Завдання для поточного контролюСкачати 375.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір375.79 Kb.
  1   2   3
Академія державної пенітенціарної служби
Юридичний факультет

Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права

і процесу

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
для підготовки фахівців на першому (бакалаврському)

рівні вищої освіти

за напрямом підготовки _6.030402Правоохоронна діяльність»

Чернігів   2016

Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність
Завдання для поточного контролю
Підготувати реферати з таких питань:

1. Державні цільові фонди як складова фінансової системи України

2. Кредит як ланка фінансової системи

3. Державна фіскальна служба, як орган управління державними фінансами4. Рахункова палата України, як вищий орган державного фінансово-економічного контролю
Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р., К.,1996.

 2. Цивільний кодекс України від 16.11.2003 р. № 435 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16.11.2003 р. №436 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.uaДодаткова література

 1. Ашмарина Е.М. Финансовая деятельность современного государства // Государство и право.-2004.-№3.-С.85-90.

 2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник.-М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.-687с.

 3. Бекерская Д.А. Правовые проблемы совершенствования финансовой деятельности в Украине // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства.-Выпуск 2.-Черновцы: Рута, 2003.-С.17-22.

 4. Берлин С.И. Теория финансов: Учеб. пособ.-М.: Приор, 2000.-256 с.

 5. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 1997.-383 с.

 6. Винницкий Д.В. Категория «финансовая деятельностьгосударства» в науке российского финансового права // Государство и право.-2003.-№2.-С.23-31.

 7. Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право.-К.,1983.

 8. Грачева Е. Ю. Финансовая деятельность и финансовый контроль в системе государственного управления // Финансовое право.- 2003.-№2.-С.8-12.

 9. Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум.-К.: Атіка, 2004.-216 с.

 10. Дмитрик О.О. До питання визначення фінансової діяльності держави // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. збірник.-Вип.47 / Відп. ред. В. Я. Тацій.- Х.: Нац. юрид. акад. України.-2001.-С.123-129.

 11. Єпiфанов А.О. та iн. Бюджет i фiнансова полiтика України: Навч. посiбник­.- К.: Наукова думка,1997.-301 с.

 12. Ищенко Е.П. Финансовое право Украины: Курс лекций для студентов экономических и правовых специальностей.-­ Херсон,1997.- 84 с.

 13. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії і практики.-К.,1997.

 14. Лаптев С.В., Филина Ф.В. Основы теории государственных финансов: Учебн. пособ.-М.: Юрист, 2001.-107 с.

 15. Лукьянова Т.Г. Организационно-правовые формы финансовой деятельности // Юридический мир.-2003.-№10.-С.40-45.

 16. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період.- Харків: Форт, 2000.-296 с.

 17. Марущак В.П. Функції правового регулювання планування фінансової діяльності // Вісник одеського інституту внутрішніх справ.- 2000.-№3.-С.203-214.

 18. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України.-2000.-№1.-С.54-59.

 19. Общая теория финансов / Под ред. Л.А.Дробозиной.- М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995.-256 с.

 20. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2001.-240 с.

 21. Пацурківський П.С. Поняття фінансової діяльності держави // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми фінансового права».- Вип.2.-Чернівці, 1996.-С.3-11.

 22. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методологій.-Чернівці: ЧДУ, 1997.-244 с.

 23. Пискотин М.И. Советское финансовое право.-М.,1978.

 24. Финансовое право: Учебник/ Под.ред. Е.А. Ровинского.-М.:Юридическая литература, 1971.-392 с.

 25. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной.-М.: ЮНИТИ. 2000.-527 с.

 26. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В.Врублевского, проф. Б.М. Сабанти.-М.: Перспектива; Юрайт, 2000.-520 с.

 27. Фінансове право: За законодавством України /За ред. Л.К.Воронової та Д.А.Бекерської: Навч. посiбник для юридич. вузiв та факультетiв.- К.:Вентурi,1995.-270 с.

 28. Ханкевич Л.А. Финансы: Практ. пособ.-М.: Молодежное, 2003.-136 с.

 29. Худяков А.И. К соотношению понятий «финансовая деятельность» и «управление финансами» // Правоведение.-1985.-№1.-С.63-65.Тема 2. Предмет, система, джерела фінансового права УкраїниЗавдання для поточного контролю
Підготувати реферати з таких питань:

 1. Фінансове право як галузь права та етапи становлення науки фінансового права

 2. Співвідношення категорій «фінансова система» та «система фінансового права»


Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р., К.,1996.

 2. Цивільний кодекс України від 16.11.2003 р. № 435 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16.11.2003 р. № 436 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Державного казначейства» від 21.12.2005 р. № 1232 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про створення Науково-дослідного інституту фінансового права» від 26.07.2001 р. №303-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.uaДодаткова література

 1. Анишин А.Ю. История развития науки финансового права // Финансовое право.-2004.-№2.-С.2-6.

 2. Анишин А.Ю. К эволюции взглядов на предмет финансового права: от истории к современному состоянию // Финансовое право.-2004.-№3.-С.3-8.

 3. Вакарюк Л. До питання про структуру фінансово-правових інститутів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-Спецвипуск 1.-С.174-175.

 4. Винницкий Д.В. Предмет и система финансового права на современном этапе // Известия высших учебных заведений. Правоведение.-СПб.: Изд-во СПб. Университета, 2002.-№5 (244).-С.30-42.

 5. Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право.-К.,1983.

 6. Воронова Л.К. Про вдосконалення фінансового законодавства / Матеріали міжнар. наук. конференції «Проблеми фінансового права».-Чернівці, 1996.-Випуск І.-С.16-24.

 7. Воронова Л.К. До дискусійних питань щодо предмета і методу фінансового права // Вісник Академії правових наук України.-2003.-№2-3.-С.313-324.

 8. Горбайчук І.В. Дискусійні питання предмета фінансового права // Економіка, фінанси, право.-2003.-№11.-С.16-18.

 9. Горбунова О.Н. Совершенствование финансово-правовых институтов в современных условиях перестройки управления народным хозяйством.-М.:ВЮЗИ, 1988.-78с.

 10. Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства / Матеріали міжнар. наук. конференції «Проблеми фінансового права».-Чернівці, 1996.-Випуск ІІ.-С.13-20.

 11. Єпiфанов А.О. та iн. Бюджет i фiнансова полiтика України: Навч. посібник.- К.: Наукова думка, 1997.-301 с.

 12. Жернаков М.В. Проблеми систематизації інститутів фінансового законодавства в Україні // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наук. праць Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому національному університеті.- 2003.-№1.-С.222-229.

 13. Запольский С.В. О предмете финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение.-СПб.: Из-во СПб. ун-та, 2002.-№5 (244).-С.25-30.

 14. Иванов Б.Н. О системе советского финансового права // Труды ВЮЗИ.-Т.ІХ: Вопросы советского финансового права.- М.: ВЮЗИ, 1967.-С.34-67.

 15. Ищенко Е.П. Финансовое право Украины: Курс лекций для студентов экономических и правовых специальностей.-­ Херсон,1997.- 84 с.

 16. Кадькаленко С.Т. Деякі питання взаємовідносин держави і суб’єктів фінансового права / Матеріали міжнар. наук. конференції «Проблеми фінансового права».-Чернівці, 1996.-Випуск І.-С.51-55.

 17. Карасева М.В. К вопросу о предмете финансового права в Российской Федерации / Матеріали міжнар. наук. конференції «Проблеми фінансового права».-Чернівці, 1996.-Випуск І.-С.25-31.

 18. Карасева М.В. Финансовое право – политически «напряженная» отрасль права // Государство и право.-2001.-№8.-С.60-67.

 19. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії і практики.-К.,1997.

 20. Кучерявенко М.П. целостность и системность финансового права // Финансовое право.-2003.-№2.-С.12-17.

 21. Пасікіра Р. Поняття та види суб’єктів фінансового права України // Вісник Львівського університету. Серія юридична.-2002.-Випуск 37.-С.288-294.

 22. Пацурківський П.С. Наука фінансового права: деякі підсумки, проблеми та перспективи розвитку / Матеріали міжнар. наук. конференції «Проблеми фінансового права».-Чернівці, 1996.-Випуск І.-С.3-15.

 23. Пацурківський П.С. Фінансове право і наука фінансового права: деякі теоретичні аспекти взаємодії та взаємовпливу / Матеріали міжнар. наук. конференції «Проблеми фінансового права».-Чернівці, 1996.-Випуск ІІ.-С.95-105.

 24. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права.-Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1998.-275 с.

 25. Пацурківський П. Категорії «об’єкт науки фінансового права» та « предмет науки фінансового права» // Юридична наука.-2004.-№3.-С.18-27.

 26. Пискотин М.И. Советское финансовое право.-М.,1978.

 27. Селіванов А.О. Фінансові і банківські інститути в законодавчій системі України: проблеми правового регулювання / Матеріали міжнар. наук. конференції «Проблеми фінансового права».-Чернівці, 1996.-Випуск І.-С.43-45.

 28. Худяков А.И. К вопросу о предмете и методах финансового права / Матеріали міжнар. наук. конференції «Проблеми фінансового права».-Чернівці, 1996.-Випуск І.-С.32-36.

 29. Яричевский В.С., Яричевский В.В. Проблемы совершенствования и взаимосвязи науки финансового права и финансовой науки в процессе становления национальной финансовой системы // Государство и право.-2002.-№4.-С. 70-72.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка