Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни хірургія ветеринарної медициниСторінка1/2
Дата конвертації19.05.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2


ХОМУТЕЦЬКИЙ ВЕТЕРИНАРНО-ЗООТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи


________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИХІРУРГІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

напрям підготовки 6110101 «ВЕТЕРИНАРІЯ»

(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність 511010101 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація

(назва спеціалізації)


відділення «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

(назва інституту, факультету, відділення)

ХОМУТЕЦЬ – 2013 рік
Робоча програма з дисципліни « Хірургія ветеринарної медицини» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6110101«Ветеринарія», спеціальністю 511010101. «Ветеринарна медицина» „___” ________, 20__ року- __ с.
Розробник: Литвиненко М.О., викладач ветеринарних дисциплін, І категорія
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії ветеринарних дисциплін
Протокол від. “____”________________20__ ___року № ___
Голова циклової комісії________________________ (К.О. Дем’яненко)
“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

1101 «Ветеринарія»НормативнаНапрям підготовки

6110101 «Ветеринарія»
Модулів –

Спеціальність :

511010101

«Ветеринарна медицина»


Рік підготовки:

Змістових модулів –

2-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин -

4-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціалістгод.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

10 год.

- год.

Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

залік екзамен
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: вивчення студентами аграрних внз теоретичного і практичного матеріалу з діагностики, лікування і профілактики хірургічно хворих тварин.

Завдання: вивчення топографічної анатомії, правил та способів оперативних втручань, основ хірургічних захворювань в загальному і з урахуванням окремих ділянок та органів організму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: основи профілактики і лікування хворих тварин в умовах колективних і фермерських господарств з врахуванням особливостей ветеринарного обслуговування індивідуальних селянських господарств в умовах ринкових відносин.

вміти: фіксувати тварин, стерилізувати шовний і перев’язний матеріали, хірургічні інструменти, підготовляти операційне поле та руки до операції, проводити знеболення, вливання, пункції, ін’єкції, володіти технікою накладання швів, пов’язок, проводити нескладні операції, застосовувати лікувальні засоби, володіти навичками по догляду за копитами та копитцями сільськогосподарських тварин.  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ. Дисципліна "Хірургія ветеринарної медицини", її зміст, зв'язок з іншими ветеринарними дисциплінами.

Загальна характеристика хірургічних хвороб та завдання хірургії ветеринарної медицини у світлі вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" та Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки".

Короткий нарис розвитку хірургії ветеринарної медицини. Роль вітчизняних вчених у розвитку хірургії ветеринарної медицини.
1. ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ

Тема 2. Фіксація тварин.

Поняття про фіксацію та її мета. Фіксація тварин у стоячому та лежачому положеннях. Операційні столи для великих та дрібних и тварин. Ускладнення при фіксації тварин і запобігання їм.

Інструкція з охорони праці в лабораторії "Хірургія ветеринарної медицини" під час проведення теоретичних і практичних занять.
Тема 3. Відпрацювання техніки фіксації різних видів тварин у стоячому положеннях (практичне заняття 1).

Тема 4. Відпрацювання техніки фіксації різних видів тварин у лежачому положеннях (практичне заняття 2).
Тема 5. Основи профілактики хірургічної інфекції та організація хірургічної роботи

Поняття про асептику і антисептику. Види антисептики. Основні шляхи інфікування та запобігання рановій інфекції. Комплексне застосування асептики і антисептики.

Організація хірургічної роботи. Будова і обладнання операційної, перев'язочної та стаціонару для тварин з хірургічними захворюваннями. Підготовка тварин до операції. Утримання та годівля тварин після операції.

Організація хірургічної роботи в господарствах промислового типу, фермерських та індивідуальних селянських, приватних і приватно-орендних господарствах.


Тема 6. Ознайомлення з перев'язним матеріалом і хірургічною білизною. Підготовка перев'язного матеріалу та хірургічної білизни до стерилізації. Проведення стерилізації в автоклаві, текучою парою, прасуванням, кип'ятінням. (лабораторне заняття 1)

Тема 7. Стерилізація інструментів, скляних і гумових предметів кип'ятінням. Стерилізація інструментів антисептичними речовинами, обпалюванням та сухим жаром. Стерилізація матеріалів для швів (лабораторне заняття 2).

Тема 8. Обробка рук класичним та сучасним способами. Стерилізація гумових рукавичок і проведення в них операцій. Обробка операційного поля (лабораторне заняття 3).
Змістовий модуль 2

Тема 9. Знеболювання. Значення знеболювання в хірургії ветеринарної медицини. Види знеболювання: загальне знеболювання або наркоз, нейролептанестезія та місцеве знеболювання (анестезія).

Поняття про наркоз і його види. Способи застосування наркозу. Загальна підготовка тварин перед дачею наркотичних речовин: голодна дієта, премедикація. Потенційований наркоз. Показання та протипоказання до застосування наркозу. Наркоз коней, великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак, котів, кролів, птахів.

Ускладнення під час наркозу та боротьба з ним. Зняття наркозу. Поняття про нейролептаналгезію та міорелаксанти. Місцеве знеболювання і його види. Поверхнева, інфільтраційна (пряма, тугий повзучий інфільтрат за Вишневським, циркулярна), провідникова (регіональна), спинномозкова, внутрішньосудинна, внутрішньокісткова анестезії.

Ускладнення при місцевому знеболюванні, запобігання їм та усунення.


Тема 10. Приготування розчинів для наркозу. Проведення наркозу. Контроль за перебігом наркозу. Проведення нейролептичного знеболювання у тварин. (лабораторне заняття 4)

Тема 11. Приготування розчинів - анестетиків. Проведення прямої інфільтраційної анестезії, провідникової анестезії п'ястка (плесна), крижової епідуральної анестезії (лабораторне заняття 5) .
Тема 12. Елементи хірургічних операцій

Поняття про хірургічні операції. Класифікація хірургічних операцій. Зміст операцій. Роз'єднання тканин. Способи роз'єднання м'яких тканин (розрізуванням, розсуванням, відтисканням або віддавлюванням). Роз'єднання кісткової тканини (остеотомія, резекція, трепанація). Інструменти для роз'єднання тканин.Тема 13. Кровотеча і способи її спинення. Види кровотеч (мимовільне спинення кровотечі, тимчасова і остаточна зупинка кровотечі), їх характеристика. Втрата крові, запобігання їй. Поняття про переливання крові.

Способи з'єднання тканин. Хірургічні інструменти для з'єднання тканин, види швів. Склеювання тканин.


Тема 14. Техніка роз'єднання тканин (практичне заняття 3).
Тема 15. Спинення кровотечі і накладання швів (практичне заняття 4).
Змістовий модуль 3

Тема 16. Ін'єкції, вливання і пункції. Загальне поняття про ін'єкції, вливання і пункції. Інструменти й апарати для ін'єкцій, вливань і пункцій. Кровопускання.
Тема 17. Техніка ін'єкцій, вливань та пункцій (практичне заняття 5).
Тема 18. Запобігання рогоутворенню у телят і обезрожування дорослої великої рогатої худоби

Анатомо-топографічні дані рога. Показання до запобігання росту рогів у телят і обезрожування дорослої великої рогатої худоби.

Способи запобігання росту рогів у телят (хімічний, термічний, кривавий) і декорнуації дорослої рогатої худоби (безкровний, кривавий).
Тема19. Способи запобігання росту рогів у телят (практичне заняття 6).
Тема 20. Способи видалення рогів у в. р. х. (практичне заняття 7).
Тема 21. Пов'язки. Поняття про пов'язку. Перев'язний матеріал і форми його застосування. Види пов'язок та їх різновиди (косинкові, правдоподібні, бинтові, спеціальні або типові, каркасні, лігатурні, клейові, іммобілізуючі).
Тема 22. Техніка накладання бинтових пов'язок на різні ділянки тіла тварин (практичне заняття 8).
Змістовий модуль 4

Тема 23. Кастрація тварин

Поняття про кастрацію. Способи кастрації самців. Кривавий - відкритий і закритий з повним видаленням статевих залоз та часткове видалення елементів статевих залоз (паренхіми сім'яників, хвостів придатків). Безкровний (перкутанний) спосіб кастрації: дія на сім'яні канатики (передавлювання, перев'язування); дія на сім'яники (компресійна кастрація, штучний крипторхізм). Економічна ефективність кастрації сільськогосподарських тварин. Можливі ускладнення при кастрації самців.

Хірургічний метод кастрації жеребців, бугаїв, баранів, козлів, кнурів, кобелів, котів. Кастрація самців хутрових звірів. Кастрація свинок, її економічна ефективність.
Тема 24. Кастрація биків (практичне заняття 9).
Тема 25. Кастрація баранів і кнурів (практичне заняття 10).
Тема 26. Кастрація жеребців (практичне заняття 11)
Тема 27. Кастрація свинок (практичне заняття 12)
Тема 28. Кастрація дрібних тварин (практичне заняття 13).
2. ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Змістовий модуль 5

Тема 29. Загальні дані про хірургічні захворювання тварин, методи їх лікування і профілактики

Класифікація хірургічних захворювань. Асептичні та септичні (інфекційні) захворювання. Патогенез запальних хірургічних захворювань. Закінчення хірургічних захворювань.

Загальні принципи і методи лікування хірургічно хворих тварин. Оперативні методи лікування. Етіотропна або причинна терапія. Патогенетична терапія. Неспецифічна стимулююча терапія. Фізичні методи лікування. Комплексна терапія. Профілактика хірургічних захворювань.
Тема 30. Методи новокаїнової терапії (практичне заняття 14).
Тема 31. Застосування холоду і тепла при хірургічних захворюваннях (практичне заняття 15).
Тема 32. Хірургічна інфекція та її клінічний прояв. Загальне поняття про інфекцію, мікробне забруднення або контамінацію рани, ранова мікрофлора, інфект, інфекція. Роль мікро- і макроорганізмів у розвитку інфекції. Види хірургічної інфекції.

Гнійна інфекція і клінічні форми її прояву. Гнійні захворювання шкіри і підшкірної клітковини: фурункул, карбункул, абсцес, флегмона, сепсис.

Анаеробна інфекція. Гнильна інфекція. Специфічна інфекція: актиномікоз, ботріомікоз, правець, бруцельоз, некробактеріоз.
Тема 33. Дослідження тварин при асептичних і гнійних захворюваннях (практичне заняття 16)

Змістовий модуль 6

Тема 34. Ушкодження (травми). Поняття про травму і травматизм. Класифікація травм: фізичні, хімічні, біологічні. Види травматизму: внутрішньогосподарський, кормовий, травматизм сторонніми тілами, транспортний, родовий, експлуатаційний, воєнний. Основи профілактики травматизму у тварин. Вплив ушкоджень на організм: непритомність, колапс, асептична резорбтивна гарячка, шок, його етіологія, симптоми, діагноз, прогноз, лікування.

Закриті ушкодження м'яких тканин: удар, розтяг, розрив, струс, гематома, лімфоекстравазат.Тема 35. Відкриті ушкодження тканин (рани). Класифікація ран. Симптоми ран. Біологія раневого процесу. Види загоєння ран: первинним натягом, вторинним натягом, загоєння під струпом. Ускладнення при загоєнні ран. Особливості загоєння ран у різних видів тварин. Принципи лікування ран. Перша допомога при пораненнях. Лікування асептичних (операційних) ран. Лікування свіжих випадкових ран. Хірургічна обробка ран: первинна, повторна. Способи первинної хірургічної обробки ран: розтин, часткове і повне вирізування. Лікування інфікованих ран. Рани окремих органів і ділянок тіла, особливості їх перебігу й лікування.

Опіки: термічні, хімічні, електричні, променеві. Відмороження. Перша допомога при відмороженнях. Електротравми. Перша допомога при електротравмах.Тема 36. Техніка дослідження загального стану пораненої тварини (практичне заняття 17)
Тема 37. Загальні правила перев'язування ран (практичне заняття 18).
Тема 38. Змертвіння, виразки, нориці. Види змертвіння: некроз, волога та суха гангрена. Виразки, види виразок: первинні, вторинні, проста, прогресуюча, атонічна, гангренозна, декубітальна, набрякова, фунгозна, змозоліла, нейтрофіч- на. Норицева хвороба.
Тема 39. Новоутворення. Доброякісні і злоякісні пухлини. Клінічні ознаки та діагностика пухлин. Загальні принципи лікування при новоутвореннях.
Змістовий модуль 7

Тема 40.Хвороби шкіри. Загальні прояви хвороб шкіри. Екзема. Дерматит, його види:травматичний, медикаментозний, бардяний (токсичний), верукозний, гангренозний, алергічний.
Тема 41. Хвороби кровоносних і лімфатичних судин. Флебіти і тромбофлебіти. Запалення лімфатичних судин (лімфангоїт або лімфангіт). Запалення лімфатичних вузлів (лімфанодуліт або лімфаденіт).
Тема 42. Хвороби периферичних нервів. Загальні відомості про парези і паралічі нервів. Паралічі окремих нервів: лицевого, трійчастого, надлопаткового, променевого, сідничого, стегнового.
Тема 43. Хвороби в ділянці голови і шиї. Хвороби зубів: неправильний розвиток, ненормальне стирання, карієс, пульпіт, альвеолярний періодонтит, запалення лобної пазухи, верхньощелепної (гайморової) пазухи.
Тема 44. Ушкодження рогового відростка у жуйних тварин.
Тема 45. Хвороби вуха.
Змістовий модуль 8
Тема 46. Хвороби в ділянці черева і прямої кишки. Грижі, їх види. Пупкові грижі, їх класифікація. Травматичні грижі черевної стінки та випадання органів під шкіру. Відсутність заднього проходу у новонароджених. Непрохідність прямої кишки. Випадання прямої кишки.
Тема 47. Техніка операції при пупкових та інтравагінальних грижах (практичне заняття 19).
Тема 48. Оперативне лікування при випаданні прямої кишки та відсутності анального отвору у тварин (практичне заняття 20).
Тема 49. Хвороби сечостатевих органів. Запалення сім'яників. Запалення препуція. Фімоз. Парафімоз. Післякастраційні запальні ускладнення.

Діагностика хвороб кінцівок. Загальні відомості про хвороби кінцівок та економічні збитки, яких вони завдають. Дослідження тварин при захворюваннях кінцівок. Види і ступені кульгавості.


Тема 50. Дослідження тварин при хворобах кінцівок (практичне заняття 21)
Змістовий модуль 9

Тема 51. Хвороби м'язів. Запалення м'язів (міозит): травматичний, ревматичний, гнійний. Міопатози. Атрофія м'язів. Розрив м'язів.

Хвороби сухожилків і сухожилкових піхв. Короткі анатомо-топографічні дані. Розтяг і розрив сухожилків. Запалення сухожилків (тендиніт). Запалення сухожилкових піхв (тендовагініт). Особливості хвороб окремих сухожилків і сухожильних піхв.Тема 52. Хвороби слизових і синовіальних сумок. Загальні відомості про сумки. Особливості ушкодження окремих слизових і синовіальних сумок. Запалення сумок (бурсит).
Тема 53. Хвороби суглобів. Загальні відомості про суглоби. Удари, розтяги, рани суглобів. Вивихи. Асептичне і гнійне запалення суглобів. Хронічний деформуючий артрит. Артроз. Особливості клінічного перебігу і лікування окремих суглобів.
Тема 54. Хвороби кісток і окістя. Загальні відомості про кістку. Запалення окістя. Запалення кісткової речовини. Запалення кісткового мозку.

Переломи кісток. Загоювання переломів кісток, їх лікування та профілактика.


Тема 55. Техніка накладання іммобілізуючих гіпсових пов'язок (практичне заняття 22).

Змістовий модуль 10

Тема 56. Хірургічні хвороби тварин у промислових комплексах. Закриті і відкриті ушкодження. Ушкодження сухожилків. Артрити і бурсити. Хвороби копитець, ушкодження хвоста. Основи профілактики хірургічних захворювань у промислових комплексах.
Тема 57. Оволодіння технікою ампутації хвоста( практичне заняття 23).
3. ОРТОПЕДІЯ

Тема 58. Короткі відомості про будову і функцію копит. Характеристика (будова) нормальних копит у коней, копитець у великої рогатої худоби, овець, кіз і свиней. Ріст і фізичні властивості копитового рогу. Функціональні особливості пальців і копитець.
Тема 59. Хвороби копит. Загальні відомості про хвороби копит. Економічні збитки при захворюваннях копит. Рани вінчика. Флегмона вінчика. Рани в ділянці м'якуша і підошви. Гнильний розпад стрілки у коней. Пододерматити: асептичний, ревматичний і ламініт, гнійний, некротичний і гангренозний. Гнійний подартрит у великої рогатої худоби. Хвороби копитець у великої рогатої худоби: пододерматит, ламініт, короніт, виразка м'якуша, лімакс. Хвороби копитець у овець. Хвороби копитець у свиней. Основні принципи профілактики захворювань копит.
Тема 60 Техніка дослідження тварин при хворобах копит і копитець (практичне заняття 24).
Тема 61. Профілактика хвороб копит, догляд за копитами. Профілактика захворювань у великої рогатої худоби. Доцільність застосування копитних ванн: формалінові, міднокупо- росні, мішані і дубльванни та лікувальні. Профілактика захворювань копитець у свиней і копит у коней. Деформації і дефекти копитцевого рогу у великої рогатої худоби. Профілактика захворювань копит в умовах промислового комплексу.
Тема 62.Техніка розчищення нормальних і деформованих копит, копитець (практичне заняття 25).
Змістовий модуль 11

Тема 63. Підковування коней. Будова і обладнання кузні. Матеріали для виготовлення підков та опис підкови. Знімання старої підкови, виготовлення нової підкови та прикріплення її до копита.
Тема 64.Оволодіння технікою підковування коней (практичне заняття 26)


  1. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ


Тема 65. Способи дослідження очей у тварин. Короткі анатомо-фізіологічні відомості про орган зору. Загальне дослідження зорової здатності тварин. Огляд органа зору. Пальпація, кератоскопія. Дослідження боковим фокусним освітленням. Пуркіньє- Сансонівські зображення. Дослідження офтальмоскопом.
Тема 66. Хвороби очей. Запалення повік. Запалення слизової оболонки ока. Рани рогівки. Запалення рогівки. Запалення райдужної оболонки, війкового тіла і судинної оболонки. . Запалення сітківки. Періодичне запалення очей. Гнійний панофтальміт.

Тема 67. Оволодіння технікою лікування тварин при хворобах очей (практичне заняття 27).
Література
1. Про ветеринарну медицину: Закон України від 15.11.2001 р.

2. Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" від 16.11.2006 р.

3. Борисевич В.Б., Поваженко І.О., Братюха С.І., Tepee М.О., Сухонос В.П., Калиновський Г.М., Міщишин В.Т. Загальна ветеринарна хірургія. - К.: Вища школа, 1992.-310 с.

4. Бурдинюк А.Ф. Хвороби копит. -К.: Урожай, 1968.

5.Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Рубленко М.В. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія. - Біла Церква, 2006.

6. Власенко В.М., Тихонюк JI.A. Словник термінів ветеринарної хірургії: Навч. посібн. - Біла Церква: БДАУ, 2008.

7. Магда І.І., Власенко В.М., Воронін 1.1., Пономаренко Є.М., Фоменко Г.М. Оперативна хірургія тварин з основами топографічної анатомії і анестезіології. - К.: Вища школа, 1995.

8. Панько І.С., Власенко В.М., Рубленко М.В., Ізденський В.Й., Ільніцький М.Г. Загальна ветеринарна хірургія. - Біла Церква, 1999.

9. Панько І.С., Власенко В.М., Гамота А.А., Рубленко М.В., Ізденський В.Й., Петренко О.Ф., Ільніцький М.Г. Спеціальна ветеринарна хірургія. - Біла Церква: БДАУ, 2003.

10. Панько І.С., Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Ільніцький М.Г., Нагорний В.В., Стадник П.О. Довідник з ветеринарної хірургії. - Біла Церква, 2001.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Загальна кількість годин

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1Тема 1. Вступ. Дисципліна "Хірургія ветеринарної медицини", її зміст, зв'язок з іншими ветеринарними дисциплінами.Тема 2. Фіксація тварин.Тема 3. Відпрацювання техніки фіксації різних видів тварин у стоячому положенняхТема 4. Відпрацювання техніки фіксації різних видів тварин у лежачому положенняхТема 5. Основи профілактики хірургічної інфекції та організація хірургічної роботиТема 6. Ознайомлення з перев'язним матеріалом і хірургічною білизною.Тема 7. Стерилізація інструментів, скляних і гумових предметів кип'ятінням.Тема 8. Обробка рук класичним та сучасним способамиРазом за змістовим модулем 1Змістовий модуль 2Тема 9. Знеболювання.Тема 10. Приготування розчинів для наркозу.Тема 11. Приготування розчинів - анестетиків.Тема 12. Елементи хірургічних операційТема 13. Кровотеча і способи її спинення.Тема 14. Техніка роз'єднання тканинТема 15. Спинення кровотечі і накладання швівРазом за змістовим модулем 2Змістовий модуль 3Тема 16. Ін'єкції, вливання і пункції.Тема 17. Техніка ін'єкцій, вливань та пункційТема 18. Запобігання рогоутворенню у телят і обезрожування дорослої великої рогатої худобиТема19. Способи запобігання росту рогів у телятТема 20. Способи видалення рогів у в. р. х.Тема 21. Пов'язкиТема 22. Техніка накладання бинтових пов'язок на різні ділянки тіла тваринРазом за змістовим модулем 3Змістовий модуль 4Тема 23. Кастрація тваринТема 24. Кастрація биківТема 25. Кастрація баранів і кнурівТема 26. Кастрація жеребцівТема 27. Кастрація свинокТема 28. Кастрація дрібних тваринРазом за змістовим модулем 4Змістовий модуль 5Тема 29. Загальні дані про хірургічні захворювання тварин, методи їх лікування і профілактикиТема 30. Методи новокаїнової терапіїТема 31. Застосування холоду і тепла при хірургічних захворюванняхТема 32. Хірургічна інфекція та її клінічний прояв.Тема 33. Дослідження тварин при асептичних і гнійних захворюванняхРазом за змістовим модулем 5Змістовий модуль 6Тема 34. Ушкодження (травми).Тема 35. Відкриті ушкодження тканин (рани).Тема 36. Техніка дослідження загального стану пораненої твариниТема 37. Загальні правила перев'язування ранТема 38. Змертвіння, виразки, нориціТема 39. Новоутворення.Разом за змістовим модулем 6Змістовий модуль 7Тема 40.Хвороби шкіри.Тема 41. Хвороби кровоносних і лімфатичних судин.Тема 42. Хвороби периферичних нервів.Тема 43. Хвороби в ділянці голови і шиї.Тема 44. Ушкодження рогового відростка у жуйних тварин.Тема 45 . Хвороби вух.Разом за змістовим модулем 7Змістовий модуль 8Тема 46. Хвороби в ділянці черева і прямої кишки.Тема 47. Техніка операції при пупкових та інтравагінальних грижахТема 48. Оперативне лікування при випаданні прямої кишки та відсутності анального отвору у тваринТема 49. Хвороби сечостатевих органів. Діагностика хвороб кінцівок.Тема 50. Дослідження тварин при хворобах кінцівокРазом за змістовим модулем 8Змістовий модуль 9Тема 51. Хвороби м'язів. Хвороби сухожилків і сухожилкових піхв.Тема 52 Хвороби слизових і синовіальних сумок.Тема 53. Хвороби суглобівТема 54. Хвороби кісток і окістя. Переломи кісток.Тема 55. Техніка накладання іммобілізуючих гіпсових пов'язокРазом за змістовим модулем 9Змістовий модуль 10Тема 56. Хірургічні хвороби тварин у промислових комплексах.Тема 57. Оволодіння технікою ампутації хвостаТема 58. Короткі відомості про будову і функцію копит.Тема 59. Хвороби копит.Тема 60 Техніка дослідження тварин при хворобах копит і копитецьТема 61. Профілактика хвороб копит, догляд за копитами.Тема 62.Техніка розчищення нормальних і деформованих копит, копитецьРазом за змістовим модулем 10Змістовий модуль 11Тема 63. Підковування конейТема 64.Оволодіння технікою підковування конейТема 65. Способи дослідження очей у тварин.Тема 66. Хвороби очей.Тема 67. Оволодіння технікою лікування тварин при хворобах очейРазом за змістовим модулем 11ККР


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка