Закону України «Про вищу освіту»Скачати 451.43 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2017
Розмір451.43 Kb.
  1   2   3
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальний план та програма підвищення кваліфікації фахівців з вищою юридичною та неюридичною вищою освітою за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» з курсу «Нотаріальна діяльність: актуальні питання сьогодення», розроблені відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів.

Підвищення кваліфікації фахівців, на виконання Наказу Міністерства юстиції від 28.08.2014  № 1422/5 «Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів» дає можливість підвищити професійний рівень державних та приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор та помічників приватних нотаріусів.

Слухач після підвищення кваліфікації з цього курсу повинен бути підготовлений до самостійної, активної, творчої нотаріальної діяльності. Уміти оцінювати сучасні процеси і проблеми життя країни, місце і роль у них своєї професійної діяльності, володіти глибокими професійними знаннями і діловими якостями в умовах ринкової економіки, уміти прийняти професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Тривалість підвищення кваліфікації складає 72 години аудиторних занять і самостійної роботи. Враховуючи специфіку короткотермінового навчання помічників нотаріусів, а також практичну спрямованість підвищення кваліфікації, заняття проводять із застосуванням різних форм і методів навчання викладачами з педагогічним і практичним досвідом роботи.

Враховуючи динаміку законодавства та особливості нотаріальної діяльності, нові нормативно-правові акти, потреби приватного нотаріату, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля може вносити обґрунтовані зміни та доповнення до тематичних планів та програм за умови, що програми за змістом та кількістю годин виконуються повністю.

Розроблені робочі плани і програми розглядаються на засіданнях кафедр Східноукраїнського національного університету, затверджуються керівництвом кафедри та навчального закладу та погоджуються з замовником.

Слухачі, які в повному обсязі засвоїли курс навчання, склали комплексний іспит, отримують документ державного зразка – свідоцтво про підвищення кваліфікації.

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора СНУ ім. В. Даля

____________ О.В. Поркуян

„_____»______________ 2015р.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НОТАРІУСІВ, ПОМІЧНИКІВ НОТАРІУСІВ

за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство»

З КУРСУ «НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ»

У тому числі

Розділ, дисципліна, вид роботи

Всього годин

У тому числі

лекції

Практик

заняття


Самост

робота


1

Професійно-теоретична підготовка:1.1

Нотаріат України

16

10

2

4

1.2

Проблеми спадкового права

12

8

2

2

1.3

Проблеми цивільного процесу

12

8

2

2

1.4

Правове регулювання процесуальних відносин у трудовому праві

12

8

2

2

1.5

Правила ведення нотаріального діловодства

18

12

2

4

2

Атестація - комплексний екзамен (тестовий)

2
 

Всього:

72

46

10

14ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни «Нотаріат України»

лекції – 10 практичні – 2 самостійна – 4

Мета: розкриття теоретико-методологічних проблем сучасного правового регулювання нотаріальної діяльності, теоретичне та практичне дослідження нотаріальних процесуальних відносин як суспільних відносин, які виникають між особами, що вчиняють нотаріальні дії, та особами, що звертаються за вчиненням нотаріальних дій у порядку, передбаченому законодавством про нотаріат;

Завдання: оволодіння механізмом правового регулювання суспільних відносин, які виникають між особами, що вчиняють нотаріальні дії, та особами, що звертаються за вчиненням нотаріальних дій; оволодіння конкретними досягненнями науки і практики нотаріального процесу, необхідними для юриста в сфері нотаріальної діяльності.

Предмет: нотаріальна діяльність.


з/п


Теми


Кількість годин

Лекції

Практичні

1.

Нотаріат України у системі юстиції. Нотаріальний процес.


2
2.

Професія нотаріуса та професійна етика. Організація діяльності нотаріату в України. Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.

2
3.

Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Посвідчення безспірних фактів та безспірних прав.

2

1

4.

Охоронні нотаріальні дії.

2
5.

Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої сили.

2

1Література

   1. Конституції України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show Редакція станом на 15.05.2014

   2. Про нотаріат: Закон України від 2. 09. 1993 р. № 3425-ХІІ, в редакції від 06.02.2015, підстава Закон 1702-18 [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/3425-12

   3. Про міжнародні договори України: Закон України № 1906-IV від 29.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №50. – Ст. 540. Редакція станом на 20.07.2014.

   4. Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – №30. – Ст.260. Редакція станом на 02.12.2012.

   5. Цивільний процесуальний Кодекс України: Закон України № 1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

   6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – №41-42, 43, №44 - 45. – Ст.529. Редакція станом на 01.01.2015.

   7. Цивільний Кодекс України № 435-IV 16.01.2003 //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – ст.356. Редакція станом на 06.02.2015.

   8. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 15 червня 1994 р., у редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 р. [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/419-94

   9. Положення про порядок вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України від 27 грудня 2004 р.: затверджено Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України № 142/5/310 27.12.2004 [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04

   10. Положення про Спадковий реєстр: затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11

   11. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного суду України №7 від 30 травня 2008р. [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08

   12. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 295/ 5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за №282/20595 [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

   13. Сімейний кодекс України: Закон № 2947-III від 10. 02. 2002 р. //Офіційний вісник України. – 2002. – № 7, стор. 1, стаття 273. Редакція станом на 26.10.2014

   14. Спадкове право: навч. посібник /Ю.О.Заїка, Є.О.Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352с.

   15. Нотаріат в Україні: підручник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова. – Х.: Право, 2011. – 384 с.

   16. Фурса Є.І., Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2011. – 575 с.

   17. Баранкова В.В. Все дороги ведут в Рим: украинский вариант латинского нотариата / В.В. Баранкова // Бизнес информ. – 1997. – № 2. – С. 18-22.

   18. Калінюк О.Б. Цивільно-правова відповідальність нотаріуса, обсяг відповідальності нотаріуса / О. Б. Калінюк // Нотаріат для вас. – 2009. – №6. – С. 33-35.

   19. Єлькіна М.О., Марченко В.М. Державний реєстр речових прав - алгоритм дій нотаріуса. – Харків: Страйд, 2012. – 296с.

   20. Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав / Л. Єфіменко // Право України. – 2011. – №5. – С. 130-136.

   21. Коментовані зразки документів (за чинним законодавством): У 3 т. / За заг. ред. В.М. Марченко, О.Д. Чуєвої. – Серія «Юридичний радник». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – Т.2. – 392 с.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни «Проблеми спадкового права України»

лекції 8 практичні 2 самостійна – 2
Мета: розвиток системи знань та навичок з теорії та практики регулювання стосунків, що становлять предмет спадкових правовідносин , вивчення чинного законодавства і опанування різних способів юридичної кваліфікації спадкових правовідносин.

Завдання: основні положення спадкового права та законодавства, засвоєння теоретичних положень щодо законодавчого процесуального порядку вчинення нотаріальних дій між нотаріатом і фізичною чи юридичною особою з приводу спадкових правовідносин, вживання заходів щодо охорони спадкового майна, видачі свідоцтв про право на спадщину і т. ін.

Вміти самостійно застосовувати теоретичні знання для аналізу, кваліфікації певних юридично значних проблем, що виникають під час нотаріальної діяльності на підґрунті сучасного логічно послідовного, аргументованого юридичного мисленняПредмет: нотаріальна діяльність.


з/п


Теми


Кількість годин

Лекції

Практичні

1.

Спадкові правовідносини: поняття та їх суб'єкти.

Черги спадкування. Поняття спадкового процесу2
2.

Час відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Право на спадкування. Спадкоємці. Усунення від права

на спадкування. Види спадкування та їх характеристика.
2
3.

Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Особливості спадкування обов’язкової частки у спадщині. Виконання заповіту.


2
4.

Правова природа заповіту. Принцип свободи заповіту. Форма та зміст заповіту. Види заповітів. Обов’язкова частка у спадщині. Виконання та недійсність заповіту.


2
5.

Поняття спадкового договору. Особливості посвідчення спадкового договору, форма спадкового договору та процедура його посвідчення нотаріусом. Обов'язки набувача та відчужувача за спадковим договором Припинення, розірвання спадкового договору та визнання його недійсним.

2

2


Література


 1. Цивільний Кодекс України № 435-IV 16.01.2003 //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – ст.356. Редакція станом на 06.02.2015.

 2. Про нотаріат: Закон України від 2. 09. 1993 р. № 3425-ХІІ, в редакції від 06.02.2015, підстава Закон 1702-18 [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/3425-12

 3. Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – №30. – Ст.260. Редакція станом на 02.12.2012.

 4. Цивільний процесуальний Кодекс України: Закон України № 1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

 5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – №41-42, 43, №44 - 45. – Ст.529. Редакція станом на 01.01.2015.

 6. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 15 червня 1994 р., у редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 940 від 6 липня 2006 р. [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/419-94

 7. Положення про порядок вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України від 27 грудня 2004 р.: затверджено Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України № 142/5/310 27.12.2004 [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04

 8. Положення про Спадковий реєстр: затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11

 9. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного суду України №7 від 30 травня 2008р. [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08

 10. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 295/ 5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за №282/20595 [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

 11. Сімейний кодекс України: Закон № 2947-III від 10. 02. 2002 р. //Офіційний вісник України. – 2002. – № 7, стор. 1, стаття 273. Редакція станом на 26.10.2014

 12. Спадкове право: навч. посібник /Ю.О.Заїка, Є.О.Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352с.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни «Проблеми цивільного процесу»

лекції - 8 практичні -2 самостійна - 2

Мета: формування системи знань та навичок з проблем сучасного цивільного процесу

Завдання: Вивчення особливостей цивільних процесуальних правовідносин, оволодіння механізмом правового регулювання правосуддя з цивільних прав, конкретними досягненнями науки і практики цивільного процесу, необхідними для нотаріуса

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:знати: проблеми цивільного процесу, які виникають при підготовці, розгляді галузевих принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України, процесуальні особливості наказового провадження, заочного розгляду справ, правової природи окремого провадження, особливостей оскарження судових рішень;

вміти: вільно орієнтуватися в чинному законодавстві, робити узагальнення, висвітлити наявні наукові і практичні проблеми теорії і практики цивільного процесу і напрямки їх вирішення.

Предмет: нотаріальна діяльність


з/р

Теми


Кількість годин

лекції

практичні

1.

Практичні проблеми цивільного процесу: загальна характеристика. Теоретичні проблеми цивільного процесу: загальна характеристика. Технічні проблеми судочинства.


2

2

2.

Поняття та система принципів цивільного процесуального права. Проблеми реалізації загально правових принципів у цивільному процесі. Проблеми реалізацій принципу права на справедливий судовий розгляд. Співвідношення та реалізація принципів «гласності», «публічності», «відкритості». Принцип «доступності до правосуддя».

2
3.

Поняття та класифікація цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних правовідносин. Теоретичні проблеми визначення поняття «цивільні процесуальні правовідносини» та їх змісту.


2
4.

Сторони у цивільному процесі. Треті особи у цивільному процесі. Представництво у цивільному процесі. Інші учасники цивільного процесу.


2
5

Поняття судових викликів та повідомлень. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві. Проблеми виклику та розшуку відповідача у цивільному процесі. Практичні аспекти інформування боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення. Організація судових процесів на основі викликів та повідомлень згідно європейських стандартів.


2

Література


 1. ред
  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356; з наступними змінами і доповненнями.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року//Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.

 3. Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1983. - Додаток до № 28. - Ст. 573; з наступними змінами і доповненнями.

 4. Земельний кодекс України. Затверджений Законом України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий кур'єр. - 2001. - 15 листопада; з наступними змінами і доповненнями.

 5. Сімейний кодекс України № 2947-III від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135; з наступними змінами і доповненнями (редакція станом на 26.10.2014).

 6. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004 // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 130; з наступними змінами і доповненнями.

 7. Заіка Ю.О., Тімуш І.С., Лов'як О.О. Українське цивільне право. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 3-тє видання. – 2014. – 358с.

 8. Цивільне право України: Загальна частина: [підруч.] / І. А. Бірюков, О. Ю. Заіка, С. С. Бичкова; за ред. І. А. Бірюкова, О. Ю. Заіки. – 3-тє вид., змін. та доповн. – К. : Алерта, 2014. – 510 с.

 9. Цивільне право України: Договірні та недоговірні зобов`язання: [підруч.] / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та доповн. – К.: Алерта, 2014. – 496 с.

 10. Єлькіна М.О., Марченко В.М. Державний реєстр речових прав - алгоритм дій нотаріуса. – 2012. – 296с.

 11. Погрібний С.О., Гонгало Р.Ф., Волкова Н.В. Цивільний процес України. Навчальний посібник для підготовки до іспиту. 3-є видання. – 2014. – 200с.

 12. Ясинок М.М. Цивільний процес України: Підручник. – 2014. – 744с.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка