Затверджено на вченій раді Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса ШевченкаСкачати 193.71 Kb.
Дата конвертації21.02.2017
Розмір193.71 Kb.

Затверджено на вченій раді Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Протокол №_2__ від _12__ вересня_ 2003
Затверджую

_______________ Т. О. Приступенко,

голова НМР ІЖ
_8__ вересня 2003 рокуРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З КУРСУ «Політичні системи світу»


із спеціальності «міжнародна журналістика
Викладач проф. Чічановський А. А.

Курс 5


Семестри 9–10 Годин усього 150+16 самост. роб.


Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лекцій

30

Семінарських

27

Практичних

33

Лабораторних
Поточних консулт.

19

Консультацій екз.

8

Самостійної роботи

16Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Залік
Екзамен

33

Контрольна робота
Курсова робота
Кваліфікаційна робота
Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №_2__ від «_5__» вересня 2003 року

Навчально-методична карта дисципліни

Назви розділів, тем.

План, короткий змістК-ть го­дин, дата про­веде­ння

Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лабораторне, самостійно, конт. робота, тест, курсова тощо)

Література

Засоби навчання, матеріали

Контроль (вид і дата)

І. Системи: загальні теоретичні уявлення.

1) Системний підхід як форма методологічного знання;

2) Політологічні категорії систем;

3) Системний аналіз, як сукупність методологічних засобів;

4) Механістичний і деалектичний підходи до розуміння системи.
Практичні заняття з теми


4

8


Лекції

1) Афанасьев В. Г. О системном подходе в социаль­ном познание//Вопросы философии. 1973. №6. С. 98;

2) Афанасьев В. Г. Системность и общество. — М., 1980;

3) Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор исследования общей теории систем. — М.: Прогресс, 1969;

4) Карташов В. А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. — М.: Прогресс, 1995;

5) Parsons B. H. The Social system. — N.Y., 1966;

6) Садовський В. Н. Основания общей теории систем: Логико-методологический анализ. — М.: Наука, 1974.Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

ІІ. Структурованість суспільства як умова створення політичних систем.

1) Суспільство як відкрита структурна група. Етногенний і соціогенний субстрати суспільства;

2) Архаїчне суспільство і його еволюція;

3) Традиційне суспільство і його ознаки;

4) Сучасне суспільство і його ознаки. Індивід як антитеза «групової» людини;

5) Постсучасне суспільство і його ознаки. Громадське суспільство і його база.


Практичні заняття з теми

2

4


Лекції

1) Барт М. А. Цивилизационная методология: Исторический контекст. — М.: Международные исследования, 1993;

2) Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. — М., 1974;

3) Чичановський А. А. За чертой полета: Нации и народы после развала СССР. — М., 2000.


Текст лекцій + обгово­рення проблем

тестНазви розділів, тем.

План, короткий змістК-ть го­дин, дата про­веде­ння

Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лабораторне, самостійно, конт. робота, тест, курсова тощо)

Література

Засоби навчання, матеріали

Контроль (вид і дата)

ІІІ. Поняття політичної системи. Еволюція теорії політичної системи.

1) Трактування категорії «політична система». Політичні відносини і політична система;

2) Особливості функціонування політичної системи як динамічного цілого;

3) Елементи скерованості свідомості. Розвиток системи домінування.


Практичні заняття з теми

4

8


Лекції

обговорення1) Almond G. and Powel B. Comparative Politics. — N.Y., 1966;

2) Галлей С. Д., Рутар С. М. Основи політології: навчальний посібник. — К., 1999;

3) Истон Д. Политическая система. — М., 1953;

4) Истон Д. Концептуальная структура для политического анализа. — М., 1965;

5) Истон Д. Системный анализ политической жизни.


Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

ІV. Структура політичної системи.

1) Поняття компонентів системи (елемент): частина, елемент, стан, зв’язок відношення, етап, стадія, цикл процесу функціонування, тощо. Поняття: лідерство, органи влади, регламентація (по Парсонсу), влада, інтереси і т.д.;

2) Суб’єкти політики. Політичні відносини. Політична організація суспільства. Політичні норми. Політична свідомість;

3) Підсистеми.


Практичні заняття з теми

2

4


Лекції

1) Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: Критический обзор// Исследования общей теории систем. — М.: Прогресс, 1969;

2) Parsons Т. Toward a general Theory of Action. — N.Y., 1951;

3) Політична система суспільства// Політологія. — (під ред. Кулагіна Ю. І., Полуріза В. І.) — К, 2002. С. 145–264;

4) Политология: энциклопедический словарь. — М., 1993.Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

V. Функції політичної системи.

1) «Вхідні» і «вихідні» функції (по Г. Алмовду). Загальна система функцій на різних рівнях діяльності. Функції «входу» інформації (по Істону): установлення правил, формалізація правил;

2) Концепція перетворення. Функції «виходу». Функції перетворення. Функції збереження й адаптації системи. Функція політичного рекрутування. Функція політичної соціалізації. Конверсійний процес.
Практичні заняття з теми


2

4


Лекції

обговорення1) Almond Gabriel A. Political Development: Essays in Heuristic Theory. – Boston, 1970;

2) Blanoz J. Ustavni systemy a politickr strany v kapitalistickych statech. — Praha, 1978;

3) Bodnar A. Nauka о polityce. — Warszawa, 1988;

4) Easton I. Political System. — N.Y., 1971;

5) Nohlen. D., Weihe, Y. Politiches system//Staat und Politik. — Bonn, 1991;

6) Parsons Т. The Social System. — N.Y., 1966;

7) Sobolevzki М. Partie і systemy partyine swiatn kapitalistycznego. — Warszawa, 1977;

8) Sartori G. Parties and Party systems: A Framework to analisio. — Cambrige (mass), 1976.Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

Назви розділів, тем.

План, короткий змістК-ть го­дин, дата про­веде­ння

Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лабораторне, самостійно, конт. робота, тест, курсова тощо)

Література

Засоби навчання, матеріали

Контроль (вид і дата)

Практичні заняття з теми


4

обговорення


9) Функции политической системы. Альбом схем по политологии. Краснодар, 1995;

10) Чічановский А. А. В тенетах свободы: Политологические проблемы взаимодействия властных структур, средств массовой информации и общества в новых геополитических условиях. — М., 1995.Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

VІ. Типологія політичних систем. Політичні режими.

1) Основи класифікації політичних систем. Традиційні і модернізовані політичні системи. Класифікація по змісту і формах правління;

2) Класифікація політичних режимів. Критерії демократії.

Практичні заняття з теми2

4


Лекції

обговорення1) Almond G. and. Coleman J. The Politics of the Developement Areas. Prinston. — N.Y., 1971;

2) Deutsch К. W. Politics and Governement. Now People Decide Their Fate. — Boston, 1974;

3) Easton D. System Analisis of Political Life. — N.Y., 1965;

4) Политология. — М.: МГСУ, 1995;

5) Политические системы современности. — М., 1978.

6) Функции политической системы. Альбом схем по политологии. — Краснодар, 1995;

7) Шаран П. Сравнительная Политология. Часть I. — М., 1992.


Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

VІІ. Динамічна модель політичної системи.

1) Динаміка, адаптація, стійкість політичної системи. Формулювання проблеми. Обговорення проблеми. Добір альтернатив для вироблення рішення;

2) Теорія мікроструктуралістичного функціоналізму (Алмонд Г.);

3) Політична соціалізація і мобілізація населення. Аналіз існуючих інтересів. Укріплення інтересів. Теорія дій і функціонування (Парсонс Т.)
3Лекції

1) Almond Gabriel A. Political Development: Essays in Heuristic Theory. — Boston, 1970;

2) Bodnar A. Nauka о polityce. — Warszawa, 1988;

3) Венгеров А. Синергетика и политика: Общественные науки и современность. — 1994, №4;

4) Костюк В. Н. Изменяющиеся системы. — М., 1993;

5) Марченко М. Н. Политические теории и политическая практика в развитых капиталистических странах. — М.: МГУ, 1992;

6) Nohlen D., Weihe Y. Politiches system. — Bonn, 1991;

7) Parsons Т. The Social system. — N.Y., 1966;


Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест
Назви розділів, тем.

План, короткий змістК-ть го­дин, дата про­веде­ння

Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лабораторне, самостійно, конт. робота, тест, курсова тощо)

Література

Засоби навчання, матеріали

Контроль (вид і дата)

Практичні заняття з теми


6

семінар


8) Степин B. C. О прогностической природе фи­ло­софского знания// Вопросы философии. 1986, №4;

9) Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах. — М.: Мир, 1985;

10) Эшби У. Росс. Динамические системы // Конструкция мозга: Происхождение адаптивного поведения. — М.: Мир, 1964.


Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

VІІІ. Методологія вивчення політичних систем.

1) Поняття політичного процесу, його розуміння і оцінки з оглядом на політичні системи;

2) Специфіка нормативного підходу до аналізу світових явищ, що впливають на формування політичних систем;

3) Автономія системи як цілого, співвідношення частини і цілого, збереження і обновлення, взаємодія хаотичних та упорядковуючих процесів.

Практичні заняття з теми


3

6


Лекції

семінар


1) Бебик В. М. Політологія: теорія, методологія, практика. — К.: МАУП, 1997;

2) Бжезинский З. Великая шахматная доска. — М., 1998;

3) Видрин Д. Очерки политической политологии. — К., 1991;

4) Грушин В. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. — М., 1987;

5) Дугин А. Основы геополитики. — М, 1991;

6) 26 основных понятий политического анализа. — М.: Полис, 1993, №1;

7) Уемов А. И. Системы и системные исследования // Проблемы методологии системного исследования. — М.: Наука, 1970.


Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

ІХ. Напрями аналізу політичних систем.

1) Інституціональний підхід. Структурно-функціональний напрямок. Елітарний напрямок. Підходи Парсонса Т., Істона Д., Алмонда Г., Шевал’е Ж.-Ж., Марченко М. Н., Бурлацького Ф. М. і Галкіна А. А., Шаброва О. Ф. та інших;

2) Теоретичні уявлення про політичну систему як змістовний аналіз відносин (від політичних до соціально-психологічних, поведінкових, культурних). Сутність політичної системи як єдиного цілісного динамічного утворення.
Практичні заняття з теми


2

6


Лекції

семінар


1) Алмонд Г. Политическая наука: История дисциплины // Полис, 1988, №1;

2) Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — Критический обзор: Исследования общей теории систем. — М.: Прогресс, 1969;

3) 26 основніх понятий политического анализа. — М.: Полис, 1993, №1;

4) Easton D. Systems Analisis: An example offunctionalism // Gould J., Thuarsby V. Contemporary Political Thought. Issues in Scope, Value and Direction. — N.Y., 1969;Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

Назви розділів, тем.

План, короткий змістК-ть го­дин, дата про­веде­ння

Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лабораторне, самостійно, конт. робота, тест, курсова тощо)

Література

Засоби навчання, матеріали

Контроль (вид і дата)


5) Easton D. Systems Analisis of Political Life. — N.Y., 1967;

6) Костиков В. Н. Изменяющиеся системы. — М., РАН, 1993;

7) Parsons Т. The Social System. — N.Y., 1966.
Х. Інформаційна основа існування політичних систем.

1) Феномен інформатизації світового розвитку;

2) Науково-інформаційна основа організації і управління;

3) Інформаційне середовище і морально-психологічний стан

суспільства;

4) Міжнародний інформаційний потенціал та політичні системи.

Практичні заняття з теми


2

4


Лекції

1) Глобалізація і безпека розвитку / Кол. авт. (Кер. Білоус О. Б.). — К, 2001;

2) Чичановский А. А. В тенетах свободы: Политологические проблемы взаимодействия властных структур, средств массовой информации и общества в новых геополитических условиях. — М., 1995. С. 40–50, 242–259, 280–287;

3) Чичановский А. А. Информационные аспекты практической политики. В книзі «Соединяя социализм, капитализм и демократию». — М.: Летний сад, 1999. С. 281–294;

4) Шкляр В. І. Соціокультурні та політичні моделі журналістики. В книзі «Українська журналістика в контексті світової». – К., 2001. С. 5–9.Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест

ХІ. Протистояння політичних систем як фактор політичної нестабільності.

1) Стійкість і самозбереження політичної системи. Тупикові процеси у суспільстві — причини виникнення;

2) Поняття «Світовий політичний конфлікт»;

3) Рівні конфліктів;

4) Конфлікт систем як інструмент геополітичного

гегемонізму.


Практичні заняття з теми

2

4


Лекції

обговорення1) Теория политической системы // Основы политологии. — М., 1992;

2) Политические системы современности. —М., 1978;

3) Политические системы буржуазных государств. — М., 1980;

4) Политические системы СССР и стран Восточной Европы: 20-е–60-е гг. — М., 1991;

5) Чичановский А. А. Этнические и политические конфликты на пост-

советском пространстве // За чертой полета. — М.: 2000. С. 37–79.Текст лекцій + обгово­рення проблем

тестНазви розділів, тем.

План, короткий змістК-ть го­дин, дата про­веде­ння

Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лабораторне, самостійно, конт. робота, тест, курсова тощо)

Література

Засоби навчання, матеріали

Контроль (вид і дата)

ХІІ. Функціонування сучасної світової політичної системи.

1) Формування сучасної світової системи;

2) Типи світових систем.;

3) Міждержавні та недержавні стосунки у світовому співтоваристві;

4) Співвідношення між державним суверенітетом і загальною світовою відповідальністю.
Практичні заняття з теми


2

4


Лекції

підсумки


1) Абдулатипов Р. Г. Этнополитические конфликты в СНГ. Наднациональные механизмы разрешения. — М., 1996;

2) Глобалізація і безпека розвитку. Кол. авт. (кер. О. Г. Білоус). — К., 2001;

3) Чичановский А. А. За чертой полета: Нации и народы после развала СССР. — М., 2000;

4) Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К., 1992.Текст лекцій + обгово­рення проблем

тест
тест
тест
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка