Зразки бібліографічного запису за назвоюДата конвертації05.03.2017
Розмір46.4 Kb.


ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ

За назвою

„Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. – 344 с.Збірник без загальної назви

Новітня українська суспільна географія : хрестоматія для студ. геогр., екон. і фак. міжн. відн. / упоряд. Олег Шаблій. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 1008 с.Багаторівневий опис

Апокрифи і легенди з українських рукописів : [у 5 т.] / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко ; [передм. Я. Мельник]. – Репр. вид. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2006. – До 150-ліття від дня народження Івана Франка. – На обкл. : Апокріфи і лєґенди з українських рукописів.

Т. 1 : Апокрифи старозавітні. – Репр. вид. 1896 р. – 2006. – 512 с.

Т. 2 : Апокрифи новозавітні. Апокрифічні євангелія. – Репр. вид. 1899 р. – 2006. – 532 с.Однорівневий опис

Збірник текстів з курсу „Педагогіка” : у 3 ч. : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Ч. 1. Дидактика. – 120 с.1 автор

1. Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с.

2. Еко У. Роль читача : дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко ; пер. з англ. Мар’яна Гірняк ; [наук. ред. Марія Зубрицька ; ред. Ірина Фаріон]. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.

3. Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33.

4. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Ярослав Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Серія : книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19.

2 автори

1. Крижановська О. О. Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Крижановська, О. П. Крижановський. – Вид. 2-е, стер. – К. : Либідь, 2006. – 368 с.

2. Попова И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le Français : учеб. для студ. вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. –12-е изд., стер. – М. : Нестор Академік Паблишерз, 2003. – 480 с.

3. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // Науковий світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5.3 автори

1. Воробель Я. М. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с.

2. Гайский В. А. Применение функций Уолша в системах автоматизации научных исследований / В. А. Гайский, Н. Д. Егупов, Ю. П. Корнюшин. – К. : Наукова думка, 1993. – 212 с.

3. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : некролог] / Олесь Шевченко, Василій Соловей, Станіслав Вишенський // Літ. Україна. – 2008. – 11 верес.4 автори

1. Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с.

2. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред. В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-е, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2006. – 960 с.

3. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. С. Субота, Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23.

4. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

5 авторів і більше

1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с.

2. Правова статистика : підручник / [авт. кол. : Моісєєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.]. – К. : Атіка, 2008. – 392 с.

3. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ : у 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, Власенко Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с.

4. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234.

Газета

1. Черняков Б. Нові знахідки рукописної Лукашіани: З творчої спадщини М. Лукаша / Борис Черняков // Літературна Україна. – 2000. – 28 грудня. – С. 4.

2. Брюгген В. Полудень творчої зрілості / В. Брюгген // Літературна Україна. – 1969. – 19 грудня. – С. 3.

Журнал

1. Доценко Р. Пам’ятаймо про свій обов’язок! / Ростислав Доценко // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 12. – С. 5 – 7.

2. Ткач Л. О. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Л. О. Ткач, О. Т. Федунович-Швед // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 33 – 40.

3. Федунович-Швед О. Т. Синоніми і пароніми як композиційний засіб тексту в перекладах Миколи Лукаша (на матеріалі романів Дж. Боккаччо „Декамерон” та М. де Сервантеса „Дон Кіхот”) / О. Т. Федунович-Швед // Урок Української. – 2007. – № 6. – С. 25 – 29.Дисертація

1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с.

2. Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с.

Автореферат

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Гуцуляк І. Г. Мовостиль українського поетичного бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Гуцуляк Ірина Георгіївна ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – 20 с.
Картографічні видання

Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с.Електронні ресурси

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Загол. з екрану. – Дата доступу : 04.07.2010.2. Масенко Л. Суржик як соціолінгвістичний феномен [Електронний ресурс] / Масенко Л. – Режим доступу : http://www.panianka.info/mova. – Загол. з екрану. – Дата доступу : 08.09.2010.

Опис з помилкою

1. Чарнецький [має бути Чарноцький] Адам Зоріан // Довідник з історії України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; вид-во „Генеза” ; [за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид. 2-е, доопрац. і допов. – К. : Генеза, 2001. – С. 1038–1039.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка