З.І. Мамчур " " 2010 рСкачати 402.22 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації02.04.2017
Розмір402.22 Kb.
1   2

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

__________________________Деградація і охорона ґрунтів _________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки _6.040104–географія__________________________________

(шифр і назва напрямку підготовки)

для спеціальності (тей) 8.070501–географія_________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації біогеографія та географія ґрунтів___________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення _____________географічний_____________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Форма

навчання


Курс

Семестр

Загальний обсяг

(год)


Всього аудит.

(год)

у тому числі (год):


Самостійна

робота (год)Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт)

Курсові проекти

(роботи), (шт.)Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

5
54

24

186

302ВечірняЗаочнаЕкстернат


Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ___________ напряму 6.040104 географія (біогеографія та географія ґрунтів)

(шифр, назва)

Робоча програма складенаК. г. н., доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Гаськевич Володимир Георгійович

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора(ів) програми)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)___ґрунтознавства і географії ґрунтів_____

Протокол № _14_ від “_15_”__червня___2010 р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії) __ґрунтознавства і географії ґрунтів__
“_____”_________________ 2010 р. ____________________ (_Позняк С.П._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.040104 –Географія, спеціальністю 8.070501–Географія (біогеографія та географія ґрунтів)______

(шифр, назва)

Протокол № _4__ від “_29_”__червня___2010 р.
“_____”________________ 2010 р. Голова _______________ (_Хомин Я.Б._)

(підпис) (прізвище та ініціали)1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечується


Володіти і розуміти понятійно-термінологічний мінімум спецкурсу “Дегра-дація і охорона ґрунтів”.
Визначати фактори, які викликають деградацію ґрунтів, аналізувати їхні причини і прогнозувати наслідки.
Визначати типи і види деградації ґрунтів.
Оцінювати ступінь прояву деградаційних процесів.
Визначати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, пропонувати заходи охорони і збереження ґрунтів.
Застосовувати теоретичні знання спецкурсу в професійній діяльності.2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин

Тема 1

Деградація ґрунтів та її наслідки.

2

Тема 2

Фактори деградації ґрунтів. Типи і види деградації ґрунтів.

2

Тема 3

Ерозійна деградація ґрунтів

2

Тема 4

Забруднення ґрунтів агрохімікатами, важкими металами і радіонуклідами.

2

Тема 5

Деградації ґрунтів, зумовлені меліорацією.

2

Тема 6

Техногенна деградація ґрунтів.

2

Тема 7

Фізична, біохімічна, хімічна деградація ґрунтів.

2

Тема 8

Геоекоаномальні деградації ґрунтів.

2

Тема 9

Заходи охорони і збереження ґрунтів від деградації

2


2.2. Семінарські заняття

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин


2.3. Практичні заняття

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин

Практична робота № 1

Ерозійна деградація ґрунтів. Визначення втрат гумусу, зумовлених ерозією і оцінка ступенів деградованості.

2

Практична робота № 2

Визначення типів і оцінка рівнів земельно-кризових ситуа-цій на меліорованих землях. Картографічне представлення земельно-кризових ситуацій на осушених землях

2

Практична робота № 3

Оцінка рівнів деградованості ґрунтів біохімічного і хімічного типів. Агрофізична деградація ґрунтів радіологічне забруднення ґрунтів. Техногенні порушення ґрунтів і оцінка їхнього вияву.

2

Разом:
6

2.4. Самостійна робота студента:

1

Підготовка до лекційних занять (2 год.)
2

Підготовка до практичних занять (2 год.)
3

Підготовка до модулів (6 год.)
4

Підготовка до заліку (5 год.)
5

Опрацювання питань курсу: (15 год.)

5.1 Нормативно–правова база зарубіжних країн з питань охорони ґрунтів (1 год.)

5.2. Аналіз структури земельних ресурсів України (1 год.)

5.3. Географія водної і вітрової ерозії в Україні (1 год.)

5.4. Іригаційна ерозії, її причини і наслідки (1 год.)

5.5. Пасовищна ерозія і її наслідки (1 год.)

5.6. Агротехнічна ерозія ґрунтів (1 год.)

5.7. Забруднення ґрунтів побутовими відходами, сучасний стан і заходи запобігання (1 год.)

5.8. Забруднення ґрунтів промисловими відходами, причини і наслідки (1 год.)

5.9. Меліорація ґрунтів, її види і господарське значення (1 год.)

5.10. Рекультивація техногенно–порушених ґрунтів (1 год.)

5.11. Обробіток ґрунту і його вплив на властивості в контексті розвитку негативних процесів (1 год.)

5.12. Опустелювання: причини, наслідки і шляхи запобігання (1 год.)

5.13. Проблеми збереження родючості ґрунтів в Україні і світі (1 год.)

5.14. Заходи охорони ґрунтів від деградації за рубежем (1 год.)

5.15. Моніторинг ґрунтів, його види і призначення (1 год.)


6

Разом: 30 год.

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Методичне забезпечення:

 1. Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. – Харків.: Вид-во ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім.О.Н.Соколовського, 1998. – 88с.

 2. Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик.–2-ге вид., випр.–К.: Т-во Знання”, КОО, 2004.–398 с.

Базова література

 1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / За ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.

 2. Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.

 3. Гаськевич В.Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00 05 “Біогеографія та географія ґрунтів” / В.Г. Гаськевич.–Львів, 2010.–38 с.

 4. Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушенні мінеральні ґрунти Малого Полісся.–Львів.: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.–256 с.

 5. Деградация и охрана почв / Под общей ред. акад. РАН Г.В. Добровольского.–М.: Изд–во МГУ, 2002.–654 с.

 6. Добряк Д.С., Канаш О.П., Розумний І.А. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських земель. Наукова монографія. – К.: Ін-ут землеустрою УААН, 2001. – 309 с.

 7. Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. Вісн.–2003.–№ 29.–С. 1431.

 8. Зайдельман Ф.Р., Шваров А.П. Пирогенная и гидрогенная деградация торфяных почв, их агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация.–М.: Изд–во МГУ, 2002.–168 с.

 9. Земельний кодекс України.–Л.: НВФ “Українські технології”, 2001.-80 с.

 10. Земельні ресурси України. / За ред. В.В. Медведєва. – К.: Аграрна наука. – 1998. –148 с.

 11. Крупеников И.А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения..–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2008.–288 с.

 12. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.

 13. Медведєв В.В., Лактіонова Т.М., Греков Л.Д. типологія і оцінка небезпечних явищ у грунтовому покриві України // Ґрунтознавство.–2004.–Т.5.–№3-4.–С.13-23.

 14. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.

 15. Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть I. Мелиорация деградированных земель / Под ред. С.В. Андриеша.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2005.–232 с.

 16. Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть II. Повышение плодородия почв / Под ред. С.В. Андриеша.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2005.–148 с.

 17. Пшевлоцький М.І., Гаськевич В.Г. Грунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація.–Львів.: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.–180 с.

 18. Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация / Отв. ред. Д.Д. Ноур.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2001.–428 с.

Допоміжна література

 1. Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха; Под ред. В.Д. Мухи. – М.: Колос, 1994. – 528 с.

 2. Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.

 3. Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація ґрунтів Малого Полісся: географія, причини, наслідки, шляхи подолання // Наукові записки ВДПУ ім.. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.–Вінниця, 2006.–Вип. 12.–С. 9-18.

 4. Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33.–С. 62-69.

 5. Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: грунтово–екологічні і соціально–економічні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2008. Випуск 35.–С. 49-57.

 6. Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України.–Л.: Євросвіт, 2005.–420 с.

 7. Моніторинг земель кризового стану.–Львів: ЛДАУ, 1996.–40 с.

 8. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием /Под ред. Б.С. Носко, В.В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я. Чесняка.–К.: Урожай, 1988.–176 с.

 9. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. –К.: Урожай, 1992. –248 с.

 10. Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. – 252с.

 11. Толчельников Ю.С. Эрозия и дефляція почв. Способы борьби с ними. М.: Агропромиздат, 1990.–158 с.

 12. Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник.–Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002.–184 с.

 13. Шикула М.К., Антонець С.С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні.–К.: Оранта, 2000.–390 с.

 14. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б.С. Носка. – К.: Аграрна наука. – 1999. – 110 с.

 15. Статті в наукових журналах “Почвоведение”, “Агрохімія і ґрунтознавство”, “Земельний кадастр”, “Ґрунтознавство”, “Вісник аграрної науки”, вісниках і наукових записках вузів.–Бібліотека, інтернет.

Інформаційні ресурси

 1. Інтернет
 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

А

90-100

5

Відмінно

Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Критерії оцінювання знань студентів:

5–студент вільно володіє матеріалом спецкурсу “Деградація і охорона грунтів”, здійснює його аналіз, використовує понятійно-термінологічний апарат курсу; розкриває суть будь-яких питань, які розглядалися під час лекційних та практичних занять; вміє правильно виконати будь-яке завдання із практичних робіт; не лише викладає засвоєний матеріал, а має власну точку зору на дискусійні проблеми; пропонує шляхи вирішення питань охорони і збереження ґрунтів.

4–студент володіє матеріалом спецкурсу “Деградація і охорона грунтів”, однак відтворює його без аналізу; розкриває суть більшої половини питань, які розглядалися під час лекційних та практичних занять; вміє виконати завдання із практичних робіт, при цьому може допускати помилки;

3–студент частково володіє матеріалом з спецкурсу “Деградація і охорона грунтів”, самостійно дає визначення окремих понять курсу; неповно розкриває суть питань, які розглядалися під час лекційних та семінарських занять; частково виконує завдання із практичних робіт, при цьому допускає помилки.


 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів за поточну успішність становить 50 балів, за підсумковий тест–50 балів.

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

П1

П3

М1

П5

М2

5

5

20

5

15

П1, П2 … П3 – практичні роботи

М1, М2 – модульні (контрольні) роботи


Автор _____________________/__Гаськевич В.Г.__/(підпис) (прізвище та ініціали)
1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка