Зміст І. Позакласна робота з хімії та її місце в навчально виховному процесі. IIСкачати 337.22 Kb.
Дата конвертації21.02.2017
Розмір337.22 Kb.ЗМІСТ

  І. Позакласна робота з хімії та її місце в навчально - виховному процесі.II . Масова позакласна робота з хімії .............................................

2.1. Організація в школі днів, тижнів, декад хімії ..............................

2.2. Хімічні вечора .................................................................................

2.3. Хімічна вікторина …………………………………………………

2.4 Науково - практичні конференції учнів з хімії .............................

2.5.Хімічні турніри………………………………………………………

2.6. Усний журнал………………………………………………………….

Висновок ...............................................................................

Використана література

«Виховує кожна хвилина життякожен куточок землі,кожна людина, з якою особистість, що формується, інколи стикається ніби випадково…»
В.А.Сухомлинский.

Вступ.

Позакласна робота з хімії – це заняття, які проводяться в позаурочний час, ґрунтуються на принципі добровільної участі, мають на меті підвищення рівня хімічного розвитку учнів і цікавості до предмета за рахунок поглиблення і розширення базового змісту програми. Позакласні заняття можна будувати як на матеріалі, лише посередньо пов'язаному зі шкільною програмою, так і на матеріалі, який безпосередньо межує з темами обов'язкової програми, але не дублює цю роботу, а поглиблює і дещо розширює її.

Позакласна робота з учнями, які виявляють до вивчення хімії підвищений інтерес, відповідає наступним виховним цілям:

1. Пробудження і розвиток стійкого інтересу учнів до хімії.

2. Розширення і поглиблення знань учнів з програмового матеріалу.

3. Оптимальний розвиток хімічних здібностей у учнів і привиття учням певних навичок науково-дослідницького характеру.

4. Виховання високої культури мислення.

5. Розвиток у учнів уміння самостійно і творчо працювати з навчальною і науково-популярною літературою.

6. Розширення і поглиблення уявлень учнів про практичне значення хімії в техніці і практиці.

7. Виховання у учнів почуття колективізму і вміння поєднувати індивідуальну роботу з колективною.

8. Встановлення більш тісних ділових контактів між викладачем хімії і учнями і на цій основі більш глибоке вивчення пізнавальних інтересів і запитів учнів.

9. Створення активу, здатного надати викладачу хімії допомогу в організації ефективного навчання хімії всього колективу (допомога у виготовленні наочних посібників, заняттях з невстигаючими, у пропаганді хімічних знань серед інших учнів).

В сучасних умовах, на мій погляд, необхідно дійти до кожного учня, створити кожному умови для розвитку індивідуальних здібностей, сформувати в кожному потребу до самовираження. Тим паче, що вік учнів, які навчаються в школі , сприяє тому, щоб викладачі допомагали розкритися кожній особистості. Кожна людина хоче бути значною, соціально самозатвердитися, тому головною метою позакласної роботи – вважаю реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу. Позакласна робота є невід'ємною частиною виховання особистості, до якої я докладаю духовну збагаченість, широкий світогляд, ерудицію, високу моральність, спілкування, здібність

впливати на діяльність колективу, не протистояти колективу.

Працюючи над проблемою комп’ютерної підтримки навчально – пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення хімії на уроках, результати показали, що комп’ютерна підтримка вивчення хімії захоплює учнів, сприяє розвитку образного мислення, спонукає учнів до дослідницької діяльності.

Тому, в позаурочний час я також залучаю учнів до підготовки дидактичного матеріалу, заходів позакласної та виховної роботи. Учні з задоволенням працюють на комп’ютерах, з ініціативою і творчо виконують доручення.

I . Позакласна робота з хімії та її місце в навчально-виховному процесі.

Навчання та виховання становить єдиний педагогічний процес, що забезпечує формування і всебічний розвиток особистості учня. Досвід показує, що педагогічні завдання успішно вирішуються лише при органічному поєднанні навчально - виховної роботи в ході уроку з цілеспрямованим впливом на учня в позаурочний час, тому позаурочні заняття справедливо розглядаються як важлива складова частина роботи школи.

Як відомо, позаурочною роботою по предмету називають таку навчальну роботу, яку учні добровільно виконують під керівництвом учителя в позаурочний час.

Важливим завданням позаурочних занять з хімії є розвиток в учнів уміння самостійно працювати з літературою , навичок експериментальної роботи в

лабораторії. Виховний елемент позаурочних занять - виконання суспільно- корисних завдань, в ході яких в учнів виробляється почуття відповідальності, дбайливе ставлення до матеріальних цінностей, повага до праці.

Слід підкреслити ще одну дуже важливу сторону позаурочної роботи. Відомий

педагог нашого часу В.О. Сухомлинський писав: «Логіка навчального процесу таїть в собі небезпеку замкнутості і відособленості, тому що в школі на кожному кроці підкреслюється: досягай успіху власними зусиллями, не сподівайся ні на кого . То й результати розумової праці оцінюються індивідуально. Щоб шкільне життя було пройнято духом колективізму, воно не повинно вичерпуватися уроками». Позаурочна робота об'єднує учнів в дружні колективи, пов'язані спільними інтересами і захопленнями. Вона допомагає долати такі негативні риси характеру, як замкнутість, егоїзм, недисциплінованість. Робота в колективах юних хіміків, гуртках, секціях - виховує учнів у дусі товариства, цілеспрямованості, глибокого і активного інтересу до науки.

Позаурочні заняття мають відмінні від уроку форми організації, методи і зміст. Для такої роботи вчитель хімії має бути озброєний відповідними знаннями. Слід зазначити, що питаннями організації, методики і змісту окремих форм позаурочної роботи з хімії в останні роки приділялася значна увага.

У сучасний час вже не можна задовольнитися проведенням епізодичних позаурочних заходів, хоча б і з масовим охопленням учнів. Необхідно прагнути до організації добре продуманої, пов'язаною із програмою та календарним планом роботою, враховувати можливості школи, схильність учнів до предмету. Позаурочна робота з хімії повинна бути частиною загальношкільної системи позаурочних заходів, гармонійно поєднуватися з аналогічною роботою з іншими, і насамперед суміжними, предметами. Слід враховувати великі можливості в організації позаурочної роботи в школі, що виникають у зв'язку з різними заходами, що виходять за рамки шкільної роботи, як такої: участь в олімпіадах з хімії, конкурсах, виставках технічної творчості, оглядах хімічних кабінетів. Необхідність ця визначається не тільки тим, щоб зв'язати позаурочні заняття з навчальними планами з хімії, а й тим, щоб уникнути перевантаження

учнів позаурочними заходами з хімії та з інших предметів. Основою для прояву творчого потенціалу учнів у галузі хімії повинні бути добре засвоєні відомості в межах шкільного курсу. Однак між обсягом знань учнів і можливостями для їх роботи творчого характеру не існує прямого зв'язку. Вже на самих ранніх етапах вивчення хімії можна і треба прагнути того, щоб в ході позаурочних занять ставити перед учнями посильні завдання творчого характеру, що дозволяють проявити практичну винахідливість і кмітливість.

Створення проблемної ситуації на науково - практичних конференціях, дискусія з доповідями про проведену роботу, проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, самостійна робота з літературою, нарешті, виконання доступних робіт дослідницького характеру - все це можна розглядати як засоби і методи розвитку творчих здібностей учнів. Дослідницькі роботи в школі - явище в останні роки досить поширене, але поки ще досить слабо відбите в педагогічній літературі. Важливим аспектом проблеми активації роботи учнів є правильний вибір співвідношення між теорією і експериментом на позаурочних заняттях. Великі можливості позаурочних занять у відношенні постановки експериментальної роботи учнів в її дослідному, а не ілюстративному варіанті, давно і справедливо були відзначено методистами.

Тому важливо знайти стимули, які могли б зацікавити учнів ще до того, як вони глибше познайомляться з предметом під час вивчення шкільної програми. Таким стимулом можуть бути елементи цікавості, зовнішньої ефективності різних демонстрацій, елементи гри і театралізації.. У масовій позаурочній роботі, тобто роботі, в яку залучені не тільки учасники хімічних гуртків, а й інші учні, цікавість - найважливіша і необхідна риса, що зберігає своє значення і в старших класах школи. Позаурочна робота з хімії переслідує не тільки цілі навчання, оволодіння предметом, а вирішує завдання виховання певних особистісних якостей. У вихованні вольових якостей, дисципліни, здорової

обстановки в колективі важливе значення має правильне розуміння принципу добровільної участі школярів у позаурочній роботі з хімії.

Л.І. Розіна - організатор одного з перших шкільних хімічних товариств - приділяє багато уваги результатам цієї роботи. Цей принцип означає, що учні за своїм вибором і бажанням беруться за ту чи іншу роботу, виконують її обов'язково і в строк. Саме таке розуміння добровільності допомагає вихованню почуття відповідальності, свідомого ставлення до своїх, добровільно прийнятих на себе обов'язків. Допомагає в здійсненні цього принципу залучення колективу учнів до організаційної самостійності і самодіяльності. Корисно залучати самих учнів до оцінки своєї роботи. Трапляється, що оцінка, яку дають роботі своїх товаришів рецензенти - учні, і навіть самооцінка авторів в багатьох випадках виявляється набагато суворіше, ніж вчителя. Найважливіше місце в системі позакласної роботи з хімії займає виконання завдань, які мають суспільно корисну спрямованість.

Слід прагнути до того, щоб всі види діяльності учнів при виконанні робіт індивідуального характеру так чи інакше могли бути використані в роботі колективу в цілому: не просто прочитати популярну книгу з цікавого питання, а й розповісти про прочитане товаришам на уроці, зацікавити їх тим чи іншим питанням. Не просто виконати експеримент, але треба показати його на уроці, пояснити сутність спостережуваних явищ, домогтися, щоб експеримент був зручний для демонстрації в аудиторії. До суспільно корисної роботи слід, насамперед, віднести роботу учнів з моделювання виробництва, виготовлення приладів і встаткування хімічного кабінету, розробка демонстраційного експерименту з хімії. Можливості учнівського колективу, як показує практика багатьох вчителів хімії, надзвичайно велика, і робота учнів може серйозно допомогти в розширенні експериментальної бази хімічного кабінету. Не випускаючи з уваги цей, чисто утилітарний аспект роботи учнів, слід

враховувати і величезний виховний ефект роботи, бо ніщо так не сприяє вихованню самоповаги, розвитку трудових навичок, дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, як активна творча робота, що має конкретну суспільно корисну мету.

Розглядають масову, групову та індивідуальну позакласну роботу з хімії. Всі ці види позаурочної роботи різняться між собою не тільки кількістю учасників, але і мають свої організаційні форми, методи і зміст. При плануванні та проведенні індивідуальної позакласної роботи вчителю необхідно враховувати деякі аспекти: психологічні особливості учнів старших класів, можливість раціональної організації навчально-виховного процесу, забезпечення індивідуального підходу до учнів та ін. Одним з важливих загальнопсихологічних умов, необхідних для успішної діяльності в галузі хімії, ми вважаємо наявність інтереса, нахилів та здібностей до даної науки.

Індивідуальну позакласну роботу з хімії можна вести в наступних напрямках: практичному (включає в себе проведення хімічного експерименту, цікаві досліди, творчу роботу з конструювання та моделювання, виготовлення необхідних таблиць, макетів, приладів і посібників для хімічного кабінету, дослідницьку діяльність ) і теоретичному (включає вивчення теоретичних питань з історії хімії, рішення ускладнених розрахункових завдань з міжпредметним змістом, роботу з літературними джерелами, підготовку і написання рефератів, творів і т.д.).

Обов’язково треба проводити періодично заняття контролюючого характеру: узагальнюючі семінари, творчі звіти, конференції. В заняттях такого плану приймають участь і оцінюють роботу один одного всі учні, які займаються індивідуальною роботою. У проміжках між такими заняттями вчитель проводить консультації і направляє роботу учнів. Підсумком всієї роботи за

навчальний рік може бути організація виставки робіт учнів або випуск журналу,


що розповідає про творчість учнів у процесі індивідуальної позакласної роботи з хімії.

До індивідуальних і груповим занять, проведеним під керівництвом вчителя хімії, слід віднести і роботу з такими учнями, які цікавляться не стільки хімією, скільки можливістю докласти певні зусилля при конструюванні приладів, розробці наочних посібників, пропаганді хімічних знань серед учнів молодших класів, виконанні деяких допоміжних робіт оформлювального характеру. І така робота, розумно направляюча і керована вчителем хімії, безсумнівно, буде сприяти вирішенню спільних навчально - виховних завдань . При використанні індивідуальної та групової форм позакласної роботи за інтересами можливо також проведення шефської роботи в молодших класах, виготовлення моделей, таблиць, схем, дидактичного матеріалу та інших посібників для хімічного кабінету, підготовка демонстраційних дослідів для лекцій ,уроків, хімічного вечора, проведення спеціальних позапрограмних занять, рішення ускладнених задач.

До масових форм роботи відносяться такі заходи, як науково - практичні читацькі конференції, тематичні вечори, проведення в школі хімічних олімпіад, днів , місячників, декад хімії. Характерною особливістю масової позаурочної роботи з хімії є те, що вона включає в себе, як правило, разові, епізодичні заходи, до участі в яких залучаються не тільки учні, які спеціально цікавляться хімією, але і всі інші.

IIІ . Масова позакласна робота з хімії

Принцип єдності навчальної і позаурочної роботи - найважливіший принцип організації навчально - виховного процесу. Саме на уроках вчитель ставить перед учнями питання, які повинні стимулювати їх допитливість, дати перші

імпульси здійснити те, про що йдеться в підручнику і в прочитаних книгах.

Вибір окремих заходів, методика їх проведення та зміст повинен відповідати підготовці учнів, їх віковим психологічним особливостям. Слід підкреслити, що в масовій роботі, до якої залучаються також і учні без чіткого інтересу до тієї чи іншої галузі знання, велике значення має цікавість проведених заходів, елементи гри і театралізації. Особливо це відноситься до роботи з учнями молодших класів. Форми роботи в старших класах безпосередньо визначаються тим, що інтереси більшості учнів стають серйознішими, глибшими і охоплюють більш широке коло питань. У одинадцятих класах посилюється інтерес учнів до вибору майбутньої професії. Типовою формою роботи для одинадцятих класів є науково - практичні конференції. . Конференцією із залученням усіх бажаючих може закінчуватися діяльність хімічного товариства в навчальному році.2.1. Організація в школі днів, тижнів, декад хімії

До системи навчально-виховної роботи, що склалася в загальноосвітніх

закладах, входять предметні декади. Проведення предметних декад сьогодні

є однією з основних форм проведення позакласної роботи з окремих предметів в школі.

Проведенню декади хімії передує велика підготовча робота протягом тривалого часу.

Метою організації і проведення заходів під час предметної декади є:

– пропаганда хімічних та екологічних знань;

– підвищення інтересу учнів до хімії,розвиток ініціативи, учнівської

творчості;

– виховання в учнів потреби щодо використання науково-популярної

літератури та інших джерел інформації для поповнення знань;

– поглиблення знань учнів;

– професійна орієнтація.

Декада хімії проводиться щорічно і переважно в один і той же час навчального
року. Провідна роль в організації предметної декади належить учителю, але особливістю є те, що брати участь можуть і повинна максимальна кількість учнів , які вивчають хімію.

Основні заходи протягом декади можуть бути такими:

– випуск тематичних стінгазет та виставка малюнків учнів 5-6 класів;

– демонстрація тематичних презентацій учнів 9-11 класів;

– виставка рефератів і повідомлень, моделей і приладів, виготовлених

учнями;

– проведення у 6-х класах уроків ознайомлення із предметом „Хімія”;– брейн-ринги між командами із паралельних класів;

– хімічні вікторини;

– показові відкриті узагальнюючі уроки;

– гра „Що? Де? Коли?” з учнями 10-х та 11-х класів;

– демонстрація науково-популярних фільмів;

– виступи учнів 10 та 11-х класів перед учнями 7-9 класів з інформацією

про досягнення в галузі хімії;

– спостереження популярних безпечних хімічних дослідів, процесів;План проведення тижня, оформлений на великому аркуші паперу,

вивішують у вестибюлі школи до початку проведення заходів або

демонструють презентації з анонсом основних заходів на екранах, за умови технічних можливостей в школі, для підвищення активності та інтересу учнів.

Декада хімії – це час тісної співпраці вчителів та учнів. Зусилля вчителя з організації позакласної роботи позитивно позначаються на результатах навчання . Відбувається поглиблення, розширення і систематизація знань учнів.

Предметні декади приносять незабутні враження не лише тим учням,

які вже вивчають хімію, а й тим, які незабаром будуть це робити. Різноманітні хімічні явища, досліди, прилади викликають неймовірне захоплення, а також

заохочення до вивчення предмета.

В нашій школі вже стало традицією проводити предметні декади, які проходять кожен рік . Учні активно приймають участь в проведенні предметної декади з хімії : складають вірші ,загадки про хімічні елементи і речовини , кросворди, ребуси .

До початку тижня хімії та під час його проведення у школі працює рекламне агентство «Ти не повіриш!», до складу якого входять старшокласники. Завдання агентства- зацікавити учнів початкової та середньої ланки , сприяти їх активній участі в конкурсах , вікторинах , іграх , що проводяться протягом тижня. Агенство в цікавій формі рекламує заходи , які будуть проведені на протязі тижня.
Презентація тижня хімії.

Звучить музика.

Ведучий1.Добрий день вам, добрі люди!

Хай вам щастя – доля буде,

Не на день і не на рік ,

А на довгий -довгий вік.

Ведучий 2. Шановні учні! Сьогодні ми зібралися у цій залі для відкриття тижня хімії. Згідно плану проведення тижня протягом п’яти днів в нашій школі будуть відбуватися різноманітні заходи , а саме:


План проведення Тижня Хімії

Понеділок

1.     Загальношкільна лінійка 1-11 класів. Відкриття Тижня Хімії.

        ознайомлення із планом проведення Тижня.

        оголошення конкурсів ( кросвордів, малюнків, ребусів).

2.     Лекція для вчителів «Харчові добавки й здоров’я людини».

3.     Практикум «Цікаві досліди.»5-9кл.

4.     Конкурс малюнків “Хімія і навколишній світ”

Вівторок

1.  Вікторина «Одна літера - і яка відмінність».

2. Гра «Хто хоче стати міліонером» .

3.Конкурс хімічних загадок, ребусів .

4. Комп’ютерні ігри. «Алхімік», «Дракоша і цікава хімія.» … 

Середа

1. Хімічні читання. «Чи знаєте ви вчених – хіміків?»

2. Виступ агітбригади «Техніка безпеки на уроках хімії».

3. Конкурс віршів «Зелений світ» (2-4 класи).Четвер

 1.Гра – змагання «Цікава хімія».

 2. Практикум «Цікаві досліди». (4-9 класи)

 3. Диспут на тему «Чи важливі знання хімії в сучасному житті». П’ятниця

 1. Перегляд фільму «Занимательная химия» (1-4 клас)

 2. КВК по хімії «А ти можеш так схімічити…?»

 3. Підбиття підсумків тижня хімії.

Учень1. Ви всі в дитинстві читали багато казок про фей і чаклунів , але в житті їх немає. Але чудеса – вони бувають , але їх здійснюють ні джини , а люди, які мають великі знання . Хімія – чаклунка.

Учень 2. Хімія – наука стара і разом з тим досить молода. Стара тому , що ще в Давньому Єгипті люди могли здійснювати різні перетворення речовин. Вони ще тоді навчилися добувати вогонь , робити і обпалювати посуд з глини , пекти хліб. А це все – хімічні явища.

Хімія наука молода , тому що наукою, зі своїми законами вона стала два століття тому . Але за ці два століття вона отримала більш значних успіхів , ніж у попередні століття. За допомогою хімії людина розкрила чимало природних тайн.Учень 3. Зачем нам нужна эта химия?

Что же полезного в ней?

Ведь алгебра , музыка , физика

Намного , наверно , важней.

Ведь алгебра , музыка , физика

Ведут человека вперед

Без них наша жизнь немыслима

Без них человек не живет.Учень 4.

Но химия – самая важная

И больше других нам нужна

Откуда у нас напитки?

Откуда посуда , еда?

Откуда у нас лекарства .

Косметика , мыло, духи,

Ткани , квартиры , убранство?

Всем химии обязаны мы.Учень1.

Она интересна . Загадочна ,

Но нужно ёё учить,

Зачем же нужна эта химия ?

Нужна она нам чтобы жить!

Без химим жизни , поверьте , нет,

Без химии стал бы тусклым весь свет.

С химией ездим , живем и летаем,

Чистим . стираем , пятна выводим.

Едим , спим , и с прическами ходим.


Учень 2.

Химией лечимся , клеим и шьем

С химией мы бок обок живем!

Так что вы без нее пропадете ,

Если значение ёё не поймет.2. 2. Хімічні вечори

В педагогічній літературі хімічним вечорам в середній школі приділяється значна увага. Тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, усні журнали та інші аналогічні заходи користуються успіхом у учнів, сприяють розширенню їх кругозору, є засобом пропаганди хімічних знань. Хімічні вечори в школі повинні бути тісно пов'язані з програмою. Важливо враховувати вікові особливості учнів. Успіх вечора залежить від ряду причин: розробки теми, якості відбору матеріалу, оформлення приміщення і , звичайно, від самих виконавців. З чого починати підготовку до вечора? Відповідальний за його проведення намічає склад учасників, знайомить їх з темою, спільно з ними відбирає потрібний матеріал і складає докладний план підготовки до вечора. Підбір матеріалу - робота трудомістка, і починати треба задовго до репетицій.

Треба уважно продумати форму хімічного вечора. Це може бути демонстрація дослідів з поясненням, поставлений сценарій, що включає окремі сцени, вірші, оповідання-завдання, вікторину. Але головне, чого не слід випускати з уваги, між окремими виступами повинний існувати внутрішній смисловий зв'язок, інакше програма буде тематичною лише формально. Оформлення вечора додатково розкриває тему. На будь-якому тематичному вечорі потрібно відводити місце мистецтву, і в зовнішньому оформленні, і в самій програмі. Загальна тривалість вечора може бути від 1 до 2 годин. Якщо програма займає

близько 2 годин, рекомендується передбачити антракт.

Важливо, щоб початок вечора було живим, цікавими. Це дозволяє завоювати увагу глядачів. Тематика шкільних хімічних вечорів може бути найрізноманітнішою. Важливо, щоб при їх підготовці та проведенні , учні познайомилися з цікавими позапрограмними матеріалами , щоб вони більш глибоко зацікавилися хімією.

За змістом вечори можна класифікувати таким чином:

1) за підсумками вивчення програмних тем курсу хімії ;

2) на різні загально хімічні теми;

3) вечори з історії хімії, присвячені життю і діяльності видатних вчених - хіміків,

4) міжпредметні вечори (фізико - хімічні, хіміко - біологічні);

Природно, що характеристика вечорів аж ніяк не вичерпує їх змістом. Найважливіше значення мають способи подачі матеріалу, їх диференціація відповідно до рівня підготовки, педагогічні цілі , яким має бути підпорядковане проведення хімічного вечора. Все це становить підготовку та проведення вечорів. Основні цілі будь-якого хімічного вечора в школі такі:

1) залучити увагу і викликати інтерес до хімії у можливо більшого числа учнів ;

2) стимулювати допитливість учнів у деяких порівняно вузьких напрямках хімічної науки ;

3) розширити кругозір учнів.

Зміст вечора має бути підпорядкований будь- якій певній темі. Це необхідно для того, щоб учні, йдучи з хімічного вечора, забрали з собою чергову суму нових знань і понять у галузі хімії. Безладне нагромадження цікавих дослідів, не пов'язаних воєдино, не запам'ятовуються, і, отже, педагогічне завдання вечора

не буде виконано. Для того, щоб вечір мав велику пізнавальну цінність, бажано, щоб тема його узгоджувалася з навчальним планом, розширювала і поглиблювала знання, отримані на уроці, пов'язувала їх з навколишнім життям.

Під час бесіди на уроці, вчитель з'ясовує, які питання цікавлять учнів, і пропонує їм влаштувати вечір, на якому можна познайомитися з цими питаннями більш докладно. Далі вчитель разом з активістами остаточно формулює тему вечора, намічає план і дату його проведення. За 2- 3 дні , на протязі яких учням пропонується обдумати програму і порядок проведення вечора , план його розглядається разом з вчителем більш детально . Формується оргкомітет. Якщо на хімічному вечорі передбачається проводити досліди з речовинами мало відомими або зовсім невідомими учням, то в оголошенні, яке повідомляє про майбутню вікторину, слід запропонувати познайомитися з властивостями таких речовин і надати список літератури. Досвід показує, що в таких випадках учні охоче розшукують потрібну книгу і з цікавістю чекають на вечорі питань, при відповідях на які вони зуміють проявити ерудицію. Вечори, присвячені підсумкам вивчення програмних тем курсу хімії, організовують, як правило, після вивчення певної теми курсу хімії в даному класі. На такі вечори запрошуються учні тільки класів, що працюють за однією програмою.

Вечори, присвячені життю і діяльності видатних вчених - хіміків, знайомлять учнів з історією науки, допомагають узагальнити їх знання, сприяють вихованню патріотизму, на прикладі чудових людей допомагають виховати такі важливі риси, як працьовитість, цілеспрямованість та інші якості, що відрізняють справжнього вченого.

Зазвичай такі вечори присвячені ювілейним датам. Вони відкривають простір для ініціативи і вигадки учнів. Складовою частиною такого вечора є доповідь або лекція про життя і діяльності вченого. Однак такі лекції чи доповіді не

завжди користуються успіхом, і це визначається, зрозуміло, не темою лекції, а способом подачі матеріалу. Тому в лекцію можна включити не тільки елементи науково - змістовні, що вимагають від слухачів уваги, змушують їх активно мислити, а й елементи, що пожвавлюють розповідь. Такими моментами можуть бути музичні фрагменти, уривки з улюблених літературних творів цього вченого або фрагменти з творів, сучасних даним вченому. При їх виконанні, звичайно досить кваліфікованому, учні не тільки отримують естетичне задоволення, але і знайомляться ближче з внутрішнім світом вченого, отримують уявлення про багатство його духовного життя. Фрагменти допомагають також більш жваво уявити собі епоху. По суті справи, це буде вже не просто доповідь або лекція, а лекція - концерт.

Як готувати лекції - концерти для ювілейних хімічних вечорів? Перш за все, необхідно підібрати учнів, здатних виконати музичні номери, читати уривки з художніх творів, виступати з хореографічними номерами. Якщо поблизу є музична школа, або училище, відповідні гуртки, то доцільно спільно з керівництвом цих дитячих установ відібрати учнів для виконання даних номерів.

Підготовка художньої частини забирає багато часу, але природно, найважливіше значення має змістовність його наукової частини. Учитель ретельно продумує текст лекції, в якій розкривається творча наукова робота вченого - хіміка.

Вечори , присвячені знаменним датам хімічного календаря , життю і діяльності видатних хіміків , можуть стати традиційними . На таких вечорах нагороджують кращих хіміків. Заслуховують кращі реферати з підсумками науково –дослідницьких робіт за рік, організовує зустрічі з хіміками , підсумкові виставки.

Прикладом такого хімічного вечора , може бути вечір присвячений Д.І.Менделєєву , М.В. Ломоносову. Адже ці вчені мали великий талант , людські почуття , любили слухати музику .Д.І. Менделєєв любив слухати романси Бородіна , високо цінував Шекспіра, Гете, Гюго і Байрона, а також наших класиків: від Жуковського до Пушкіна. З творів іноземних поетів найбільш любив байронівську "Пітьму", яку часто перечитував. Ліричну драму "Три смерті" Майкова та вірш "Мовчання" Тютчева він знав напам'ять і при нагоді декламував. На вечорі можна декламувати байронівську «Пітьму», вірш «Мовчання» Тютчева .В душі пітьма -- скоріш торкнись
Струн арфи, що їм ще радію,
І ніжно пальцями пройдись
По них: їх співом біль розвію.
Як в серці цім є ще надія --
Ввіллє знов звук цей в нього чар;
Як є сльоза ще на цих віях --
Впаде й думок остудить жар.

В струні хай пристрасть, шал бринить,


Щоб не веселощів це звуки
Були: вже сльози не спинить,
Бо розірветься серце з муки;
Відчай в нім довгих днів розлуки
Й безсонні ночі -- німувать;
Й тепер чекає лиш спонуки,
Щоб розірватись -- чи співать.

2.3. Хімічні вікторини, як інші види ігрових змагань, мають на меті закріпити і поглиблювати знання учнів з хімії. Вони в основному побудовані на програмному матеріалі шкільного курсу хімії. Проте їх завдання не повторювати питань, що задаються вчителем у класі, а показати знайомий матеріал з нового, часом несподіваного боку, викликаючи цим підвищений інтерес до окремих питань хімії і до всього предмету в цілому. Звичайно, у вікторину включають і питання, що виходять за рамки шкільної програми. Такі питання, поставлені в цікавій формі, залучають увагу учнів, змушують їх читати додаткову літературу. Теоретичні питання вікторини чергують з демонстрацією дослідів. Після кожного досліду експериментатор ставить перед аудиторією питання. Відповіді на ці питання являють собою розгорнутий аналіз кожного

досліду. Щоб така вікторина проходила успішно, про її зміст необхідно заздалегідь попередити учасників. Для цього вивішують яскраве оголошення про те, коли буде проводитися хімічна вікторина. В такому оголошенні вказується список літератури для підготовки відповідей на питання ведучого.

Хімічна вікторина може містити не тільки питання по розділам хімії, але і питання, які в той чи іншій мірі стосуються хімії . Наприклад «Железная викторина »:

1.Какое нежное, сладкое фруктовое лакомство входит в состав железа? (Желе-зо – желе.)

2. Какой период в развитии человечества последовал за бронзовым веком? (Железный век.)

3.Как иначе называют рельсовый путь для движения поездов? (Железная дорога.)

4.Дайте другое название минерала гематита. (Железный блеск.)

5.Как называется теснина (узкий проход между возвышенностями) на реке Дунай? (Железные ворота.)

6.Как называется высокое (до 25 метров) листопадное дерево с яйцевидной кроной, тяжёлая древесина которого тонет в воде? (Железное дерево.)

7. Какую машину наши предки называли “железным конём”? (Трактор.)

8.Как называется современный строительный материал? (Железобетон.)

9.В 1778 году был построен мост. В 1788 году был построен водопровод. В 1818 году был построен корабль. В 1825 году была построена железная дорога. Что объединяет все эти события? (Эти события имеют прямое отношение к истории использования человеком железа. Это был первый железный мост, первый железный водопровод, первый железный корабль и первая железная дорога.)

10. Как называется болезнь железа и растений? (Ржавчина. На железе вследствие окисления, на растениях – бурое пятно в местах, где развиваются споры паразитных грибков.) Какой металл по-латыни называют «феррум»? (Железо.)

В окремих випадках, наприклад при проведенні місячника хімії в школі, можна провести письмову вікторину, вікторину, яка розкриває міжпредметні зв’язки хімії з іншими предметами шкільного компоненту.

Мета таких вікторин — поширити коло знань учнів, подивитися на навчальні предмети з іншої точки зору. Діти повинні переконатися, що «недостатньо тільки отримати знання, потрібно вміти їх використовувати» (Й. Ґете).

Пропоную завдання міжпредметної вікторини в номінації «Хімія та фізика» 1. Який елемент можна розплавити у руці? (Цезій, його температура плавлення — 28,5°С)

 2. Яким елементом, що знаходить­ся за нормальних умов у рідкому стані, можна заморозити воду? (Меркурієм, його температу­ра плавлення — —38,9 °С. Якщо ртуть охолодити до температури —ЗО °С, то нею можна заморозити воду)

 3. Які елементи були вперше від­криті з допомогою спектрально­го аналізу і ким? (Цезій та Рубідій відкрили Р. Бунзен та Г. Кірхгоф; Талій — В. Крукс; Гелій — Ж. Жансен; Неон, Аргон, Криптон, Ксе­нон — В. Рамзаії)

 4. Прізвище якого видатного фізи­ка та хіміка збігається з чотирма однойменними назвами, різни­ми за змістом? (Учений — Нільс Бор. Однойменні назви:

 1. Назвіть два елементи, які дуже легко розлучаються зі своїми електронами «на прохання» світлових променів. Як називається це явище і хто його досконало вивчив? (Рубідій та Цезій, явище називається фотоефектом і воно вивчене О. Г. Столетовим)

Велику цікавість мають фото – вікторини . Мета таких вікторин виховувати інтерес до історії хімії, до життя вчених-хіміків.

Учням надані портрети відомих вчених і послідовно три підказки , що

стосуються цікавих фактів із життя або діяльності вчених. Потрібно учням відгадати прізвище вченого за портретом або за підказками. Чим менше підказок використає капітан , тим більше балів він отримує за це завдання .

Підказка . 1. Його перша наукова праця мала назву «Метеорологічні спостереження та етюди».

 2. Він першим почав визначати атомні маси елементів.

 3. Він першим описав хворобу , що набула його ім’я. (Дальтон)

2.4. Науково - практичні конференції учнів з хімії

Основний елемент конференції - доповіді та повідомлення учнів. Вони можуть супроводжуватися демонстративними експериментами. На відміну від вечорів конференції проводять у строго академічній обстановці. Доповіді складають таким чином, щоб вони могли стимулювати дискусію. Завдання вчителя - допомогти доповідачам підібрати матеріал і знайти таку форму його викладу, яка максимально активізує сприйняття доповіді усіма присутніми. Науково - практичні конференції учнів важлива складова частина в системі позаурочної роботи. Зміст своїх повідомлень на конференції учні черпають значною мірою з науково - популярної літератури. Конференції можуть бути присвячені або окремим темам шкільного курсу хімії або питанням , що виходять за межі шкільної програми, але представляють досить широкий інтерес. Темою конференції може бути історія хімічного відкриття та його подальший розвиток, промислове отримання хімічної речовини і її використання в народному господарстві, життя і діяльність вченого.2.5. Хімічні турніри.

Основна мета хімічного турніру – залучати учнів до активного закріплення та узагальнення знань , прививати практичні навички хімічного експерименту. Так, як зміст турніру будується на знаннях , уміннях та навичках конкретних тем програми курсу хімії, то його можна використовувати при закріпленні навчального матеріалу , також при контролі знань.

Хімічний турнір краще будувати по окремим розділам програми.

 В колективному змаганні формується і особистість учня : вони вчаться враховувати інтереси товаришів , стримувати свої бажання , переживати за свій колектив.

Учасниками турніру можуть бути учні паралельних класів . Від кожного класу формується команда в складі 5-6 чоловік. Звичайно змагаються 2-3 команди.

Турнір складається із декількох конкурсів. В кожному з них бере участь 1-2 учня з команди. Учень , який брав участь в одному конкурсі не може брати участь в другому конкурсі.

За кожний конкурс або завдання команда отримує бали. При їх нарахуванні враховують організованість і активність вболівальників.

Створюється журі для підрахунку і оголошення результатів. Турнір, як і будь-яка інша форма організації пізнавальної діяльності , повинен вирішувати певні навчально- виховні завдання .

Найважливішою методичною вимогою до побудови турніру є розташування матеріалу в такій послідовності , щоб теоретичні знання чергувалися з практичними , цікаві з серйозними .

При визначенні змісту потрібно враховувати інтереси учнів , їх підготовленість і особливості віку . Для школярів 8-9 класів обсяг матеріалу має бути невеликим. Потрібно відбирати невеликі , конкретні за змістом і цікаві за формою питання . Для цієї категорії учнів цікавий хімічний експеримент і особливо його зовнішній ефект.

Для старших класів змінюється характер запитань і форма завдань . Враховується більш розвинені форми абстрактного мислення. Збільшується число вправ творчого характеру . Елементи гри відходять на друге місце.

Основні етапи організації :

1 . Підготовка вчителя: визначити мету роботи , тему і час проведення , переглянути літературу , відібрати матеріал , скласти схему проведення турніру.

2 . Підготовка учнів: скласти сценарій турніру (завдання , кросворди , вікторини, завдання , досліди , практичні завдання ), встановити час на обдумування і кількість очок за завдання , оголосити учасникам умови турніру , його напрями і завдання , вибрати раду, яка розподілить обов'язки , утворить команди , ведучих, журі , буде відповідати за порядок на вечорі і його оформлення .

3 . Проведення вечора.

4 . Заключна частина : підведення підсумків, нагородження переможців.

Ведучими можуть бути старшокласники. До них пред'являються відповідні вимоги : учні старших класів , гнучкі за своїм розумом , ініціативні та кмітливі в будь-якій ситуації , з хорошими організаційними та артистичними даними.

Увага приділяється підготовці та проведенню демонстраційного експерименту .


Турнір « Кращий хімік »

Мета: розвивати у школярів зацікавленість до вивчення хімії , вміння застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях.

Протягом тижня йде підготовка до проведення турніру : у кабінеті вивішується інформація про походження назв елементів , цікаві повідомлення про різні речовини, питання для обговорення .

Правила турніру :

1.Турнір включає 6 раундів , тривалість яких з часом зменшується.

2.Під час кожного раунду учасник , який відповів на меншу кількість питань, вибуває з гри.

3.В фіналі беруть участь 2 учні , які набрали більшу кількість балів.

4.Звання «Кращий хімік » отримує переможець різних конкурсів.

Для жеребкування команд можна запропонувати завдання з певних тем «Нобелівські лауреати» , «Хімічні рекорди», «Хімічні помилки та омани».

Нобелівські лауреати.


 1. Найтитулованіша сім’я хіміків. ( Кюрі) .

 2. Його відкриття дозволило замінити «пудинг із родзинками» на планетарну модель. (Резерфорд)

 3. Використовуючи його дослідження , Німеччина мала можливість одержати велику кількість вибухівки завдяки удосконаленню промислового синтезу аміаку .( Отто Габер).

Хімічні помилки та омани.


 1. Більшість людей вважає , що ця речовина належить до класу спиртів . але насправді є продуктом тримеризації альдегіду. ( сухий спирт).

 2. Більшість домогосподарок вважає , що додавання цієї речовини у воду сприяє її кипінню .( кухонна сіль).

 3. Його вважали єдинним елементом , що має від’ємну масу ( флогістон)

Завдання першого раунду.

Додайте до назви...

• ... міста Рубай США три літери на кінці слова ви отримаєте назву хімічного елемента, який є у фотоелементах, лампах денного світла. (Рубідій.)

• ... міста Сірці у Греції три літери на кінці слова ви отримаєте назву хімічного елемента, який алхіміки вважали пов'язаним з Місяцем. (Серібло.)

• ... річки Фрай, яка протікає у Південно-Східній Азії, три літери на середині слова ви отримаєте назву хімічного елемента, який виділений французькою дослідницею М.Порей й названо в честь її батьківщини .(Франций.)

•... річки Цін, яка протікає у Палестині, тільки один букву наприкінці слова ви дізнаєтеся назву хімічного елемента, що входить у склад латуні. (Цинк.)

• ... міста Бай в Східному Казахстані дві літери всередині слова ви отримаєте назву хімічного елемента, якій використовують у виробництві фарб, скла. (Барий.)

• ... міста Галі у дві літери: одну у середині слова, іншу наприкінці слова ви отримаєте хімічний елемент, назву якому дав француз, спадкоємець давніх галлів Л. де Буабодран. (Галлий.)

• ... великої річки, яка протікає у Пакистані, дві літери на кінці слова і ви отримаєте назву хімічного елемента, що входить у склад антикорозійних покриттів і його використовують у напівпровідникової техніці. Його було відкрито 1863 р. з допомогою спектроскопії цинкової обманки Ф. Райхом , І. Ріхтером, (р. Інд — индий.).

Можна запропонувати командам обґрунтувати відповіді на слудуючі питання .

Дані питання повинні учні розглянути зазагледіть , для цього задовго до проведення турніру запропонувати учням знайти відповіді на ці питання.


 1. «Архімед». З часів Архімеда знання властивостей речовин використовується для підробки коштовностей. Опишіть відомі вам способи імітації коштовних металів і каміння та запропонуйте методи їх виявлення хімічними методами.

2. «Спека» Вчені вважають, що через три млрд. років середня температура на Землі підвищиться на 70?. Які хімічні перетворення на нашій планеті почнуть домінувати при цьому? Як зміниться склад атмосфери і гідросфери Землі?

2.6. Усний журнал.

Усним журналам притаманний інформаційно-пізнавальний характер. Вони можуть бути практичними або оглядовими, тобто розкривати одне запитання або комплекс проблем. 3 їх допомогою пропагують передовий досвід, життя і діяльність знатних людей, новини і досягнення науки, техніки й культури. Журнал за структурою складається з кількох сторінок, кожна з яких є коротким усним повідомленням. Сторінки ілюструють експонатами, дослідами, поетизованим словом, народною піснею і т.п.

Основні вимоги до журналу: актуальність, різноманітність форм і методів, творчість організаторів, новизна матеріалу, емоційність, задоволення запитів учнівської аудиторії.

Роботу з підготовки й проведення усного журналу очолює редакційна колегія. До редколегії доцільно залучати найбільш ерудованих і активних учнів. У їх обов'язки входить запросити виступаючих, організувати номери художньої самодіяльності, виставку літератури за тематикою сторінок і т.д.

Ведучий — редактор або член редколегії — оголошує назву сторінки журналу, знайомить із запрошеними і виступаючими, розкриває мету виховного заходу.

Після кожної сторінки бажано подискутувати з учнями, зробити підсумок і рекомендувати літературу для поглиблення і розширення знань учнів з обговореної проблеми. У канву усного журналу бажано вплести повідомлення учнів і гостей з тієї чи іншої галузі знань, цікаві факти, поетичне слово, пісню, фрагменти фільмів і діафільмів.

Наприкінці усного журналу дають відповіді на запитання, які виникли в учнів і роблять оголошення, редколегія журналу збирає відгуки про рівень його проведення й готує спеціальний випуск стінної газети.

План усного журналу «В гостях у благородних газів». 1. Перша сторінка . Благородні гази.

 2. Друга сторінка .Історія відкриття Гелія.

 3. Третя сторінка Історія відкриття Аргона.

 4. Четверта сторнка Історія відкриття Неона.

 5. П’ята сторінка Історія відкриття Кріптона.

 6. Шоста сторінка Історія відкриття Ксенона.

 7. Сьома сторінка Історія відкриття Радона.

 8. Вікторина.

Вікторина може містити слідуючи питання :

1.Елемент я незвичайний

І поводжуся нейтрально,
Період другий завершаю

А гелія за брата маю. (Nе) неон

2. Оксигену не боюся

І йому не підкорюся?

Силу я найбільшу маю

Електрон завжди шукаю. (F) флуор

3. В 1894 році англійський хімік Уільм Рамзай відкрив новий хімічний елемент. Цей елемент не взаємодіяв ні з якими відомими в той час елементами , отримав назву «хімічний мертвець» і задав хімікам багато загадок? Про який елемент говориться?(Аргон).

Висновок
Позакласна робота з хімії являє не розривну частину навчально- виховного процесу навчання хімії , складного процесу дії на свідомість і поведінку учнів , поглибленя і розширення їх знань і навиків таких факторів як зміст самого навчального предмету хімії , всієї діяльності вчителя в складовій з різносторонньою діяльністю учнів.

Здивування і гострий інтерес учнів , радість на їх обличчях від догадки , яка виникла , можна побачити на уроках в процесі вивчення хімії. Поряд з цим широкі можливості створення атмосфери творчого піднесення , самостійної індивідуальної і колективної практичної діяльності учнів зберігають різні види позакласної роботи з хімії.

На позакласних заняттях з хімії в учнів треба формувати і розвивати різноманітні поняття , які випливають на стан їх фізичного розвитку.
Виховувати прагнення учнів до розвитку здорового способу житя. Виховувати увагу , наполегливість , навички самостійної творчої праці на заняттях.
Література.
1. Бочарова С. В. Предметная неделя химии в школе.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.

2. Э.Г. Злотников, Т.А. Веселова, Г.И. Штремплер, В.М. Байкова, Р.А. Голосеева, Е.Г. Огородник, Н.Е. Кузнецова, В.Ю. Богомолов


Внеклассная работа по химии. 8—11 кл — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004
3. Енякова Т. М. Внеклассная работа по химии. — М.: Дрофа, 2007

4. Байкова В.М. Хімія після уроків. У допомогу школі. - Петрозаводськ,

«Карелія», 1974. - 175с.

5. Гольдфельд М.Г. Позакласна робота з хімії. - М.: Просвещение, 1976.-191с.

6. Родін А.А. Масові форми позакласної роботи в школі. - М.: АПН РРФСР, 1961. - 183с.

7. Григорович О.В. Робота з обдарованими учнями : хімічний турнір. Серія Бібліотека журналу Хімія . Основа .2008

8. Леус Т.А. Тиждень хімії в школі – Х. Видавнича група Основа . 2008.

9. Бібліотека журналу «Хімія». Позакласні заходи з хімії .Упор.К.М. задорожний Х. Вид.група «Основа», 2007 .Випуск 1-3

10. Бібліотека журналу «Хімія» . Позакласні заходи з хімії . Упор.К.М. задорожний Х. Вид.група «Основа», 2005. Випуск 1.

11. О.Григорович . М. Мальченко . Турнір юних хіміків – змагання номер один в Україні. Хімія . Шкільний світ № 5 .2008База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка