Змістовий модуль технологія вихованняСкачати 53.76 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір53.76 Kb.

Змістовий модуль 1.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ

Лекція 1. Методологічні проблеми теорії виховання

Завдання, структура, зміст курсу.

Виховання як педагогічна категорія, як складова частина дисциплін блоку професійної та практичної підготовки. Основні функції виховання. Зміни в сучасному соціумі як основа визначення актуальності проблем виховання.

Методологічні проблеми теорії виховання. Сутність поняття «технологія виховання». Категорії виховних цілей виховної діяльності. Основні підходи до розв’язання проблем виховання: діяльнісний, соціокультурний, соціально –психологічний, системний. Зв’язок мети виховання з особистісним потенціалом учителя.Основні поняття теми: мета, завдання,уміння і навички студентів, технологія виховання, особистісно зорієнтоване виховання; когнітивна, афективна, регулятивна галузі; таксономія.
Рекомендована література:
Основна

 1. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття). – К.:Райдуга, 1994.

 2. Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами затвердженими колегією Міністерства науки та освіти України від 20.10.2005 року).

 3. Концепція загальної середньої освіти (12 – річна школа) від 22листопада 2001 р. //Педагогічна газ.-2002.- №1.-С.4.

 4. Концепція національного виховання // Освіта.-1994.-26 травня.

 5. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : шляхи реалізації // Рідна шк. – 1999. - №12 – С. 13-15.

 6. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К. :Вища школа, 2005. – С.7 -45.
Додаткова

 1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –М.:Педагогика, 1989. –С. 12-13

 2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе // Анализ зарубежного опыта. – М. ,Знание, 1989. – С.19.

 3. Макаренко А.С. Методика виховної роботи. – К. : Рад. шк.-1990.-С. 143-144.

Лекція 2. Суб’єкт і об’єкт виховання . Колектив як важлива ланка в системі суб’єктивно – об’єктивного зв’язку


Дитина як об’єкт та суб’єкт педагогічного процесу. Розвиток особистості. Основні співвідношення біологічного та соціального у розвитку. Вплив на розвиток особистості різноманітних факторів. Вікова періодизація.

Формування колективу, його вплив на виховання особистості. Колектив і його види. Сутність, зміст, функції виховного колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу. Підходи до організації сучасного шкільного колективу. Структура шкільного колективу. Виховна система школи.Основні поняття теми: індивід, особистість, група, колектив, конформізм; етапи еволюції колективу, його ознаки; сутність поняття ВСШ, структура ВСШ, його функції, етапи становлення, типи, критерії ефективності.
Рекомендована література:
Основна

 1. Бех І. Д. Біля витоків сутності особистості // Шлях освіти.-1999.-№2.-С.10-15.

 2. Іванов І.П. Виховання колективістів //Педагогічний пошук. – К. : Рад.шк.,1989.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К:Вища школа, 2005. – С.45-71.
Додаткова

 1. Бехтерев В.М. Вопросы воспитания в возрасте первого детства. – СПб.,1909.-С.5.

 2. Караковский В.А. Пути формирования ученического коллектива, М.: Педагогика 1978.

 3. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассники о них самих: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1990, - С. 11.

 4. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу// Вибрані твори : В. 5. т.- Т1. – К.:Рад. шк.,1976.

Лекція 3. Методичні засади організації виховного процесу в сучасній школі


Характеристика методичних засад оновлення виховного процесу в сучасній школі. Організаційні форми виховної роботи в умовах змінюваного суспільства: масові, групові, індивідуальні.

Класифікація та зміст основних методів виховання в історичному аспекті. Сучасна класифікація методів. Методи впливу на свідому і підсвідому сфери школяра (бесіда, лекція, дискусія, переконання, навіювання, метод прикладу).

Методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду, суспільної поведінки (привчання, тренування, педвимога, громадська думка, ситуативні методи).

Методи стимулювання діяльності й поведінки (добір питань, аналіз проблемних питань, створення ситуацій морального вибору, аналіз міркувань, гра, змагання, заохочення, покарання).

Методи самовиховання.

Основні поняття теми: сутність поняття форми (способи) виховання,методи виховання, прийоми виховання, засоби виховання, підходи до кваліфікації форм та методів виховання, взаємозв’язок форм і методів виховання їх відмінність.

Рекомендована література
Основна

 1. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К:Вища школа, 2005. – С.45-71.

 2. Макаренко А.С. Методика виховної роботи. – К. : Рад. шк.-1990.-С. 143-144.

 3. Основи національного виховання: Концептуальні положення / В.Г.Кузь, Ю.Д.Руденко, З.О.Сергійчук та ін. За заг. ред. В.Г.Кузя та ін.-К.: Інторм. – вид. Центр «Київ», 1993.
Додаткова

 1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. – М.: Просвещение, 1985.

 2. Вишневський О. Сучасне українське виховання « Педагогічні нариси».- Львів, 1996.

 3. Гордин Л.Ю. Поощрение и наказание в воспитании детей. – М.: Педагогика, 1971.

 4. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину //Вибрані твори: в 5т.- т.2.-К.: Рад. шк.,1976.

Лекція 4. Визначення результативності організації виховного процесу в школі


Загальне і специфічне у змісті та структурі методик встановлення рівня вихованості особистості.

Діагностичний підхід як важлива умова професійної позиції вчителя – вихователя. Сутність поняття, педагогічна діагностика. Структура об’єктів педагогічної діагностики. Діагностика особистості школяра. Діагностика дитячого колективу. Діагностика виховного процесу. Самодіагностика особистості і діяльності педагога. Основні методи діагностики.

Загальні методи вивчення особистості і колективу; дієво –поведінкові методи, продуктивні методи.

Характеристика формувальних та діагностичних методик виховання критерії оцінювання рівнів ефективності виховного впливу.Основні поняття теми: педагогічна діагностика, об’єкти педагогічної діагностики, коректуюча діагностика, узагальнююча діагностика, структура об’єктів діагностики, рівні вихованості.
Рекомендована література
Основна

 1. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. – К:Вища школа, 2005. – С.308 -319.

 2. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи//Рад.шк.-1991.-№6.
Додаткова

 1. Волинець А. Г. Сучасні педагогічні інновації і школа майбутнього //Рідна школа - 1993.- №8.

 2. Голубев Н.К. Введение в диагностику воспитания. – М., 1989.

 3. Кон И. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры // Социальная психология личности /Отв. ред. Е.В.Жорнова. – М.:Наука, 1979. –С85-113.

Лекція 5. Інноваційні технології виховного процесу у початковій школі


Поняття інноваційних технологій та інноваційних технологій виховного процесу: загальне та особливе. Характеристика інноваційних технологій виховного процесу: зміст, складові та їхня характеристика. Основні завдання виховної системи. Різні підходи до нових систем. Філософський та педагогічний аспект розгляду виховної системи. «Соціалізація людини» як виховна система впливу. Гуманістична виховна система. Ідея саморозвитку і педагогічного процесу. Суперечності впровадження інноваційних технологій у виховний процес сучасної школи.

Основні поняття теми: інноваційні технології, інноваційні технології виховного процесу, соціалізація людини, гуманістична виховна система, курс соціальних навичок, принципи гуманістичного виховання.
Рекомендована література
Основна

 1. Алексюк А.М., Бех І.Д., Демків Т.Ф., Єрмаков І.Г. Перспективні освітні технології: Науково – методичний посібник /Г.С.Сазопенко (заг.ред.).-К. : Гопак, 2000.- 560С.

 2. Афанасьев В.Г. О системном подходе к воспитанию // Советская педагогика. -1991. №2. – С. 77-80.

 3. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук. - метод. посіб. - К.:ІЗМН, 1998.- 204С.

 4. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (підготовка вчителя до формування виховних відносин з учнями).Навч. метод. посібник. – К.:ІЗМН, 1996.-232С.
Додаткова

 1. Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості, зб.наук.пр./АПН України; Інститут проблем виховання/ О.В. Сухомлинська (ред.кол.). – К.: ВІРА ІНСАЙТ, 2001.- 339 С.

 2. Сухомлинська О. Сучасні цінності у вихованні :проблеми перспективи //Шлях освіти. – 1996. -№1.-С.24-27.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка