини) та 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03010201 «Психологія» (Новокаховський гуманітарний інститут). Рівненський інститут отримав продовження ліцензії на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади України.

Базовою структурою Університету за 2010/2011 навчальний рік було акредитовано 24 напрями підготовки та спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» - 6.010203 «Здоров’я людини», 6.030201 «Міжнародні відносини», 6.030102 «Психологія»; «спеціаліст» - 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050901 «Облік і аудит», 7.01020302 «Фізична реабілітація», 7.03010201 «Психологія», 7.03050802 «Банківська справа», 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.007010601 «Автомобілі та автомобільне господарство», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі», 7.05080201 «Електронні прилади та пристрої», 7.05170112 «Харчові технології», 7.05010301 «Програмне забезпечення систем»; «магістр» - 8.01020302 «Фізична реабілітація», 8.03020401 «Міжнародна інформація», 8.03010201 «Психологія», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03040201 «Правознавство», 8.13010201 «Соціальна робота».У ТВСП акредитовано 58 спеціальностей, у тому числі за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка