«затверджую» декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екологіїСторінка1/3
Дата конвертації24.03.2017
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декана факультету захисту рослин,

біотехнологій та екології
______________ М.М.Доля

«___»_____________2016 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни: «Захист їстівних грибів від шкідників»

для напряму : 20 – «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність 202 – Захист і карантин рослин

Кафедра ентомології ім. проф. М.П.Дядечка

Код кафедри : 10.06.02

Лектор: доцент, канд. біол. наук Мороз Микола Сергійович

Курс

4

Семестр

8

Число тижнів

10

Число кредитів

1

Лекцій, год.

30

Лабораторно-практичних занять, год.

30

Самостійна робота, год

15

Форма звітності

залік


Київ – 2016

Укладач: кандидат біологічних наук, доцент Мороз М.С.

АНОТАЦІЯ

навчальної дисципліни „Захист їстівних грибів від шкідників" зі спеціальності 202 – "Захист і карантин рослин"
Дисципліна „Захист їстівних грибів від шкідників" передбачає вивчення головних шкідливих організмів їстівних грибів, втрат врожаю, яких завдають вони в Україні і за кордоном, головні причини, що їх обумовлюють, економічне значення захисту їстівних грибів від пошкоджень.

Вивченню систем захисту їстівних грибів від шкідників з застосуванням регулюючих факторів передує вивчення видового складу морфологічних ознак, біологічних особливостей шкідливих організмів їстівних грибів, з'явлення різних стадій розвитку шкідливих організмів їстівних грибів: яєць, личинок, лялечок, місць зимівлі, періодів початку і масового з'явлення, строків нанесення пошкоджень.

Вивчає використання різних методів і комплексних (інтегрованих) систем з урахуванням економічних порогів шкідливості та рівнів ефективності зоофагів – як основу регулювання чисельності шкідливих організмів їстівних грибів і перехід до управління агробіоценозами.

Вивчення дисципліни „ Захист їстівних грибів від шкідників" збагачує майбутнього фахівця теоретичними знаннями і практичними навичками, спрямованими на одержання високих врожаїв та екологічно чистої продукції їстівних грибів.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У теперішніх умовах розвитку аграрного виробництва, з переходом на нові форми господарювання, засновані на приватній власності на землю та майно (індивідуальні підприємства, фермерські господарювання, компанії з обмеженою відповідальністю, агрофірми тощо), одержання високих та стабільних урожаїв їстівних грибів неможливо без комплексної, науково-обґрунтованої, гнучкої системи захисту їстівних грибів від шкідників, розробленої на основі вивчення видового складу й закономірностей розвитку та розмноження шкідливих організмів їстівних грибів.

Важливим резервом збільшення виробництва їстівних грибів є розробка та впровадження прогресивних методів і засобів їх захисту від шкідливих організмів.

Сільськогосподарська ентомологія у підготовці фахівців для захисту рослин займає провідне місце. Вона вивчає з одного боку – першорядних шкідників польових культур і багаторічних насаджень, а з другого - захист цих культур від пошкоджень шкідниками, які іноді можуть повністю знищити урожай. Тому без поглибленого вивчення цих питань не можливо кваліфіковано без нанесення шкоди довкіллю захистити врожай і зберегти корисну фауну від впливу пестицидів.

Дисципліна „Захист їстівних грибів від шкідників" у підготовці фахівців для захисту рослин займає важливе місце. Вона вивчає з одного боку – головних шкідників їстівних грибів, а з іншого – захист їстівних грибів від ушкоджень шкідливими організмами, котрі час від часу можуть цілком знищити урожай їстівних грибів. Тому без ґрунтовного вивчення даної дисципліни не можливо кваліфіковано без спричинення шкоди довкіллю захистити культуру їстівних грибів та зберегти якісні показники кінцевого продукту.

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму "Захист і карантин рослин" – 202 на вивчення дисципліни відведено 67 годин, з яких: лекційних – 10 годин, семінарсько-практичних (лабораторних) занять – 20 годин, на самостійну роботу студента – 30 годин.

Контроль знань та умінь студентів здійснюється шляхом зарахування рефератів, практичних робіт, вирішення тестових завдань для перевірки знань. Підсумкова форма контролю - залік.1.1.Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців
Дисципліна „Захист їстівних грибів від шкідників" у підготовці спеціалістів для захисту рослин займає важливе місце. Вона вивчає з одного боку – головних шкідників їстівних грибів, а з другого – захист їстівних грибів від пошкоджень шкідниками, які час від часу суттєво впливають на кількісні та якісні показники врожаю їстівних грибів. Тому без глибокого вивчення цих питань не можливо кваліфіковано без нанесення шкоди довкіллю захистити врожай їстівних грибів і зберегти корисну фауну і довкілля від негативного впливу пестицидів.
1.2.Завдання вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни „Захист їстівних грибів від шкідників" має на меті навчити визначати шкідливих організмів, проводити обстеження різних культур їстівних грибів; знаходити місця концентрації шкідників за частковими ознакам пошкоджених їстівних грибів, характеру заселення культури їстівних грибів при високій і слабкій чисельності шкідливих організмів, вивчити ситуації, при яких планується застосування різних методів і заходів захисту їстівних грибів від пошкоджень шкідниками, або накопиченню зоофагів з подальшим їх використанням.


1.3.Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни
Інспектор з захисту рослин зобов'язаний мати чітке уявлення про видовий склад шкідників їстівних грибів, які розповсюджені на Україні і які вивчає дисципліна згідно робочої програми. Повинен знати групи шкідливих організмів, які пошкоджують різні культури їстівних грибів, їх морфологічні ознаки, біологічні особливості, строки нанесення пошкоджень та строки і заходи захисту їстівних грибів від ушкоджень.

Він повинен уміти визначити будь-яку фазу розвитку шкідливих організмів їстівних грибів, (імаго, личинку, яйця), а також видову їх приналежність за допомогою визначника, фази розвитку шкідника, яка наносить пошкодження культурі їстівних грибів. Уміти дати кваліфіковану оцінку проблемній ситуації, яка складається після проведення фітосанітарного обстеження і виявлення чисельності шкідливих груп на тій чи іншій культурі їстівних грибів.

Він повинен уміти визначати біологічну та економічну ефективність різних заходів захисту культури їстівних грибів.
1.4.Перелік дисциплін з зазначенням розділів (тем), засвоєння яких необхідно для вивчення дисципліни
Вивченню дисципліни „Захист їстівних грибів від шкідників" повинно передувати вивчення зоології (розділ двобічносиметричні, або тришарові тварини) де виділяється тип членистоногі (клас павукоподібні, багатоніжки, комахи); тип молюски, акцентуючи увагу на загальні особливості будови та приналежність до цих типів і класів шкідників їстівних грибів. В дисципліні загальна ентомологія є цілий ряд розділів і тем, вивчення яких обов'язково повинно передувати викладанню шкідників їстівних грибів, а також поєднання знань і умінь отриманих при вивченні окремих розділів із землеробства, рослинництва, плодоовочівництва і виноградарства, технології переробки і зберігання сільськогосподарської продукції:


  1. Морфологія комах та інших безхребетних; тваринні організми, які шкодять їстівним грибам: комахи, кліщі, молюски, нематоди;

  2. Анатомія і фізіологія комах (органи руху, травлення, дихальна система, кровоносна система, нервова та інші системи, поведінка комах, використання реакцій організму комах для регуляції їх чисельності;

  3. Біологія комах (способи розмноження, розвиток і перетворення, типи личинок, лялечок, типи пошкоджень);

  4. Екологія комах (головні умови існування комах, умови зміни чисельності і причини масових з'явлень шкідників їстівних грибів);

  5. Систематика і класифікація комах, з концентрацією уваги на ряди і родини, де є шкідники їстівних грибів.

  6. Типи пошкоджень їстівних грибів.

Безумовно, вивченню дисципліни „Захист їстівних грибів від шкідників" повинно передувати вивчення таких дисциплін, як рослинництво, овочівництво, плодівництво, технологія і переробка сільськогосподарської продукції.
1.5. Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), вивченню яких повинна передувати дисципліна

Вивченню дисципліни „Захист їстівних грибів від шкідників" передує вивченню таких дисциплін як: "Біологічний захист від шкідників, бур'янів, хвороб"; "Інтегрований захист сільськогосподарських культур від хвороб, шкідників і бур'янів"; "прогноз і сигналізація з'явлення шкідників"; "організації захисту сільськогосподарських культур".
2. СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Захист їстівних грибів від шкідників"


Курс:

(підготовка бакалаврів)Форма навчання:

(денна)


Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень


Характеристика навчальної дисципліни


Модулів: 2 модулі Змістових модулів:

2 модулі

Загальна кількість годин:

67

Тижневих годин:Шифр та


назва напряму

"Захист рослин"

Шифр та

назва спеціальності202 " Захист і карантин рослин "

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

(бакалавр)
Обов'язкова

Рік підготовки: 4

Семестр: 2

Лекційні заняття

(теоретична підготовка):

10 год.


Практичні:

лабораторні заняття:

20 год.

Самостійна робота:30 год.

Вид контролю:

залікПримітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи ноже становити 50% до 50%, 60% до 40% або 40% до 60% залежно від змісту навчальної дисципліни (курсу). Час, відведений для самостійної роботи студента, повинен становити близько 50% частини академічного кредиту і в навчальній та індивідуальній роботі викладача не обліковується.
2. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КУРСУ

№ п/п

Назва теми

Лекційні заняттяПрактичні (семінарські, лабораторні) заняття

Самост. робота студентівЗмістовий модуль І.
Назва теми

кількість год.

кількість год.

кількість год.

1.

Вступ. Роль і значення захисту їстівних грибів від шкідників на сучасному стані при переході на нові форми господарювання (госпрозрахунок, оренду, кооперативну діяльність)

2

2

2

2.

Основні риси будови та життя шкідників їстівних грибів . Загальна характеристика груп тварин, що шкодять с.-г. культурам: нематоди, кліщі, комахи, голі слимаки, гризуни.

2

2

2

3.

Основи екології шкідників їстівних грибів та методи боротьби з шкідниками грибів.

2

2

2


Примітка До залікового кредиту можуть включатися окремі або всі модулі навчальної діяльності студента

Ф-7.5-2.1.8-04
3. МОДУЛЬНА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Захист їстівних грибів від шкідників


Модульна структура дисципліни

Форма контролю

МОДУЛЬ

Змістовий модуль І.

Основні риси будови та життя шкідників їстівних грибів . Загальна характеристика груп тварин, що шкодять с.-г. культурам: нематоди, кліщі, комахи, голі слимаки, гризуни.Т.1.

Кліщі шкідники їстівних грибівТест

Т.2.

Нематоди шкідники їстівних грибів

Т.З

Грибні мухи та комарики шкідники їстівних грибів

Т.4

Слимаки шкідники їстівних грибів

Т.5

Гризуни шкідники їстівних грибів

Змістовий модуль II.

Основи екології шкідників їстівних грибів та методи боротьби з шкідниками грибів.Т.6

Екологія та методи боротьби з кліщами шкідниками їстівних грибів

Тест

Т.7

Екологія та методи боротьби з нематодами шкідниками їстівних грибів

Т.8

Екологія та методи боротьби з грибними мухами та комариками шкідниками їстівних грибів

Т.9

Екологія та методи боротьби з слимаками шкідниками їстівних грибів

Т.10

Екологія та методи боротьби з гризунами шкідниками їстівних грибів

Підсумковий контроль знань

Підсумко-вий тест

Залік за рейтингом (залік)

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Захист їстівних грибів від шкідників"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Основні риси будови та життя шкідників їстівних грибів.
Вступ
Широко відомі і широко використовувані в їжу населенням всієї земної кулі їстівні гриби є одними з найбільш загадкових організмів на землі. До теперішнього часу тривають дискусії про їх положення в системі органічного світу. В останні роки поступово перемагає точка зору про право грибів на самостійність разом з тваринами і рослинами. Дійсно, гриби мають цікаві властивості, властиві, з одного боку, тваринам, а з іншої рослинам.–

Сучасний стан і основне завдання захисту їстівних грибів від шкідливих організмів в Україні та в інших державах. Досягнення світової науки в справі захисту їстівних грибів від шкідливих організмів. Втрати від шкідливих організмів їстівних грибів.Тема 1. Роль і значення захисту їстівних грибів від шкідників на сучасному стані при переході на нові форми господарювання (госпрозрахунок, оренду, кооперативну діяльність). Кліщі шкідники їстівних грибів. Характеристика тарсеномідних кліщів. – 2 год.

Тема 2. Нематоди шкідники їстівних грибів. Найбільш небезпечні нематоди, що живляться міцелієм їстівних грибів. Характеристика представників небезпечних нематод. Паразитичні нематоди їстівних грибів: способи пошкодження їстівних грибів, економічні наслідки ураження їстівних грибів нематодами. – 2 год.

Тема 3. Грибні мухи та комарики шкідники їстівних грибів. Грибні мухи родини Phoridae. Характеристика видового складу грибних мух: Меgaselia agarici, Megaselia nigra, Megaselia halterate. Грибні комарики (Sciaridae). Характеристика видового складу грибних комариків: Sciara fenestralis, Sciara multiseta, Sciara coprophita, Lycoriella auri. – 2 год.

Тема 4. Слимаки шкідники їстівних грибів. Характеристика представників шкідливих слимаків їстівних грибів. Вивчення анатомічних і фізіологічних особливостей слимаків. Шкідливі слимаки їстівних грибів: способи пошкодження їстівних грибів, економічні наслідки ураження їстівних грибів шкідливими слимаками. – 2 год.

Тема 5. Гризуни шкідники їстівних грибів. Характеристика видового складу гризунів: домашня миша (Mus musculus); пацюк сірий (Rattus norvegicus); сліпак (Spalax); хом'як звичайний (Cricetus cricetus). Будова тіла. Умови виживання. Розмноження. Шкідливість гризунів. – 2 год.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.
Основи екології шкідників їстівних грибів та методи боротьби з шкідниками грибів.

Тема 6. Екологія та методи боротьби з кліщами шкідниками їстівних грибів. Взаємовідносини кліщів з їстівними грибами. Поширення кліщів та їх економічне значення. Спеціалізація кліщів на різних культурах їстівних грибів. Способи ушкодження на різних культурах їстівних грибів кліщами. Способи поширення кліщів.Комплекс заходів боротьби проти тарсеномідних кліщів з урахуванням рівнів ефективності засобів захисту і економічних порогів шкідливості на різних культурах їстівних грибів. – 2 год.

Тема 7. Екологія та методи боротьби з нематодами шкідниками їстівних грибів. Взаємовідносини нематод з їстівними грибами. Поширення фітогельмінтозів та їх економічне значення. Спеціалізація нематод на різних культурах їстівних грибів. Екотрофічне групування нематод. Способи ушкодження на різних культурах їстівних грибів фітогельмінтами. Паразито-хазяїнні відносини. Способи поширення фітогельмінтів. Комплекс заходів з урахуванням рівнів ефективності біологічних засобів захисту і економічних порогів шкідливості на різних культурах їстівних грибів. – 2 год.

Тема 8. Екологія та методи боротьби з грибними мухами та комариками шкідниками їстівних грибів.

Грибні мухи: поширення, шкідливість, біологія, заходи боротьби з урахуванням рівня ефективності і порогів шкідливості на різних культурах їстівних грибів. Комплекс заходів з урахуванням рівнів ефективності біологічних засобів захисту і економічних порогів шкідливості на різних культурах їстівних грибів.

Грибні комарики: поширення, шкідливість, біологія, заходи боротьби з урахуванням рівня ефективності і порогів шкідливості на різних культурах їстівних грибів. Комплекс заходів з урахуванням рівнів ефективності біологічних засобів захисту і економічних порогів шкідливості на різних культурах їстівних грибів. – 2 год.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка