Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развитияСкачати 255.37 Kb.
Дата конвертації10.11.2016
Розмір255.37 Kb.


Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології та правознавства

Господарське право

Плани семінарських занять
Тема 1. Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності

 1. Специфіка господарсько-правового регулювання зобов`язальних відносин та окремих видів економічної діяльності.

 2. Галузі господарської діяльності як предмет регулювання. Співвідношення діяльності із договірними відносинами.

 3. Специфіка господарсько-правового регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності.

 4. Колізії та дефекти в господарсько-правовому регулюванні економічної діяльності

 5. Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів.

 6. Поняття, сутність та способи подолання прогалин в актах господарського законодавства.

 7. Акти Конституційного суду та Вищого господарського суду в системі актів тлумачення господарського законодавства.


Завдання 1:

Наведіть приклади прогалин у регулюванні окремих видів господарської діяльності.Завдання 2:

Наведіть приклади загальної та спеціальної норми господарського законодавства.Завдання 3:

Наведіть приклади колізійних норм та колізійних договірних прив’язок.Основна література:

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

Васьковський Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. 1913 р.» // http://pravoznavec.com.ua/books/28/17/

Подцерковний О.П. Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень // Актуальні проблеми держави і права: Збірник науковий праць. Вип. 50. / Ред. кол.: С.В.Ківалов (голова ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юрид. літ., 2009. – С. 243-250

Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. // Право України. – 2010. – № 4. – С. 265-274.

Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 6. – С. 34-43

Тема 2. Господарські договори та способи їх укладання (зміни, розірвання)

Заняття 1.

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Функції господарського договору.

3. Класифікація господарських договорів. Типові та примірні господарські договори.

4. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Примус до укладання, зміни та розірвання господарського договору.

5. Зміст господарського договору. Поняття та види істотних умов господарського договору.

6. Форма господарського договору.
7. Загальний порядок виконання господарських договорів.

8. Способи забезпечення виконання господарських договорів, передбачені в законі.

9. Господарські акти, що фактично виконують функції забезпечення виконання господарських договорів.

10. Визнання господарського договору недійсним та неукладеним, правові наслідки.

11. Форми відповідальності за порушення господарських договорів.

Задача 1. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини – замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?
Задача 2. Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Вирішіть спір.
Завдання 1:

Наведіть приклади, визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.


Завдання 2:

Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх реквізитів цих документів.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про концесії: Закон України вiд 16.07.1999 // ВВР, 1999, N 41, ст.372.

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 N 9 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Тема 3. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

Заняття 1.

1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності.

2. Постачання продукції в сфері господарювання: договірне забезпечення, публічно-правові обмеження, права та обов’язки сторін, відповідальність.

3. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

4. Порядок прийняття продукції по кількості та якості.

5. Договір енергопостачання.

6. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.

7. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

8. Порядок здійснення роздрібної торгівлі та її договірного забезпечення.

9. Агентські угоди в сфері господарювання.

10. Договір зберігання на товарному складі.
Задача 1.

Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішіть спір.


Задача 2.

Договір міни від 06.09.2004 р., укладений між Міністерством оборони України та ТОВ "Хрещатик " передбачав передачу незастосовуваного у повсякденній діяльності військ надлишкового майна (нежитловий будинок – пам’ятка архітектури національного значення) в обмін на житло для військовослужбовців. Договір було нотаріально посвідчено та зареєстровано у встановленому порядку, супроводжувався листом-погодженням Державної служба охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України. Прокурор в інтересах держави звернувся до суду з позовом про визнання недійсним відповідного договору, посилаючись на порушення законодавства при його укладанні. Визначте, які підстави для задоволення позову можуть існувати у відповідній справі.


Завдання 1.

Складіть акт з прийняття продукції за кількістю.


Завдання 2.

Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.

Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI

Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.

Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65

Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.


Тема 4. Правове регулювання господарських операцій із державним (комунальним) майном та приватизації
Заняття 1.

1. Поняття, види господарських операцій із державним (комунальним) майном та приватизації, джерела їх правового регулювання.

2. Повноваження та функції державних органів у сфері управління державним майном.

3. Поняття та механізм реалізації державно-приватного партнерства.

4. Поняття та порядок реалізації державного замовлення. Державний контракт та порядок його укладання.

5. Порядок закупівлі товарів робіт та послуг за державні кошти.

1. Поняття й джерела регулювання приватизації державного та комунального майна.

2. Окремі відносини з приватизації, що підлягають особливому законодавчому регулюванню

3. Об'єкти, суб'єкти приватизації.

4. Способи приватизації. Стадії приватизаційного процесу.

5. Приватизаційні угоди та їх умови, заходи відповідальності.
Задача 1. Державне підприємство "Вікторія" відмовилося від укладання державного контракту на постачання матраців на тій підставі, що ціна, яку пропонувало Міністерство надзвичайних ситуацій України, не гарантує середньогалузеву 20% прибутковість виробництва матраців. МНС звернулося до господарського суду з позовом про спонукання ДП "Вікторія" до укладання держконтракту. 1. Вирішить спір. 2. Визначте підсудність господарської справи.
Задача 2.

За результатами проведеного аукціону з купівлі-продажу туристичної бази вона була відчужена Підприємству А за 1000000 грн. Члени трудового колективу турбази звернулися до суду з вимогою визнати угоду приватизації недійсною у зв’язку із тим, що трудовий колектив не приймав участі у проведенні аукціону. Регіональне відділення ФДМУ надало суду докази, що затвердило план приватизації, розроблений комісією з приватизації, але протягом двадцяти днів після затвердження плану приватизації скарг на це рішення не поступало. Одеське регіональне відділення ФГУ просило суд відмовити у позові. Вирішіть спір.


Завдання 1. Складіть проект інформаційного повідомлення щодо проведення державної закупівлі.
Завдання 2.

Складіть проект рішення трудового колективу підприємства, що приватизується, про утворення організації, яка прийматиме участь у приватизації підприємства.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від21.09.2006 // ВВР 2006, N 46, ст.456

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.

Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - №30. – Ст. 416.

Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - №41. – Ст.. 372.

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

Про господарську діяльність у Збройних силах України: Закон України від 21.09.1999 // ВВР. – 1999. - №48. – Ст. 408.

Господарське право: Підручник За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Тема 5. Оренда, лізинг та концесія в господарських відносинах

 1. Договір оренди в сфері господарювання: поняття та зміст.

 2. Форма та порядок укладання (зміни, припинення) договору господарської оренди.

 3. Особливості оренди об'єктів права державної й комунальної власності.

 4. Концесійні договори в сфері господарювання та порядок здійснення концесійної діяльності.

 5. Комерційна концесія як особлива форма господарського договору.

 6. Поняття, види та суб’єкти лізингових операцій.


Задача 1. Одеського морський торгівельний порт звернувся до суду з вимогою про дострокове розірвання договору оренди, укладеного з ТОВ "Мрія" стосовно окремої будівлі. Вимоги ОМТП ґрунтуються на тому, що (1) ТОВ "Мрія" передало частину будівлі в суборенду без згоди ОМТП (2) ТОВ "Мрія" не здійснило поточний ремонт будівлі, хоча обов’язок щодо здійснення такого ремонту орендаря передбачений в договорі. Вирішіть спір.
Задача 2.

Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Вирішіть спір.


Завдання 1.

Складіть зразок договору оренди приміщення строком на 3 роки між двома підприємствами із умовами про розірвання договору, які не передбачено законодавством.


Основна література .

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.

Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - № 41. – Ст.. 372.

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Тема 6. Правове регулювання діяльності транспорту

1. Поняття транспорту та діяльності транспорту.

2. Джерела регулювання діяльності різних видів транспорту.

3. Перевезення вантажів як господарська діяльність та її державні обмеження.

4. Договір перевезення вантажів.

5. Договір транспортного експедирування.


Задача 1.

Залізнична станція подала на під’їзну колію підприємства «Мрія» відкритий вагон із металом (брус). Поверхневий підрахунок вказував на те, що не вистачає 3 одиниці вантажу. Приймачі продукції вирішили вимагати від станції складання комерційного акту. Натомість ані цього дня, ані наступного акт складено не було – вагон продовжував перебувати на під’їзній колії вантажоотримувача. Виникла загроза штрафу за простій вагонів. Працівники підприємства звернулися до юрисконсульта із запитом про те, яким чином їм діяти. Підготуйте консультацію.


Завдання 1.

Складіть зразок договору експедирування вантажу в морському торговельному порту.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Про транспорт: Закон України від від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР.

Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 22. –Ст. 105.

Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.

Статут залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 457

Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про відповідальність за порушення у галузі залізничного транспорту: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 02.02.2010 № 01-08/71

Повітряний кодекс від 04.05.1993 // ВВР. – 1993. - № 25. – Ст. 274.

Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 // ВВР. – 1995. - № 47, 48, 49, 50, 51, 52. – Ст. 349.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // ВВР. – 2000. - №36. – Ст. 299.

Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 // ВВР. – 1996. - № 29. – Ст. 139.

Про експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 // ВВР. – 2004. - № 52. – Ст. 562.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Плани самостійної роботи

Тема 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

1. Поняття та юридичні ознаки біржі

2. Функції, права та обов'язки біржі

3. Види біржових угод

4. Правила біржової торгівлі

5 Правовий статус фондової біржі


Методичні рекомендації:

Для кращого засвоєння теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань: поняття товарної біржі, фондова біржа, класифікація товарні біржі, основні функції товарної біржі, права товарної біржі, умови яким повинна відповідати біржова угода, види біржових угод залежно від часу виконання, ф'ючерсні угоди і в чому полягають їх особливості, основні питання діяльності товарних бірж регулюються, правила біржової торгівлі, загальні заборони, які діють на біржі, загальна характеристика процедури проведення торгів на товарній біржі, правовий статус фондової біржі.


Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Поняття та підстави виникнення комерційного посередництва (агентської діяльності).

 2. Агентський договір: поняття, істотні умови, форма.

 3. Відповідальність за порушення агентського договору.

 4. Права та обов'язки комерційного агента.

Методичні рекомендації:

Для кращого засвоєння теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань: • Поняття комерційного посередництва (агентської діяльності). Підстави виникнення комерційного посередництва.

 • Агентський договір. Істотні умови агентського договору: сфера, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комер-ційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. Форма агентського договору. Відповідальність за порушення агент-ського договору

 • Права та обов'язки комерційного агента.Тема 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТУ

1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України

2. Законодавство про транспорт

3. Правове становище транспортних організацій

4. Транспортні господарські договори

Методичні рекомендації:

Для кращого засвоєння теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань:

1. З яких елементів складається єдина транспортна система України?

2. Які суб'єкти входять до складу залізничного транспорту?

3. Які суб'єкти входять до складу морського транспорту?

4. Які суб'єкти входять до складу річкового транспорту?

5. Які суб'єкти входять до складу автомобільного транспорту?

6. Які суб'єкти входять до складу авіаційного транспорту?

7. Назвіть основні нормативні акти законодавства про транспорт.

8. Які основні завдання покладено на Міністерство транспорту України?

9. Які господарські транспортні договори можуть укладатися на залізничному транспорті?

10. Які умови мають встановлюватися в договорі на перевезення вантажів автомобільним транспортом?

11. Які документи підтверджують наявність і зміст договору морського перевезення вантажу?

12. Що таке договір фрахтування судна?Тема 4. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ


 1. Поняття перевезення вантажу, суб'єкти відносин перевезення.

 2. Договір перевезення: поняття, форма укладення, строк укладення. Види договорів перевезення.

 3. Відповідальність перевізника у разі невиконання договору перевезення.

 4. Договір транспортного експедирування, як різновид договору переве-зення.


Методичні рекомендації:

Для кращого засвоєння теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань: • Поняття перевезення вантажу, суб'єкти відносин перевезення. Норма-тивно-правові акти, що регулюють правила перевезення вантажу.

 • Договір перевезення: поняття, форма укладення, строк укладення. Види договорів перевезення: довгостроковий, навігаційний, спеціаль-ний, річний. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов переве-зення. Одержання вантажу в пункті призначення.

 • Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. Від-повідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу. Порядок вирішення спорів щодо перевезень.

 • Договір транспортного експедирування як різновид договору переве-зення.


Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

 1. Поняття договору підряду та їх види.

 2. Поняття, ознаки, сторони, істотні умови договору підряду на капі-тальне будівництво.

 3. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

 4. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструктор-ських та технологічних робіт.


Методичні рекомендації:

Для кращого засвоєння теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань: • Підрядні відносини у капітальному будівництві. Поняття договору під-ряду та їх види: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва.

 • Поняття договору підряду на капітальне будівництво. Ознаки договору підряду: консенсуальний, платний, двосторонній. Сторони договору підряду на капітальне будівництво. Істотні умови договору підряду на капітальне будівництво: найменування сторін; місце і дата укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, перед-бачених проектом); строки початку і завершення будівництва, вико-нання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проект-ного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору. Проектно-кошторисна документація. Права та обов'язки сторін договору підряду на капітальне будівництво. Розра-хунки за договором підряду на капітальне будівництво. Відповідаль-ність за порушення договору підряду на капітальне будівництво

 • Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Права та обов'язки сторін договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт.

 • Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструктор-ських та технологічних робіт. Права та обов'язки сторін договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Наслідки неможливості досягнення результату. Відповідальність виконавця за порушення договору.

Тема 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття та види інноваційної діяльності та інновації.

 2. Поняття, форми інвестування інноваційної діяльності.

Поняття та предмет договору на створення і передачу науково-технічної продукції

Методичні рекомендації:

Для кращого засвоєння теми необхідно звернути увагу на вивчення таких питань: • Поняття інноваційної діяльності та інновації. Поняття інвестування інноваційної діяльності. Форми інвестування інноваційної діяльності: державне (комунальне) інвестування, комерційне інвестування, соці-альне інвестування, іноземне інвестування, спільне інвестування. Види інноваційної діяльності. Нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну діяльність.

 • Поняття договору на створення і передачу науково-технічної продук-ції. Предмет договору на передачу науково-технічної продукції.Питання до іспиту (заочна ф.н.)

 1. Поняття, предмет та методи господарського права.

 2. Поняття та класифікація господарських правовідносин.

 3. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства

 4. Участь держави у сфері господарювання

 5. Поняття, ознаки, принципи та види підприємницької діяльності

 6. Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності

 7. Умови здійснення підприємницької діяльності

 8. Припинення діяльності суб’єктів підприємництва

 9. Поняття майна у господарській діяльності. Склад та джерела його формування

 10. Право власності у господарській діяльності: поняття та зміст. Похідні від пава власності майнові права суб’єктів господарювання

 11. Цінні папери як особливий вид майна.

 12. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

 13. Поняття та зміст корпоративних прав

 14. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Права та обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів.

 15. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських відносин

 16. Фізичні особи як суб’єкти господарювання.

 17. Поняття, види та порядок утворення підприємств

 18. Поняття, ознаки та види господарських товариств

 19. Поняття, види та правовий статус акціонерних товариств

 20. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

 21. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю

 22. Поняття та правовий статус повного товариства

 23. Поняття та правовий статус командитного товариства

 24. Господарські об’єднання: поняття, основні риси та види

 25. Поняття та риси ПФГ як особливого виду господарських об’єднань

 26. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання (громадські організації, політичні партії, релігійні та благодійні організації).

 27. Поняття, мета, зміст та підстави виникнення господарських зобов'язань.

 28. Види господарських зобов'язань.

 29. Порядок укладення, зміст та форма господарських договорів. Класифікація господарських договорів

 30. Загальні умови виконання господарських зобов'язань.

 31. Забезпечення виконання господарських зобов'язань.

 32. Припинення і недійсність господарських зобов’язань.

 33. Поняття, ознаки та принципи господарської відповідальності.

 34. Підстави та функції господарського-правової відповідальності

 35. Види господарсько-правової відповідальності

 36. Форми господарсько-правової відповідальності

 37. Порядок досудового врегулювання господарських спорів

 38. Судовий порядок розгляду господарських спорів

 39. Діяльність третейських судів в Україні

 40. Поняття та ознаки банкрутства

 41. Сторони у справі про банкрутство

 42. стадії провадження у справі про банкрутство

 43. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство

 44. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство

 45. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство

 46. Торговельна діяльність як різновид господарської діяльності

 47. Організаційні форми торговельної діяльності: ринок, магазин, кіоск, лоток тощо

 48. Порядок заняття торговельною діяльністю та правила торговельного обслуговування населення

 49. Правове регулювання біржової діяльності. Поняття, ознаки та види бірж

 50. Правила біржової торгівлі. Біржові угоди

 51. Правовий статус товарної та фондової бірж

 52. Банківська система України. Правовий статус Національного банку України

 53. Банківські операції, їх загальна характеристика

 54. Політика ціноутворення

 55. Поняття та функції ціни. Види цін і порядок їх встановлення

 56. Контроль за додержанням дисципліни цін і відповідальність за їх порушення

 57. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності

 58. Суб'єкти зовнішньоекономічних відносин і види їх діяльності

 59. Зовнішньоекономічний договір (контракт)

 60. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

 61. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 62. Мета державного регулювання конкуренції та монополізму. Поняття та функції економічної конкуренції

 63. Поняття монополії. Природні монополії

Поняття та види антиконкурентних правопорушень

 1. Відповідальність за правопорушення у сфері економічної конкуренції

 2. Поняття, суб'єкти та об'єкти страхування

 3. Форми та види страхування

 4. Поняття та зміст договору страхування

 5. Порядок і умови здійснення страхових виплат і страхового відшкодування

 6. Державний нагляд за страховою діяльністю


Список рекомендованої літератури

 1. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Навч. посіб. — К.: Наук. думка, 2002. — 279 с.

 2. Биржевая деятельность / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корнеевой, В. А. Галанова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.

 3. Богатырев А. Г. Инвестиционное право. — М., 1992. — 272 с.

 4. Богданов Е. В. Договор в сфере предпринимательства. — Х.: Консум, 1997. — 112 с.

 5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. — 2-е изд., испр. — М.: Статут, 1997. — 848 с.

 6. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. — М.: Статут, 2000. — 800 с.

 7. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. — М.: Статут, 2003. — 105с.

 8. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры в сфере транспорта. — М.: Статут, 2004. — 910 с.

 9. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 480 с.

 10. Петров И. В. Коммерческое право: Учебник. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001. — 656 с.

 11. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. О. М. Олейник. — М.: Юристъ, 2000.

 12. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учеб. пособие // Под ред. Н. А. Саниахметовой. — Х.: Одиссей, 2000. — 560 с.

 13. Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. — М.: Юрид. лит., 1993.

 14. Притика Д. Договорное право. Общая часть: Комментарий. — Севастополь: Ин-т юрид. исслед., 2002. — 880 с.

 15. Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С. та ін. Арбітражний процес: Навч. посіб. — Харків: Консум, 1999. — Ч. 2 — C. 182–240.

 16. Притыка Д. Н., Осетинский А. И. Правовое регулирование поставок. — К., 1989. — 255 с.

 17. Пронская Г. В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем. — К.: Вища шк., 1985.

 18. Саниахметова Н. А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учеб. пособие. — Х.: Одиссей, 2004. — 800 с.

 19. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 336 с.

 20. Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. акад. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002. — 970 с.

 21. Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. В. В. Лаптева. — М.: Юрид. лит., 1983. — 528 с.

 22. Бентлі Ф., Оніщук О. В., Осика С. Г., Покрещук О. О., Стенбрук К.

 23. Демпінг у сучасній міжнародній торгівлі (міжнародно- правові та економічні питання): Навч. посіб. / Україн. акад. зовнішньої торгівлі. — К.: УАЗТ, 1999.

 24. Бервенко С. Н., Яроцкий В. Л. Правовое регулировние вексельного обращения в Украине. — Х.: Право, 2001. — 512 с.

 25. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 278 с.

 26. Бильденс А. Основные черты германского и европейского антимонопольного права // Основы немецкого торгового и хозяйственного права. — М.: Изд-во БЕК, 1995. — С. 63–75.

 27. Богуславский М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. — М., 1996.

 28. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах. — М.: Наука и техника, 1967. — 260 с.

 29. Брунцева Е. В. Международный коммерческий арбитраж: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. — СПб.: Издат. дом “Сентябрь”, 2001. — 368 с.

 30. Быков А. Г. План и хозяйственный договор. — М.: Изд-во МГУ, 1975. — 58с.

 31. Василенко В. Н., Зельдина Е. Р. Реализация специального режима хозяйствования в регионе. — Донецк: ИЭПИ НАН Украины. — Східний видавн. дім, 2000. — 168 с.

 32. Васильєва В. А. Договір консигнації. — Івано-Франківськ: Плай, 2002.

 33. Вексельное обращение / А. Б. Аваков, Г. И. Гаевой, А. В. Бешанов, Т. Ю. Кроль, В. Б. Пивоваров и др. — Х.: Фолио, 2000. — 382 с.

 34. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — 840 с.

 35. Вершинин А. П. Внешнеэкономическое право: Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Краткий учеб. курс. — М.: Изд-во Норма, 2001.

 36. Вінник О. М. Інвестиційне право: Курс лекцій: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2000. — 260 с.

 37. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навч. посіб. / За ред. проф. В. С. Щербини. — К.: Атіка, 2000.

 38. Волгин В. В. Защита интересов индивидуального предпринимателя: Практ. пособие. — 2-е изд., доп. — М.: Издат.-книготорг. центр “Маркетинг”, 2002. — 244 с.

 39. Гайворонський В. М. Предмет і суб’єкти господарського права: Конспект лекцій. — Х.: Україн. юрид. акад., 1994.

 40. Головань І. В. Правова робота і захист прав підприємців: Моногр. — Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2003. — 168 с.

 41. Громова Н. Внешнеторговый контракт: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 2000. — 141 с.

 42. Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні. — Львів: Ін-т технології, бізнесу і права, 2000. — 180 с.

 43. Дзера О. В. Розвиток права приватної власності громадян в Україні. — К.: Вентурі, 1996.

 44. Дойников И. В. Правовое регулиование государственного предпринимательства: Учеб.-метод. пособие. — М., 2001. — 112 с.

 45. Заменгоф З. М. Правовой режим имущества хозяйственных органов. — М.: Юрид. лит., 1972. — 184 с.

 46. Заменгоф З. М. Изменение и расторжение хозяйственных договоров. — М.: Юрид. лит., 1967. — 144 с.

 47. Зинченко С. А. Предмет и метод хозяйственного права. — Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1984.

 48. Знаменский Г. Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: Цель и средства. — К.: Наук. думка, 1980. — 188 с.

 49. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития. — К.: Наук. думка, 1996. — 63 с.

 50. Знаменский Г. Л. Хозяйственный механизм и право. — К.: Наук.думка, 1988. — 160 с.

 51. Кашанина Т. В. Корпоративное право: Учеб. для вузов. — М.: НОРМА, 1999.

 52. Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2003. — 264 с.

 53. Красько И. Е., Жушман В. П., Гагин Н. В. Акции и вексели в экономическом обороте Украины: Учеб.-справоч. пособие. — Х.: Эспада, 1999. — 280 с.

 54. Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. — К., 1983. — 160 с.

 55. Луць В. В. Господарські договори. — Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1973. — 28 с.

 56. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтнер, 1999. — 560 с.

 57. Овчинников Н. И. Понятие и классификация хозяйственных договоров: Учеб. пособие. — Владивосток, 1970. — 160 с.

 58. Цірат Г. Міжнародний комерційний арбітраж: Навч. посіб. — К.: Істина, 2002. — 304 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка