Збірник завдань з української мови, математики та природознавства за курс початкової школиСторінка1/13
Дата конвертації29.12.2016
Розмір2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Гімназія м. Ужгорода


Збірник завдань

з української мови, математики

та природознавства

за курс початкової школи

Видання четверте, змінене і доповнене


ББК 84(4Укр)


З 41
Збірник тестових завдань з української мови, математики та при­ро­д­о­знав­ства за курс початкової школи. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 178 с.

Посібник містить різнорівневі завдання з української мо­ви, математики та природознавства для учнів початкових кла­сів.

Матеріал посібника може використовуватися вчителями-прак­­тиками на уроках української мови, математики та при­ро­до­знавства (як додаткові завдання) на уроках і в позаурочний час.

Збірник містить тестові завдання підвищеного рівня скла­д­ності з української мови, математики та природознавства.

У третьому виданні до збірника також увійшли завдання творчого описового характеру.

Про­по­новані зав­дання сприятимуть розвитку інтелектуальних та пізнавальних здіб­но­стей молодших школярів.
Рецензенти:
Ребрик Н. Й. кандидат філологічних наук, старший викладач ка­федри ме­то­­дики ви­кла­дан­ня суспільно-гуманітарних ди­с­­циплін ЗІППО;

Сігетій І. П. старший викладач кафедри методики викла­дан­ня природничо-математичних дисциплін ЗІППО;

Кірик М. Ю. методист кабінету дошкільної та початкової осві­ти ЗІППО;

Видання четверте, змінене і доповнене

© Гімназія м. Ужгорода, 2013

- -Сторінка з Видавництво «Ґражда», 2013ПЕРЕДМОВА
Викликати бажання учня до творчості на уроці та в поза­уроч­ний час – головна мета підготовки збірника.

Збірник дозволить вчителю спрямовувати свої вміння на все­біч­ний розвиток особистості молодшого школяра через при­щеп­лен­ня інтересу до предмета, розвиток вміння і ба­жання само­стій­но здобувати знання та застосовувати їх на практиці.

Запропоновані завдання з українсь­кої мови дозволять пе­ре­ві­ри­ти рівень сформованості мовних умінь, загальних знань з різ­них розділів української мови.

Вправи і задачі з математики сприятимуть розвитку мате­ма­тич­ної інтуїції, стимулюватимуть допитливість молодіших шко­ля­рів, сформують уміння використовувати свої знання на прак­ти­ці.

Учні молодших класів мають природну допитливість щодо сві­ту та свого місця в ньому, і тому пропонований посібник до­по­­може їм у цьому. Цікаві розвивальні завдання з приро­до­знав­с­т­ва зроб­лять уроки з курсу «Я і Україна» більш цікавими та ефек­­тивними, сприятимуть розвитку в учнів розумових і твор­чих здібностей, підвищенню їх пізна­вальної активності.

Завдан­ня складено відповідно до Програми для загально­ос­віт­ньої школи.

Головною метою посібника є послідовна реалізація осо­бис­тіс­но-орієнтованого навчання, яке здійснюється за допомогою різ­но­рівневих вправ.

Над створенням посібника працювала група вчите­лів гімназії м. Ужгорода:

Стеців Л.І. – вчитель україн­ської мови ;

Вишневська М.М. – вчи­тель української мови;

Дутко С.І. — вчитель ук­раїнської мови ;

Чоповдя Е.П. – вчитель української мови;

Оленчин М.В. – вчитель ук­раїнської мови;

Кіндюх Т.С. – вчитель математики ;

Семенюк М.В. – вчитель ма­тематики ;

Мацо Н.П. – вчитель мате­ма­ти­ки;

Кушнір Г.П. – вчитель хімії ;

Роман С.І. – вчитель геогра­фії;

Стеців Л.Є. – вчитель біо­ло­гії;

Третинник С.Є.– вчитель біо­­логії;

Гончарова О.М. – вчитель природознавства.

Тестові завдання

з української мови


Фонетика. Будова слова. Словотвір
1. У слові яблуня є:

а. 6 звуків і 6 букв;

б. 7 звуків і 8 букв;

в. 5 звуків і 6 букв;

г. 7 звуків і 6 букв.
2. У слові щирість є:

а. 7 букв і 6 звуків; в. 6 букв і 7 звуків;

б. 7 букв і 7 звуків; г. 6 букв і 6 звуків.
3. У якому рядку у всіх словах слід замінити букву г на ґ?

а. герой, голос, гума, гава;

б. гедзь, ганок, гуля, агрус;

в. гукати, гелготати, легінь, гербарій;

г. гори, граматика, гімназія, дзига.

4. У якому рядку пишемо лише звукосполучення йо?

а. під..мний, л..тчик, пол..вий;

б. зна..мий, ра..н, павіль..н, га..к;

в. л..н, дз..б, сер..зний, кол..ровий;

г. ма..рить, ..дистий, бо..вий, с..мий.
5. У якому рядку пишемо лише звукосполучення ьо?

а. медал..н, тр..х, бул..н, с..годні;

б. т..хкає, Ковал..в, л..н, дз..б;

в. міль..н, павіл..н, сьомий, пол..вий;

г. л..тчик, Ст..па, с..годнішній, зна..мий.

6. Укажіть слова, в яких є м’які приголосні:

а. садиба, вовчище, нога, рука;

б. м’ята, тюльпан, будяк, рояль;

в. чорнило, шматок, книга, подруга;

г. термометр, смородина, щока, спека.
7. Укажіть слова, в яких пишеться буква ґ :

а. (г, ґ) арантія, (г, ґ) уля, (г, ґ) ай, (г, ґ) арбуз;

б. (г, ґ) раматика, (г, ґ) уманізм, (г, ґ) рунтовний, (г, ґ) удзик;

в. (г, ґ) валт, (г, ґ) анок, (г, ґ) речний, (г, ґ) ринджоли;

г. (г, ґ) лина, (г, ґ) лей, (г, ґ) ава, (г, ґ) уркіт.
8. Укажіть слова, в яких усі приголосні дзвінкі:

а. дуби, лебеді, морози, зозуля;

б. сніг, книга, спека, ріка;

в. корабель, хліб, буряк, дзвінок;

г. щедрівка, ліщина, щока, подвір’я.
9. Укажіть слова, в яких немає глухих приголосних:

а. дзвінок, персик, паштет, шматок;

б. гай, мороз, льодовий, джерело;

в. гладіолус, родзинки, ялинка, сонце;

г. книга, зошит, сніжок, ніжка.
10. Встанови відповідність,визначивши, які звуки чергуються у коренях слів.

1) Берег-на бере..і-бере..ок

2) Ріка- у рі..і-рі..а

3) Муха-му..і-му..ка

А. [х]-[с’]-[ш]

Б. [г]- [з’]- [ж]

В. [к]- [ц’]- [ч]

11. Встанови відповідність.

1) Ненаголошений [и] в першому складі не перевіряється наголосом.

2) Ненаголошений [е] в першому складі перевіряється наголосом.

3) Ненаголошений [и] в першому складі перевіряється наголосом.

А. Весняний, вечірній,зерновий.

Б. Крило, число, грибок.

В. Директор, дитина, диктант.
12. Встанови відповідність.

1) ..рвати,..гріти

2) ..творити,..хвалити

3) ..водний,..хмарний

4) ..губитись,..шукати

5) ..бігти,..берегти

А. с-

Б. без-

В. зі-

Г. з-

Д. роз-
13. Як називаються подані слова?

Сад, садочок, садівник, посадка.

А. Спільнокореневі;

Б. Слова, близькі за значенням;

В. Протилежні за значенням;

Г. Слова, що мають кілька значень.
14. Спільна частина споріднених слів – це...

А. префікс;

Б. корінь;

В. основа;

Г. суфікс.
15. Укажіть рядок слів, в яких буква я позначає два зву­ки:

а. ляснути, крамниця, фортеця, тисяча;

б. троянда, надвечір’я, ялинка, яблуня;

в. м’ята, мрія, завдання, узлісся;

г. коріння, узгір’я, почуття, обличчя.
16. Укажіть рядок слів, в яких буква ю позначає два звуки:

а. тюль, тюлень, в’юнець, люстерко;

б. людина, люк, Людмила, дихають;

в. в’юн, ювілей, юнак, працюють;

г. Люся, люлька, Юрій, юний.
17. Укажіть рядок слів, в якому немає м’яких при­го­лос­­н­их:

а. троянда, райдуга, поле, журба.

б. комедія, завдання, грядка, олівець;

в. тканина, стежечка, корова, лопата;

г. черешня, оселя, льон, язик;
18. Укажіть слова, в яких букв більше, ніж звуків:

а. дзвінок, родзинки, дзиґа, кукурудза;

б. ходжу, знаходжу, будяк, трава;

в. огірок, овес, оселя, віднести;

г. рік, тісто, кущик, лисиця.
19. Укажіть слова, в яких звуків стільки ж, скільки букв:

а. щебет, щедрівка, пудель, джміль;

б. будяк, м’ята, рояль, дятел;

в. щирість, світло, зав’язь, оселя;

г. ярус, яма, їжа, подвір’я.
20. Укажіть правильне твердження:

а. в українській мові 38 звуків;

б. в українській мові 34 звуки;

в. в українській мові 40 звуків;

г. в українській мові 36 звуків.
21. Які з поданих букв використовуються для по­зна­чен­ня двох звуків?


1. ї, є, у

2. щ, ї, ю

3. й, щ, ї

4. я, є, у
22. У котрому рядку всі букви я, ю, є передають два зву­ки:

а. м’якосердя, пляж, плющ, в’юн;

б. яр, Юрій, юрба, Юхим;

в. працює, шиє, синє, каменяр;

г. розв’язок, футляр, п’ять, яма.

23. У котрому рядку всі слова містять літери, що по­зна­­ча­­ють два звуки:

а. мовчання, знання, поєднання, поїздка;

б. ясен, щука, дощечка, в­‘язка;

в. недовір­я, каплиця, малювання, кожум’­яка;

г. пам’ятка, щока, тополя, дівчина.

24. У котрих словах неправильно поставлено наголос?

а. Подрýга.

б. Óжгородський.

в. Одинáдцять.

г. Кóвзанка.
25. У котрих словах неправильно поставлено наголос?

а. Читáння.

б. Зáгадка.

в. Кілóметр.

4. Подýшка.
26. У котрому рядку всі слова поділені на склади пра­виль­но?

а. Істо-рія, лій-ка, аль-бом, я-го-да;

б. Хо-джу, ґу-дзик, на-ді-я, синь-ка;

в. Гу-ска, гай-ок, ка-зка, ящі-рка;

г. Си-ній, знайо-мий, дзе-нь-ка-ти, ход-жу.

27. У котрому рядку правопис всіх слів можна пере­ві­ри­ти наголосом?

а. сестра, село, степовий, весло;

б. голубка, дерево, листи, левада;

в. весна, легенда, жердина, кажан;

г. марево, вечеря, смерека, розумниця.
28. У котрому рядку у всіх словах звуки [е], [и] вимов­ляють­ся чітко?

а. тиск, стеля, протест, вечір;

б. земля, чепурний, течія, герой;

в. сигнал, апельсин, лимон, кишеня;

г. пиріг, щебетати, стебло, печаль.

29. У котрому рядку в усіх словах наголошений остан­ній склад?

а. грядки, листки, степи, пироги;

б. сережки, каблучки, голуби, кажани;

в. сивина, гречка, оселя, притоки;

г. весни, радощі, стелажі, села.
30. Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в ря­док:

а. осока, ягода, абетка, дія;

б. їду, осел, очі, учень;

в. олень, океан, туман, арена;

г. країна, п’ятниця, ялина, Ірина.
31. Укажіть слова, в яких помилково позначений пере­нос:


а. тума-нний;

б. від-да-ти;

в. буд-жу;

г. за-цві-ли.
32. У якому рядку наявні тільки глухі приголосні зву­ки?

а. [д], [ц], [дз], [к];

б. [к], [п], [т], [х];

в. [л], [н], [с], [ц];

г. [ч], [ф], [м], [ґ].
33. У якому рядку наявні тільки дзвінкі приголосні звуки?

а. [з], [ж], [б], [г];

б. [ш], [п], [д], [в];

в. [л], [д], [дз], [с];

г. [р], [т], [п], [з].
34. У якому рядку всі приголосні губні?

а. [дж], [дз], [т], [с];

б. [б], [п], [в], [м];

в. [х], [к], [ф], [т];

г. [н], [ц], [б], [п].
35. У котрому рядку 7 звуків [а]?

а. воля, пляшка, Наталя, доля;

б. Надія, стаття, латаття, хвоя;

в. Закарпаття, земля, криниця, пташка;

г. п’ятниця, веснянка, курява, надбавка.
36. У котрому рядку 4 звуки [д]?

а. передзвін, підземний, ґудзик, родзинка;

б. ждати, джем, дзиґа, дзьоб;

в. проїзд, дзвоник, піднесення, дідусь;

г. дзеркало, бджола, джаз, радість;
37. У якому рядку усі слова мають два склади:

а. лінія, зав’язь, оазис, надія;

б. алича, околиця, мелодія, радість;

в. мрія, їжа, оселя, огірок;

г. олень, ірис, овес, язик.
38. У якому рядку в усіх словах помилково позначений пе­ре­н­о­­с:

а. рад-жу, зас-пі-вав, ві-дпуст-ка, о-селя;

б. за-пла-ка-ти, лимон-ний, ме-ло-дія, хо-джу;

в. ку-щик, рука-вич-ка, рі-чеч-ка, жи-ття;

г. бай-ка, під-сади-ти, за-ймен-ник, біль-ше.
39. У якому рядку в усіх словах помилково позначений пе­ренос:

а. ли-мон-ний, лимо-нний, роз-ріс-ся, над-зем-ний;

б. пі-діг-рі-ти, пі-ддер-жати, нес-пин-ний, пі-джи-ві-ти;

в. ра-йон, ранньо-го, узлі-сся, за-дзво-нити;

г. за-йшов, каз-ка, во-ди-ця, озе-ро.
40. У котрому рядку в усіх словах усі приголосні твер­ді:

а. дзьоб, стіл, чебрець, любисток;

б. ложка, чашка, дзеркало, число;

в. черевички, щастя, щавель, нора;

г. дзюрчати, плащ, ліжко, ювілей.
41. У котрому рядку в усіх словах наголошений остан­ній склад:

а. подруга, корисний, завжди, приятель;

б. слина, дошка, донька, старий;

в. новий, черговий, алфавіт, помилки;

г. вірші, дочка, читання, предмет.
42. У котрому рядку всі слова мають подвійний наго­лос:

а. авто, акцент, економіст, комплекс;

б. проміння, скибочка, театральний, ужгородський;

в. заголовок, розбір, мабуть, також;

г. засуха, літера, алфавіт, оглядач.
43. У котрому рядку всі приголосні звуки дзвінкі:


а. [б], [д], [дж], [з];

б. [ц], [дз], [к], [ш];

в. [м], [л], [т], [с];

г. [б], [ф], [й], [р].
44. У котрому рядку всі приголосні звуки глухі:

а. [д], [с], [ж], [х];

б. [п], [х], [т], [х];

в. [т], [дз], [л], [ш];

г. [ч], [с], [ш], [з].
45. У якому рядку є тільки трискладові слова:

а. чайок, село, робота, радість;

б. сьогодні, знайомий, веселий, берізка;

в. льотчик, дорога, тополя, завтра;

г. листя, козак, малеча, олівець.

46.Основа слова – це:

Спільна частина споріднених слів.

Частина слова, що містить лексичне значення.

Частина слова без закінчення.

Значуща змінна частина слова.
47. Префікс – це:


 1. Значуща змінна частина слова.

 2. Значуща частинаслова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів та його форм.

 3. Змінна частина слова, що стоїть після кореня.

 4. Частина слова, що містить граматичне значення.


48. Суфікс – це:

 1. Частина слова, що стоїть після кореня і служить для тво­рен­ня нових слів.

 2. Значуща змінна частина слова.

 3. Спільна частина споріднених слів.

 4. Змінна частина слова, що стоїть після кореня.


49. Закінчення – це:

 1. Частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утво­рен­ня нових слів.

 2. Спільна частина споріднених слів.

 3. Значуща змінна частина слова, що стоїть після кореня чи су­фікса і служить для зв’язку між словами.

 4. Змінна частина слова, що стоїть після кореня.


50. У котрому рядку всі слова спільнокореневі?

1. Дерево, дерев’яний, деревина.

2. Польовий, полями, поле.

3. Хмари, хмарою, хмаринка.

4. Дівчина, дівочий, дівчиною.
51. У котрому рядку всі слова спільнокореневі?

1. Ціна, цінність, ціною.

2. Хвороба, захворіти, захворювання.

3. Легкий, легкою, легкість.

4. Цікавий, цікавому, цікавість.
52. У котрому рядку всі слова спільнокореневі?

1. Свято, свята, святкуватиму.

2. Стіна, настінний, стінка.

3. Страх, страхом, пристрашити.

4. Любити, любов, любитиму.
53. У котрому рядку всі слова спільнокореневі?

1. Зів’ялий, зів’ялою, зів’ялому.

2. Щедрий, щедрість, щедрою.

3. Малюнок, маляр, змалювати.

4. Цікавий, цікавому, цікавити.
54. У котрому рядку всі слова спільнокореневі?

1. Вечір, вечірній, надвечір’я.

2. Вулиця, вулицею, вуличний.

3. Голос, голосом, голоси.

4. Вода, водою, підводний.
55. З яких значущих частин складається слово?

1. З основи і закінчення.

2. З кореня, префікса, суфікса і закінчення.

3. З префікса і суфікса.

4. З кореня і префікса.
56. З яких значущих частин складається слово відгук?

1. З кореня і нульового закінчення.

2. З префікса і основи.

3. З префікса і кореня.

4. З префікса, кореня і нульового закінчення.
57. З яких значущих частин складається слово нічень­ка?

1. З кореня, суфікса і закінчення.

2. З кореня і закінчення.

3. З основи і кореня.

4. З кореня, префікса і закінчення.
58. З яких значущих частин складається слово придорожній?

1. З кореня і закінчення.

2. З префікса, кореня, суфікса і закінчення.

3. З основи і кореня.

4. З префікса, кореня і закінчення.
59. З яких значущих частин складається слово веснян­ка?

1. З основи і кореня.

2. З кореня і закінчення.

3. З кореня, суфікса і закінчення.

4. З кореня і суфікса.
60. З яких значущих частин складається слово шкіль­ний?

1. З кореня і суфікса.

2. З основи і кореня.

3. З кореня, суфікса і закінчення.

4. З основи і суфікса.
61. Яке слово має префікс з– ?


1... нести.

2... кривдити.

3... крутити.

4... плутати.
62. Яке слово має префікс з– ?

1... формувати.

2... хибити.

3... штовхнути.

4... фантазувати.
63. Яке слово має префікс с– ?

1... хитрувати.

2... робити.

3... шити.

4... дивувати.
64. Яке слово має префікс с– ?

1... цілити.

2... трушувати.

3... берегти.

4... гуртувати.
65. Яке слово має префікс с– ?

1... сипати.

2... нищити.

3... формований.

4... бігати.
66. У котрому рядку всі слова мають нульове закін­чен­ня?

1. Місто, великий, велич.

2. Дорога, дорого, світло.

3. День, тінь, вечір.

4. Люди, вільний, чисто.
67. У котрому рядку всі слова мають нульове закінчення?


 1. Слово, словник, вікно.

 2. Птах, сіль, ряд.

 3. Ніч, лекція, кіт.

 4. Лектор, лід, читають.
 1. У котрому рядку всі слова мають нульове закінчен­ня?

 1. Батько, коса, косар.

 2. Птах, радість, користь.

 3. Набіг, місця, день.

 4. П’ятниця, січень, холодно.


69. У котрому рядку всі слова мають суфікс?

 1. Писати, хвилина, молодь.

 2. Співають, копія, старий.

 3. Ніженька, викладач, Донецьк.

 4. Заздрість, дерево, похід.


70. У котрому рядку всі слова мають суфікс?

 1. Дзвінкий, модний, добре.

 2. Табель, умова, голос.

 3. Зима, флот, зелень.

 4. Син, слово, пролісок.


71. У котрому рядку всі слова мають суфікс?

 1. Веснянка, мати, міцний.

 2. Сестра, радіо, грім.

 3. Срібло, дерево, колос.

 4. Класний, звуковий, тихенький.
 1. У котрому рядку всі слова мають префікс?

 1. Найгірший, предобрий, влітку.

 2. Замок, підсніжник, трикутник.

 3. Найкращий, промова, гірський.

 4. Густий, пролісок, лісок.


73. У котрому рядку всі слова мають префікс?

1. Прохання, стрілець, прочитати.

2. Увечері, вліво, підземний.

3. Відірвати, побажання, льотчик.

4. Сестриця, підсніжник, дітвора.
74. У котрому рядку всі слова мають префікс?

1. Списати, густий, сором’язливий.

2. Медвяний, маленький, додому.

3. Вивезти, покласти, праліс.

4. Присудити, лісоруб, вгору.
75. У котрому рядку всі слова не мають закінчення?

1. Соло, сьогодні, кіно.

2. Подорож, книгарня, ліки.

3. Вранці, ніч, лютий.

4. Мороз, море, мати.
76. Яка схема відповідає будові слова книжний?
1. ^ 


2. ┌─ 
3. 


4. ^ ^ 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка