Звіт про науково-дослідну роботу кафедри туризму за 2014 рікСторінка1/11
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО


ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
КАФЕДРА ТУРИЗМУ

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
КАФЕДРИ ТУРИЗМУ
ЗА 2014 РІК

затверджено на засіданні

кафедри туризму

Протокол № 11 від 17.11.2014


_________О.В. Виноградова
ДОНЕЦЬК 2014ЗВІТ


про науково-дослідну роботу кафедри туризму за 2014 р.

Склад кафедри і участь викладачів, співробітників кафедри у проведенні науково-дослідної роботи*


Прізвище, ім’я та по батькові

Ставка

Вчене звання, посада

Науковий ступінь

Участь у виконанні робіт (№ теми)

держбюджетна

госпдоговірна

фінансована

нефінансована

 1. Виноградова Олена Володимирівна

1,0

проф., зав. каф.

д.е.н.

-

Д-2014-14

873/2014

 1. Голубнича Світлана Миколаївна

0,5/

0,5


доцент, доцент

ст.викладачк.б.н.

-

Д-2014-14

873/2014

 1. Панасюк Катерина Андріївна

0,5/

0,5


доцент

ст. викладачк.е.н.

-

Д-2014-14

873/2014

 1. Стельмах Олена Анатоліївна

0,5/

0,5


ст.викладач/

доцент


к.е.н.

-

Д-2014-14

873/2014

 1. Литвинова Ольга Володимирівна
ст. викладач

к.е.н.

Відпустка по догляду за дитиною

 1. Мишечкін Геннадій Валерьович

1,0

ст. викладач

к.іст.н.

-

Д-2014-14

-

 1. Смикова Марія Олександрівна

0,25

ст. викладач/

-

Д-2014-14

873/2014

 1. Антонец ВикторияГригорьевна

1,0

асистентД-2014-14

-

 1. Галла Наталя Миколаївна

0,25

асистентД-2014-14

873/2014

Разом

6,5

професорів 1

доцентів 1

Докторів 1/ кандидатів 5

* станом на 1 грудня 2014 року 1. Науковий результат діяльності школи

№ з/п

Назва наукової школи (шкіл), рік заснування, кількість докторів та кандидатів наук, кількість підготовлених докторів і кандидатів

Галузь науки та напрями науково-технічної діяльності школи; вид дослідження (фундаментальні, прикладні, розробки, технічні послуги)

Перелік основних наукових досягнень

2014 р.

Визначні вчені-представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні

Оцінка діяльності школи у 2014 р.

(заповнюється обов’язково)

1.

«ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ»,

2009 р.;
керівник - д.е.н., проф.

Виноградова О.В. (підготовлено –

7 к.е.н., 1 д.е.н.)


у 2014 році підготовлено 2 кандидати наук


Економіка,

фундаментальні- захищена канд. дисертація Дарчук В.Г. на тему «Управління стратегічним розвитком зеленого туризму в Україні»,

Спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 2014 р.

- захищена канд. дисертація Гавриш К.С. на тему «Ефективність використання трудового потенціалу у готельному господарстві»

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)», 2014 р.


д.е.н., проф.

Виноградова О.В.,


к.б.н., доцент

Голубнича С.М.,


к.е.н. Панасюк К.А.
к.е.н. Стельмах О.А.
к.е.н. Литвинова О.В.
к.е.н. Мишечкін Г.В.


Публікації:

 • у зарубіжних виданнях - 5;

 • статті у матеріалах конференцій та виданнях - 31;

 • тези доповідей - 38;

 • статті у вітчизняних фахових виданнях з переліку МОН України – 32;

Підготовка аспірантів – 7

 1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах в межах робочого часу викладачів у 2014 р.
№ з/п

Найменування теми, шифр, реєстраційний номер, термін виконання

Керівник, виконавці, студенти (перечислити)

Результати роботи: новизна, соціальний або економічний ефект (його значимість), кількість захищених і підготовлених до захисту докторських і кандидатських дисертацій, магістерських і дипломних робіт, видано підручників, навчальних та методичних посібників, узагальнюючих монографій; впровадження у навчальний процес, рекомендацій

Місце впровадження

1

Науково-методичне забезпечення підготовки студентів ОКР "Бакалавр" відповідно до нових стандартів напряму підготовки 6.140103

"Туризм"


Д-2014-14

Керівник: Виноградова О.В.

Виконавці: Панасюк К.А., Перебійніс М.Г., Дарчук В.Г., Стельмах О.А., Литвинова О.В., Голубнича С.М., Гавриш К.С., Пілігрім К.І., Кошель А.І.

студенти групи Тур-09 а та Тур 09 б (Гончарова Н.Є., Дворська А.М., Зайцева Г.А., Літвіна К.В., Ліхобабіна Д.М., Мухіна М.Г., Рубік В.В., Скотаренко А.В., Ткач Л.В.), групи Тур-10-а (Астахова М.І., Барська К.М., Белікова А.П., Григораш К.І., Каліберда О.О., Лазарєва Ю.С., Филоненко А.Д., Тимофєєва Т.І., Бурлай П.В.). студенти групи Тур-10-б (Буценко К.Д., Огороднікова К.С., Кочура Р.С., Лупач А.А., Сухорукова А.І., Целовальник О.В., Яреха І.В., Николайчук Т.С.). Студенти групи Тур 11 А (Погромська Є.К., Хоменко К.І., Морозов А.Є, Олійников А.А., Тхорик А., Толмачьова А., Чакригіна К., Долгушина К. . Студенти групи Тур 12 а (Ващенко О.О., Нога В.В.. Булатова Т., Пагу Є., Радченко В. Домняч С.,Василенко І, ) Групи 12 б (Токарєва Т.В, Чмига О.В., Іванченко К., Сурменок А.Кара Ю.), Групи Тур 13 а (Бурак Д.І., Корж К.В., Мельник М..С., Ткчук М.В., Толстіх Т.В., Аніна Н.М., Групи Тур 13 б (Журба В.М, Пекарська Н.Л., Рижиков В.Л.)

 • розроблено навчальні комплекси з дисциплін напряму підготовки «Туризм», що не викладалися: «Технологія ділових комунікацій в туризмі»; «Менеджмент (Комуніка-тивний менеджмент)»; «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)»; «Логістика туристичних потоків».

 • вдосконалено навчальні комплекси з дисциплін, що вивчалися раніше.

Кафедра туризму2.1. Стисла анотація закінчених науково-дослідних робіт кафедр для розміщення на сайті ВНЗ для більш широкого висвітлення отриманих результатів та з метою їх комерціалізації.

не виконуються


  1. Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок на паперовому та електронному носіях


Інформація

щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок/технологій (заповнюється обов'язково)
Назва вищого навчаль-ного закладу

Назва прикладної науково-

технічної розробки/ технологіїВідповідність прикладної науково-технічної розробки / технології пріоритетному напряму (інноваційної діяльності, науки і техніки)

Замовник прикладної науково-технічної розробки/ технології

(назва суб’єкта господарювання, адреса)Початок і кінець розроб-лення

Вартість розробки

(загальна сума,

тис. грн.)


Джерела фінансування

(тис. грн.)Комерціалізація прикладної науково-технічної

розробки/ технологіїБюд-жетні кошти

Власні кошти

Інші дже-

рела


Наявність укладеного договору про передачу прикладної науково-технічної розробки / ліцензійного договору

Результат впровадження

Джерело фінансував-ня (власні, залучені, бюджетні кошти)

Назва юридичної особи, якій передається право на використання прикладної науково-технічної розробки / технології

Сума дого-вору

1

ДонНУЕТ

№ 873/2014

«Перспективи розвитку промислового туризму в діяльності туристичних підприємств»прикладна науково розробка

ТОВ

«РІКСОС ТУР»10.04. – 20.06.

2014 р.


7000

грн


-

-

7000

грн


ТОВ

«РІКСОС ТУР»7000

грн


Розроблено методичні рекомендації щодо розвитку промислового туризму в діяльності туристичних підприємств

залучені

кошти3. Впровадження завершених науково-дослідних робіт в 2014 р.

впровадження у 2014 році не проводилося


 1. Надати опис визначних результатів фундаментальних досліджень слід давати у довільній формі, чітко формулюючи такі поняття, як наукова новизна, перевага над існуючими розробками за даною тематикою, зв’язок з науковою школою. Поглибити обґрунтованість наукових результатів, які отримано по закінченню науково-дослідної роботи, в тому числі: кількість захищених і підготовлених до захисту докторських і кандидатських дисертацій, магістерських і дипломних робіт, видано підручників, навчальних та методичних посібників, узагальнюючих монографій; впровадження у навчальний процес, участь студентів в НДР тощо.


Не велися


 1. Надати описи (1-2 описи) найбільш важливих розробок, відкриттів, робіт із значним економічним та соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів, підтвердженою відповідними актами використання у виробництві та навчальному процесі, даними щодо одержання економічного соціального ефекту тощо за формою:


Не велися

6. Конкурентноспроможні прикладні розробки та новітні технології за приоритетними напрямами розвитку науки і техніки, вказати чим закінчуються роботи (відповідно до вимог ДСТУ 3924-2000), обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування та які можуть бути зацікавлені у їх використанні (у цьому пункті обов’язково описати 2-3 розробки, що виконуються на кафедрі в рамках, кафедральних держбюджетних і госпдоговірних НДР, кандидатських і докторських дисертацій).

В межах виконання госпдоговірних тем: № 873/2014 «Перспективи розвитку промислового туризму в діяльності туристичних підприємств» виконуються дослідження:ПІП

Назва дослідження

Підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

Виноградова О.В.

Організаційно-економічні засади розвитку сталого туризму в Україні

ТОВ «Рiксос Тур», «Агентство Путешествий «APL Travel» (СПД Кречмер А.П.), ФЛП «Войцеховська К.В.» (Туристичне агентство «Tek-Tour»)

Виноградова О.В.

Ефективність використання трудового потенціалу у готельному господарстві

ТОВ «Park inn by Radison», ТОВ «Дріжд». ТОВ «Ліверпуль»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка