Затверджую декан факультету №3Скачати 262.99 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір262.99 Kb.
Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»


Кафедра № 305 «Електротехніки та мехатроніки»ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету № 3


Систем управління літальними апаратами

(назва факультету)

_______ Заболотний А.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)


« » _____________ 2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОбЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

(назва навчальної дисципліни)Галузі знань: 0502 «Автоматика та управління»

(шифр і найменування галузі знань)


Напрям підготовки: 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

(код та найменування напряму підготовки)технології»


Харків 2016 рік

Робоча програма Об’єктно-орієнтоване програмування

(назва дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

«20» червня 2016 р., - 9 с.
Розробник: Лутай Л.М. ст. викладач, к.т.н. ______________

(прізвище та ініціали, посада, наукова ступінь та вчене звання) (підпис)


Робочу програму розглянуто на засіданні кафедри

«Електротехніки та мехатроніки»

(назва кафедри)

Протокол № 1 від «29» серпня 2016 р.
Завідувач кафедри д.т.н., професор Фірсов С.М.

(наукова ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

Програму погоджено на випускаючих кафедрах:
№ 305 «Електротехніки та мехатроніки»

(назва кафедри)

Завідувач кафедри д.т.н., професор Фірсов С.М.

(наукова ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

«29» серпня 2016 р.

Схвалено науково-методичною комісією Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».


Протокол № 1 від “ 31 серпня 2016 року
Голова _____________ В.М. Павленко

(підпис)1. Опис навчальної дисципліни


Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниДенна форма навчання

Кількість кредитів – 8,5

Галузь знань

0502 "Автоматика та управління"

(шифр і назва)
З циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу

Модулів – 2

Рік підготовки:

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання: курсовий проект


Напрям підготовки

6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

(шифр і назва)2017-й

Семестр 4

ООП

ООП

(курсовий проект)Загальна кількість

годин – 255Спеціальність

(професійне

Спрямування)

_______________Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 114

самостійної роботи студента - 141


38 год.

-

Семестр 4

Практичні

аудиторних- 114 год.

Самост. роботи -141 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


19 год.

19 год.
Лабораторні

38 год.

-Самостійна робота

100 год.

41 год.

Індивідуальна робота

12 год.

36 год.

Вид контролю

іспит

диф. залік


Примітка
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 114/141.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – отримати знання та практичні навики побудови алгоритмів та розробки інтерфейсів для складних програмних продуктів з їх подальшою програмною реалізацією на мові С++.

Завдання - вивчення основ синтаксису мови С++; вивчення різних типів даних, в тому числі структур і класів; вивчення основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування та застосування їх на практиці.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- основи синтаксису мови С++;

- правила перетворення типів;

- як працювати об’єктами потокових класів;

- як працювати з об’єктами рядкових класів;

- як створювати власні класи;вміти:

  • використовувати механізми наслідування, інкапсуляції та поліморфізму у власних програмах;

  • створювати власні класи та об’єкти;

  • створювати власні програмні проекти для обробки різноманітної інформації на мові С++;


мати уявлення:

  • про стеки та організацію їх в С++;

  • про черги та організацію їх в С++;

  • про бінарні дерева та організацію їх в С++;

  • про перевантаження операцій в С++.


3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Основи синтаксису мови С++
Тема 1. Вступ до дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Структурне програмування. Критерії якості програмного продукту. Мова програмування С++. Склад мови С++. Алфавіт С++. Поняття ідентифікатору. Ключові слова мови С++. Лексеми. Оператори. Знаки операцій.Тема 2. Типи даних мови С++

Основні і складні типи даних. Специфікатори цілих типів даних. Типи з плаваючою крапкою. Тип void. Коментарі в С++. Структура програми в С++.Тема 3. Основні операції мови С++

Логічний тип даних. Основні операції мови С++. Операції збільшення та зменшення на 1. Складні операції привласнення. Логічні операції. Вирази.Тема 4. Структурне програмування

Оператори розгалуження. Умовний оператор. Тернарна операція. Оператор switch.Тема 5. Оператори циклу

Цикл з передумовою. Цикл з постумовою. Цикл з параметром. Оператори передачі управління. Оператор break. Оператор continue. Оператор return.Тема 6. Покажчики

Визначення покажчика. Покажчик на функцію. Покажчик на void. Способи ініціалізації покажчиків. Операції з покажчиками. Операція sizeof. Посилання.Тема 7. Одномірні масиви в С++

Визначення масиву. Ініціалізація масиву. Масиви-константи. Обробка масивів.Тема 8. Розробка програм в середовищі Visual Studio

Основні файли проекту в середовищі Visual Studio. Константи. Управляючі послідовності в мові С++. Типізація даних (особливості). Змінні. Області дії змінної.Тема 9. Багатомірні масиви в С++

Ініціалізація багатомірних масивів. Різноманітні можливості ініціалізації багатомірних масивів. Динамічні багатомірні масиви. Обробка матриць.


Модуль 2. Реалізація принципів об’єктно-орієнтованого програмування в С++
Тема 10. Директиви препроцесору. Стеки

Директива #include. Директива умовної компіляції. Директива #define. Поняття стеку.Тема 11. Перетворення типів. Черги. Бінарні дерева

Типи перетворення даних. Операції явного перетворення типів. Операція static_cast. Порозрядні операції. Поняття черги. Поняття бінарного дерева.Тема 12. Різновиди рядків в С++

Поняття потоку. Стандартні потоки. Файлові потоки. Рядкові потоки. Ієрархія класів в С++ для підтримки потоків. Функції роботи з потоками.Тема 13. Робота з об’єктами класу string. С-рядки

Створення об’єкту класу string. Методи класу string. Властивості С-рядків. Функції роботи з С-рядками.Тема 14. Клас String^

Створення об’єкту класу String^. Методи класу String^. Розгляд прикладу роботи з об’єктами класів файлових потоків і класу String^..Тема 15. Структури в С++

Поняття структури в С++. Формат описання структури. Ініціалізація структури. Арифметичні операції з полями структур. Вкладені структури. Приклади роботи зі структурами.Тема 16. Об’єднання. Перелічування

Поняття об’єднання (union). Бітові поля. Поняття перелічування (enum). Директива using. Простір імен. Перейменування типів за допомогою typedef.Тема 17. Принципи об’єктно-орієнтованого програмування

Кроки підвищення абстракції коду. Поняття класу. Формат опису класу. Приховування даних, як основа об’єктно-орієнтованого програмування. Поняття конструктору. Різновиди конструкторів. Конструктор копіювання.Тема 18. Наслідування

Поняття інкапсуляції. Поняття поліморфізму. Поняття наслідування. Організація механізму наслідування в С++. Перевантаження операцій в С++.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

заочна форма
усього

у тому числі


л

п

лаб

інд

с.р.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Основи синтаксису мови С++

Тема 1. Вступ до дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

9

2

1

24

Тема 2. Типи даних мови С++

9

2

1

24

Тема 3. Основні операції мови С++

9

2

1

24

Тема 4. Структурне програмування

10

2

1

25

Тема 5. Оператори циклу

10

2

1

25

Тема 6. Покажчики

9

2

1

24

Тема 7. Одномірні масиви в С++

10

2

1

25

Тема 8. Розробка програм в середовищі Visual Studio

10

2

1

25

Тема 9. Багатомірні масиви в С++

9

2

1

24

Курсовий проект

29918

2

Разом за модулем 1

114

18

18

18

18

42

Модуль 2. Реалізація принципів об’єктно-орієнтованого програмування в С++

Тема 10. Директиви препроцесору. Стеки

13

2

1

25

Тема 11. Перетворення типів. Черги. Бінарні дерева

13

2

1

25

Тема 12. Різновиди рядків в С++

13

2

1

25

Тема 13. Робота з об’єктами класу string. С-рядки

13

2

1

25

Тема 14. Клас String^

13

2

1

25

Тема 15. Структури в С++

13

2

1

25

Тема 16. Об’єднання. Перелічування

17

2

1

2

4

5

Тема 17. Принципи об’єктно-орієнтованого програмування

19

3

1

3

4

8

Тема 18. Наслідування

20

3

2

3

4

5Курсовий проект

311018

3Разом за модулем 2

141

20

20

20

30

51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього годин

255

38

38

38

48

93


5. Теми семінарських занять


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1
6. Теми практичних занять


№ з/п

Назва теми

Кільк. год.

1

Типи даних мови С++

2

2

Структурне програмування

2

3

Оператори циклу. Покажчики

2

4

Одномірні масиви в С++

2

5

Багатомірні масиви в С++

2

6

Директиви препроцесору. Стеки. Перетворення типів. Черги. Бінарні дерева

2

7

Робота з об’єктами класу string. С-рядки

2

8

Структури в С++

2

9

Класи. Наслідування

3

10

Консультації з курсового проектування

19
Разом

387. Теми лабораторних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Написання лінійних програм. Визначення збіжності ряду

4

2

Програма обчислення значення функції, яка обчислюється по-різному в залежності від значення аргументу

4

3

Написання програми-калькулятору

4

4

Операції з одномірними масивами

4

5

Операції з матрицями

4

6

Робота з файловими потоками і об’єктами класу String^

4

7

Класи

4

8

Наслідування

5

9

Перевантаження операцій

5
Разом

388. Самостійна робота


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ до дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (Тема 1)

4

2

Типи даних мови С++ (Тема 2)

4

3

Основні операції мови С++ (Тема 3)

5

4

Структурне програмування (Тема 4)

5

5

Оператори циклу (Тема 5)

5

6

Покажчики (Тема 6)

5

7

Одномірні масиви в С++ (Тема 7)

5

8

Розробка програм в середовищі Visual Studio (Тема 8)

5

9

Багатомірні масиви в С++ (Тема 9)

5

10

Директиви препроцесору. Стеки (Тема 10)

5

11

Перетворення типів. Черги. Бінарні дерева (Тема 11)

5

12

Різновиди рядків в С++ (Тема 12)

5

13

Робота з об’єктами класу string. С-рядки (Тема 13)

5

14

Клас String^ (Тема 14)

5

15

Структури в С++(Тема 15)

5

16

Об’єднання. Перелічування (Тема 16)

5

17

Принципи об’єктно-орієнтованого програмування (Тема 17)

5

18

Наслідування (Тема 18)

5
Разом

88


9. Індивідуальні завдання


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Виконання розрахункової роботи на тему: «Класи. Організація механізму наслідування». (Теми 16-18)

12

2

Курсова робота з об’єктно-орієнтованого програмування.

36
Разом

48


10. Методи навчання
Проведення аудиторних лекцій, лабораторних робіт, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів за матеріалами, опублікованими кафедрою (методичні посібники).
11. Методи контролю

Проведення поточного контролю, письмового модульного контролю, фінальний контроль у вигляді диференційного заліку та іспиту.


12. Розподіл балів, які отримують студенти (іспит)


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (іспит) у випадку відмови від балів поточного тестування та допуску до іспиту

Модуль №1

Модуль №2

Сума

Т1-Т3

Т4-Т9

Т10-Т14

Т15-Т18

100

100

20

20

25

35

Т1, Т2, …, Т18 – теми модулів
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсовому проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

А

відмінно

зараховано

83 - 89

В

добре

75 – 82

С

68 -74

D

задовільно

60 – 67

E

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незараховано з можливістю повторного складання

0 -34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Рекомендована література
Базова
1. Страуструп Б. Язык программирования С++ /Б. Страуструп. – М.; СПб.: : Издательство Бином – Невский Диалект, 2002. – 1099 с.

2. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня / Т. А. Павловская. — СПб.: Питер, 2004. — 461 с.

3. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. – СПб.: Питер, 2008. – 928 с.
Допоміжна
1. Пахомов Б.И. С/С++ и Borland C++ Builder для начинающих. – Спб.: БХВ-Петербург, 2005. – 640 с.

2. Хартон А. Visual C++ 2010: полный курс.: Пер. с англ. — М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2011. – 1216 с.3. Інтернет-джерела.
14. Інформаційні ресурси

Cайт кафедри k305.khai.edu


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка