Зарубіжний досвід вищої економічної освіти: приклад США дуб Б. СДата конвертації05.03.2017
Розмір94.4 Kb.
УДК 330.101+ 378. 091(73)
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: ПРИКЛАД США
Дуб Б. С

Дніпропетровська державна фінансова академія


Науковий керівник: к. е. н., доцент Педько А. Б.
Анотація. У статті розглянуто ключові особливості американської економічної освіти, виділено відмінності від вітчизняної системи. Проаналізовано окремі методики, що є запозиченими з США і застосовуються в українській підготовці фахівців економічно-фінансового профілю. Визначено важливість іноземного досвіду в галузі економічної освіти в умовах глобалізації.

Ключові слова: економічна освіта США, підготовка фахівців-економістів, професійна компетентність, активне навчання, case-study, фінансово-економічна галузь.


Аннотация. В статье рассмотрены ключевые особенности американского экономического образования, выделены отличия от отечественной системы. Проанализированы отдельные методики, которые являются заимствованными из США и применяются в украинской подготовке специалистов экономически-финансового профиля. Определена важность зарубежного опыта в области экономического образования в условиях глобализации.

Ключевые слова: экономическое образование США, подготовка специалистов-экономистов, профессиональная компетентность, активное обучение, case-study, финансово-экономическая отрасль.


Annotation. The article considers the key features of the American economic education, it has highlighted the differences from the national system. Analysis of some techniques that are borrowed from the U.S. and used in the preparation of Ukrainian specialists of the economic and financial profile. It determined the importance of international experience in the field of economic education in the context of globalization.

Key words: economic education of U.S., trained economists, professional competence, active learning, case-study, financial and economic sector.


Актуальність проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями. Економічна освіта в умовах ринкової економіки має дуже важливе значення для підготовки компетентних фахівців. В умовах реформування вищої освіти України особливо актуальним є вивчення досвіду країн з розвиненою ринковою економікою, які пройшли значний шлях розвитку. Аналіз поступу системи економічної освіти цих країн необхідний для визначення рекомендацій для України. А вивчення досвіду економічної освіти США цікаве передусім тим, що ця країна вважається однією з найбільш демократичних у світі.

Аналіз останніх наукових досліджень з досліджуваної проблеми та визначення питань, що не вирішені. Публікації з приводу вивчення зарубіжного досвіду завжди проблематично навіть знайти. Адже нелегко підібрати першоджерела на мові оригіналу, дослідження вітчизняних вчених з даної тематики або відсутні зовсім, або носять лише фрагментарний характер. Але нині все ж є можливість почитати іноземних авторів і вітчизняні вчені почали вивчати зарубіжний досвід.

Проведений аналіз існуючих досліджень показав, що подібна тематика (вища освіта) аналізується науковцями переважно у розрізі підготовки лише педагогічних кадрів. Тобто зарубіжний досвід організації навчання у вищій школі вивчається майже виключно педагогами і зрозуміло, акцентується увага на підготовці учителів в іноземних вузах, зокрема США.

Актуальні новини та опис новітніх проектів у галузі освіти представлено на сайтах [1,2]. Найповнішими щодо аналізу аспектів організації освітньої системи США вважаємо роботи

У роботі Ігнатюк [6] не робиться наголос на якійсь окремій спеціалізації, але достатньо повно охарактеризовано головні напрямки освітньої системи США, визначено ключові аспекти та нововведення, охарактеризовано міждисциплінарний підхід та індивідуалізацію навчання. Стаття [7]описує вищу економічну освіту у Німеччині, США, Японії та Китаї. Автор виокремлює переваги та недоліки, що є особливо цінним.

Тарасова О. В. [9] також не зупиняється окремо на якомусь напрямі підготовки, зазначаючи найвідоміші університети, державну програму підтримки досліджень, класифікуючи вищі навчальні заклади тощо, тобто надається загальна характеристика.

Войнаровська [5] та Oгнівко [8] є тими авторами, що зосередили свою увагу саме на підготовці відповідно бакалаврів та магістрів економічного профілю у США. Роботи цікаві тим, що виокремлено напрям підготовки (немає загальної характеристики, описових моментів про всі спеціальності) і проаналізовано певний етап отримання вищої освіти економічної спеціалізації. Вони є найближчими даної статті.Мета роботи визначається необхідність висвітлити головні особливості вищої економічної освіти в США і охарактеризувати процес підготовки фахівців фінансово-економіного профілю.

Викладення основного матеріалу дослідження з науковим авторським обґрунтуванням отриманих результатів. Сучасні процеси в світі: глобалізація, посилення взаємозалежності країн, підвищення престижності вищої освіти, формування економіки знань, впровадження інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності — ще раз підтверджують важливість отримання якісної освіти і знань, необхідних і на практиці.

Це твердження можна застосувати в тому числі і до підготовки фахівців фінансово-економічного профілю, адже освіта у цій сфері має відповідати потребам суспільства, відповідати на глобальні виклики сучасності і готувати до вирішення економічних проблем як на макро-, так і мікрорівні.

У будь-якому питанні вивчення зарубіжного досвіду є одним із способів формування власних концепцій і канонів. Це особливо яскраво спостерігається в сучасній освіті: підручники визнаних авторитетів у галузі економіки, менеджменту, фінансів стають головними при вивченні певної профільної дисципліни; вузи по всій земній кулі розробляють навчальні програми з урахуванням програм найбільш престижних і відомих університетів і т. д.

Саме тому вивчення основних принципів підготовки майбутніх фахівців дуже важливе і вимагає наукового підходу. Подальший аналіз буде присвячений опису й аналізу економічної освіти в США.

Стандарти освіти в США поділяють сукупність навчальних дисциплін на чотири головних розділи: базові економічні принципи, мікроекономіка, макроекономіка і загальноекономічні поняття. При цьому перевага віддається вивченню мікроекономічних аспектів функціонування економічної системи [5].

Загальна система економічної освіти включає в себе спеціалізовані класи, профільні коледжі, вищі навчальні заклади. Спершу у студентів є можливість отримати ступінь бакалавра, далі магістра, і продовжити навчання для отримання ступеня доктора філософії з економіки.

Зараз зросла популярність бізнес-шкіл (які в принципі не є складовими частинами теоретичної економічної освіти, тому що дають більш практичні навички [3]) і спеціальних курсів, також значною стала престижність освіти в сфері бізнесу і фінансів.

Але в 1980-х роках спостерігалося протилежне явище: при проведенні соціологічного дослідження, тільки 40% респондентів змогли правильно відповісти на питання економічної тематики. Аналітики стверджують, якщо раніше працівник міг обійтися без знань азів економічної теорії, то зараз не тільки для загального розвитку, але і для глибинного розуміння світових процесів знання ключових моментів економічної науки необхідно кожному.

Особливістю американської системи економічної освіти є повсюдне застосування так званого «активного навчання»: тобто періодично студент сам виявляє себе в ролі викладача, навчаючи менш досвідчених, проводячи заняття у коледжі при вузі чи самостійно організовуючи певні освітні заходи.

Подібні методи навчання нещодавно розпочали застосовуватися в Україні: студентам не часто, але дозволяється самостійно організувати заняття у бажаній формі – вони висувають власні ідеї щодо теми заняття, влаштовують мультимедійні презентації, дискусії, ділові ігри. При чому може бути також ведучий заняття, тобто замісник викладача (звісно за його присутності в аудиторії).

Між викладачем і студентом немає бар'єру, міжособистісне спілкування йде на рівних, також проводяться не окремими заняттями лекції-семінари, а обговорення і подача нового матеріалу відбувається одночасно на одному занятті. І дійсно при такому підході необхідно ретельно готуватися, щоб бути ознайомленим з різними аспектами питання, активно брати участь в дискусіях. Також нинішня популярність використання мультимедійних технологій у навчальному процесі прийшла в пострадянські країни з США.

Ключовим моментом також є широке використання Інтернету під час навчання фахівців економічного профілю: створюються веб-сайти не тільки вузу, але і департаментів з вивчення окремих дисциплін, випускаються онлайн-підручники, розробляється програмне забезпечення для розв'язання економічних задач онлайн, проводяться вебінари і т. п.

Також останнім часом в Росії і Україні почали використовувати давно відому в США методику викладання та вивчення економіки: case-study, що передбачає аналіз практичних ситуацій та вирішення проблемних питань. На відміну від країн СНД, де основним видом роботи студентів є виконання величезної кількості контрольних, самостійних, індивідуальних, в США зазвичай пишеться одне або декілька творчих завдань в залежності від досліджуваної дисципліни. Можлива вільна варіація кількості предметів і тривалості їх вивчення (як правило, визначені ліміти все ж встановлюються університетом самостійно). При складанні індивідуальних навчальних планів і програм, до уваги беруться новітні тенденції на світовому ринку, залучаються потенційні роботодавці для впровадження найважливіших практичних елементів у навчання майбутніх фахівців економічного профілю.

Вся система освіти націлена на визначення професійної компетентності майбутніх економістів, яка складається з: • компетенції у сфері економічної діяльності (економічне мислення, володіння методами економічного аналізу і проектування економічної діяльності, наявність системного уявлення про структуру та тенденції розвитку вітчизняної і світової економік, знання принципів прийняття та реалізації економічних і управлінських рішень на мікро-та макрорівні, створення і розвиток власної економічної позиції і т.д.);

 • компетенції в інших галузях професійної діяльності (система знань з фінансів, маркетингу, аудиту, міжнародної економіки, права, менеджменту і т.д.);

 • інформаційна компетенція (ефективне застосування інформаційних технологій та відповідних програм);

 • комунікативна компетенція (знання ділового етикету та основ конфліктології, толерантності до існування інших поглядів, ефективна групова взаємодія, позитивна установка щодо себе і оточуючих тощо);

 • компетенція в області самовизначення і саморегуляції особистісних якостей (адекватна самооцінка, впевненість у собі, самоконтроль, самоефективність, високий рівень мотивації до досягнень, визнання необхідності неперервної освіти протягом життя і т.п.) [4].

Перевагою вищої економічної освіти США є забезпечення доступу до її елементів всім бажаючим підвищити свій професійний рівень під девізом «безперервна освіта протягом життя». Характерною рисою є співробітництво освітніх установ, виробництва та бізнесу [2, c. 94-96].

Американський досвід підготовки економістів корисний для підвищення якості економічної освіти, зокрема, шляхом використання провідних підходів до підготовки фахівців з економіки, але неодмінно з урахуванням особливостей країни, впровадження заходів інтернаціоналізації навчального процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах та підвищення ролі сучасних інформаційних технологій в системі економічної освіти.Висновок. Таким чином, економічна освіта в Сполучених Штатах Америки має комплексну структуру і орієнтується на вимоги ринку праці та потреби певної соціальної та економічної інфраструктури. Тенденцією є дедалі більше зростання популярності вищої економічної та бізнес-освіти; прагнення і вузів, і держави зробити її доступнішою. Характерним моментом є те, що сучасна економічна освіта на пострадянських теренах поступово трансформується внаслідок Болонського процесу, глобізаційних викликів та міжкультурному спілкуванню. І врахування найкращих моментів зарубіжного досвіду економічної освіти при реформуванні і вдосконаленні власної освітньої системи є одним із ключових завдань. Треба адаптувати найвизначніші здобутки до національних особливостей, врахувати тимчасові труднощі і розробити власну модель побудови системи економічної освіти, щоб готувати власних фахівців найвищого класу.
Список використаних джерел:

 1. American Association of State Colleges and Universities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aascu.org/ .

 2. American Council on Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acenet.edu .

 3. Paul Danos. Changing with the times. Business education must transform in response to global business needs / Paul Danos // Business India. – October 4-17, 2010. – P. 128.

 4. Беньковська Н. Б. Формування професійної компетентності майбутнього економіста в економічній освіті // Наука і освіта. – 2011. – № 6. – С. 24.

 5. Войнаровська О. Н. Перспективи застосування американського досвіду підготовки бакалаврів з економіки у вітчизняних вищих навчальних закладах [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Pippo/2010_5/Voynar.htm

 6. Ігнатюк О. А. Особливості підготовки сучасних фахівців у системі вищої професійної освіти США [Текст] / О. А. Ігнатюк // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2011. – № 1. – С. 55- 64.

 7. Набока О. Стан та основні напрями розвитку економічної освіти за рубежем [Текст] / О. Набока // Гуманізація навчально-виховного процесу.– 2010. .– Випуск L. .– С. 91-100.

 8. Огнівко Л. В. Професійна підготовка магістрів економічного профілю у вищих навчальних закладах США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpkhist/2011_3/11olvnzs.pdf

 9. Тарасова О. В. Вища освіта в США: сучасний стан та пріоритети розвитку // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_3/11tovspr.pdf


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка