Затверджую Директор дцптопітСкачати 283.57 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір283.57 Kb.
Затверджую

Директор ДЦПТОПІТ

Макаров В.А.

ПОУРОЧНИЙ ПЛАН

з предмету «Фізика»

Для підготовки молодшого спеціалістаЗа спеціальністю «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації», «Друкарське виробництво»

Кількість годин

Назва теми

Група

Заг

По темі

Зміст уроку1

2

3

4

5Фізика(64 год)

1 семестр

Фізичні основи механіки (13 год)

Кінематика матеріальної точки1

1

Лекція. Механічний рух. Швидкість і прискорення2

2

Самостійна робота №1. Відносність руху. Абсолютний,відносний і переносний рухи3

3

Самостійна робота №2. Криволінійний рух. Тангенціальне і нормальне прискорення.4

4

Лабораторна робота №1 Дослідження залежності пройденого тілом шляху під дією деформованої пружини за наявності сил тертя

Динаміка матеріальної точки. Динаміка твердого тіла. Закони збереження в механіці5

1

Лекція. Маса. Сила. Закони Ньютона6

2

Лекція. Імпульс. Закон збереження енергії7

3

Самостійна робота №3. Принцип відносності Галілея8

4

Самостійна робота №4. Закон всесвітнього тяжіння. Вага тіл9

5

Самостійна робота №5. Енергія,робота, потужність. Закон збереження енергії10

6

Самостійна робота №6. Динаміка обертального руху. Момент сили. Момент імпульсу11

7

Лекція. Момент інерції. Теорема Штейнера12

8

Лекція. Спеціальна теорія відносності. Постулати Ейнштейна13

9

Контрольна робота № 1

Тематична

Молекулярна фізика і термодинаміка(15 год)

Термодинамічні системи. Ідеальний газ14

1

Лекція. Ідеальний газ. Закони ідеальних газів15

2

Самостійна робота №7. Рівняння Клайперона –Менделеєва16

3

Самостійна робота №8. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії17

4

Лекція. Рівняння Ван-дер-Вальса18

5

Лекція. Теплоємність ідеального газу. Закон розподілу ідеального газу.19

6

Самостійна робота №9. Внутрішня енергія термодинамічної системи. Перший закон термодинаміки20

7

Самостійна робота №10. Другий закон термодинаміки. Ентропія21

8

Лекція. Теорема Нернста. Третій закон термодинаміки22

9

Контрольна робота №2

Властивості твердих тіл23

1

Лекція. Кристалічні та аморфні тіла, їх властивості24

2

Самостійна робота №11. Теплопровідність твердих тіл. Теплопровідність кристалів25

3

Самостійна робота №12. Теплове розширення твердих тіл26

4

Лекція. Фазові переходи першого та другого родів27

5

Лекція. Рівняння Клайперона-Клазіуса28

6

Лабораторна робота №2 Дослідне підтвердження закону Бойля – Маріотта

Тематична

Основи електродинаміки(37 год)

Електричне поле29

1

Самостійна робота №13. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду30

2

Лекція. Закон Кулона31

3

Самостійна робота №14. Напруженість електричного поля. Теорема Остроградського-Гауса32

4

Лекція. Потенціал. Напруга33

5

Самостійна робота №15. Конденсатори. З’єднання конденсаторів34

6

Лекція. Провідники в електричному полі35

7

Самостійна робота №16. Діелектрики в електричному полі36

8

Лекція. Сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект

Постійний електричний струм37

1

Лекція. Електронна теорія провідності. Сила і густина струму38

2

Самостійна робота №17. Закони постійного струму.39

3

Лекція. Електрорушійна сила40

4

Самостійна робота №18. Робота і потужність струму. Диференціальна форма закону Ома41

5

Лекція. Провідність рідин. Закони електролізу Фарадея. Застосування електролізу в поліграфії42

6

Лекція. Електричний струм в металах43

7

Самостійна робота №19. Електричний струм у газах. Плазма та її властивості44

8

Лабораторна робота №3 Послідовне і паралельне з’єднання провідників

Електричний струм у напівпровідниках45

1

Самостійна робота №20. Власна і домішкова провідність напівпровідників46

2

Лекція. Явище Холла в металах і напівпровідниках47

3

Лекція . Контактні явища в металах і напівпровідниках. Закон Вольта48

4

Лекція. Термоелектричні явища в металах і напівпровідниках49

5

Лабораторна робота №4 Визначення заряду електрона

Магнітне поле50

1

Лекція. Магнітне поле і його характеристики. Закон Біо -Савар – Лапласа51

2

Самостійна робота №21. Магнітне поле рухомого заряду. Закон Ампера52

3

Лекція. Сила Лоренца53

4

Контрольна робота №354

5

Самостійна робота №22. Магнітні властивості речовини. Парамагнітні властивості

Тематична

2 семестр55

6

Лекція. Діамагнетичні речовини56

7

Самостійна робота №23. Прості магнітні поля струмів. Магнітний потік. Напруженість магнітного поля57

8

Лекція. Феромагнетики. Гістерезис. Антиферомагнетики58

9

Самостійна робота №24. Робота при переміщенні провідника із струмом у магнітному полі

Електромагнітна індукція59

1

Самостійна робота №25. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Основний закон електромагнітної індукції60

2

Лекція. Вихрові індукційні струми. Поверхневий ефект61

3

Самостійна робота №26 Явище самоіндукції. Індуктивність62

4

Самостійна робота №27. Енергія магнітного поля63

5

Лекція. Роль магнітних полів у явищах, що відбуваються на Сонці й космічному просторі64

6

Лабораторна робота №5 Спостереження дії магнітного поля на струм65

7

Лекція. Закон повного струму. Магнітні кола

Тематична

Коливання та хвилі. Оптика(17 год)

Електромагнітні коливання66

1

Лекція. Гармонічні коливання. Вільні коливання в контурі67

2

Лекція.. Вимушені електричні коливання68

3

Лекція. Випромінювання і приймання електромагнітних хвиль69

4

Самостійна робота №28. Вихрове електричне поле. Струм зміщення70

5

Самостійна робота №29. Рівняння Максвелла інтегральній і диференціальній формі71

6

Самостійна робота №30. Електромагнітні хвилі72

7

Лекція. Будова і дія найпростіших радіоприймачів і підсилювачів низької частоти і випрямляча змінного струму73

8

Лабораторна робота №6 Вивчення явища електромагнітної індукції

Хвильові властивості світла74

1

Лекція. Інтерференція світла75

2

Самостійна робота №31. Застосування інтерференції. Оптичні інтерференційні прилади76

3

Самостійна робота №32. Дифракція світла. Розділяючи здатність спектральних приладів77

4

Самостійна робота №33. Дифракція Фраунгофера78

5

Лекція. Дифракційна решітка. Розділяючи здатність спектральних приладів79

6

Лекція. Принципи голографії. Розсіяння світла80

7

Самостійна робота №34. Поляризація світла. Застосування поляризованого світла81

8

Лабораторна робота №7 Спостереження явищ інтерференції та дифракції світла82

9

Контрольна робота №4

Тематична

Будова атома(26 год)

Квантова оптика83

1

Самостійна робота №35. Фотоефект та його закони84

2

Лекція. Квантова теорія фотоефекту85

3

Лекція. Застосування фотоефекту86

4

Лекція. Ефект Комптона87

5

Лекція. Теплове випромінювання. Закон Кірхгофа88

6

Лекція. Люмінесценція. Закон люмінесценції89

7

Самостійна робота №36. Рентгенівські спектри90

8

Самостійна робота №37. Закон Стефана-Больцмана. Закон випромінювання абсолютного чорного тіла

Будова атома91

1

Лекція. Поняття про теорію Бора92

2

Лекція. Досліди Франка і Герца. Правила квантування кругових орбіт93

3

Лекція. Спін електрона. Принцип Паулі94

4

Самостійна робота №38. Гіпотеза де Бройля. Хвильова функція95

5

Лекція. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга96

6

Самостійна робота №39. Рівняння Шредінгера97

7

Лекція. Гармонічний осцилятор98

8

Самостійна робота №40. Квантові генератори та їх застосування99

9

Лабораторна робота №8 Проведення якісного спектрального аналізу речовини

Фізика атомного ядра100

1

Лекція. Склад і характеристики атомного ядра101

2

Самостійна робота №41. Моделі атомного ядра102

3

Лекція. Ядерні сили. Дефект маси. Енергія зв’язку ядра103

4

Самостійна робота №42. Радіоактивні перетворення ядер. Закономірності бета-розпаду. Гамма-випромінювання і його властивості104

5

Лекція. Основні дозиметричні величини105

6

Самостійна робота №43. Методи реєстрації заряджених частинок106

7

Лекція. Ядерні реакції. Реакції поділу ланцюгова ядерна реакція. Типи ядерних реакторів107

8

Самостійна робота № 44 Термоядерний синтез. Керований термоядерний синтез108

9

Контрольна робота №5

ТематичнаВикладач М.М.Біжко


Розглянуто та обговорено

на методичній комісії

природничо-математичних

дисциплін

Протокол від ____ № __
Голова м.к. А.О.Родіна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДЦПТОПІТ

__________Макаров В.А.


Тематичний план з предмету «Фізика»

Для підготовки молодшого спеціаліста

За спеціальністю «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації», «Друкарське виробництво»


п/п


Назва теми

Кільк.

год.


На

самост. роботуНа аудитор. роботу

Лекції

Прак. і лабор. роботи

К/Р

Фізичні основи механіки

13

6

7

5

2

1

1

Кінематика матеріальної точки

4

2

2

1

1

-

2

Динаміка матеріальної точки. Динаміка твердого тіла

9

4

5

4

1

1
Молекулярна фізика і термодинаміка

15

6

9

7

1

1

3

Термодинамічні системи. Ідеальний газ

9

4

5

4

-

1

4

Властивості твердих тіл

6

2

4

3

1

-
Основи електродинаміки

37

15

22

18

3

1

5

Електричне поле

8

4

4

4

-

-

6

Постійний ел. струм

8

3

5

4

1

-

7

Ел.струм у напівпровідниках

5

1

4

3

1

-

8

Магнітне поле

9

5

4

4

-

-

9

Електромагнітна індукція

7

2

5

3

1

1
Коливання та хвилі. Оптика

17

7

10

7

2

1

10

Електромагнітні коливання

8

3

5

4

1

-

11

Хвильові властивості світла

9

4

5

3

1

1
Будова атома

26

10

16

14

1

1

12

Квантова оптика

8

3

5

5

-

-

13

Будова атома

9

3

6

5

1

-

14

Фізика атомного ядра

9

4

5

4

-

1
Всього

108

44

64

51

8Викладач М.М.Біжко


Розглянуто та обговорено

на методичній комісії

природничо-математичних

дисциплінПротокол від ____ № __
Голова м.к. А.О.Родіна


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка