Збірник наукових працьСторінка1/17
Дата конвертації22.02.2017
Розмір3.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Е К О Л О Г І Я

І С У С П І Л Ь С Т В ОЗбірник наукових праць


Університету екологічних знань

Одеської державної наукової

бібліотеки ім. М. Горького

В и п у с к 3


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. М. ГОРЬКОГО

Е К О Л О Г І Я

І С У С П І ЛЬ С Т ВО

Збірник наукових праць


Університету екологічних знань

Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького

В и п у с к 3

Одеса 2008


ББК 67 (4 Укр 307) 8я43+ 28.081я43

УДК 504.05+ 349.6 ( 082.1)


Е 457 Екологія і суспільство : збірник наукових праць / Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького, Університет екологічних знань ; уклад. : О.М. Бельницька, Н.П. Лошкарьова; редкол.: О.Ф. Ботушанська, О.М. Бельницька, С.Н. Степаненко, М.О.Шалімов; ред. І.С. Шелестович.– Одеса : Друкарський дім, 2008.– 260 с.: ілюстр.


Третій випуск збірника наукових праць Університету екологічних знань Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького висвітлює тематику засідань університету, на яких розглядалися доповіді керівників природоохоронних служб, відомих учених, фахівців, що працюють у галузі екології, а також містить матеріали науково-практичних конференцій «В.І.Вернадський і сьогодення: концептуальні питання розвитку вчення про біосферу”, «Реалізація Оргуської конвенції в Одеському регіоні. Основні напрями та шляхи реалізації «Стратегії і плану впровадження положень Оргуської конвенції в Україні на період до 2020 року» (в рамках тижня місцевої демократії в Україні).Укладачі :

О.М. Бельницька, Н.П. Лошкарьова


Редакційна колегія:

О.Ф Ботушанська, О.М. Бельницька, С.М. Степаненко, М.О. Шалімов
Редактор
І.С. Шелестович


ISBN @ Автори, 2008

@ О.М. Бельницька,

Н.П. Лошкарьова, укладання

@ ОДНБ ім. М. Горького, 2008


До читача

Великий природодослідник В.І. Вернадський вважав, що важливою умовою існування сфери розуму – ноосфери має бути інформаційна єдність світу. Ми маємо прагнути такої єдності в місці, де живемо, і в країні в цілому.

Людина займає центральне місце у структурі інформаційної моделі світу. Адже саме через людину здійснюється взаємодія інформаційної системи природа - суспільство. Крім того, необхідно постійно пам'ятати про двоякий характер природи людини. Людина, насамперед, – природний організм, а тому органічно входить до складу інформаційної системи “Природа”. По – друге, людина – первинний структурний елемент соціуму і тому є важливим компонентом інформаційної системи “Суспільство”.

У суспільстві, надто великому для безпосереднього контакту між його членами, засоби передавання інформації найрізноманітніші. Адже мета соціального середовища – впливати на свідомість індивіда, аби він ефективніше діяв заради досягнення поставлених завдань.

Населення регіону має знати фактичні дані про стан навколишнього середовища: повітря, води, грунту, рослинного та тваринного світу, ландшафтів, дані про забруднення, експлуатацію природних ресурсів, факти браконьєрства, а також про негативні процеси, які виникли у природі внаслідок людської діяльності. Наявність таких даних, разом із знанням про їх взаємозв'язки, закономірності зміни їх у просторі і часі, дають уявлення про те, чим ми дихаємо і що споживаємо. Це дає можливість правильно будувати свої відносини з природою і здійснювати виважену природоперетворюючу діяльність.

У червні 1998 року в м. Оргусі (Данія) відбулася Четверта конференція міністрів «Навколишнє середовище для Європи», де 35 держав, зокрема і Україна, підписали “Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля”. Зацікавлена громадськість має своєчасно і сповна отримувати інформацію про рішення, що можуть негативно впливати на навколишнє середовище і стан здоров'я населення.

На жаль, інтенсивність природокористування призвела до загострення екологічних проблем Причорномор’я, масштаби якого досягли не лише національного, але й міжнародного рівня.

Основне техногенне навантаження на довкілля як у Причорномор’ї, так і у межах Одеської області, пов’язане з сільськогосподарським природокористуванням (агротехногенне навантаження). Негативно впливають на якість навколишного природного середовища наявність виробничо-господарських об’єктів, розташованих у приморській зоні, а також транспортно-техногенне навантаження на головних транспортних магістралях і вузлах, техногенне навантаження, пов’язане з водним транспортом (від суден і портів). Надмірне навантаження на рекреаційні ресурси не тількі знижує якість та ефективність відпочинку, але й призводить до деградації самих ресурсів, втрати їхніх функціональних властивостей. Надзвичайно гострою є проблема відходів – їх утворення, зберігання, утилізація та знешкодження. Недостатні і не відповідають потенційним можливостям темпи економічного розвитку, продовольчий потенціал. Суть цього полягає у дефіциті та низькій якості продуктів харчування, високій затратності виробництва.

Донесенню вищезазначених проблем до суспільства, обранню шляхів їх

вирішення сприяє діяльність Університету екологічних знань Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького, який вже сім років успішно працює на просвітницькій ниві. Слухачі Університету мають в ньому порадника та провідника ідей гуманного і дбайливого ставлення до природи. До думок, висловлених на його засіданнях, прислухаються, їх враховують у своїй професійній діяльності державні посадовці.

Доповіді керівників та фахівців служб, учених, які виступали на засіданнях, публікуються у збірниках наукових праць Університету “Екологія і суспільство». Вашій увазі, шановний читачу, пропонується третій випуск збірника. У ньому ви знайдете різноманітну інформацію від провідних фахівців-екологів регіону і України про екологічний стан Одещини: про атмосферне повітря, водні ресурси, земельні та лісові угіддя. До збірника також увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В.І.Вернадський і сьогодення», присвяченої 145-річчю від дня народження першого президента Академії наук України академіка В.І. Вернадського, “круглого столу” “Реалізація Оргуської конвенції в Одеському регіоні. Основні напрями та шляхи реалізації “Стратегії і плану впровадження положень Оргуської конвенції в Україны на період до 2020 року””.

Нині вчена рада Університету працює над висвітленням сучасних методів біоіндикації та моніторингу Причорноморської низовини – місцерозташування Одеського регіону. Сподіваюся, що в наступному випуску наукового збірника Університету ці матеріали знайдуть належне відображення на його сторінках.


Ректор Університету екологічних знань,

доктор сільськогосподарських наук, професор М.О. Шалімов

С.А. Андронати, Б.И. Псахис

Физико-химический институт

им. А.В. Богатского НАН Украины


чистая вода для Одесского региона

Вода – это всеобщий природный ресурс, к которому любой из нас имеет законный доступ, что было закреплено во Всеобщей декларации прав человека в середине прошлого века. Однако, как и другие права человека, данное право требует постоянной борьбы за его соблюдение.

В Украине, в частности в Одесской области, права людей на получение чистой воды (в достаточном количестве) нарушаются повсеместно. Более трети населения области потребляет некачественную воду из подземных источников, где вода имеет повышенную минерализацию, что негативно сказывается на здоровьи людей. Во многих населенных пунктах области жители пользуются привозной водой в ограниченном количестве. Нарушением права человека на воду следует рассматривать и периодичность подачи воды в жилые дома. Это так называемая подача воды «по графику», что влечет за собой и ухудшение качества питьевой воды из-за попадания в водопровод различных загрязнений в период отключения подачи воды. При централизованном водоснабжении г. Одессы и ряда мест Одесской области постоянно нарушаются права людей на чистую воду из - за бесконечных аварий трубопроводных коммуникаций, из-за недостаточно надежной барьерной функции очистных сооружений водостанции. Областные и городские власти постоянно нарушают права людей, необоснованно повышая тарифы на воду. Сложилась парадоксальная ситуация: технология очистки речной воды от биологических загрязнений использует в качестве обеззараживателя хлор, который, в свою очередь, способствует образованию в воде особо опасных химических загрязнений – тригалометанов (хлорфенол, хлорбензол и др.).

Еще пятнадцать лет назад мы утверждали, что приблизить человечество к реализации своего права на чистую воду можно достаточно быстро. «Человечество стоит на пороге глобального кризиса, связанного с недостатком питьевой воды», - этот вывод содержится в докладе Международного института управления водными ресурсами (Коломбо), опубликованном в августе 2006 г. Наступление такой ситуации аналитики прогнозировали лишь к 2025 г. (Йоханнесбург), ибо, в принципе, на планете имеется достаточно воды для каждого. Однако подготовка воды, пригодной для питья, становится все более проблематичной. И в современном мире качество воды стало предметом особого внимания, так как от него зависит, в первую очередь, здоровье человека, потребителя этой воды.

В Одесской области, как и во всей Украине, нет возможности снабдить население физиологически полноценной питьевой водой, поскольку централизованно доставить ее потребителям невозможно в силу многих объективных причин. Необходимы значительные денежные вложения в приобретение оборудования для водоподготовки, в трубопроводы и в проведение строительно-монтажных работ. В нормальных экономических условиях на эти цели ушли бы десятки лет, а при нынешней экономической ситуации в Украине даже в обозримом будущем они, по-видимому, нереальны. По данным санитарно-химических исследований показателей качества водопроводной воды г. Одессы выявлено несоответствие ряда проб питьевой воды нормативным показателям: запах и привкус достигают 3 баллов, мутность и цвет­ность воды превышают нормативные показатели в 1,5 раза. В пробах водопроводной воды выявлено значительное содержание фенолов, галогензамещенных соеди­нений (в отдельных случаях - до 3 ПДК) и нефтепродуктов; отмечено наличие высокой концентрации гексахлорциклогексанов (2,5 ПДК), ДДТ и его метаболитов; в ряде проб воды обнаружен симазин - представитель класса стойких гер­бицидов (симтреазинов), использующихся в поливном земледелии. С наличием вредных примесей в питьевой водопроводной воде г.Одессы, по-видимому, во многом связана неблагополучная медико-демографическая ситуация в городе, для населения которого характерны онкологические и гематологические заболевания, рас­стройства эндокринной системы, сердечно-сосудистые и желудочные болезни (дизентерия, гепатит).

Серьезные трудности в обеспечении питьевой водой имеются также во многих рай­онах Одесской области (г. Измаил, г. Килия, г. Татарбунары и многие другие). Например, город Татарбунары расположен на юге области, в Бессарабской степи. Особенности географического положения, местного рельефа и климата способствовали тому, что эта местность в течение столетий испытывала острую нехватку пресной воды. Единственным источником питьевой воды в регионе являются артезианские скважины и колодцы, однако вода из них по содержанию минеральных солей превышает существующие предельные нормативные значения, в ней недопустимо высок уровень нитратов. Здесь нет природных водотоков, транспортировка воды обычно осуществляется не по трубам, а в цистернах. Актуальной является и проблема засоления природных вод. Низкое качество питьевой воды и другие неблагоприятные экологические осо­бенности края привели к серьезным санитарно-гигиеническим и медико-демографическим последствиям: в регионе особенно распространены болезни де­тей, беременных женщин (нарушения обмена веществ, нефрит, полиартрит, сколиоз, осложнения беременности и т.п.), онкологические и сердечно-­сосудистые заболевания.

К относительно новым (для стран СНГ) технологиям оптимизации водообеспечения населения относится применение устройств (систем) для дополнительной очистки водопроводной воды. Безоговорочно признавая все плюсы централизованного водоснабжения, городское население многих индустриально развитых стран сегодня почти единодушно во мнении, что вода из-под крана для питья и приготовления пищи малопригодна. Население все шире применяет фильтры питьевой воды или приобретает бутилированную воду.

Многолетние споры о путях решения одной из самых болезненных проблем Одессы – речь идет об обеспечении населения доброкачественной питьевой водой - привели к положитель­ному итогу. Десятки тысяч горожан уже потребляют экологически чистую воду, а в ближайшее время их станет еще больше. Таковы результаты внедрения в жизнь исследований, проводимых более 20 лет в Научно-техническом инженерном центре проблем водоочистки и водосбережения (НТИЦ «Водообработка») Физико-химического института им. А.В. Богатского Национальной академии наук Украины. Специалисты НТИЦ и группа ученых и сотрудников ряда одесских организаций, входящих в Ассоциацию производителей водоочистной техники и очищенной воды, при участии работников областной санэпидстанции, разработали и приняли на перспективу стратегию, основанную на широком использовании локальных систем кондиционирования водопроводной воды для приготовления питьевой воды в местах ее непосредственного потребления. Внедрение такого подхода, как показало время, весьма актуально, т.к. на порядок снижаются требуемые инвестиции и сроки их освоения, при этом быстро, эффективно и надёжно во всех отношениях решается проблема обеспечения населения высококачественной питьевой водой.

Суть данной стратегии состоит в следующем:

• воду, подаваемую населению на хозяйственно-питьевые нужды, следует разделить на воду для питья и приготовления пищи (ее расход составляет от 3 до 7 литров на человека в сутки) и воду для бытовых нужд (60 и более литров на человека в сутки, в зависимости от степени благоустройства жилья);

• воду, подаваемую для бытовых нужд, необходимо обеззараживать и подвергать очистке от загрязнений, чтобы избежать обрастания трубопроводов;

• воду, подаваемую населению для питья и приготовления пищи, следует доводить до кондиций, соответствующих воде высокого уровня качества (требованиям СанПиН №383-96);

• приготовление питьевой воды необходимо проводить в местах, максимально приближенных к ее потреблению. Для этого многоэтажные дома оборудуют локальными системами кондиционирования питьевой воды, на кухне появляется третий кран (холодная, горячая и питьевая) с отдельным счетчиком. Микрорайоны с одноэтажной и малоэтажной застройкой оборудуют локальными системами, которые обеспечивают приготовление питьевой воды и розлив ее в тару населения (по этой же схеме могут быть обеспечены питьевой водой сельские населенные пункты);

• одновременно локальными системами необходимо оснащать лечебно-профилактические, детские дошкольные и школьные учебные заведения, предприятия общепита, гостиницы, а также здания, в которых размещаются учреждения и фирмы, промпредприятия и т.д. В материалах практически всех международных конгрессов « ЭКВАТЭК» (1994-2008), как и в периодической печати, имеются публикации, в которых освещен и проанализирован приобретенный исследователями опыт разработки и применения устройств доочистки воды в бытовых условиях.

Специалисты НТИЦ "Водообработка" за последние годы разработали, все­сторонне исследовали и внедрили ряд оригинальных конструкций уста­новок, своеобразных мини-заводов по доочистке питьевой воды. Вначале ориентировались на таких возможных потребителей, как промышленные предприятия, больницы, гостиницы, детские сады и школы. В частности, первая установка произ­водительностью 100 м3/сутки была сооружена в 1990 г. на Одесском суперфосфатном заводе. За­тем, спустя два года, в ПО "Краян" сооружена модернизированная установка (в составе которой применен обратноосмотический узел) про­изводительностью 200 м3/сутки, а спустя еще год – такая же установка на Одесском припортовом заводе (100 м3/сутки). Опыт их эксплуатации подтвердил правильность принятых технологических и конструкторских решений, надежность созданной техники, причем качество доочищенной в таких установках воды соответствует самым высоким международным требованиям и нормам. Одновременно выявилась и существенная проблема: как доставить чистую воду большому числу удаленных потребителей? Развоз ее автомобильным транспортом в цистернах на большие расстоя­ния весьма дорог. Кроме того, сложно организовать регулярность доставки воды.

В конструкцию установки были внесены необходимые коррективы и летом 1994 г. в Одессе был сооружен первый мини-завод производительностью 20 м3/сутки. Успешное функционирование этого предприятия убедило руководителей го­рода и области в том, что найден путь решения проблемы, очень важной для Одессы и для всего юж­ного региона. В настоящее время в различных районах города работают мини-заводы и пункты реализации питьевой доочищенной воды, в которых доочистка водопроводной воды производится в та­кой последовательности: очистка в песчаном фильтре - обработка озоном в массообменной колонне - сорбция на активном угле - вторичное озонирование в ем­кости чистой воды (иногда дополнительно применяется и ультрафиолето­вое облучение); для корректировки солевого состава и удаления тяжелых метал­лов из воды в ряде случаев применяется мембранный узел (обратноосмотический).

Система с установками приготовления питьевой воды (УОФВ, УПВ) включает в себя оборудование для (1) доочистки водопроводной пресной воды либо (2) для обработки вод повышенной минерализации. Для обоих направлений применяются установки с типоразмерами производительностью 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200 м3/сут. Установки производительностью 2 м3/сут могут обеспечить питьевой водой один подъезд 16-17-этажного дома, установки производительностью 10 м3/сут пригодны для обеспечения 2-3 многоэтажных жилых домов. Модули производительностью 20 м3/сут целесообразно использовать для строительства пунктов по приготовлению и реализации питьевой воды в одноэтажных и малоэтажных микрорайонах городов и сельских населенных пунктах.

Системы-установки приготовления питьевой воды - в комплексе с узлом обеззараживания, накопительной емкостью и насосным агрегатом - размещаются в подвале жилого многоэтажного дома. Стоимость такой системы, из расчета на 1 м2 площади здания, составляет в среднем $2-5. Трубопроводы локальной системы прокладываются в шахтах жилого дома рядом с трубами холодной и горячей воды. На вводах питьевой воды в каждую квартиру (на кухне) устанавливается счетчик расхода воды и кран (третий). Специалистами НТИЦ «Водообработка» ФХИ НАН Украины такая работа проводится не только в Одессе, но и в микрорайонах, школьных и лечебных учреждениях Кировограда, Херсона, Никополя и других городов. Созданы и эксплуатируются павильоны полной заводской готовности контейнерного типа и доочищенная вода отпускается в тару населения. Доочищенная вода ранее доставлялась в пункты раздачи автоцистернами, но этот способ не нашел дальнейшего развития из-за невозможности обеспечения должной гигиенической безопасности воды и высокой стоимости перевозок.

С 2001 г. аналогичное решение данной проблемы начато в ряде городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), а в Ростове-на-Дону не принимают в эксплуатацию новые жилые дома, не имеющие локальных систем снабжения жителей питьевой водой. Экономический эффект от внедрения в городах локальных систем водоочистки более чем на порядок выше по сравнению с бутилированием питьевой воды, а удобство пользования и качество воды несравнимо выше.

Наш практически 20-летний опыт работы по оптимизации водоснабжения населения Одессы и области свидетельствует, что применение локальных систем кондиционирования питьевой воды (на базе существующей централизованной системы) может достаточно быстро решить проблему обеспечения населения города, региона качественной питьевой водой. Создание и эксплуатация систем поставки населению питьевой доочищенной воды проводятся силами специализированных структур, которые имеют соответствующую производственную базу, химическую и бактериологическую лаборатории, технику, транспорт, абонентскую службу и кадры высококвалифицированных и опытных специалистов.
Б.В. Буркинский ,Н.И. Хумарова

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ ПРИДУНАВЬЯ
Экологическая безопасность (ЭБ) является неотъемлемой частью национальной безопасности, и ее обеспечение тесно связано с приемлемой защищенностью государства и его способностью противостоять действиям как внутренних, так и внешних деструктивных факторов [1].

Понятие экологической безопасности трансформируется и пополняется новым содержанием в эволюционном процессе развития экономики, формирования нового экономико-экологического мышления и перехода на принципы устойчивого развития. Значительный вклад в развитие понятийно-категориального наполнения ЭБ внесли такие известные ученые, как Н.Ф.Реймерс, М.Я.Лемешев, дополняют и развивают отечественные ученые Б.М. Данилишин, З.В.Герасимчук, Е.Н. Громова, Н.Г. Ковалева, В.Г. Ковалев, В.С. Кравцив, В.Н. Степанов, Ю.Ю.Туныця, С.К. Харичков и другие [2,3,4,5].

Под ЭБ понимаем, во-первых, – состояние защищенности жизненно важных потребностей государства (личности, общества в целом) в природных ресурсах и здоровой природной среде обитания от внутренних и внешних угроз; во-вторых – систему законодательно закрепленных политических, правовых, экономических и экологических гарантий, которые с помощью определенных условий и мероприятий обеспечивают создание и соблюдение приемлемого уровня (с социально-экономических позиций) защиты от действий дестабилизирующих факторов развития [5, с.5].

Данная статья освещает вопросы ЭБ в контексте выявления проблем и предложения путей ее обеспечения при функционировании экологически опасного объекта – транспортно-энергетического комплекса (ТЭК). Рассматривается транспортно-энергетический комплекс, расположенный на украинско-молдавской границе в районе Придунавья.

Одним из деструктивных факторов, влияющих на обеспечение ЭБ нашего государства, оказалось строительство и функционирование на территории Республики Молдовы около пгт Джурджулешты, т.е. в непосредственной близости от границ Украины, транспортно-энергетического комплекса. В многоуровневой иерархической структуре обеспечения ЭБ именно безопасность объекта (предприятия) выходит на первое место. Именно предприятие в рыночной экономике становится центром сосредоточения основных проблем, в том числе в экологической сфере. Особенности обеспечения ЭБ при функционировании ТЭК в районе пгт Джурджулешты усугубляются условиями приграничной территории и, как следствие, сложными межгосударственными политическими, экономическими и экологическими отношениями. Сегодня это уже введенный в строй нефтяной терминал, а в перспективе - строительство нефтеперерабатывающего завода, пассажирского и сухогрузного терминалов.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, вернемся к ее истокам. В 1995 году правительство Молдовы приняло решение о постройке нефтетерминала с годовой пропускной способностью 2,1 млн т нефтепродуктов в устье р. Прут с выходом на украинский участок р. Дунай. Кишинев в 1997 году получил под строительство нефтетерминала в Джурджулештах кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). В 1998 году ЕБРР приостановил финансирование проекта как экономически нецелесообразного. Стало ясно: Молдова не сможет загрузить терминал даже до начальной проектной мощности в 1 млн тонн нефтепродуктов в год. С остановкой строительства проблема отошла в тень, и в этой тени Молдова, в том же 1998 году, сумела достичь с Украиной соглашения об «обмене территориями». Украинский участок дунайского побережья в 1998 году согласно взаимной украинско-молдовской договоренности по делимитации государственной границы был передан Молдове.

В 2001-2003 гг. Молдова пыталась реанимировать проект за счет российского капитала, но неудачно. В январе 2005 года интерес к долгострою проявила азербайджанская группа компаний Azpetrol, которая арендовала территорию джурджулештского терминала на срок до 99 лет. Планы Azpetrol не ограничивались одним только нефтяным терминалом. Помимо его достройки, компания спланировала выстроить еще сухогрузный и пассажирский терминалы, разместив все это на 435 метрах берега! А еще – нефтеперерабатывающий завод ( мощностью до 2 млн тонн нефти в год) и сеть из 50 АЗС, всего на общую сумму прямых инвестиций примерно в $259 млн . После завершения строительства НПЗ Azpetrol намеревалась импортировать в Молдову только сырую нефть и экспортировать из нее готовые нефтепродукты.

В июле 2006 года на сцену вышло новое действующее лицо – компания из Нидерландов EasEur Holding B.V. – дочернее предприятие Eastern Capital N.V.,

фонда с рисковым капиталом (venture capital fund), который специализируется на инвестициях в страны бывшей Восточной Европы. Бывшие подразделения Azpetrol трансформировали в Bemol Retail – сеть АЗС, Bemol Refinery – нефтеперерабатывающий завод и Danube Logistics – портовой комплекс. При этом 20% акций Danube Logistics по-прежнему остаются в собственности ЕБРР, а генеральным директором Danube Logistics назначен Томас Мозер, ранее курировавший терминал в статусе представителя ЕБРР на начальной стадии его постройки. 19 октября 2005 года в Азербайджане были арестованы президент группы компаний Azpetrol Рафик Алиев и его брат Фархад, экс-министр экономического развития. Азербайджанский суд принял решение об экспроприации долей голландских компаний Azрetrol International Нoldings B.V., Azрetrol Grouр B.V. и Azрetrol Oil Services Grouр B.V. в их дочерних компаниях Azрetrol Ltd. и Azertrans Ltd., полностью принадлежащих голландской стороне. Оказавшись в ситуации начавшегося передела собственности и стремясь вывести из-под удара свои активы, Azpetrol Oil Services group B.V. и Azpetrol Group B.V. летом 2006 года продали свои доли EasEur Holding B.V. [6, с. 49]. По состоянию на октябрь 2007 года инвестиции холдинга «Eas Eur Holdinq B.V.» в комплексный проект на территории Молдовы составляли $ 36,5 млн.

Объявленная стратегия холдинга – предоставлять услуги по логистике всем нефтяным компаниям на рынках Молдовы, Украины, России и Румынии как в импорте, так и в экспорте нефтепродуктов.

Основным законом, регулирующим деятельность Джурджулештского терминала, является Закон Республики Молдовы «О международном свободном порте Джурджулешты». 16 октября 2006 года нефтетерминал был сдан в эксплуатацию.

Заметим, что в Министерство иностранных дел Украины в свое время было представлено письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Молдовы № 5004 от 23.12.1997 г. с приложением раздела Проекта строительства (ОВОС) на 42 страницах с утверждением, что эксплуатация построенного нефтяного причала порта Джурджулешты не окажет катастрофического влияния на природную среду прилегающего участка реки Дунай. Тем не менее, официального акта экологической экспертизы проекта либо не существует, либо он засекречен. А неофициальные заключения свидетельствуют о том, что строительство терминала было изначально потенциально опасным как с точки зрения навигации, так и для экологической обстановки дельты Дуная.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка