Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни “КраїнознавствоСторінка1/6
Дата конвертації15.11.2016
Розмір1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

Країнознавство»
Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу(НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

Види діяльно-сті та поточ-ного контро-лю

Кіль-кість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибо-ром)

Кіль-кість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб
Модуль 1.

Розуміти і знати об'єкт і предмет країнознавчих досліджень, історію та функції країнознавства, методи країнознавчих досліджень

НЕ 1.1. (Лекція)

Країнознавство як наука та навчальна дисципліна

Об'єкт і предмет країнознавчих досліджень. Історія та функції країнознавства. Методи країнознавчих досліджень [1, 4, 7, 12, 13].

2


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

1
5

6

Знати і розуміти понятійно-термінологічний апарат країнознавства

(Самостійна робота)

Країнознавство як наука та навчальна дисципліна

Країна як основний об'єкт досліджень суспільних наук. Феномен країни як складного географічного, історичного, соціально-політичного, суспільно-економічного та культурно-етнографічного організму. Країна, держава, суспільство – спорідненість і відмінність понять. Актуальність вивчення країн у сучасних політичних та економічних умовах. Описове та інформаційно-довідкове країнознавство. Розвиток

країнознавства в середовищі історії, географії, мовознавства, юриспруденції та інших наук. Основні періоди становлення та розвитку країнознавства. Країнознавчі роботи С. Рудницького. Сучасні школи країнознавчих досліджень. Країнознавство та українознавство. Основні проблеми країнознавства. Країнознавство та міжнародні відносини. [1, 4, 7, 12, 13].

усне опиту-вання

11

Розуміти і знати просторово-територіальну організацію держав світу


НЕ 1.2. (Лекція)

Просторово-територіальна організація держав світу


Географічне положення держави. Територія держави. Кордони держави. Поняття територіального верховенства та недоторканості державних кордонів. Внутрішній поділ країн [1, 6, 12] .

3


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

2

2
(Самостійна робота)

Просторово-територіальна організація держав світу


Анклави та напіванклави на політичній карті світу. Демілітаризовані території. Нейтральні території в сучасному світі. Державні кордони України. Анексії в сучасному світі. Військові окупації держав світу в двадцятому столітті. [1, 6, 12] .
11

Вміти скласти «візитну картку» країни. Знати і розуміти поняття та терміни до теми практичної роботи

НЕ 1.3.Практична робота № 1

«ВІЗИТНА КАРТКА» КРАЇНИ


«Візитна картка» країни (країна на вибір). Поняття та терміни до теми практичної роботи № 1 (етимологія назви країни, прапор держави, державний герб, державний гімн, держава, сутність держави, країна) [1, 3, 6, 11, 12, 19] .
4
усне опиту-вання

55

Розуміти і знати політичну карту світу та основні етапи її формування


НЕ 1.4. Політична карта світу та основні етапи її формування


Поняття політичної карти світу. Держава як елемент політичної карти. Основні підходи до періодизації процесу розвитку світового суспільства. Політична карта світу в стародавній період. Політична карта світу в середньовічний період. Формування політичної карти світу в епоху розвитку й утвердження капіталістичного господарства (новий час, ХVI – початок ХХ ст.). Основні періоди становлення політичної карти світу під час новітньої історії [1, 6, 7, 14].

3


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

11
(Самостійна робота)

Політична карта світу та основні етапи її формування


Перші держави світу. Монархії та республіки в перших державах світу. Київська Русь на політичній карті світу. Перші колоніальні імперії світу (Іспанська, Португальська, Голландська). Політична карта світу в двадцятому столітті. Україна на політичній карті світу.
11

Знати і розуміти державний устрій країн світуНЕ 1.5.

Державний устрій країн світу


Поняття і форми державного устрою. Унітарна держава. Федерація як одна з форм державного устрою. Принципи устрою федерації. Конфедерація. Співдружність як одна з форм державного устрою [1, 2, 7, 10, 16, 20].

3


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

11

Вміти скласти характеристику природних умов та природних ресурсів країни. Знати і розуміти поняття та терміни до теми практичної роботи

НЕ 1.6.

Практична робота № 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ

ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИХарактеристика природних умов та природних ресурсів країни (країна на вибір). Поняття та терміни до теми практичної роботи № 2 (природні умови, природні ресурси, рекреаційно-туристські ресурси, фізико-географічне районування, природна зона, природно-ресурсний потенціал) [1, 3, 7, 19].
4
усне опиту-вання, тестовий конт-роль

5,1015

Знати і розуміти форми державного правління

НЕ 1.7.

Форми державного правління

Види форм державного правління. Республіка. Монархія [1,7].


2


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

11

Знати і розуміти види політичних режимів країн світу

НЕ 1.8.

Види політичних режимів країн світу

Політичні режими країн світу. Демократичні режими. Антидемократичні режими [1,7,15].

2


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

11

Всього за модулем 1


35

Модуль 2.

Знати і розуміти класифікацію країн світу


НЕ 2.1.

Класифікація країн світу


Класифікація країн за географічним положенням. Класифікація країн за площею. Класифікація країн за чисельністю населення. Класифікація країн за національним складом населення. Класифікація країн за політичним статусом. Класифікація країн за ідеологічною орієнтацією. Класифікація країн за політичною структурою. Класифікація країн за рівнем розвитку науки і техніки. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку [1,6].

6


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

2

2

Вміти скласти характеристику історії формування етнічного складу населення країни та сучасної демографічної ситуації. Знати і розуміти поняття та терміни до теми практичної роботи

НЕ 2.2.

Практична робота № 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ ТА СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇХарактеристика історії формування етнічного складу країни (країна на вибір) та її сучасної демографічної ситуації. Поняття та терміни до теми практичної роботи № 3 (народ, етнос, етногенез, типи етногенезу, нація, населення) [1, 3, 7, 11, 12] .
4
усне опиту-вання

55

Знати і розуміти регіональний поділ країн світу


НЕ 2.3.

Регіональний поділ країн світу


Загальні засади районування світу. Регіони світу. Країни Європи. Країни Євразії. Країни Азії. Країни Африки. Країни Америки. Країни Австралії та Океанії [1, 5, 7].

3


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

11
(Самостійна робота)

Регіональний поділ країн світу


Західно-Європейський субрегіон. Центрально-Європейський субрегіон. Східно-Європейський субрегіон. Країни Закавказзя. Північноафриканський субрегіон. Південноафриканський субрегіон. Острівні країни американського континенту. Країни Океанії. [1,5, 7].
11

Вміти скласти характеристику культури та мистецтва країни. Знати і розуміти поняття та терміни до теми практичної роботи

НЕ 2.4.

Практична робота № 4

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ

ТА МИСТЕЦТВА КРАЇНИХарактеристика культури та мистецтва країни (країна на вибір). Поняття та терміни до теми практичної роботи № 4 (культура, види і форми культури, матеріальна культура, духовна культура, фізична культура, мистецтво, класифікація мистецтв) [12, 13, 17].

4
усне опиту-вання, тесто-вий конт-роль

5, 1015

Вміти дати характеристику регіонів світу


НЕ 2.5

Характеристика регіонів світу
Європа. Азія. Африка. Америка. Австралія та Океанія [1,5, 7].

3


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

11
(Самостійна робота)

Характеристика регіонів світу
Політичний і культурний вплив Європи на інші краї­ни світу. Фізико-географічна характеристика Європи. Економіко-географічна характеристика Європи. Фізико-географічна характеристика Азії. Економіко-географічна характеристика Азії. Фізико-географічна характеристика Африки. Економіко-географічна характеристика Африки. Фізико-географічна характеристика Америки. Економіко-географічна характеристика Америки. [1,5, 7].
11

Знати і розуміти суть міжнародних відносин


НЕ 2.6.

Міжнародні відносини
Поняття, зміст і критерії міжнародних відносин. Зміст понять "актор", "учасник" міжнародних відносин. Держава як центральний міжнародний актор. Недержавні учасники міжнародних відносин. Цілі та засоби в міжнародних відносинах [1, 8, 15, 18].

3


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

22
(Самостійна робота)

Міжнародні відносини
З історії міжнародних відносин. Перші міжнародні організації. Регіональні міжнародні організації. Всесвітні організації. Зовнішні ознаки суверенності держави. [1, 8, 15, 18].
11

Знати і розуміти діяльність міжнародних організацій


НЕ 2.7. Міжнародні організації


Поняття «міжнародна міждержавна організація» та його сутність. Суверенні держави та міжнародні організації. Виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Типізація міжнародних організацій. Головні органи та структура ООН. Створення ЮНЕСКО. МВФ: цілі, функції, організаційна структура [1,18].


4


Конс-пект лекцій, усне опиту-вання

1
5

6
Всього за модулем 2

35
Модуль-контроль (підсумковий)

30
Всього балів

100
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка