Затверджено на засіданні кафедри банківських інвестиційСкачати 87.97 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір87.97 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри банківських інвестицій

23.05.2016 р., протокол № 12

Завідувач кафедри ___________ Майорова Т.В.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКАФЕДРА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ПАСПОРТ ДИСЦИПЛІНИ
«Венчурне фінансування»

(повна назва дисципліни)
на

2016-2017 навчальний рікОсвітній ступінь ______________магістр__________________


(бакалавр або магістр)

Семестр, в якому викладається дисципліна I (д.ф.н.), ІІ (з.ф.н.)


(порядковий номер семестру)

Дисципліна ____Вибіркова__

(нормативна/вибіркова)

Загальна кількість годин/кредитів за навчальним планом 120 / 4


Спеціальності, для яких викладається дисципліна8Ф09 Фінансування інвестиційних проектів, 8Ф07 Банківський менеджмент

(шифри)

Форма підсумкового контролю

Залік

(екзамен, залік)

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій

Власова І.В., к.е.н., доцентВикладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять: Власова І.В., к.е.н., доцент
1. Робоча навчальна програма дисципліни

Затверджено засіданням Науково-методичної ради, від 26.05.2016 року, протокол № 8.Внесені зміни і доповнення засіданням кафедри від 22.04.2015 р., протокол № 12.

2.Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні дисципліни (автор, назва, видавництво, рік видання)

2.1. Видані університетом

К-ть примірників в бібліотеці
Проектне фінансування : підручник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. О. Ляхова. – К. : КНЕУ, 2005. – 736 с.

642
Інвестування: практикум / Т.В.Майорова, В.І.Максимович, С.В.Урванцева та ін.; за наук. ред. Т.В.Майорової. – К.:КНЕУ, 2012.– 577с.

1251
Інвестування : тренінг / [Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, І. В. Власова та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Майорової. - К. : КНЕУ, 2014. - 128 с.

52.2. Видані іншими видавництвами

К-ть примірників в бібліотеці

Кузьмін О. Є. Венчурний бізнес: Навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин. – К. : Знання, 2012. – 350 с.

-

Рогова Е. М. Венчурный менеджмент: учеб. пособие / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко, Э. А. Фияксель ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. :Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 440 с.

-

Бенджамин Джеральд А. Руководство для бизнес-ангелов / Джеральд А. Бенджамин, Джоэл Маргулис ; пер. с англ. В. Д. Соколовой ; науч. ред. Д. В. Княгинин. – М. ; СПб. : Вершина, 2007. – 320 с.

2

Кемпбелл Кэтрин. Венчурный бизнес: новые подходы / Кэтрин Кемпбелл ; [пер. с англ. Д. Липинского ; науч. ред. О. Осадчая]. – 2-е изд., испр. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 428 с. -

2

Анышин В. М. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчурном бизнесе : Учебное пособие / В. М. Анышин, С. А. Филин. – М. : Анкил, 2003. – 360 с.

2

Ивина Л. В. Терминология венчурного финансирования: учеб. пособие / Л. В. Ивина, В. А. Воронцов. – М. : Академический проект, 2002. – 255 с.

1

3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при

відсутності навчальної книги

немає

4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для

поглибленого опанування курсу

Автор, назва, рік видання

К-ть примірників в бібліотеці

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: монографія [М.І. Диба, О.М. Юркевич, Т.В. Майорова, І.В. Власова]; за ред.. д.е.н., проф.. М.І. Диби і к.е.н., доц.. О.М. Юркевич. – К.: КНЕУ, 2013. – 425 с.

11

Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія / [ Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби та Т. В. Майорової.  – К.: КНЕУ, 2012. – 472 с.

57

Поручник А. М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія / А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2000. – 171 с.

38

5. Практикуми, тренінги, навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу

Автор, назва, рік виданняК-ть примірників в бібліотеці


6. Інші методичні матеріали для вивчення дисципліни, рекомендовані студентам

Інвестування: практикум / Т.В.Майорова, В.І.Максимович, С.В.Урванцева та ін.; за наук. ред. Т.В.Майорової – К.:КНЕУ, 2012.– 577с.
  1. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни

немає
(автор, назва, рік останнього оновлення матеріалів)

8. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни:

Дата затвердження «26» травня 2016 р.,


Розміщені на сайті КНЕУ за адресою http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kb


Дата розміщення 22.06. 2016 р.

9. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються та плануються до використання.

9.1. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на лекційних заняттях

Тема лекції

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1. Теоретичні засади венчурного підприємництва.

2

Вступна лекція на тему: “Економічна сутність та значення венчурного підприємництва”

Лекція з елементами дискусії

2. Венчурний капітал

2

Оглядова лекція

Лекція - обговорення

3. Організаційні форми венчурної діяльності

2

Лекція - обговорення

Оглядова лекція

4. Венчурне фінансування: основні поняття та особливості

2

Лекція-презентація

Лекція-презентація на тему: “Моделі, види та схеми венчурного фінансування”

5. Процес венчурного фінансування

2

Лекція з елементами дискусії

Лекція-презентація

6. Інвестори венчурного капіталу

2

Інформаційна лекція на тему:“Основи бізнес-ангельського фінансування”

Оглядова лекція

7. Типи фірм з венчурним капіталом

2

Лекція - обговорення

Проблемна лекція на тему: “Механізми взаємодії венчурних підприємств і венчурних інвесторів”

8. Оцінка ризиків та ефективності венчурного фінансування

2

Інструктивна лекція

Лекція-презентація

9. Особливості венчурного фінансування в Україні

2

Лекція-презентація за участю студентів

Лекція-презентація за участю студентів


9.2. Інноваційні навчальні технології, що використовуються на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Порядковий номер і назва заняття

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1. Теоретичні засади венчурного підприємництва.

2

Семінар -розгорнута бесіда

Дискусія з елементами аналізу

2. Венчурний капітал

2

Вирішення ситуаційних вправ

Бліц-опитування

3. Організаційні форми венчурної діяльності

2

Робота в малих групах

Вирішення ситуаційних вправ

4. Венчурне фінансування: основні поняття та особливості

2

Семінар-дискусія з елементами аналізу

Бліц-опитування

6-7. Інвестори венчурного капіталу

4

Вирішення ситуаційних завдань

Семінар-дискусія

8. Оцінка ризиків та ефективності венчурного фінансування

2

Вирішення ситуаційних розрахункових вправ з аналізу та оцінки ефективності венчурного фінансування

Вирішення ситуаційних розрахункових вправ з аналізу та оцінки ризиків венчурного фінансування

11. Особливості венчурного фінансування в Україні

2

Семінар-конференція на тему: “Венчурне фінансування інноваційної діяльності: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії”»

Семінар-презентація за участю студентів


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка