Згідно з навчальним планом вивчення фтизіатрії здійснюється в уіі-уііі семестрах 4-го року навчанняСкачати 351.98 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір351.98 Kb.


Згідно з навчальним планом вивчення фтизіатрії здійснюється в УІІ-УІІІ семестрах 4-го року навчання.

Фтизіатрія як навчальна дисципліна:

- грунтується на вивченні студентами анатомії, фізіології, гістології, мікробіології, патофізіології, патоморфології, рентгенології, фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, гігієни та екології та інтегрується з цими дисциплінами;

- передбачає при вивченні взаємозв’язок з наступними дисциплінами: внутрішня медицина, хірургія, отоларингологія, неврологія, інфекційні хвороби, епідеміологія, педіатрія, дитячі інфекції, онкологія та формування умінь застосовувати знання з фтизіатрії в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності;

- сприяє пропаганді і дотриманню здорового способу життя та профілактиці захворювань органів дихання в процесі життєдіяльності.
МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення фтизіатрії – кінцеві цілі встановлюються на основі освітньо-професійної програми підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (професійна підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульовано через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі:


 1. Діагностувати клінічні форми туберкульозу і сформулювати клінічний діагноз відповідно до класифікації.

 2. Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу.

 3. Пояснювати значення бактеріоскопічних і бактеріологічних методів дослідження мокротиння.

 4. Застосовувати основні принципи лікування хворих на туберкульоз і визначати критерії їх вилікування.

 5. Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу.

 6. Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці фтизіатрії.

 7. Діагностувати та надавати екстренну допомогу при невідкладних станах у хворих на туберкульоз.

 8. Класифікувати осередки туберкульозної інфекції та використовувати в них принципи проведення протитуберкульозних заходів.

 9. Планувати схему обстеження хворого на туберкульоз, аналізувати отримані дані та визначати режими лікування хворих з різними клінічними формами туберкульозу.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ 1. ФТИЗІАТРІЯ
Змістовий модуль 1. Загальні питання фтизіатрії

Конкретні цілі: • Визначати фактори ризику захворювання на туберкульоз.

 • Характеризувати особливості збудника туберкульозу.

 • Трактувати особливості шляхів зараження мікобактеріями туберкульозу.

 • Аналізувати основні розділи клінічної класифікації туберкульозу і формулювати клінічний діагноз відповідно до класифікації.


Тема 1. Визначення туберкульозу як наукової та практичної проблеми.

Історія розвитку фтизіатрії. Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез, туберкульозу. Імунітет при туберкульозі. Клінічна класифікація туберкульозу.
Туберкульоз як соціальна, медична та наукова проблема.

Основні етапи розвитку вчення про туберкульоз. Значення праць Гіппократа, Авіценни, Р.Лаеннека, Р.Коха, І.Пулюя, К.Рентгена. Роль вчених М.І.Пирогова, А.Кальметта і Герена, С.П.Боткіна, Ф.Г.Яновського, О.А.Киселя, З.Ваксмана, М.С.Пилипчука, О.С.Мамолата, К.Стібло.

Поширення туберкульозу в країнах із різним рівнем економічного розвитку. Основні епідеміологічні показники (інфікованість, захворюваність, хворобливість, смертність) та їх динаміка за останні 10-15 років.

Фактори ризику захворювання на туберкульоз. Патоморфоз туберкульозу.

Збудник туберкульозу, морфологічна будова, властивості. МінливістьМБТ (L-форми, фільтруючі форми; персистенція, реверсія). Хіміорезистентні МБТ (мультирезистентність – MDR, широка резистентність – XDR, надзвичайна резистентність – XXDR) та їх клінічне значення. Атипові мікобактерії. Стійкість МБТ у навколишньому середовищі.

Зараження туберкульозом, шляхи проникнення і поширення МБТ в організмі людини. Місцеві та загальні реакції організму на туберкульозну інфекцію. Природна резистентність до туберкульозу та протитуберкульозний імунітет. Гуморальний та клітинний імунітет, їх механізми.

Клінічна класифікація туберкульозу. Принципи побудови класифікації туберкульозу. Розділи класифікації, що відображають тип туберкульозного процесу, основні клінічні форми, характеристику туберкульозного процесу і його ускладнення, клінічну та диспансерну категорії обліку хворого, ефективність лікування хворих на туберкульоз, наслідки туберкульозу. Формулювання діагнозу туберкульозу згідно з класифікацією.
Змістовий модуль 2. Методика обстеження хворого на туберкульоз.

Конкретні цілі: • Визначати категорії населення з групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

 • Визначати клінічні ознаки туберкульозу.

 • Визначати роль бактеріоскопічних та бактеріологічних методів дослідження мокротиння.

 • Визначати вид стійкості МБТ за даними бактеріологічного дослідження.

 • Трактувати основні рентгенологічні синдроми у клініці туберкульозу.

 • Визначати тактику лікарів установ загальної медичної мережі щодо хворих за даними їх рентгенологічного та бактеріоскопічного дослідження мокротиння.

 • Аналізувати результати проби Манту з 2 ТО ППД-Л.

 • Пояснювати поняття „віражу” туберкулінової проби та його значення для ранньої діагностики туберкульозу.

 • Аналізувати основні показники функції зовнішнього дихання.


Тема 2. Загальні підходи до діагностики туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики туберкульозу (мікробіологічна діагностика, рентгенологічна діагностика, туберкулінодіагностика). Курація хворих.
Шляхи і методи виявлення туберкульозу. Категорії населення з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз.

Особливості клінічного обстеження хворого на туберкульоз: скарги, анамнез захворювання та життя; фізикальні методи обстеження (пальпація, перкусія, аускультація); діагностичне значення змін у гемограмі.

Мікробіологічна діагностика: методи бактеріоскопічного, бактеріологічного та біологічного виявлення МБТ, значення їх результатів для діагностики туберкульозу. Визначення чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів.

Методи рентгенологічного обстеження хворих на туберкульоз органів дихання. Рентгено-, томо- і флюорографія, рентгеноскопія, комп’ютерна томографія. Рентгенологічні синдроми: ураження кореня легень, дисемінації, інфільтрації, кулястої тіні, порожнини, зміни легеневого малюнку (фіброзу). Клінічні форми туберкульозу легень в рентгенологічному зображенні. Аналіз рентгено-, томо- і флюорограм.

Групи населення, які підлягають обов’язковому щорічному флюорографічному обстеженню.

Мета туберкулінодіагностики. Поняття про туберкулін. Проба Манту з 2 ТО ППД-Л: покази, техніка проведення, оцінка результатів. Поняття „віражу” туберкулінової проби. Диференціальна діагностика післявакцинного та інфекційного імунітету.


Змістовий модуль 3. Лікування та профілактика туберкульозу.

Конкретні цілі: • Трактувати основні принципи лікування хворих на туберкульоз.

 • Складати стандартні режими антимікобактеріальної терапії залежно від категорії лікування.

 • Діагностувати побічні дії протитуберкульозних препаратів та визначати методи їх профілактики.

 • Визначати критерії вилікування хворих на туберкульоз.

 • Визначати покази та протипокази до вакцинації та ревакцинації БЦЖ.

 • Діагностувати ускладнення вакцинації (ревакцинації) БЦЖ.

 • Визначати покази до проведення хіміопрофілактики.

 • Визначати епідеміологічну небезпечність осередків туберкульозної інфекції.

 • Застосовувати комплекс профілактичних заходів в осередках туберкульозної інфекції.Тема 3. Загальні принципи лікування хворих на туберкульоз.

Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз. Курація хворих.
Загальні принципи антимікобактеріальної терапії: комплексність, комбінованість, контрольованість, двофазність лікування, тривалість і безперервність, індивідуальний підхід, етапна послідовність, безоплатність. Протитуберкульозні препарати: класифікація, дози, методи і кратність введення в організм хворого. Побічні реакції на антимікобактеріальні препарати, їх запобігання та методи усунення. Критерії вилікування хворих на туберкульоз. Режими лікування за ДОТС, ДОТС плюс програмами. Спостереження за станом хворих на туберкульоз у процесі лікування.

Тема 4. Неспецифічна терапія хворих на туберкульоз (гігієно-дієтичний режим, патогенетичне, симптоматичне лікування). Хірургічне лікування. Санаторно-курортне лікування. Курація хворих.
Гігієно-дієтичний режим у клініці туберкульозу. Патогенетичне лікування в інтенсивній фазі (протизапальна, дезінтоксикаційна терапія, ліквідація побічної дії антимікобактеріальних препаратів) і в підтримуючій фазі (загально-зміцнювальна терапія). Імунокоригувальна терапія. Симптоматичне лікування, фізіотерапія.

Основні хірургічні методи лікування при туберкульозі органів дихання (операції на легенях, операції на плеврі). Покази, протипокази. Санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз.

Експертиза працездатності.
Тема 5. Профілактика туберкульозу.
Соціальна профілактика.

Санітарна профілактика, її завдання. Поняття про осередок туберкульозної інфекції. Категорії осередків за ступенем епідеміологічної небезпеки. Робота в осередку туберкульозної інфекції з профілактики туберкульозу. Санітарно-освітня робота.

Вакцинація БЦЖ і БЦЖ-М, ревакцинація БЦЖ. Вакцина БЦЖ і БЦЖ-М. Техніка вакцинації і ревакцинації. Покази та протипокази до вакцинації та ревакцинації. Ускладнення протитуберкульозних щеплень.

Хіміопрофілактика туберкульозу, покази, методика проведення.


Змістовий модуль 4. Первинні форми туберкульозу. Ускладнення первинних форм.

Конкретні цілі: • Описувати основні рентгенологічні синдроми при первинних формах туберкульозу.

 • Діагностувати первинні форми туберкульозу на підставі анамнестичних, клініко-рентгенологічних, лабораторних даних.

 • Формулювати клінічний діагноз первинних форм згідно з класифікацією.

 • Призначати комплексну терапію при різних формах первинного туберкульозу.

 • Діагностувати ускладнення первинних форм туберкульозу.


Тема 6. Туберкульоз невстановленої локалізації. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення первинних форм туберкульозу.
Морфологічна основа туберкульозу невстановленої локалізації. Клінічні прояви, перебіг. Диференціальна діагностика туберкульозу невстановленої локалізації з гельмінтозом, ревматизмом, хронічним тонзилітом. Лікування.

Класифікація внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Клініко-рентгенологічні форми туберкульозного бронхоаденіту: інфільтративна, туморозна, „мала”. Патогенез, патоморфологія, клініка, перебіг. Диференціальна діагностика з неспецифічними аденопатіями, лімфогранульоматозом, саркоїдозом. Ліування. Наслідки.

Патогенез і патоморфологія первинного туберкульозного комплексу. Клінічні прояви, перебіг, діагностика. Диференціальна діагностика з неспецифічною пневмонією, еозинофільним інфільтратом. Лікування. Наслідки. Залишкові зміни первинного туберкульозного комплексу та їх значення для виникнення вторинних форм туберкульозу.

Ускладення туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів та первинного туберкульозного комплексу (ателектаз, специфічне ураження бронхів, гематогенна або лімфо-гематогенна дисемінація, плеврит, утворення первинної каверни), діагностика, лікування.

Особливості перебігу первинних форм туберкульозу у дітей та підлітків.
Змістовий модуль 5. Вторинні форми туберкульозу. Ускладнення вторинних форм.

Конкретні цілі: • Описувати основні рентгенологічні синдроми при вторинних формах туберкульозу.

 • Діагностувати вторинні форми туберкульозу на підставі анамнестичних, клініко-рентгенологічних, лабораторних даних.

 • Формулювати клінічний діагноз вторинних форм згідно з класифікацією.

 • Призначати комплексну терапію при різних формах вторинного туберкульозу.

 • Діагностувати ускладнення вторинних форм туберкульозу.

 • Надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у хворих на туберкульоз.


Тема7. Дисемінований туберкульоз легень. Міліарний туберкульоз. Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонок. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Курація хворих.
Патогенез і патоморфологія дисемінованого туберкульозу легень. Клінічні варіанти перебігу (гострий, підгострий, хронічний) та їх рентгенологічні ознаки. Клініка, діагностика. Диференціальна діагностика з неспецифічною пневмонією, пневмоконіозом, карциноматозом. Лікування. Наслідки. Ускладнення дисемінованого туберкульозу (плеврит, ураження бронхів, гортані та інших органів).

Патогенез і патоморфологія міліарного туберкульозу. Клінічні варіанти. Діагностика. Диференціальна діагностика з міліарним канцироматозом, сепсисом. Лікування. Наслідки.

Патогенез і патоморфологія туберкульозного менінгіту. Клініка, особливості діагностики та перебігу. Методика обстеження хворого на туберкульозний менінгіт. Спинномозкова пункція та інтерпретація результатів дослідження цереброспінальної рідини. Диференціальна діагностика. Лікування. Наслідки. Прогноз.
Тема 8. Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Туберкульома легень. Фіброзно-кавернозний та циротичний туберкульоз легень. Патогенез, патоморфологія, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Курація хворих.

Патогенез та патоморфологія. Методи виявлення, клініка і перебіг вогнищевої та інфільтративної форм туберкульозу. Методи визначення активності туберкульозних вогнищ. Причини прогресування вогнищевого туберкульозу та формування поширених процесів. Клініко-рентгенологічні варіанти інфільтратів. Диференціальна діагностика вогнищевого туберкульозу з неспецифічною пневмонією; інфільтративного туберкульозу – з плевропневмонією, раком легень, еозинофільним інфільтратом.

Особливості перебігу казеозної пневмонії. Диференціальна діагностика казеозної пневмонії з неспецифічною пневмонією. Лікування. Наслідки.

Класифікація туберкульом легень. Особливості перебігу туберкульозу легень. Диференціальна діагностика туберкульозу легень з периферичним раком, ехінококовою кістою. Лікування. Наслідки.

Причини формування фіброзно-кавернозного туберкульозу легень. Патогенез, патоморфологія, основні клінічні синдроми, рентгенологічні ознаки фіброзно-кавернозного та циротичного туберкульозу легень. Варіанти клінічного перебігу. Диференціальна діагностика фіброзно-кавернозного туберкульозу легень з хронічним абсцесом, раком; циротичного туберкульозу легень – з посттуберкульозним цирозом. Лікування. Наслідки.

Тема 9. Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Патогенез, патомофологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення вторинних форм туберкульозу: кровохаркання, легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, хронічне легеневе серце, амілоїдоз внутрішніх органів. Курація хворих. Захист історії хвороби.
Патогенез, патоморфологія і класифікація туберкульозних плевритів. Основні клінічні синдроми плевритів. Сучасні методи діагностики. Покази до проведення плевральної пункції, методика її проведення. Диференціальна діагностика туберкульозного плевриту з плевритом при пневмонії. Лікування. Наслідки.

Патогенез, клініка, діагностика і принципи лікування кровохаркання, легеневої кровотечі, спонтанного пневмотораксу, хронічного легеневого серця і амілоїдозу. Надання екстреної допомоги при легеневій кровотечі, спонтанному пневмотораксі.

Захист історії хвороби.
Тема 10. Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. Туберкульоз

кісток і суглобів. Клініка, діагностика, лікування.
Патогенез і патоморфологія. Міцеві та загальні прояви. Клінічні форми туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів. Діагностика. Лікування.

Клініка туберкульозу кісток і суглобів. Діагностика. Лікування.


Змістовий модуль 6. Туберкульоз легень у поєднанні з іншими захворюваннями. Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз.
Конкретні цілі:

 • Аналізуати особливості перебігу та лікування туберкульозу легень, поєднаного з іншими захворюваннями.

 • Визначати завдання протитуберкульозних диспансерів.

 • Визначати категорії диспансерного обліку.


Тема 11. Туберкульоз легень, поєднаний з професійними пилевими захворюваннями. Туберкульоз у хворих на ВІЛ/СНІД. Клініка, діагностика. Особливості перебігу та лікування. Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз. Курація хворих.
Пневмоконіози. Класифікація, патоморфологія, форми, перебіг. Рентгенологічна характеристика стадій пневмоконіозу. Силікоз. Диференціальна діагностика з туберкульозом легень. Силікотуберкульоз. Клініка, лікування.

Причини розвитку туберкульозу у хворих на СНІД. Найчастіші форми, перебіг, лікування.

Завдання протитуберкульозного диспансеру, методи та організація його роботи. Категорії диспансерного обліку. Раннє, своєчасне, несвоєчасне та пізнє виявлення туберкульозу. Участь медичних працівників у виявленні туберкульозу.

СТУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 1 :Фтизіатрія.з/п

ТЕМА

Лекції

Практичні

заняття

СРС

Змістовий модуль 1. Загальні питання фтизіатрії

1.

Визначення туберкульозу як наукової та практичної проблеми. Історія розвитку фтизіатрії. Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез туберкульозу. Імунітет при туберкульозі.

Клінічна класифікація туберкульозу.2

4

8

Змістовий модуль2. Методика обстеження хворого на туберкульоз

2.

Загальні підходи до діагностики туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики туберкульозу (мікробіологічна діагностика, рентгенологічна діагностика, туберкулінодіагностика). Курація хворих.

2

4

4


Змістовий модуль3. Лікування та профілактика туберкульозом


3.

Загальні принципи лікування хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз. Курація хворих.

2

4
4.

Неспецифічна терапія хворих на туберкульоз (гігієно-дієтичний режим, патогенетичне, симптоматичне лікування). Хірургічне лікування. Санаторно-курортне лікування.4

5.

Профілактика туберкульозу. Курація хворих.

2

4

Змістовий модуль4. Первинні форми туберкульозу.

Ускладнення первинного туберкульозу

66.

Туберкульоз невстановленої локалізації. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, патоморфологія,

клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення первинних форм туберкульозу. Курація хворих.0,5


4
Змістовий модуль5. Вторинні форми туберкульозу.

Ускладнення вторинного туберкульозу

7.

Дисемінований туберкульоз легень. Міліарний туберкульоз. Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонок. Патогенез,

патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Курація хворих.0,5

4

4

8

Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Туберкульома легень. Фіброзно-кавернозний та циротичний туберкульоз легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Курація хворих.

0,5

4

8

9

Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення вторинних форм туберкульозу: кровохаркання, легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, хронічне легеневе серце, амілоїдоз внутрішніх органів. Курація хворих.

Захист історії хвороби.0,5

4
10

Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. Туберкульоз кісток і суглобів. Клініка, діагностика, лікування.4

Змістовий модуль6. Туберкульоз легень у поєднанні з іншими захворюваннями.

Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз

11.

Туберкульоз легень, поєднаний з професійними пиловими захворюваннями. Туберкульоз у хворих на ВІЛ/СНІД. Клініка, діагностика, особливості перебігу та лікування.

Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз. Курація хворих.


4

8

Підсумковий модульний контроль
4
Усього годин - 90

10

40

40

Кредитів ЕСТS – 3

Аудиторна робота - 56%, СРС – 44%.


Тематичний план лекцій

з/п

ТЕМА


Кільк. годин

1.

Визначення туберкульозу як наукової та практичної проблеми. Історія розвитку фтизіатрії. Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез туберкульозу. Імунітет при туберкульозі.

2

2.

Організація виявлення і діагностики туберкульозу.

2

3.

Загальні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз.

2

4.

Профілактика туберкульозу.

2

5.

Первинні і вторинні форми туберкульозу.

2
Разом


10Тематичний план практичних занятьз/п

ТЕМА


Кільк. годин

1.

Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез туберкульозу. Імунітет при туберкульозі. Клінічна класифікація туберкульозу.

4

2.

Загальні підходи до діагностики туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики туберкульозу (мікробіологічна діагностика, рентгенологічна діагностика, туберкулінодіагностика). Курація хворих.

4

3.

Загальні принципи лікування хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз. Курація хворих.

4

4.

Профілактика туберкульозу. Курація хворих.

4

5.


Туберкульоз невстановленої локалізації. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення первинних форм туберкульозу. Курація хворих.

4

6.

Дисемінований туберкульоз легень. Міліарний туберкульоз Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонок. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Курація хворих.

4

7.

Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Туберкульома легень. Фіброзно-кавернозний та циротичний туберкульоз легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Курація хворих.

4

8.

Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення вторинних форм туберкульозу: кровохаркання, легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, хронічне легеневе серце, амілоїдоз внутрішніх органів. Курація хворих. Захист історії хвороби

4

9.

Туберкульоз легень, поєднаний з професійними пиловими захворюваннями. Туберкульоз у хворих на ВІЛ/СНІД. Клініка. Діагностика. Особливості перебігу та лікування.

Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз. Курація хворих.4
Підсумковий модульний контроль:

4
Практичної підготовкитеоретичної підготовки


Разом


40


Тематичний план самостійної роботи


п/п

Тема самостійної роботи

Кількість

годин

1.

Збудник туберкульозу, його види і форми існування. Поняття про персистенцію та реверсію мікобактерій туберкульозу. Хіміорезистентні МБТ та іх клінічне значення.

4год.


2.

Основні епідеміологічні показники туберкульозу.

4 год.

3.

Поняття про своєчасне, несвоєчасне та пізнє виявлення туберкульозу. Декретовані контингенти населення. Групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

4 год .


4.

Неспецифічна терапія хворих на туберкульоз (гігієно-дієтичний режим , патогенетичне, симптоматичне лікування). Хірургічне лікування. Санаторно-курортне лікування.

4год.


5.

Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. Туберкульоз кісток і суглобів. Клініка, діагностика, лікування.

4 год.


6.

Диференціальна діагностика дисемінованого туберкульозу легень.

4 год.

7.

Диференціальна діагностика інфільтративного туберкульозу легень.

4 год.

8.

Диференціальна діагностика фіброзно-кавернозного туберкульозу.

4 год.

9.

Туберкульоз у поєднанні із вагітністю. Туберкульоз у хворих на цукровий діабет, виразкову хворобу шлунку.

4 год.

10.

Категорії та групи диспансерного спостереження хворих на туберкульоз.

4 год.
Разом

40 год.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


з/п

Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1
1.

Тема 1

13
Змістовий модуль 2
2.

Тема 2

13
Змістовий модуль 3
3.

Тема 3

13

4.

Тема 5

13
Змістовий модуль 4
5.

Тема 6

13
Змістовий модуль 5
6.

Тема 7

13

7.

Тема 8

13

8.

Тема 9

13
Змістовий модуль 6
9.

Тема 11

13
Індивідуальне завдання

3

Разом змістові модулі

120

Підсумковий модульний контроль, в тому числі:

80

практичної підготовки
теоретичної підготовки
Разом сума балів

200


Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою оцінок студенту присвоюються бали: “5” – 13 балів, “4” – 10 балів, “3” – 7 балів, “2” – 0 балів.

Індивідуальне завдання при успішному виконанні – 3 бали.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 (9 занять х 13 – максимальна кількість балів за одне заняття та ще 3 бали за виконання індивідуального завдання).

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 63 бали (9 занять х 7 – мінімальна кількість балів за одне заняття).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні практичних навичок та тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів з 80.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДТОГОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1. “Фтизіатрія”


 1. Змістовий модуль 1. Загальні питання фтизіатрії

 2. Значення праць Гіппократа, Авіценни, Р. Лаеннека, Р. Коха у вивчення туберкульозу.

 3. Роль М.І. Пирогова, Кальметта і Герена, С.П. Боткіна, Ф.Г. Яновського, З.Ваксмана у розвитку вчення про туберкульоз.

 4. Збудник туберкульозу, його види і форми існування (L-форми), властивості. Поняття про персистування та реверсію мікобактерій туберкульозу.

 5. Атипові мікобактерії. Класифікація. Мікобактеріози.

 6. Основні епідеміологічні показники поширеності туберкульозу та їх оцінка.

 7. Джерела туберкульозної інфекції. Виділення мікобактерій у навколишнє середовище.

 8. Патогенез туберкульозу. Шляхи зараження та поширення мікобактерій в організмі людини.

 9. Імунітет при туберкульозі.

 10. Патоморфоз туберкульозу.

 11. Клінічна класифікація туберкульозу.


Змістовий модуль 2. Методика обстеження хворого на туберкульоз

 1. Групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

 2. Основні скарги хворих на туберкульоз.

 3. Методи лабораторного виявлення мікобактерій туберкульозу. Визначення медикаментозної стійкості та її клінічне значення.

 4. Методи рентгенологічного обстеження хворих на туберкульоз органів дихання.

 5. “Обов`язкові” контингенти населення, які підлягають профілактичному обстеженню раз на рік.

 6. Туберкулінодіагностика. Застосування туберкулінових проб у виявленні інфікованості та захворювання на туберкульоз. Проба Манту з 2 ТО ППД-Л та оцінка її результатів. “Віраж” туберкулінових проб.

 7. Диференціальна діагностика післявакцинного (БЦЖ) та інфекційного імунітету у дітей і підлітків.

 8. Дослідження функції зовнішнього дихання. Основні показники спіротесту.


Змістовий модуль 3. Лікування та профілактика туберкульозу.

 1. Основні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз легень.

 2. Стандартні режими хіміотерапії.

 3. Категорії лікування хворих на туберкульоз легень.

 4. Патогенетична та неспецифічна терапія хворих на туберкульоз легень.

 5. Сучасні методи хірургічного лікування туберкульозу легень.

 6. Критерії вилікування хворих на туберкульоз.

 7. Вилікування туберкульозу. Залишкові зміни та їх значення для виникнення рецидиву туберкульозу.

 8. Соціальна профілактика туберкульозу.

 9. Санітарна профілактика туберкульозу.

 10. Осередки туберкульозної інфекції, їх класифікація. Поточна і заключна дезинфекція.

 11. Робота в осередку туберкульозної інфекції з профілактики та раннього виявлення туберкульозу в осіб, які перебувають в контакті з хворими на туберкульоз.

 12. Вакцинація БЦЖ і БЦЖ-М, ревакцинація БЦЖ. Методика і техніка проведення вакцинації. Оцінка результатів.

 13. Ускладнення вакцинації (ревакцинації) БЦЖ.

 14. Хіміопрофілактика туберкульозу.


Змістовий модуль 4. Первинні форми туберкульозу.

    1. Ускладнення первинного туберкульозу

 1. Ранній період первинної туберкульозної інфекції. Туберкульоз невстановленої локалізації. Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

 2. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 3. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 4. Ускладнення первинних форм туберкульозу.


Змістовий модуль 5. Вторинні форми туберкульозу (легеневого та позалегеневого). Ускладнення вторинного туберкульозу

 1. Дисемінований туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 2. Вогнищевий туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 3. Інфільтративний туберкульоз легень. Клініко-рентгенологічні варіанти інфільтратів. Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки.

 4. Казеозна пневмонія. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 5. Туберкульома легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 6. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Причини виникнення, патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 7. Циротичний туберкульоз легень. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 8. Ускладнення туберкульозу: кровохаркання, легенева кровотеча. Патогенез, діагностика, лікування, невідкладна допомога.

 9. Ускладнення туберкульозу: спонтанний пневмоторакс. Причини виникнення, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

 10. Ускладнення туберкульозу: хронічне легеневе серце. Патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 11. Ускладнення туберкульозу: амілоїдоз внутрішніх органів у хворих на туберкульоз легень. Причини виникнення, клініка, діагностика, лікування.

 12. Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 13. Міліарний туберкульоз. Патогенез, особливості клінічного перебігу, діагностика, лікування, наслідки.

 14. Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонок. Патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки.

 15. Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 16. Туберкульоз кісток і суглобів. Клініка, діагностика, лікування.


Змістовий модуль 6. Туберкульоз легень у поєднанні з іншими захворюваннями. Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз.

 1. Силікотуберкульоз. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, наслідки.

 2. Туберкульоз і ВІЛ/СНІД.

 3. Протитуберкульозний диспансер: структура, завдання.

 4. Категорії диспансерного обліку хворих на туберкульоз.

Перелік практичних навичок
Модуль 1. “Фтизіатрія”


 1. Визначати категорії населення з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

 2. Обстежити хворого на туберкульоз органів дихання.

 3. Оцінити пробу Манту з 2 ТО ППД-Л.

 4. Виявляти та інтерпретувати патологічні зміни на рентгенограмах, томограмах органів грудної клітки.

 5. Пояснювати значення бактеріоскопічного та бактеріологічного методів дослідження мокротиння.

 6. Діагностувати туберкульоз органів дихання на підставі даних анамнезу, клінічного, лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого.

 7. Формулювати клінічний діагноз туберкульозу органів дихання відповідно до класифікації.

 8. Призначити схему лікування хворого на туберкульоз органів дихання згідно категорії.

 9. Визначати критерії вилікування хворих на туберкульоз.

 10. Діагностувати та надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у хворих на туберкульоз.

 11. Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці фтизіатрії: написання історії хвороби.

 12. Відібрати осіб для проведення хіміопрофілактики.


ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю 1 (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми. Рекомендується застосовувати види об’єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів.
Оцінювання поточної навчальної діяльності

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:
Традиційна оцінка

Модуль 1

5”

13

4”

10

3”

7

2”

0

Контроль та оцінювання поточної навчальної діяльності студентів здійснюється за допомогою тестування (10 тестів, правильна відповідь тесту – 1 бал) та оцінки практичних навиків (1, 2 або 3 бали); відповідно максимальна сума – 13 балів за практичне заняття, що відповідає „5”.Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі з додаванням за індивідуальне завдання.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі.

Оцінювання самостійної роботи

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі.
Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (63).

Підсумковий контроль передбачає оцінку теоретичної (50 тестів, правильна відповідь тесту – 1 бал) та практичної підготовки (оцінювання практичних навичок: 30 балів – «відмінно»; 20 балів – «добре»; 10 балів – «задовільно»; 0 балів – «незадовільно»). Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.


Оцінювання дисципліни:

Оцінка з фтизіатрії виставляється лише студентам, яким зарахований модуль 1, який представляє програму дисципліни “Фтизіатрія” (студент має набрати мінімальну кількість балів - 113: 63 бали - при вивчені модуля та 50 балів – за підсумковий модульний контроль).


Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ЕСТS

та 4-ри бальною (традиційною)

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS таким чином:Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

Fx

Повторна здача

F


Обов’язковий повторний курс навчання

Ранжування з присвоєнням оцінок “A”, “B”, “C”, D”, ”E” проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни.Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:


Оцінка ЕСТS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

5”

В, С

4”

D, E

3”

FX, F

2”


Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зарахований модуль 1 з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових канікул та впродовж двох тижнів після закінчення весняного семестру. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (відвідали всі аудиторні заняття модуля 1, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю), мають пройти повторне навчання з модуля за індивідуальним навчальним планом.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література:

 1. Фтизіатрія. Навчальний посібник /за редакцією В.П. Мельника , І.Г.Ільницького. – Київ – Львів: Атлас, 2008. – 304с.

 2. Фтизіатрія. Підручник / За ред. проф. В.І. Петренка.- Вінниця: “Нова книга”, 2006. - 503с.

 3. Фтизіатрія. Підручник / За ред. акад. А.Я. Циганенка, проф. С.І. Зайцевої. - Х.: Факт, 2004.- 390с.

 4. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Підручник. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 1999. – 323 с.


Додаткова література:

 1. Фтизіатрія: навчально-методичний посібник. Збірник завдань для тестового контролю знань / За ред. В.Ф. Москаленка, В.І. Петренка. - Вінниця: Нова книга, 2005.- 296с.

 2. Туберкульоз / За ред. проф. Асмолова О.К. – Одеса, 2002. –275 с.

 3. Туберкульоз позалегеневої локалізації / Ю.І. Фещенко, І.Г. Ільницький, В.М. Мельник, О.В. Панасюк; за ред. Ю.І. Фещенка, І.Г. Ільницького. – Київ: Логос, 1998. –376 с.

 4. Хвороби респіраторної системи. Довідниковий посібник / Ю.І.Фещенко, В.М.Мельник, І.Г.Ільницький. – Київ – Львів: Атлас, 2008. – 497с.

 5. Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2000. – 223с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка