Зміни та доповнення до робочої програмиСкачати 281.22 Kb.
Дата конвертації22.11.2016
Розмір281.22 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології


ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Дисципліни Клінічна імунологія та алергологія

(назва навчальної дисципліни)

спеціальність 8.12010007 Лабораторна діагностика

(шифр і назва спеціальності)

факультет Медико-фармацевтичний

(назва інституту, факультету, відділення)

2015- 2016 навчальний рік


Зміни та доповнення до робочої програми з дисципліни Клінічна імунологія та алергологія спеціальності 8.12010007 Лабораторна діагностика для студентів 5 курсу.


Розробники: Філімонова Н.І., зав. кафедрою, д.мед.н., професорГейдеріх О.Г. доцент, к.м.н., доцент

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Зміни та доповнення до робочої програми розглянуті та затверджені на засіданні кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Протокол від “____”________________20__ року № ___


Зав. кафедри _______________________ Філімонова Н.І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Зміни та доповнення до робочої програми схвалено на засіданні профільної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін

Протокол від “____”________________20__ року № ___
Голова комісії _______________________ Зупанець І.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Спеціальність:


8.12010007 Лабораторна діагностика

Обов’язкова
Рік підготовки

5-й

-

Модулів – 1

Семестр

Змістових модулів – 2

9-й

-

-

Лекції

Загальна кількість годин – 105

9 год.Семінарські

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5 самостійної роботи студента – 3,3Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістрПрактичні

36 год.Лабораторні


Самостійна робота

60 год.Вид контролю:

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 43:57

для заочної форми навчання –

  1. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

денна форма

усього


у тому числі

Л

П

С

1

2

3

4

5


Змістовий модуль 1. Загальна клінічна імунологія та алергологіяТема 1. Предмет вивчення, історія становлення та розвитку. Основні уявлення про будову і функції імунної системи. Антигени головного комплексу гістосумісності. Вікова імунологія.

3

12


Тема 2. Формування та реалізація імунної відповіді. Регуляція імунної відповіді. Цитокіни - регулятори і ефектори імунної системи. Інтерлейкіни, тумор-некротизуючий фактор, хемокіни. Методи визначення цитокінів.

31

2
Тема 3. Основи імунодіагностики. Збір імунологічного анамнезу та постановка імунологічних тестів in vivo. Основні тести лабораторної імунодіагностики. Загальні правила інтерпретації імунограми. Методи вивчення функціональної активності клітин імунної системи in vitro. Оцінка проліферативної активності лімфоцитів. Оцінка клітинної цитотоксичності.

4


2

2


Тема 4. Методи фракціонування клітин периферичної крові. Виділення лейкоцитів. Виділення мононуклеарних клітин. Виділення моноцитів. Виділення нейтрофілів. Імуномагнітна сепарація клітин. Аналітична і препаративна цитофлуориметрія.

4
2

2

Тема 5. Методи молекулярної біології

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Традиційна ПЛР (conventional PCR) і кількісна ПЛР (Quantitative real-time PCR). Конструювання праймерів для ПЛР за допомогою біоінформатичних методів.

Вестерн блот (англ. Western blot) - метод визначення специфічних білків. Саузерн-блот (англ. Southern blot) - аналітичний метод виначення ДНК. Нозерн-блот - метод дослідження експресії генів шляхом тестування молекул РНК, мРНК.

4
2

2

Тема 6. Імунодефіцитні захворювання і стани

Фізіологічні імунодефіцити. Первинні імунодефіцити, класифікація, принципи діагностики та лікування. Вторинні імунодефіцити. Комбіновані імунодефіцити.

5

1

2

2

Тема 7. Аутоімунітет та аутоімунні захворювання Імунологічна толерантність та механізми аутоімунного ушкодження тканин. Найбільш значущі аутоімунні захворювання: системний червоний вовчак, системна склеродермія, поліоміозіт, системні васкуліти, ревматоїдний артрит, аутоімунна гемолітична анемія, тиреоїдит Хашимото, міастенія Гравіс. Лікування аутоімунних захворювань.

51


2

2


1

2

3

4

5

Тема 8. Інфекційна імунологія: інтегральність імунних реакцій при інфекційних захворюваннях. Принципи імунодіагностики інфекційних захворювань. Екологічна імунологія:

вплив факторів зовнішнього середовища на імунну систему (мікробне оточення, хімічні речовини, радіація, харчування, регіональні особливості).

4
2

2

Тема 9. Алергічні реакції. Алергени. Неінфекційні алергени: пилкові, харчові, побутові, епідермальні, інсектні, лікарські, промислові. Інфекційні алергени: бактеріальні, вірусні, алергени грибів, алергени гельмінтів. Класифікація алергічних реакцій по Джеллі і Кумсу. Механізми розвитку алергічних реакцій.

51

2

2


Тема 10. Основні алергічні захворювання. Системні анафілактичні та анафілактоїдні реакції. Алергічний кон'юнктивіт. Алергічні захворювання респіраторного тракту. Алергічні захворювання шкіри. Харчова алергія. Лікарська алергія. Інсектна алергія.

5

2

3


Тема 11. Імуномодулююча терапія та принципи її проведення. Імуностимулюючі препарати. Імунодепресанти. Імуномодулятори. Принципи та стратегія імуномодулюючої терапії.

6

6


Тема 12. Вакцинологія. Поствакцинальний імунітет і механізми імунної відповіді. Імуногенність вакцин. Епідеміологія та національні програми вакцинації.

6


2

4


Тема 13. Основи трансплантаційного імунітету.

44

Тема 14. Імунологічні проблеми апоптозу.

44

Разом за змістовим модулем 1

62

5

20

37

Змістовий модуль 2. Спеціальна імунологія та алергологія


Тема 15. Нейроімуноендокринологія. Взаємозв'язки нервової, імунної та ендокринної систем.

4
1

3

Тема 16. Імунні розлади при психоневрологічних захворюваннях (розсіяний склероз, інсульти, шизофренія).

4
1

3

Тема 17. Імунологічні аспекти ендокринних захворювань. Інсулінзалежний цукровий діабет. Тиреоідіти.

4
2

2

Тема 18. Імунологічні аспекти хвороб шкіри. Псоріаз, бульозний пемфігоїд, пухирчатка.

4

1

2

1

Тема 19. Імунологічні аспекти хвороб серця. Гостра ревматична лихоманка.

4


2


2

Тема 20. Імунологічні розлади при захворюванні дихальних шляхів: основні типи імунологічних реакцій в легеневій тканині, методи діагностики та оцінки ( хронічні неспецифічні захворювання легень, туберкульоз).

2

11Тема 21. Імунологічні аспекти захворювань шлунково-кишкового тракту і печінки. Імунітет слизових оболонок. Перніціозна анемія. Глютенчутлива ентеропатія. Хвороба Крона. Виразковий коліт.

4

1

1

2


Тема 22. Імунологічні аспекти хвороб печінки. Гепатити В, С. Первинний біліарний цироз. Первинний склерозуючий холангіт

4
2

2

Тема 23. Імунологічні аспекти хвороб нирок. Механізми імунного ушкодження нирок. IgA нефропатія. Гострий постстрептококовий гломерулонефрит. Мембранопроліферативний гломерулонефрит.

4


13


Тема 24. Імунологія пухлин. Особливості імунотерапії хворих з онкопатологією.

3
2

1

Тема 25. Імунологія репродукції. Особливості системних і місцевих імунних реакцій при вагітності.

44

Разом за змістовим модулем 2

41

4

14

23

Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю


2
Усього годин

105

9

36

60
  1. Теми лекцій

з/п

Назва теми


Кількість

годин


денна


1

Предмет вивчення, історія становлення та розвитку. Структурно - функціональна організація імунної системи. Антигени головного комплексу гістосумісності. Вікова імунологія.

1


2

Формування та реалізація імунної відповіді. Регуляція імунної відповіді. Цитокіни - регулятори і ефектори імунної системи. Інтерлейкіни, тумор-некротизуючий фактор, хемокіни. Методи визначення цитокінів.

1


3

Імунодефіцитні захворювання і стани. Фізіологічні імунодефіцити. Первинні імунодефіцити, класифікація, принципи діагностики та лікування. Вторинні імунодефіцити. Комбіновані імунодефіцити.

1


4

Аутоімунітет та аутоімунні захворювання Імунологічна толерантність та механізми аутоімунного ушкодження тканин. Найбільш значущі аутоімунні захворювання: системний червоний вовчак, системна склеродермія, поліоміозіт, системні васкуліти, ревматоїдний артрит, аутоімунна гемолітична анемія, тиреоїдит Хашимото, міастенія Гравіс. Лікування аутоімунних захворювань.

1


5

Алергічні реакції. Алергени. Неінфекційні алергени: пилкові, харчові, побутові, епідермальні, інсектні, лікарські, промислові. Інфекційні алергени: бактеріальні, вірусні, алергени грибів, алергени гельмінтів. Класифікація алергічних реакцій по Джеллі і Кумсу. Механізми розвитку алергічних реакцій.

1

6

Імунологічні аспекти хвороб шкіри. Псоріаз, бульозний пемфігоїд, пухирчатка.

1

7

Імунологічні розлади при захворюванні дихальних шляхів: основні типи імунологічних реакцій в легеневій тканині, методи діагностики та оцінки (хронічні неспецифічні захворювання легень, туберкульоз).

1

8

Імунологічні аспекти захворювань шлунково-кишкового тракту і печінки. Імунітет слизових оболонок. Перніціозна анемія. Глютенчутлива ентеропатія. Хвороба Крона. Виразковий коліт.

1


9

Імунологічні аспекти хвороб нирок. Механізми імунного ушкодження нирок. IgA нефропатія. Гострий постстрептококовий гломерулонефрит. Мембранопроліферативний гломерулонефрит.

1

Разом

9
  1. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
денна

з/о
Разом


  1. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
денна

1

Структура та функції імунної системи, вікові особливості. Антигени головного комплексу гістосумісності: структура та функції. Методи фракціонування клітин периферичної крові.

2

2

Імунологічні методи виділення імунокомпетентних клітин. Імуномагнітна сепарація клітин. Цитофлуориметрія: аналітична, препаративна.

2

3

Основи імунодіагностики: імунний стан практично здорової людини, принципи виявлення імунологічно компроментованиіх осіб, основні тести імунодіагностики in vitro. Загальні правила інтерпретації імунограм. Цитокіни – регулятори і ефектори імунної системи (інтерлейкіни , хемокіни, фактор некрозу пухлин). Методи визначення цитокінів: ІФА, ELISPOT. Методи молекулярної біології (полімеразна ланцюгова реакція: традиційна і кількісна).

2


4

Методи визначення імунодефіцитних станів: первинних та вторинних. Аналіз та інтерпретація імунограм при імунодефіцитних станах (приклади). Методи оцінки ефективності імунокоригуючої терапії (аналіз та оцінка імунограм до і після лікування)..

2


5

Методи визначення аутоімунних захворюваннь . Методи визначення імунологічних розладів при імунопроліферативних захворюваннях (саркоїдоз, лімфогранулематоз). Механізми розвитку та методи визначення імунологічної толерантності Методи молекулярної біології: western-blot,southern blot, norhten blot.

2

Імунологічні методи специфічної діагностики інфекційних захворювань: інтегральність імунних реакцій при інфекційних захворюваннях, принципи імунодіагностики. Методи визначення впливу факторів зовнішнього середовища на імунну систему (мікробне оточення, хімічні речовини, радіація, харчування, регіональні особливості).

2


6

Принципи та методи алергодіагностики in vivo та in vitro Визначення рівня: імуноглобулінів Е та алерген специфічних IgE до найбільш поширених алергенів ( метод ИФА); класифікація алергенів та алергічних реакцій (по Джеллі і Кумбсу). Клінічні форми прояву алергії (анафілактичний шок, лікарська алергія). Набряк Квінке. Харчова та інсектна алергія. Алергічний конюктивіт. Феномен Артюра. Змістовний модульний контроль №1

4


7

Імунні розлади при психоневрологічних (розсіяний склероз, інсульти, шизофренія) та ендокринних (інсулінзалежний цукровий діабет, тиреоідіти) захворюваннях. Імунограма: аналіз, оцінка, інтерпретація.

2


8

Імунологічні розлади при захворюванні дихальних шляхів: основні типи імунологічних реакцій в легеневій тканині, методи діагностики та оцінки (хронічні неспецифічні захворювання легень, туберкульоз). Імунологічні аспекти хвороб серця. Гостра ревматична лихоманка.

2


9

Імунологічні розлади при захворюваннях травної системи: перніціозна анемія, глютенчутлива ентеропатія, хвороба Крона, виразковий коліт. Імунологічні аспекти хвороб печінки: гепатити В,С, первинний міліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт. Аналіз та оцінка імунограм.

4


10

Імунологічні розлади при захворюванні сечовидільної системи (хвороби нирок). Механізми імунного ушкодження нирок. Імуноглобулінзалежні нефропатії. Гломерулонефрити: гострий постстрептококковий та мембранопроліферативний. Пієлонефрит. Аналіз та оцінка імунограм.

4


11

Імунологічні розлади хворобах шкіри: псоріаз, бульозний пемфігоїд, пухирчатка.Імунологія репродукції. Змістовний модульний контроль №2

4

12

Підсумковий модульний контроль


4
Разом

36


6. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
денна

з/о

1


2

Разом

7. Самостійна робота

з/п


Назва темиКількість

годин


денна


1

Предмет вивчення, історія становлення та розвитку.

2

2

Основи імунодіагностики. Збір імунологічного анамнезу та постановка імунологічних тестів in vivo.

2

3

Аналітична і препаративна цитофлуориметрія.

2

4


Вестерн блот (англ. Western blot) - метод визначення специфічних білків. Саузерн-блот (англ. Southern blot) - аналітичний метод виначення ДНК. Нозерн-блот - метод дослідження експресії генів шляхом тестування молекул РНК, мРНК.

2


5

Комбіновані імунодефіцити.

2

6

Лікування аутоімунних захворювань.

2

7

Екологічна імунологія: вплив факторів зовнішнього середовища на імунну систему (мікробне оточення, хімічні речовини, радіація, харчування, регіональні особливості).

2


8

Класифікація алергічних реакцій по Джеллі і Кумсу.

2

9

Харчова алергія. Лікарська алергія. Інсектна алергія.

3

10

Імуномодулююча терапія та принципи її проведення. Імуностимулюючі препарати. Імунодепресанти. Імуномодулятори. Принципи та стратегія імуномодулюючої терапії.

6

11

Імуногенність вакцин. Епідеміологія та національні програми вакцинації.

4

12

Основи трансплантаційного імунітету.

4

13

Імунологічні проблеми апоптозу.

4

14

Нейроімуноендокринологія. Взаємозв'язки нервової, імунної та ендокринної систем.

3

15

Імунні розлади при психоневрологічних захворюваннях (розсіяний склероз, інсульти, шизофренія).

3

16

Інсулінзалежний цукровий діабет. Тиреоідіти.

2

17

Імунологічні аспекти хвороб шкіри. Псоріаз, бульозний пемфігоїд, пухирчатка.

1

18

Імунологічні аспекти хвороб серця. Гостра ревматична лихоманка.

2

19

Глютенчутлива ентеропатія. Хвороба Крона. Виразковий коліт.

2

20

Первинний біліарний цироз. Первинний склерозуючий холангіт

2

21

Імунологічні аспекти хвороб нирок. Механізми імунного ушкодження нирок. IgA нефропатія. Гострий постстрептококовий гломерулонефрит. Мембранопроліферативний гломерулонефрит.

3

22

Особливості імунотерапії хворих з онкопатологією.

1

23

Імунологія репродукції. Особливості системних і місцевих імунних реакцій при вагітності.

4
Разом

60


8. Індивідуальні завдання


9. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підс. конт.

Су-

ма

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т12

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

Т243

3

3

3

3

3

3

3

3

6

1,5

1,5

3

3

3

3

3

3

6

40

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка