Звіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Харківської міської ради Харківської області Філіппової Н. О. перед громадськістю про роботу закладу в 2015/2016 навчальному роціСкачати 415.31 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір415.31 Kb.
  1   2   3
ЗВІТ

директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Харківської міської ради Харківської області Філіппової Н.О.

перед громадськістю про роботу закладу в 2015/2016 навчальному році
Сьогодні одним із провідних напрямів освітньої реформи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який має ґрунтуватися на дотриманні принципу єдності їх інтересів. Головними завданнями школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя й колективу в цілому, створення умов для підтримання інтелектуального фону, виховання дієвого інтересу до навчально-виховної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення потреб у самовдосконаленні.

Організація діяльності педагогічного колективу школи в 2015/2016 навчальному році обумовлена стратегічними завданнями школи, локальною педагогічною проблемою «Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання, впровадження інноваційних технологій, гуманізації, індивідуалізації та ідей психолого-педагогічної науки».

Педагогічний колектив в процесі своєї діяльності реалізував мету та завдання, поставлені на початку навчального року. Згідно з принципами і положеннями нормативних та директивних документів про освіту робота в школі була спрямована на створення умов для всебічного розвитку кожної дитини, сприяння її духовного, фізичного, інтелектуального потенціалу, реалізацію державного, соціального та особистісно-освітнього замовлення, розвиток творчої особистості вчителя та учня. Зокрема це підтверджується результативністю навчання учнів, активною участю вчителів у конференціях, науково-практичних семінарах, професійних конкурсах. На належному науково-методичному та організаційному рівнях у минулому навчальному році працювали методичні об’єднання вчителів природничих, гуманітарних дисциплін та методичне об’єднання вчителів початкової школи. Результати роботи цих методичних структур були підтверджені кількістю призерів районних предметних олімпіад, спортивних змагань, творчих конкурсів різних рівнів, результатами, досягнутими випускниками на ЗНО. Педагоги школи протягом навчального року продовжували активну роботу над удосконаленням педагогічної майстерності та підвищенням професійного рівня шляхом самоосвіти, проходження курсів підвищення кваліфікації в КВНЗ «ХАНО», у процесі наставництва, стажування, діяльності Школи молодого вчителя.

Школа є інфораційно-консультативним центром Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю, базовим навчальним закладом щодо «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу», активно впроваджується Всеукраїнський проект «Школа, дружня до дитини», проведиться дослідно-експериментальна робота «Навчання учнів через ноосферну (природовідповідну) освіту». Для успішного проведення даних проектів активно співпрацюємо з науковцями, громадськими організаціями та вищими навчальними закладами міста Харкова. Відбулося суттєве оновлення змісту, форм навчання учнів відповідно до вимог Державних стандартів початкової та базової повної загальної середньої освіти.

Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в 2015/2016 навчальному році стала цілеспрямована і планомірна підготовка майбутніх фахівців різного профілю до творчої життєдіяльності в сучасному суспільстві, виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, робити внесок у підвищення конкурентоздатності нашої країни в європейському та світовому просторах.

Оновлення та зміцнення матеріальної бази закладу відбувалось відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення безпечних умов навчання та праці. Потрібно відзначити плідну роботу класних керівників з батьківськими колективами щодо підготовки школи до нового навчального року. Відремонтовано всі приміщення, виконано більшість приписів державних інспекцій.Педагогами школи проводиться певна роз’яснювальна робота серед батьків щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти за різними формами. Робота щодо збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних. Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в зазначені терміни. Набір до першого класу щороку стабільний. З жовтня 2015 року по травень 2016 року працювала підготовча група школи розвитку особистості дошколярика. Вчитель Хорик Л.С. разом із шкільним психологом вивчали психофізіологічні особливості шестирічних дітей, методику роботи з ними, мікрорайон школи, виявили дітей, які потребують підготовки до школи, організували роботу «Школи майбутнього першокласника». Якісна підготовка занять та результативність їх проведення сприяла достроковому набору учнів до першого класу. На початок 2015/2016 н.р. у школі навчалось 374 учні, на кінець року – 374 учнів у 13 класах із середньою наповнюваністю 29 осіб. Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. За навчальний рік вибуло зі школи 11 учнів, прибули – 11. Причини вибуття учнів зі школи в основному пов`язані зі змінами місця проживання батьків та перехід на навчання до спеціалізованих навчальних закладів міста. Облік руху учнів ведеться без порушень. В цілому класи нормативно наповнені, за винятком 2-Б, 8-А класів, де наповнюваність менша за нормативну й поділ класу на групи при вивченні окремих предметів неможливий. Організовано одну групу продовженого дня. Умови організації навчання і відпочинку молодших школярів відповідають нормативним вимогам та нормам Сан ПіН України. У школі постійно ведеться контроль обліку відвідування учнями уроків.

Навчальний рік

Кількість класів

З російською мовою навчання

З українською мовою навчання

Середня напов-нюваність

Кількість учнів на 05.09

Профільне навчання

ГПД

1-х класів

10-х класів

2012/2013

12

8

4

26,3

315

10-11 кл

(біолого-хімічний профіль)1

1

1

2013/2014

12

8

4

29,0

348

10-11 кл

(біолого-хімічний профіль)1

2

1

2014/2015

13

9

4

30,2

393

10-11 кл

(біолого-хімічний профіль)1

2

1

2015/2016

13

9

4

28,8

374

10-11 кл

(біолого-хімічний профіль)1

1

1

Маючи за мету розширення можливостей отримати повну загальну середню освіту хворими дітьми, у школі впроваджене індивідуальне навчання 6 учням, які за станом здоров’я не мають можливості навчатися у темпі класного колективу. Як і в попередні роки, для дітей і підлітків, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу, були створені умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами, які розроблялися вчителями школи своєчасно і у відповідності до Державних програм. Кількість дітей, які навчалися за індивідуальною формою, зменшилася в порівнянні з попередніми роками. У школі 9 дітей – інвалідів, але не всі навчаються за вказаною формою – лише 5.

Порівняльна таблиця кількості учнів, які навчалися за індивідуальною формою:
з/п

Клас

Кількість учнів

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

1

1-4

2

1

2

1

2

5-9

4

4

3

1

3

10 -11

4

2

2

4

Всього

1-11

10

7

7

6

У 2015/2016 навчальному році 29 учнів отримали повну загальну середню освіту. 31 учень отримав базову середню освіту. Нагороджено похвальними листами у 1-4 класах – 27 учнів, 5-8 класах – 12 учнів, похвальними грамотами у 11-А класі – 2 учнів. Всі випускники 9-х класів продовжуватимуть навчання для здобуття повної загальної середньої освіти. У школі створено умови для навчання і виховання кожної дитини незалежно від стану здоров`я, статусу та соціально – побутових умов сім’ї.

Всього

учнів

Сиріт та під опікою

Напівсиріт

Матері-одиначки

Із багато-дітних сімей

Діти - інваліди

Постражд.

ЧАЕС

Індивідуальне навчання

за станом

здоров`я

374

2

8

17

13

9

1

6

Навчально-виховний процес у 2015/2016 навчальному році був організований відповідно до робочого навчального плану та плану роботи школи з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів, досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і здібностям учнів. Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за державними та регіональними програмами. У школі наявні навчальні програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, регіональні програми затверджені КВНЗ «Харківською академією неперервної освіти». Учасники навчально – виховного процесу в основному забезпечені підручниками, посібниками, дидактичним матеріалами, методичною літературою. Варіативна складова навчального плану використовується для вивчення спецкурсів, факультативів та предметів за вибором для формування в учнів цілісної картини про світ, виховання позитивних якостей особистості, готовності до продовження освіти впродовж життя. Важливе місце в сприянні життєвого самовизначення, формуванні компетентностей, соціальній адаптації випускників школи, поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства посідає впровадження різних форм організації допрофільного та профільного навчання. З метою подальшої реалізації Концепції профільного навчання, яка побудована на принципах особистісно-орієнтованого навчання на засадах компетентнісного підходу, для реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів 9-х класів і побажань батьків, у школі ІІІ ступеню функціонують профільні класи (природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль). Кадрове й методичне забезпечення виконання варіативної складової плану, профільних курсів повністю забезпечене. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» здійснюється профільне навчання учнів 10-11-х класів:

Навчальний рік

Всього учнів

% охоплення

Напрям, профіль

Класів

Учнів

2012/2013

1

30

9,6%

Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

2013/2014

2

56

16,3%

Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

2014/2015

2

59

15,6%

Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

2015/2016

2

55

14,7%

Природничо – математичний напрям, біолого-хімічний профіль

Протягом року плідно проводилася робота з підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Систематично здійснювалися інформаційно-роз’яснювальні заходи з метою інформування випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО. Випускники 11 класу складали ДПА з української мови, математики, історії України у формі ЗНО. За результатами його оцінювання було проведено порівняльний аналіз річного оцінювання з результатами ЗНО. Середній бал з української мови учнів 8,17, а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 6,31 бала. Розбіжність складає 1,86 бала. Середній бал з математики учнів 7,43, а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 6,14 балів. Розбіжність складає 1,29 бала. Середній бал з історії України учнів 6,41, а середній бал ДПА (у формі ЗНО) 6,5 бали. Розбіжність складає 0,09 бала.

Проведення діагностичних контрольних робіт на початок та кінець навчального року, предметно-тематичний контроль є основними методами вивчення рівня навчальних досягнень учнів усіх класів з усіх предметів, що здійснювалося в системі моніторингу якості освіти. Застосування єдиних підходів дозволило уніфікувати контроль навчального процесу, що сприяло створенню єдиного інформаційного простору про результати та процес навчально-виховного спрямування, а також проводити корекційну індивідуальну роботу з учнями, класами та педагогами. Контроль за якістю організації, результатами навчання проводився протягом року, різними формами та методами. Станом на кінець навчального всі учні 1 - 10 класів атестовані та переведені до наступного класу, а учні 11 класу атестовані та випущені зі школи. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Контроль якості викладання проводився у 2015/2016 навчальному році з географії та природознавства, біології, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», української мови в 1-4 класах, фізичної культури в 8-9 класах, предмету «Захист Вітчизни». За наслідками контролю дійшли висновку, що вчителі цих предметів підтверджують свої кваліфікаційні категорії, встановлені в процесі атестації. Випускники 4, 9, 11 класів успішно пройшли державну підсумкову атестацію і переведені до середньої школи чи випущені зі школи. Результати ДПА свідчать про те, що в основному випускники показали достатній та високий рівні. Великої розбіжності між результатами ДПА та річним оцінюванням не було.

Триває робота в такому стратегічному напрямку, як розвиток творчої особистості за програмою «Обдаровані діти». Головна мета – виявити здібності, схильності дитини, вчасно підтримати обдарованість, розвивати талановитість. Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизні інформації та різних видах пошукової, розвивальної, творчої діяльності. За 2015/2016 навчальний рік учні школи взяли участь: у І етапі (шкільному) взяли участь 304 учні, у ІІ етапі – 56 (9 з них – призери) учнів. Учителі активно залучають дітей до участі в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», фізичному «Левеня», природничому «Колосок», українознавчому «Соняшник», Міжнародній природознавчій грі «Геліантус», правознавчому «Кришталева сова» та історичному «Лелека». За результатами олімпіад, творчих конкурсів, огляду – конкурсу учнівських науково – дослідних робіт педагоги школи були відзначені нагородами.

Педагогічний аналіз і оцінювання діяльності школи в минулому навчальному році показали, що науково – методична робота була спрямована на вирішення проблеми «Створення атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах компетентнісного підходу в освіті».

Методична служба в школі являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем вчителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.

Сьогодні навчально-виховний процес у школі здійснює творчий колектив: 2 учителі – методисти, 3 старших учителі, 12 педагогів із вищою кваліфікаційною категорією. 8 вчителів мають І категорію, 3 вчителі –ІІ категорію, 7 - спеціалістів.

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників.Навчальний рік

Кількість педпрацівників

Вища

І

ІІ

спеціаліст

Старший

учитель

Учитель-методист

2011/2012

33

16

8

5

4

3

5

2012/2013

29

15

7

3

4

3

5

2013/2014

32

14

8

4

6

4

4

2014/2015

33

13

7

3

10

3

4

2015/2016

30

12

8

3

7

3

2

Організаційно-методичне забезпечення реалізації науково-методичної проблеми школи спрямовувалося на удосконалення професійної компетентності педагогів, формування в учителів свідомого сприйняття продуктивних, діяльнісних технологій навчання, що забезпечують умови компетентнісно зорієнтованого навчання, соціалізацію навчально-виховного процесу, розвиток в учнів життєвих компетенцій.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка