З.І. Мамчур " " 2010 рСкачати 402.22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.04.2017
Розмір402.22 Kb.
  1   2
Львівський національний університет імені Івана Франка___________

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)____ґрунтознавства і географії ґрунтів_______

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково–педагогічної і

виховної роботи

________________З.І. Мамчур

“______”____________2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


______________________Деградація і охорона ґрунтів________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки _6.040104–географія__________________________________

(шифр і назва напрямку підготовки)

для спеціальності (тей) 8.070501–географія_________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації біогеографія та географія ґрунтів___________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення _____________географічний_____________________

(назва інституту, факультету, відділення)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010Деградація і охорона грунтівРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за

(назва дисципліни)

напрямом підготовки 6.040104 –Географія (біогеографія та географія ґрунтів)

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади)К. г. н., доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Гаськевич Володимир Георгійович

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)___ґрунтознавства і географії ґрунтів_____

Протокол № _14__ від “_15__”_червня_2010 р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії) __ґрунтознавства і географії ґрунтів__
“_____”_________________ 2010 р. ____________________ (_Позняк С.П._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.040104 –Географія, спеціальністю 8.070501–Географія (біогеографія та географія ґрунтів)______

(шифр, назва)

Протокол № _4__ від “_29_”_червня__2010 р.
“_____”________________ 2010 р. Голова _______________ (_Хомин Я.Б._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 2010

__________, 20101. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Деградація і охорона ґрунтів)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів–1,5

Галузь знань

0401


Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)
Модулів–1

Напрям

6.040104

Географія

(шифр, назва)


Рік підготовки:

Змістових модулів–2

Спеціальність (професійне спрямування):

8.070501


Географія

(біогеографія та географія ґрунтів)
5-йКурсова робота –

Семестр

Загальна кількість годин –54

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних–4

самостійної роботи студента–5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


18 год.

–.

Практичні, семінарські

6Лабораторні

Самостійна робота

30 годІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:для денної форми навчання–0,8:1

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: вивчення деградаційних процесів в ґрунтах, їхніх причин і наслідків географії деградації ґрунтів, оцінки рівнів їхнього прояву, ознайомлення з заходами охорони і збереження ґрунтів.

Завдання курсу:

 • вивчення дефініції “деградація ґрунтів”;

 • вивчення причин, що зумовлюють деградацію ґрунтів;

 • вивчення класифікаційних рівнів деградації ґрунтів

 • ознайомлення з діагностикою і оцінкою рівнів деградації ґрунтів;

 • ознайомлення з наслідками деградації ґрунтів;

 • визначення шляхів мінімізації деградаційних процесів, заходів охорони і збереження ґрунтів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • визначення поняття “деградація ґрунтів”;

 • причини, що викликають деградацію ґрунтів;

 • економічні і екологічні наслідки прояву деградаційних процесів;

 • типи і види основних деградаційних процесів;

 • нормативно–діагностичну базу оцінки рівнів деградації ґрунтів;

 • географію прояву деградаційних процесів в Україні;

 • заходи мінімізації деградаційних процесів, охорони ґрунтів.

вміти:

 • володіти і розуміти понятійно-термінологічний мінімум спецкурсу “Дегра-дація і охорона ґрунтів”;

 • визначати фактори, які викликають деградацію ґрунтів, аналізувати їхні причини і прогнозувати наслідки;

 • визначати типи і види деградації ґрунтів;

 • оцінювати ступінь прояву деградаційних процесів;

 • визначати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, пропонувати заходи охорони і збереження ґрунтів ;

 • застосовувати теоретичні знання спецкурсу в професійній діяльності.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Деградація ґрунтів і земельно–кризові ситуації. Причини і типологія деградації ґрунтів. Ерозійна деградація ґрунтів. Деградація ґрунтів через забруднення. Меліоративна деградація ґрунтів.

Тема 1. Деградація ґрунтів та її наслідки.

Тема 2. Фактори деградації ґрунтів. Типи і види деградації ґрунтів.

Тема 3. Ерозійна деградація ґрунтів.

Тема 4. Забруднення ґрунтів агрохімікатами, важкими металами і радіонуклідами.

Тема 5. Деградації ґрунтів, зумовлені меліорацією.

Змістовий модуль 2. Техногенна деградація ґрунтів. Біохімічна і хімічна деградація. Геоекоаномальні деградації ґрунтів. Заходи охорони і збереження ґрунтів.

Тема 6. Техногенна деградація ґрунтів.

Тема 7. Фізична, біохімічна, хімічна деградація ґрунтів.

Тема 8. Геоекоаномальні деградації ґрунтів.

Тема 9. Заходи охорони і збереження ґрунтів від деградації.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових

модулів і темКількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усьо-го

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Деградація ґрунтів і земельно–кризові ситуації. Причини і типологія деградації ґрунтів. Ерозійна деградація ґрунтів. Деградація ґрунтів через забруднення. Меліоративна деградація ґрунтів.

Тема 1. Вступ. Предмет, об’єкт вивчення і завдання курсу. Деградація ґрунтів і земельно-кризові ситуації. Проблематика деградації ґрунтів в Україні і світі. Наслідки деградації ґрунтів.
2Тема 2. Фактори, що зумовлюють деградацію ґрунтів. Типи і види деградації ґрунтів.
2Тема 3. Деградація ґрунтів, пов’язана з надмірною ерозією. Водна і вітрова ерозія, причини виникнення і наслідки. Показники діагностики еродованих ґрунтів і нормативи оцінки. Методика польових досліджень еродованих ґрунтів. Заходи охорони ґрунтів.
2Тема 4. Деградаційні процеси, пов’язані з забрудненням ґрунтів. Типи кризових ситуацій. Показники діагностики і нормативні оцінки. Методика досліджень. Заходи охорони і оптимізації використання антропогенно-забруднених ґрунтів.
2Тема 5. Деградація ґрунтів, зумовлена меліорацією. Типи і види деградації на меліорованих землях. Пірогенна деградація торфовищ. Методика досліджень. Заходи охорони меліорованих ґрунтів.
2Разом: змістовий модуль 1

28

10

414Змістовий модуль 2. Техногенна деградація ґрунтів. Біохімічна і хімічна деградація. Геоекоаномальні деградації ґрунтів. Заходи охорони і збереження ґрунтів.

Тема 6. Деградаційні процеси, зумовлені, видобутком корисних копалин і будівництвом. Діагностика і оцінка стану.
2Тема 7. Деградація ґрунтів, спричинена біохімічними, хімічними і агрохімічними процесами. Проблема родючості ґрунтів і шляхи її збереження. Діагностика і оцінка стану і рівнів деградованості. Заходи охорони ґрунтів.
2Тема 8. Земельно-кризові ситуації, пов’язані з гідро- і геоаномаліями. Типи кризових ситуацій і їхня оцінка. Аридизація і опустелювання земель
2Тема 9. Законодавчо-норма-тивна база охорони і раціонального використання ґрунтів. Заходи мінімізації, охорони і збереження ґрунтів.
2Разом: змістовий. модуль 2

18

8

82Усього годин

54

18

166
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Практична робота № 1

Ерозійна деградація ґрунтів. Визначення втрат гумусу, зумовлених ерозією і оцінка ступенів деградованості.

2

Практична робота № 2

Визначення типів і оцінка рівнів земельно-кризових ситуа-цій на меліорованих землях. Картографічне представлення земельно-кризових ситуацій на осушених землях

2

Практична робота № 3

Оцінка рівнів деградованості ґрунтів біохімічного і хімічного типів. Агрофізична деградація ґрунтів радіологічне забруднення ґрунтів. Техногенні порушення ґрунтів і оцінка їхнього вияву.

2

Разом:
68. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Підготовка до лекційних занять

2

2

Підготовка до практичних занять

2

3

Підготовка до модулів

6

4

Підготовка до заліку

5

5

Опрацювання питань курсу:

 1. Нормативно–правова база зарубіжних країн з питань охорони ґрунтів.

 2. Аналіз структури земельних ресурсів України.

 3. Географія водної і вітрової ерозії в Україні.

 4. Іригаційна ерозії, її причини і наслідки.

 5. Пасовищна ерозія і її наслідки.

 6. Агротехнічна ерозія ґрунтів.

 7. Забруднення ґрунтів побутовими відходами, сучасний стан і заходи запобігання.

 8. Забруднення ґрунтів промисловими відходами, причини і наслідки.

 9. Меліорація ґрунтів, її види і господарське значення.

 10. Рекультивація техногенно–порушених ґрунтів.

 11. Обробіток ґрунту і його вплив на властивості в контексті розвитку негативних процесів.

 12. Опустелювання: причини, наслідки і шляхи запобігання.

 13. Проблеми збереження родючості ґрунтів в Україні і світі.

 14. Заходи охорони ґрунтів від деградації за рубежем.

 15. Моніторинг ґрунтів, його види і призначення.15

6

Разом

309. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів за поточну успішність становить 50 балів, за підсумковий тест – 50 балів.Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

П1

П3

М1

П5

М2

5

5

20

5

15

П1, П2 … П3 – практичні роботи

М1, М2 – модульні (контрольні) роботи


Завдання модульного контролю:

Модуль 1.

 1. Схарактеризувати предмет і завдання курсу.

 2. Становлення вчення про деградацію ґрунтів в Україні і світі.

 3. В яких документах законодавчо закріплено питання охорони ґрунтів і земель.

 4. Що таке деградація ґрунтів?

 5. Проаналізувати поняття “деградовані землі”.

 6. Проаналізувати поняття “малопродуктивні землі”.

 7. Схарактеризувати “констатаційні” визначення деградації ґрунтів.

 8. Продукційні визначення деградації ґрунтів.

 9. Схарактеризувати “власне грунтові” визначення деградації ґрунтів.

 10. Деградація ґрунтів і ґрунтового покриву.

 11. Типи деградації ґрунтів.

 12. Види деградації ґрунтів.

 13. Чинники деградації ґрунтів.

 14. Природні чинники деградації ґрунтів.

 15. Антропогенна деградація ґрунтів.

 16. Природно–антропогенні чинники деградації ґрунтів.

 17. Ерозійна деградація ґрунтів.

 18. Типи водної ерозії ґрунтів та їх коротка характеристика.

 19. Види водної ерозії ґрунтів і її вплив на властивості ґрунтів.

 20. Площинний змив, причини виникнення та розвитку.

 21. Лінійний розмив, причини виникнення та розвитку.

 22. Нормальна і антропогенна ерозія.

 23. Умови прояву водної ерозії.

 24. Характеристика кліматичних умов прояву водної ерозії.

 25. Вплив рельєфу на розвиток процесів водної ерозії.

 26. Протиерозійна стійкість ґрунтів і її складова і значення.

 27. Антропогенний фактор розвитку водної ерозії ґрунтів.

 28. Визначення ерозійних втрат ґрунту при водній ерозії.

 29. Аналіз стану розвитку процесів водної ерозії в Україні.

 30. Аналіз стану розвитку процесів водної ерозії в Львівській області.

 31. Вітрова ерозія, її причини і характеристика.

 32. Протифефляційна стійкість ґрунтів.

 33. Шкода від водної ерозії ґрунтів.

 34. Шкода від вітрової ерозії ґрунтів.

 35. Допустимі рівні водної і вітрової ерозії ґрунтів.

 36. Визначення втрат ґрунту від вітрової ерозії.

 37. Визначення швидкості ерозійної деградації ґрунтів.

 38. Аналіз стану розвитку процесів вітрової ерозії в Україні.

 39. Аналіз стану розвитку процесів дефляції в Львівській області.

 40. Техногенне порушення ґрунтів і його причини.

 41. Види техногенного порушення ґрунтів.

 42. Наслідки техногенного порушення ґрунтів.

 43. Проаналізувати географію техногенних порушень ґрунтів в Україні.

 44. Проаналізувати географію техногенних порушень ґрунтів в Львівській області.

 45. Причини антропогенного забруднення ґрунтів.

 46. Наслідки антропогенного забруднення ґрунтів.

 47. Види забруднення ґрунтів.

 48. Особливості оцінки забруднення ґрунтів.

 49. Причини і наслідки забруднення ґрунтів нітратами.

 50. Пестицидні навантаження в сучасних агроценозах.

 51. Наслідки застосування пестицидів у сільському господарстві.

 52. Джерела забруднення ґрунтів важкими металами.

 53. Наслідки забруднення ґрунтів важкими металами.

 54. Забруднення ґрунтів викидами газових і нафтових свердловин.

 55. Забруднення ґрунтів побутовими відходами.

 56. Джерела радіації та забруднення ґрунтів радіонуклідами.

 57. Природна радіоактивність ґрунтів і її походження.

 58. Меліорація ґрунтів і її види.

 59. Вплив меліорації на властивості ґрунтів.

 60. Вплив осушувальних меліорацій на властивості ґрунтів і розвиток деградаційних процесів.

 61. Вплив зрошувальних меліорацій на властивості ґрунтів і розвиток деградаційних процесів.

 62. Кризові ситуації на осушених землях і шляхи їхнього подолання.

 63. Вторинне засолення і осолонцювання ґрунтів, причини і наслідки.

 64. Пірогенна деградація торфових ґрунтів.

 65. Меліоративна деградація ґрунтів.


Модуль 2

 1. Джерела органічної речовини в ґрунті і шляхи відтворення гумусу.

 2. Дегуміфікація ґрунтів і її наслідки.

 3. Причини дегуміфікації ґрунтів.

 4. Причини прискорення темпів дегуміфікації ґрунтів в умовах інтенсифікації землеробства.

 5. Ерозійні процеси і дегуміфікація ґрунтів.

 6. Спрацювання торфовищ, причини і наслідки.

 7. Методика визначення втрат гумусу внаслідок деградації.

 8. Агрохімічне виснаження ґрунтів.

 9. Загальні фізичні властивості ґрунтів і їхнє агроекологічне значення.

 10. Причини фізичної деградації ґрунтів.

 11. Наслідки фізичної деградації ґрунтів.

 12. Деградація ґрунтів за щільністю будови, причини і наслідки.

 13. Деградація ґрунтів за величиною загальної шпаруватості.

 14. Гранулометрична деградація ґрунтів.

 15. Структура ґрунту і її агроекологічне значення.

 16. Причини знеструктурення ґрунтів.

 17. Наслідки агрофізичної деградації ґрунтів.

 18. Методи визначення та оцінки агрофізичної деградації ґрунтів.

 19. Поняття про фітосанітарний стан ґрунтів.

 20. Деградація ґрунтів, пов’язана з геоекоаномаліями.

 21. Причини розвитку геоекоаномальних деградацій ґрунтів.

 22. Наслідки прояву геоекоаномальних деградацій ґрунтів.

 23. Деградація ґрунтів і земель, пов’язана з неотектонікою.

 24. Деградація ґрунтів і земель, пов’язана із сейсмічністю.

 25. Деградація ґрунтів і земель, пов’язана з карстом.

 26. Деградація ґрунтів і земель, пов’язана із зсувами.

 27. Деградація ґрунтів і земель, пов’язана з вітровалами.

 28. Деградація ґрунтів і земель, пов’язана з сніговими лавинами.

 29. Деградація ґрунтів і земель, пов’язана з підтопленням і вторинним заболоченням.

 30. Мочари і деградація ґрунтів.

 31. Деградація ґрунтів і земель, зумовлена соляними куполами.

 32. Географія геоекоаномальних деградацій ґрунтів в Україні.

 33. Географія геоекоаномальних деградацій ґрунтів на Львівщині.

 34. Проаналізувати екологічну ситуацію в Україні в контексті геоекоаномальних деградацій.

 35. Деградаційні процеси, пов’язані з опустелюванням і аридизацією.

 36. Деградація структури ґрунтового покриву.

 37. Агротехнічні заходи захисту ґрунтів від водної ерозії.

 38. Лукомеліоративні протиерозійні заходи.

 39. Лісомеліоративні протиерозійні заходи.

 40. Гідротехнічні протиерозійні споруди.

 41. Меліорація і охорона заяружених земель.

 42. Боротьба з селевими потоками.

 43. Заходи протидії карсту і зсувів.

 44. Заходи захисту ґрунтів від вітрової ерозії.

 45. Протиерозійна організація території.

 46. Протидефляційне землевпорядкування.

 47. Захист ґрунтів від іригаційної ерозії.

 48. Шляхи усунення забруднення ґрунтів мінеральними добривами і отрутохімікатами.

 49. Заходи попередження забруднення ґрунтів важкими металами та іншими токсичними речовинами.

 50. Біологічні методи переробки побутових відходів.

 51. Природні закони землеробства та їхнє використання в профілактиці втрат родючості ґрунтів.

 52. Хімічна меліорація ґрунтів і її види.

 53. Вторинне окарбоначення ґрунтів, причини і наслідки.

 54. Підкислення і декальцинація ґрунтів.

 55. Озалізнення грунтів.

 56. Вторинне осолонцювання і засолення ґрунтів.

 57. Шляхи оптимізації використання пірогенно деградованих торфових ґрунтів.

 58. Заходи профілактики фізичної і агрофізичної деградації ґрунтів.

 59. Біологічне землеробство: загальна концепція і розвиток.

 60. Шляхи мінімізації деградаційних процесів.

 61. Консервація деградованих і малопродуктивних земель.

 62. Моніторинг ґрунтів і його призначення.

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

А

90-100

5

Відмінно

Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Критерії оцінювання знань студентів:

5–студент вільно володіє матеріалом спецкурсу “Деградація і охорона грунтів”, здійснює його аналіз, використовує понятійно-термінологічний апарат курсу; розкриває суть будь-яких питань, які розглядалися під час лекційних та практичних занять; вміє правильно виконати будь-яке завдання із практичних робіт; не лише викладає засвоєний матеріал, а має власну точку зору на дискусійні проблеми; пропонує шляхи вирішення питань охорони і збереження ґрунтів.

4 – студент володіє матеріалом спецкурсу “Деградація і охорона грунтів”, однак відтворює його без аналізу; розкриває суть більшої половини питань, які розглядалися під час лекційних та практичних занять; вміє виконати завдання із практичних робіт, при цьому може допускати помилки;

3 – студент частково володіє матеріалом з спецкурсу “Деградація і охорона грунтів”, самостійно дає визначення окремих понять курсу; неповно розкриває суть питань, які розглядалися під час лекційних та семінарських занять; частково виконує завдання із практичних робіт, при цьому допускає помилки.
10. Методичне забезпечення

 1. Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. – Харків.: Вид-во ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім.О.Н.Соколовського, 1998. – 88с.

 2. Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик.–2-ге вид., випр.–К.: Т-во Знання”, КОО, 2004.–398 с.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / За ред. В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.

 2. Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.

 3. Гаськевич В.Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00 05 “Біогеографія та географія ґрунтів” / В.Г. Гаськевич.–Львів, 2010.–38 с.

 4. Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушенні мінеральні ґрунти Малого Полісся.–Львів.: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.–256 с.

 5. Деградация и охрана почв / Под общей ред. акад. РАН Г.В. Добровольского.–М.: Изд–во МГУ, 2002.–654 с.

 6. Добряк Д.С., Канаш О.П., Розумний І.А. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських земель. Наукова монографія. – К.: Ін-ут землеустрою УААН, 2001. – 309 с.

 7. Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. Вісн.–2003.–№ 29.–С. 1431.

 8. Зайдельман Ф.Р., Шваров А.П. Пирогенная и гидрогенная деградация торфяных почв, их агроекология, песчаные культуры земледелия, рекультивация.–М.: Изд–во МГУ, 2002.–168 с.

 9. Земельний кодекс України.–Л.: НВФ “Українські технології”, 2001.-80 с.

 10. Земельні ресурси України. / За ред. В.В. Медведєва. – К.: Аграрна наука. – 1998. –148 с.

 11. Крупеников И.А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения..–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2008.–288 с.

 12. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.

 13. Медведєв В.В., Лактіонова Т.М., Греков Л.Д. Типологія і оцінка небезпечних явищ у грунтовому покриві України // Ґрунтознавство.–2004.–Т.5.–№3-4.–С.13-23.

 14. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.

 15. Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть I. Мелиорация деградированных земель / Под ред. С.В. Андриеша.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2005.–232 с.

 16. Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть II. Повышение плодородия почв / Под ред. С.В. Андриеша.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2005.–148 с.

 17. Пшевлоцький М.І., Гаськевич В.Г. Грунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація.–Львів.: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.–180 с.

 18. Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация / Отв. ред. Д.Д. Ноур.–Кишинэу: Изд–во “Pontos”, 2001.–428 с.


Допоміжна

 1. Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха; Под ред. В.Д. Мухи. – М.: Колос, 1994. – 528 с.

 2. Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.

 3. Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація ґрунтів Малого Полісся: географія, причини, наслідки, шляхи подолання // Наукові записки ВДПУ ім.. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.–Вінниця, 2006.–Вип. 12.–С. 9-18.

 4. Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33.–С. 62-69.

 5. Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: грунтово–екологічні і соціально–економічні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2008. Випуск 35.–С. 49-57.

 6. Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України.–Л.: Євросвіт, 2005.–420 с.

 7. Моніторинг земель кризового стану.–Львів: ЛДАУ, 1996.–40 с.

 8. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием /Под ред. Б.С. Носко, В.В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я. Чесняка.–К.: Урожай, 1988.–

176 с.

 1. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. –К.: Урожай, 1992. –248 с.

 2. Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. – 252с.

 3. Толчельников Ю.С. Эрозия и дефляція почв. Способы борьби с ними. М.: Агропромиздат, 1990.–158 с.

 4. Томашівський З.М., Завірюха П.Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник.–Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002.–184 с.

 5. Шикула М.К., Антонець С.С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні.–К.: Оранта, 2000.–390 с.

 6. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б.С. Носка. – К.: Аграрна наука. – 1999. – 110 с.

 7. Статті в наукових журналах “Почвоведение”, “Агрохімія і ґрунтознавство”, “Земельний кадастр”, “Ґрунтознавство”, “Вісник аграрної науки”, вісниках і наукових записках вузів.–Бібліотека, інтернет.


12. Інформаційні ресурси


 1. Інтернет.


Львівський національний університет імені Івана Франка___________

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)____ґрунтознавства і географії ґрунтів_______

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково–педагогічної і

виховної роботи

_____________________З.І Мамчур

“______”_______________2010 р.  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка