Затверджено радоюСкачати 179.9 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір179.9 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНЧТИТУТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО РАДОЮ

факультету соціології

Протокол №______ від ___________2015 року

Декан ФСП ____________А.А.Мельниченко


ПРОГРАМА

Комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра-спеціаліста за спеціальністю 8(7).13010201 «Соціальна робота»


Програму рекомендовано кафедрою

соціології

Протокол № ____від ________2015 року

Завідувач кафедри_____________П.В.Кутуєв

Київ-2015

ВСТУП
Навчальна програма вступного іспиту зі спеціальності «Соціальна робота» складена у відповідності з навчальними планами підготовки магістрів 8.13010201-соціальна робота та спеціалістів 7.13010201-соціальна робота, що включає в себе проблемне поле фундаментальних дисциплін підготовки студентів цього напряму. Програма складена з урахуванням питань, які вивчаються в межах наступних дисциплін: «Теорія соціальної роботи», «Соціологія».

Мета: виявлення рівня сформованості фундаментальних та інструментальних компетенцій магістра та спеціаліста з соціальної роботи. Мета досягається через формування у процесі навчання у студента наступних знань та умінь.

Студент повинен знати про:

- взаємозв'язок соціальної роботи з педагогікою, психологією, соціологією, економікою, правом і т.п.;

- об'єктивні тенденції суспільного розвитку і стану вразливих категорій населення;

- особливості становлення і розвитку особистості, і впливу на цей процес різних соціальних груп;

- причини появи певних соціальних патологій і шляхи їх подолання;

- роль цінностей та норм в житті клієнта та соціального працівника;

- закономірності функціонування різноманітних соціальних структур, які пов’язані з наданням допомоги вразливим групам населення;

- основні технології і методи надання допомоги клієнтам;

- межі професійної компетентності соціального працівника, межі втручання у ситуацію клієнта та етичні принципи роботи;

- права та обов’язки як соціального працівника так і клієнта;

- знання та навички необхідні соціальному працівнику як при самостійній роботі з клієнтом, так і в команді;

- професійне вигорання і шляхи його подолання;

- основні методи збору інформації від клієнта (методи соціологічних досліджень).

Студент має вміти:

- практично підходити до теоретичного матеріалу та оперувати професійними термінами;

- аналізувати проблеми клієнтів і визначати подальший план роботи з ними;

- правильно обирати методи і технологій надання допомоги клієнтам відповідно до їх проблем і потреб;

- вибудовувати професійну дистанцію при роботі з клієнтом;

- вирішувати етичні дилеми, пов’язані з професійною діяльністю;

- визначати наявність професійного вигорання і боротися з ним;

- переводити одержані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи гнучкість у застосуванні технологій та методів соціальної роботи, а також соціологічних методів дослідження;

- користуватися сучасними інформаційними технологіями при вирішені питань взаємодій з різними структурами, які надають допомогу клієнтам.

Мати уяву про:

- вплив рішень, що приймаються, на життя клієнта і його оточення, навколишнє середовище та соціум;

- професійну й етичну відповідальність при виконанні поставлених перед ним завдань.
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Дисципліна «Теорія соціальної роботи»

Мета і завдання дисципліни

Мета кредитного модуля: дати студентам як майбутнім професіоналам базові знання з теорії соціальної роботи, зорієнтувати на дотримання певних професійних цінностей щодо клієнтів соціальної роботи.

Завдання курсу полягає в тому, щоб надати студентам загальні, конкретні та практичні знання про методи і технології роботи з клієнтом, різними соціальними структурами та основними документами.


Після вивчення дисципліни випускник має бути готовим до:

• самостійного опрацювання літератури та різних документів, що стосуються роботи з клієнтами соціальних служб і інших інститутів сфери надання допомоги вразливим групам населення;

• самостійного аналізу різноманітних явищ суспільного життя і визначення проблемних груп населення, що потребують допомоги та підтримки соціального працівника;

• критичної оцінки теорій, сучасних підходів, методів і технологій роботи з клієнтами та визначення їх наукової і практичної цінності;

• розроблення поступового плану роботи з клієнтами із визначенням технологій і методів;

• встановлення межі професійної компетентності, межі втручання у ситуацію клієнта;

• вирішення етичних дилеми, пов’язаних з професійною діяльністю.

Після вивчення модуля студент має знати:

• концептуальні підходи, які лежать в основі теорії соціальної роботи;

• науково-практичні компоненти соціальної роботи;

• як будувати основні етапи роботи з клієнтом;

• які методи і технології можна використовувати для різних типів клієнтів;

• як працювати з людьми в екстрених, кризових ситуаціях;

• як вести професійні записи;

• як запобігти процесу емоційного «вигорання»;

• як будувати роботу з колективом, волонтерами та різними зовнішніми структурами, що пов’язані з сферою надання послуг клієнтам;

• якими цінностями має керуватися та якими навичками має володіти соціальний працівник при роботі з клієнтами.

Уміти:


• практично підходити до теоретичного матеріалу;

• оперувати професійними термінами;

• визначати межі роботи з клієнтом;

• визначати блоки знань та навичок, які є необхідними для виконання певних видів професійної діяльності;

• будувати поетапний план втручання у конкретну ситуацію клієнта;

• визначати проблеми і потреби клієнтів і відповідно до них обирати методи і технології роботи;

• будувати довірливі і спрямовані на співпрацю стосунки з клієнтом, спеціалістами з різних сфер, керівниками різних структур, державними чиновниками;

• вирішувати етичні дилеми, пов’язані з професійною діяльністю.

Мати уяву про:

• теоретико-методологічні засади теорії соціальної роботи як науки;

• принципи застосування методів і технологій роботи з клієнтами;

• клієнтів та вплив на їх життя оточення, та суспільства в цілому;

• формування відносин клієнт-соціальний працівник;

• особливості формування соціально-психологічного клімату в робочих колективах.


Екзаменаційні питання з дисципліни “Теорія соціальної роботи”

для вступу на навчання за освітньо-професійними

програмами підготовки магістра, спеціаліста

за спеціальністю 8.13010201/7.13010201 “Соціальна робота”


 1. “Теорія соціальної роботи” як наука та навчальна дисципліна. Передумови формування соціальної роботи як науки.

 2. Історичні та соціокультурні передумови формування професійної галузі соціальної допомоги в Україні.

 3. Ставлення до жебрацтва на різних етапах розвитку суспільства.

 4. Зв’язок теорії соціальної роботи з психологією. Обґрунтувати психологічні основи соціальної роботи.

 5. Психологічні складові соціальної роботи: психодіагностика, психокорекція, арт-терапія.

 6. Зв’язок соціальної роботи та соціології.

 7. Можливості застосування в соціальній роботі мотиваційних та гуманістичних теорій (на прикладі теорій А. Маслоу і К. Роджерса).

 8. Запровадження до галузі соціальної роботи біхевіористського підходу.

 9. Соціальна робота та метод “соціометрії і психодрами” Якоба Морено.

 10. Можливості застосування психодинамічного підходу З. Фрейда в соціальній роботі.

 11. Суб’єкт та об’єкт в соціальній роботі. Соціальний працівник як суб'єкт соціальної допомоги. Етичний кодекс соціального працівника.

 12. Погляди на поняття “клієнт соціальної роботи”.

 13. Поняття “стигма”. Стигматизація клієнтів.

 14. Клієнт як партнер в процесі здійснення соціальної роботи.

 15. Основні обов’язки соціального працівника.

 16. Процес формування професійних цінностей в соціальній роботі. Професійні межі в соціальній роботі.

 17. Застосування системного підходу в соціальній роботі.

 18. Основні методи в галузі соціальної роботи. Особливості індивідуальної, групової роботи та соціальної роботи в громаді.

 19. Волонтерство як ресурс реалізації соціальних програм. Структура та мотивація волонтерства в сучасному світі.

 20. Якості та ролі соціального працівника.

 21. Базові навички соціального працівника. Визначити роль комунікативних навичок. Навести приклади.

 22. Соціально вразливі верстви населення.

 23. Поняття “професійна дистанція” та проблема емоційного “вигорання” в соціальній роботі. Шляхи подолання.

 24. Супервізія в соціальній роботі.

 25. Соціальна робота: основні принципи та переваги роботи в команді.

Дисципліна «Соціологія»

Мета і завдання дисципліни

Кредитний модуль має на меті формування у студентів теоретичних і практичних знань, забезпечення високого рівня соціологічної освіченості студентів, поєднання теоретичного та емпіричного знання в системному баченні закономірностей та тенденцій соціальних процесів.

Завдання курсу полягає в тому, щоб надати студентам загальні, конкретні та практичні знання про теоретико-методологічні та процедурно-методичні можливості соціології як науки.
Після вивчення дисципліни випускник має бути готовий до:

• самостійної роботи з науковою соціологічною літературою;

• критичної оцінки класичних соціологічних теорій, сучасних підходів та визначення їх наукової цінності;

• розробки програми соціологічного дослідження;

• проведення всіх видів соціологічних досліджень;

• уявлення про специфіку соціологічного знання, місце і роль загальної соціологічної теорії серед інших галузей наукового знання;

• самостійного аналізу поточних подій, критичного ставлення до стереотипів масової свідомості та поведінки;

• сприйняття та вивчення спеціальних соціологічних теорій, засвоєння методології та методики соціологічних досліджень;

• вироблення навичок наукового бачення світу в цілому та формування активної громадянської позиції.

Після вивчення модуля студент має знати:

• теоретико-методологічні засади соціології як науки;

• основні соціологічні теорії ХІХ-ХХ ст.;

• основних класиків соціологічної думки;

• специфіку соціології в порівнянні з іншими галузями суспільствознавства;

• основні характеристики суспільства як складної системи в якій всі структурні елементи, сфери, інститути, механізми функціонують та розвиваються на основі постійної взаємодії;

• структуру суспільства, соціальну стратифікацію, класифікацію соціальних груп;

• соціальні класи в соціологічному вимірі, процеси соціальної мобільності в сучасному суспільстві;

• проблеми різних верств населення;

• бідність як соціальну проблему сучасності;

• роль та місце особистості в сучасному соціумі;

• особливості процесу соціалізації особистості та фактори, що впливають на неї;

• особливості формування статусно-рольового набору особистості;

• основні напрями сучасної соціології та перспективи її розвитку;

• сутність новітніх та застосування інформаційних технологій при навчанні.

Уміти:

• аналізувати соціальні процеси в суспільстві;• досліджувати громадську думку;

• орієнтуватися у специфіці галузевих соціологій;

• організовувати проведення соціологічного дослідження від розробки програми до реалізації конкретного соціологічного дослідження;

• проводити компаративний аналіз різних теорій та підходів;

• застосовувати основні соціологічні методи дослідження соціальної реальності;

• пояснювати поведінку особистості, групи, спільноти;

• знаходити причинно-наслідкові зв'язки між соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві.

Мати уяву про:

• теоретико-методологічні засади соціології як науки;

• принципи застосування методів соціологічних досліджень;

• суспільство як складну соціальну систему та її основні елементи, що знаходяться в постійній взаємодії;

• формування соціальних відносин в суспільстві;• особливості формування соціально-психологічного клімату в робочих колективах.

Екзаменаційні питання з дисципліни “Соціологія”

для вступу на навчання за освітньо-професійними

програмами підготовки магістра, спеціаліста

за спеціальністю 8.13010201/7.13010201 “Соціальна робота”


 1. Соціологічне знання і його специфіка: єдність історичного досвіду і сучасність.

 2. Виховання та освіта як соціальні інститути. Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”.

 3. Методи соціології О. Конта. Місце О. Конта в історії соціології.

 4. Методологія та основні категорії соціології.

 5. Девіація як соціальне явище та категорія соціологічної теорії.

 6. Особистість у системі соціальних зв`язків. Етапи і агенти соціалізації.

 7. Поняття “система”, “соціальна система”. Основні риси соціальної системи.

 8. Соціальна структура суспільства, підґрунтя для виділення видів структур.

 9. Поняття соціальної групи та їх види. Особливості соціологічного підходу до аналізу груп.

 10. Інституціоналізація як соціальний феномен. Види соціальних інститутів та їх основні ознаки. Функції соціальних інститутів.

 11. Соціальна мобільність як динамічна характеристика суспільного життя. Класифікація, канали, демографічні фактори соціальної мобільності.

 12. Соціальна нерівність: історичне та соціальне розуміння.

 13. Соціальна стратифікація та її критерії. Класи і страти: сучасний соціологічний підхід.

 14. Соціальні норми та соціальний контроль у суспільному житті.

 15. Соціальні організації: функціонування, механізм прийняття рішень, комунікації.

 16. Сутність поняття “цінності”. Класифікація цінностей.

 17. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальні зв’язки.

 18. Соціальна стратифікація: поняття, історичні типи стратифікаційних систем та напрямки їх еволюції.

 19. Соціологічні теорії класів. Роль “середнього класу” в сучасному суспільстві.

 20. Класифікація методів збору соціологічної інформації.

 21. Основні різновиди методу опитування.

 22. Поштове, пресове і телефонне опитування: переваги і недоліки.

 23. Якісні методи збору соціологічної інформації.

 24. Програма соціологічного дослідження: функції та структура.

 25. Принципи формування анкети. Типи і види питань, які використовуються при формуванні анкети.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Критерії оцінювання
Критерії оцінювання відповіді студента враховують повноту та правильність відповіді, а також здатність студента узагальнювати отримані знання; застосовувати загальні та специфічні наукові методи, принципи та закони на конкретних прикладах; аналізувати, інтерпретувати та оцінювати факти, події, процеси суспільного життя; чітко, послідовно та обґрунтовано аргументувати власну відповідь.

Підсумкова оцінка визначається за результатами комплексної перевірки знань студентів (табл.1.).

Таблиця 1. Рейтинг балів за виконання кожного виду завдання


Вид завдання

Кількість балів, які може отримати студент

завдання І.

50 балів

завдання ІІ.

50 балів

Всього

100


Рейтинг балів, отриманих за завдання І та ІІ наведено в табл.2.

Таблиця 2. Рейтинг балів, отриманих за виконання завдання І

Кількість балів за завдання

Обґрунтування

50

Студент виявив всебічні та глибокі знання навчального матеріалу з дисципліни; проявив творчі здібності в розумінні., в логічному, чіткому, стислому та ясному трактуванні матеріалу.

40

Студент надає вичерпну відповідь, але під час застосування знань і вмінь при вирішенні завдання робить незначні помилки, що показують недостатньо глибоке знання.

30

Студент виявив загалом добрі знання навчального матеріалу при виконанні завдання, але припустив ряд помітних помилок.

20

Студент демонструє знання переважно репродуктивного характеру, відповідь не містить глибокого розуміння матеріалу; допускаються помилки у викладі основних ідей, понять тощо. Запитання розкрито на 40-50%.

10

Студент не впорався з виконанням завдань, припустив значну кількість помилок при виконанні завдань, виконав завдання І на 20-30%, розкрив лише основні аспекти проблеми

0

Немає відповіді, або відповідь не вірна

Таблиця 3. Рейтингова оцінка за шкалою ECTS
Значення Q

Рівень засвоєння

навчального матеріалу100…95

А «відмінно»

94…85

В «добре»

84….75

С «добре»

74…65

D «задовільно»

64…60

E «незадовільно»Приклад типового завдання комплексного фахового випробування
Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”


Спеціальність: «Соціальна робота»

Навчальні дисципліни: «Теорія соціальної роботи», «Соціологія»Екзаменаційний білет 1

 1. “Теорія соціальної роботи” як наука та навчальна дисципліна. Передумови формування соціальної роботи як науки.

 2. Принципи формування анкети. Типи і види питань, які використовуються при формуванні анкети.

Затверджено на засіданні кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Протокол № ____ від ________________

Зав. кафедрою _________ П.В. КутуєвСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
з дисципліни «Соціальна робота»

 1. Барабаш В.В. Соціальні технології: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні: Монографія. – К.: ПП Вишемирський, 2008. – 340с.

 2. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 172с.

 3. Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах. – К.: Пульсари, 2003. – 240с.

 4. Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: технологія ведення консультативного діалогу: Навч. посібник. – К.: В. Главник, 2006. – 128с.

 5. Волонтери в соціальній роботі: Навч. посібник / [О. Главник та ін.]. – К.: Главник, 2006. – 128с.

 6. Вступ до соціальної роботи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. / [За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миновича]. – К.: Академвидав, 2005. – 303с.

 7. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних інвестицій / [Т.В. Брижуватий, В.С. Довбня, Л.П. Дума та ін.]. – К.: Віпол, 2006. – 320с.

 8. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні / [Упоряд.: С.Я. Марченко, М.С. Кратінов, Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька, В.О. Кратінова]. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 408с.

 9. Капська А.Й., Архипова С.П. Підготовка соціальних працівників. – Черкаси: ЧНУ, 2003. – 248с.

 10. Карпенко О.Г. Професійне становлення соціального працівника: Навч.-метод. посібник. – К.: ДЦССМ, 2004. – 164с.

 11. Короткий довідник нормативних документів з соціальної роботи: Навч.-довід. посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 98с.

 12. Кубіцький С.О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах: Навч. посібник. – К.: ДАКККіМ, 2009. – 298с.

 13. Мальчик М.В. Становлення соціального захисту та суспільного добробуту громадян в Україні: Монографія. – Донецьк: Інститут економічної промисловості, 2007. – 228с.

 14. Мигович І.І., Жмир В.Ф. Теоретичні засади соціальної роботи: Навч. посібник. – Ужгород: Говерла, 2007. – 410с.

 15. Несторова Г.Ф., Астэр И.В. Технология и методика социальной работы: Учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. и спец. “Социальная работа”. – СПб: Имена, 2006. – 168с.

 16. Основы социальной работы: Учебник / [Ред. П.Д. Павленок]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 559с.

 17. Оцінювання потреб клієнтів соціальних служб: Метод. рекомендації для закладів та установ, що працюють із вразливими групами населення / [Н.Б. Бондаренко, О.В. Буднік, Л.П. Дума та ін.]. – К.: ТОВ “ЛДЛ”, 2007. – 208с.

 18. Поліщук В.А., Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи: Курс лекцій. – Тернопіль: ТДПУ, 2009. – 256c.

 19. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2002. – 192с.

 20. Сидоров В.Н. Профессиональная деятельность социального работника: ролевой подход. – Винница: “Глобус пресс”, 2006. – 408с.

 21. Социальная работа. / [Под общ. ред. В.И. Курбатова]. – Ростов н/Дону: “Феникс”, 2000. – 576с.

 22. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие. / Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 427с.

 23. Соціальна робота з дітьми і молоддю: теоретико-методологічні аспекти / Зверева І.Д., Козубовська І.В., Керцман В.Ю., Пічкар О.П. – Ужгород: УжНУ, 2000. – 192с.

 24. Соціальна робота: Навч. посібник у 2 ч. / [К.М. Левківський, В.Л. Кулініченко, В.Є. Слушаєнко та ін.]. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ч. 1. – 372с.

 25. Соціальна робота: Навч. посібник у 2 ч. / [К.М. Левківський, В.Л. Кулініченко, В.Є. Слушаєнко та ін.]. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ч. 2. –384с.

 26. Теорії і методи соціальної роботи. / [За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миновича, І.М. Грига та ін]. – К.: Академвидав, 2005. – 328с.

 27. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. / [Под ред. К.Г. Зайнышева]. – М.: Гуманит изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 240с.

 28. Тюптя Л.Т., Іванова І.І. Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 574с.

 29. Фирсов M.B., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 432с.

 30. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной практики: учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2002. – 192с.

 31. Холостова Е.И. Глоссарий социальной работы. – 3-е изд. – М.: Доликов и К, 2008. – 217с.

 32. Шендеровський К., Ткач І. Документація в соціальній роботі: Навч. посібник. – К.: Главник, 2006. – 112с.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


з дисципліни «Соціологія» 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь / [Пер. с англ. И. Ясавеев]; Под ред. С. Ерофеева. – М.: Экономика, 2004. – 620с.

 2. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки / [Пер. з франц.]. – К.: Юніверс, 2004. – 688с.

 3. Бачинин В.А. Социология: академический курс. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004. – 871с.

 4. Бергер П., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология / [Пер. с англ. В. Анурин]. – М.: Академический проект, 2004. – 608с.

 5. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140с.

 6. Волков Ю.Г. Социология: лекции и задачи. – М.: Гардарики, 2003. – 316с.

 7. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. – М.: ИНФРА-М, 2003. – Т. 1. Теория и методология. – 908с.

 8. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология: Учеб. для ВУЗов. – М.: “NOTA BENE”, 1999. – 272с.

 9. Капитонов Е.А. Социология ХХ ст.: история и технология: Учеб. для студентов ВУЗов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512с.

 10. Козловець Є.А. Соціологія: словник термінів і понять. – К.: Кондор, 2006. – 372с.

 11. Кондауров В.Й. Социология: общий курс. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 332с.

 12. Кравченко А.И. Общая социология: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТТИ-ДАНА, 2001. – 479с.

 13. Леш С. Соціологія постмодернізму / [Пер. з англ. Ю. Олійник]. – Львів: Кальварія, 2003. – 344с.

 14. Лисовский В.Т. Социология молодежи: Учебник. – СПб, 1996. – 460с.

 15. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В.Соціологія: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 276с.

 16. Маркович Д.Ж. Загальна соціологія: Підручник. – М.: Вларос, 1998. – 432с.

 17. Піча В.М. Соціологія: Навч. посібник. – К.: “Каравелла”, 1999. – 248с.

 18. Плахов В.Д. Западная социология XIX-XX вв. От классики до постнеклассической науки: Эпистемологическое обозрение: Учеб. пособие. – СПб.: Алетейя, 2006. – 304с.

 19. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст.: Посібник. – К., 1996. – 224с.

 20. Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс. – К., 1996. – 271с.

 21. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М., 1996. – 206с.

 22. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології: Навч. посібник. – К., 1995. – 223с.

 23. Сірий Е.В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2007. – 480с.

 24. Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навч. посібник / [Ред. А. Ручка]. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2007. – 363с.

 25. Соціологія: Навч. посібник / [Ред. С. Макеєв]. – К.: Знання, 2005. – 455с.

 26. Социология: Учеб. пособие. / Под ред. Л.В. Тадевосяна. – М., 1995. – 272с.

 27. Соціологія: Підручник для студ. ВНЗ / [Ред. В. Городяненко]. – К.: Академія, 2002. – 560с.

 28. Соціологія: Посібник для студ. ВУЗів. / Під ред. Городяненка В.Г. – К., 1999. – 382с.

 29. Соціологія: терміни, поняття, персоналії / [Ред. В. Піча]. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. – 480с.

 30. Тощенко Ж.Т. Социология: общий курс. – М., 1994. – 384с.

 31. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство / [Пер. з нім. Н. Комарова, О. Погорілий]. – К.: Дух і літера, 2005. – 262с.

 32. Фролов С.С. Основы социологии: Учебник. – М., 1997. – 344с.

 33. Фролов С.С. Социология. – М.: Гардарика, 2007. – 344с.

 34. Харчева В. Основы социологии: Учебник. – М., 1997. – 304с.

 35. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2004. – 544с.

 36. Юрій М.Ф. Соціологія: Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 288с.

 37. Якуба О.О. Соціологія: Навч. посібник для студ. – Х., 1996. – 192с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ

Коломієць Т.В.

Пиголенко І.В.Мацко-Демиденко І.В.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка