Закону україни "про політичні партії в україні"Скачати 309.9 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір309.9 Kb.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ”


Чинна редакція статті

Редакція, що пропонується

Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
1) ліквідацію незалежності України;
2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
4) підрив безпеки держави;
5) незаконне захоплення державної влади;
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
7) посягання на права і свободи людини;
8) посягання на здоров'я населення.
Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.
Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.

Частину третю статті 5 викласти в такій редакції:


“Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду в порядку адміністративного судочинства”;


Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження
Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.
Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.
Членами політичних партій не можуть бути:
1) судді;
2) працівники прокуратури;
3) працівники органів внутрішніх справ;
4) співробітники Служби безпеки України;
5) військовослужбовці;
6) працівники органів державної податкової служби. 
На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.
Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.
Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.

Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.


Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.


у статті 6:

доповнити частину третю пунктом 7 такого змісту:

“7) члени Центральної виборчої комісії”;
в частині четвертій слово “зупиняють” замінити словом “припиняють”;
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
“Невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції є підставою для припинення членства у політичній партії”.

У зв’язку з цим, частини п’яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев’ятою;
Стаття 8. Статут політичної партії
Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості:
1) назву політичної партії;
2) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;
3) порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;
4) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;

5) порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних, міських, районних організацій політичної партії та її первинних осередків;
6) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;

7) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;


8) джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та порядок здійснення витрат політичної партії;
9) порядок ліквідації (саморозпуску), реорганізації політичної партії, використання її коштів та іншого майна, що залишилися після її ліквідації (саморозпуску).статтю 8 викласти в такій редакції:

Стаття 8. Статут політичної партії


Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості:

1) найменування політичної партії;

2) мету діяльності та завдання політичної партії;

3) структурна побудова політичної партії, порядок створення, загальна структура та повноваження структурних утворень політичної партії та її первинних осередків;

4) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, повноваження статутних органів політичної партії і порядок здійснення їх повноважень, термін цих повноважень;

5) права та обов'язки членів політичної партії, принципи рівності членів партії, форму фіксації членів політичної партії, особливості реалізації виборчих прав членів політичної партії під час підготовки до участі політичної партії у виборчій кампанії з дотриманням демократичних принципів і прав громадян;

6) порядок скликання партійного з'їзду, конференції, зборів або іншого вищого керівного органу політичної партії для внесення змін і доповнень до статуту та програми політичної партії, обрання (переобрання, відкликання, висловлення недовіри) голови партії, інших керівних (виконавчих, контролюючих, розпорядчих тощо) органів політичної партії;

7) порядок зберігання печатки та оригіналів статутних документів, порядок передачі печатки та оригіналів статутних документів при зміні керівництва, відповідальність посадових осіб партії за неналежне зберігання (втрату) печатки, оригіналів статутних документів, порядок вирішення внутрішніх конфліктів;

8) порядок внесення змін до статуту і програми політичної партії;

9) джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та порядок здійснення витрат політичної партії;10) порядок використання коштів та іншого майна у випадку припинення політичної партії.
Статут політичної партії повинен визначати засади внутрішньопартійної демократії і не допускати надмірну централізацію влади головою та іншими керівними органами політичної партії”;


Стаття 9. Назва та символіка політичної партії

Назва політичної партії, її символіка не повинні збігатися з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії.


Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.
Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.


статтю 9 викласти в такій редакції:

Стаття 9. Найменування та символіка політичної партії

Найменування політичної партії повинно складатись із загальної та індивідуальної частини.


Загальна частина повинна містити інформацію про організаційно-правову форму (політична партія) та є однаковою у всіх політичних партій.
Індивідуальна частина є обов’язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних найменувань зареєстрованих політичних партій, для уникнення ототожнення політичної партії з уже зареєстрованими. Ця вимога поширюються і на використання скороченого найменування політичної партії.
Забороняється використання у загальній та індивідуальній частині найменування слова та словосполучення зі словом “партія”, “політична партія” іншими об’єднаннями громадян, громадськими формуваннями.
Найменування політичної партії не повинно збігатися з найменуванням іншої зареєстрованої політичної партії.
Назва структурного утворення та первинного осередку політичної партії складається зі словосполучення, яке визначає місце структурного утворення в організаційній структурі політичної партії, та повного найменування партії.
Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Символіка політичної партії не повинна збігатися (бути тотожною чи схожою) з партійною символікою іншої зареєстрованої політичної партії.
Символіка політичної партії не повинна за своїм змістом суперечити державним інтересам, принципам гуманності і моралі.
Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав та іноземних мов, релігійних символів, прізвищ, імен, псевдонімів, портретів, факсиміле окремих осіб без їх згоди”;

Стаття 10. Створення політичної партії.

Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з’їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.


На установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.
Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.


Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з’їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин з числа таких адміністративно-територіальних утворень, як Автономна Республіка Крим, області України, міста Київ і Севастополь.Стаття 11. Реєстрація політичних партій
Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.
Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України разом з заявою подаються:
1) статут і програма політичної партії;
2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;
3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;

4) відомості про склад керівних органів політичної партії;


5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;
6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.
Міністерство юстиції України здійснює реєстрацію політичної партії після перевірки поданих матеріалів.
Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.
Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України, якщо інший порядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України. Після реєстрації обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.
Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України в 10-денний строк з часу їх утворення. Про своє утворення первинні осередки політичної партії повинні у вказаний строк повідомити також відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України, прийнявши документи про легалізацію, протягом трьох годин видає довідку про легалізацію первинних осередків політичної партії.
Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.
Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації видають політичній партії, обласній, міській, районній організації партії або іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
Політична партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії. Політична партія також інформує Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.
Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.
Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї статті, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.
У реєстрації політичної партії може бути відмовлено, якщо документи, подані для реєстрації політичної партії, не відповідають Конституції, цьому та іншим законам України.
Реєструючі органи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, приймають рішення про реєстрацію обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії.
До заяви додаються:
копія статуту політичної партії;
протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено обласну, міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії.
У разі відмови в реєстрації Міністерство юстиції України та його органи юстиції повинні надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.
Рішення Міністерства юстиції України чи його органу юстиції щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.
Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію.


Статтю 11 викласти в такій редакції:

Стаття 11. Реєстрація політичної партії


Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.
Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України разом з заявою подаються:
1) статут і програма політичної партії;
2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;
3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи. Підписний лист повинен містити відомості про адміністративно-територіальну одиницю, у якій зібрано підписи, відомості відповідно до запису у паспортному документі: прізвище, ім’я та по-батькові громадянина, місце проживання, день, місяць і рік народження громадянина та його особистий підпис. Підписний лист з підписами, зібраними в одній адміністративно-територіальній одиниці має наскрізну нумерацію;
4) відомості про склад керівних органів політичної партії;
5) платіжний документ, що посвідчує внесення плати за реєстрацію;
6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки;
7) документ, що підтверджує місцезнаходження політичної партії після реєстрації.

Міністерство юстиції України здійснює реєстрацію політичної партії після перевірки поданих документів.


Під час проведення перевірки Міністерство юстиції України встановлює наявність усіх документів, визначених частиною другою цієї статті, відповідність програми і статуту статтям 36, 37 Конституції України, цьому Закону та іншим законам України, відповідність підписів вимогам статті 10 Закону (наявність не менше 10 тисяч підписів, вік та повноту відомостей про громадянина, який проставив підпис, дотримання вимог щодо збору підписів у визначеній статтею 10 кількості адміністративно-територіальних одиниць, наявність вказаних у підписному листі населених пунктів, вулиць, будинків), відповідність складу керівних органів статті 6 цього Закону в частині уникнення подвійного членства, наявність документа, що підтверджує набуття після реєстрації політичної партії права власності або користування приміщенням.

Міністерство юстиції України проводить перевірку безпосередньо та, у разі потреби, із залученням органів юстиції.


Перевірка програми і статуту політичної партії проводиться шляхом здійснення їх правової експертизи на відповідність статтям 36, 37 Конституції України, цьому Закону та іншим законам України.
Перевірка підписних листів проводиться шляхом обрахування кількості підписів, встановлення зазначеними у підписних листах громадянами набуття віку, з якого громадяни мають активне виборче право (право обирати), виявлення випадків кратного (більше одного разу) включення особи до підписних листів політичної партії, документи якої перевіряються, встановлення наявності необхідної кількості адміністративно-територіальних одиниць. Міністерство юстиції України може надсилати письмові запити до органів місцевого самоврядування для з’ясування питань адміністративно-територіального устрою.
Перевірка складу керівних органів в частині уникнення подвійного членства проводиться шляхом опрацювання наявних у Міністерстві юстиції України відомостей про склад керівних органів зареєстрованих політичних партій та у разі відсутності зазначених відомостей запитування відповідної інформації щодо конкретних громадян у керівних органів зареєстрованих політичних партій.
Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1 – 4, 6, 7 частини другої цієї статті, Міністерство юстиції України здійснює перевірку поданих матеріалів, приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби для завершення перевірки, але не більше ніж на 15 днів.

У реєстрації політичної партії може бути відмовлено, якщо документи, подані для реєстрації політичної партії, не відповідають Конституції, цьому та іншим законам України.

Платіжний документ, зазначений в пункті 5 частини другої цієї статті, подається Міністерству юстиції України після прийняття рішення про реєстрацію політичної партії.
Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи і включається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Політична партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про утворювані нею обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, чи про ліквідацію таких структурних утворень. Політична партія також інформує Міністерство юстиції України про зміни у назві партії та програмі, у складі керівних органів партії, про зміну місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань. Структурні утворення політичної партії інформують відповідні органи юстиції Міністерства юстиції України про зміни у складі керівних органів структурного утворення, зміну місцезнаходження”;

6) доповнити Закон статтями 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5 такого змісту:

Стаття 11-1. Створення та реєстрація структурних утворень політичної партії

Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує створення та реєстрацію з набуттям статусу юридичної особи своїх структурних утворень: не менш як у двох третинах з числа таких адміністративно-територіальних утворень, як Автономна Республіка Крим, області України, міста Київ і Севастополь; не менш як у двох третинах районів цих адміністративно-територіальних утворень).

Політична партія може створювати відповідно тільки одну республіканську організацію в межах Автономної Республіки Крим (далі-республіканська організація), одну обласну організацію в межах однієї області, тільки одну районну організацію в межах одного району, тільки одну міську організацію в межах міста, тільки одну районну в місті організацію в межах району в місті.


Реєстрацію республіканської в Автономній Республіці Крим, обласних, районних, районних у містах, міських організацій політичної партії, легалізацію первинних осередків та інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, здійснюють відповідні органи юстиції Міністерства юстиції України лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України.

Керівник структурного утворення політичної партії для реєстрації структурного утворення подає письмову заяву, завірену керівним органом політичної партії, уповноваженим на це статутом партії.


До заяви додаються:
1) копія статуту партії;
2) протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено відповідно республіканську, обласну, районну, міську, районну в місті організацію партії;
3) відомості про склад керівних органів структурного утворення партії;
4) документи, що підтверджують дотримання визначеного статутом партії порядку створення відповідного структурного утворення: завірені секретаріатом (або іншим органом) партії рішення керівних органів політичної партії про утворення, чи погодження утворення, чи взяття на облік структурного утворення тощо;
5) документ, що підтверджує місцезнаходження структурного утворення політичної партії після реєстрації.
Орган юстиції Міністерства юстиції України приймає рішення про реєстрацію структурного утворення політичної партії або про відмову у реєстрації після перевірки поданих документів протягом 10 днів з дня надходження усіх документів.

Орган юстиції Міністерства юстиції України під час проведення перевірки встановлює наявність усіх документів, визначених частиною чотирнадцятою цієї статті, відповідність складу керівних органів статті 6 цього Закону в частині уникнення подвійного членства і заборони утворення структурних утворень політичних партій в органах виконавчої і судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях тощо, наявність документа, що підтверджує набуття після реєстрації структурного утворення партії права власності або користування приміщенням.

Орган юстиції Міністерства юстиції України може відмовити у реєстрації структурного утворення політичної партії лише у разі не подання усіх документів, передбачених частиною тринадцятою цієї статті або якщо за результатами перевірки поданих документів встановлене порушення порядку створення структурного утворення політичної партії.

Стаття 11-2. Легалізація первинних осередків та інших структурних утворень політичної партії

Первинні осередки та інші структурні утворення політичної партії, передбачені статутом партії, легалізують свою діяльність без набуття статусу юридичної особи шляхом письмового повідомлення про утворення (шляхом легалізації). Обмеження кількості первинних організації не допускається.

Політична партія забезпечує легалізацію своїх первинних осередків та інших структурних утворень в 10-денний строк з дня їх утворення.

Керівник первинного осередку подає до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України заяву про легалізацію первинного осередку політичної партії. У заяві вказуються відомості про керівника (керівний орган) первинного осередку, номер і дата прийняття відповідним органом партії (структурного утворення партії) рішення про утворення первинного осередку.

Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України протягом трьох днів видає довідку про легалізацію первинного осередку політичної партії.
Первинні осередки політичної партії у триденний строк з дня одержання довідки про легалізацію повинні повідомити відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про своє утворення.
Стаття 11-3. Внесення змін до статутних документів і складу керівних органів, політичної партії, її структурних утворень
Зміни до статуту політичної партії реєструються в Міністерстві юстиції України не пізніше як через місяць після їх затвердження з’їздом (зборами, конференцією тощо).
Для реєстрації змін до статуту політична партія разом із підписаною головою партії заявою подає документи, які підтверджують, що рішення про внесення таких змін прийнято з дотримання статуту політичної партії, а саме:
1) рішення відповідного керівного органу політичної партії про скликання з’їзду (зборів, конференції тощо), із зазначенням кількості та списку присутніх членів відповідного керівного органу;

2) список присутніх на з’їзді (зборах, конференції тощо) делегатів згідно з визначеною квотою;

3) рішення мандатної комісії про наявність кворуму для проведення з’їзду (зборів, конференції тощо);

4) протокол з’їзду (зборів, конференції тощо), який відображає хід голосування за питання порядку денного;

5) порівняльну таблицю підтриманих змін та два примірники статуту у новій редакції з унесеними змінами. Статути у новій редакції з унесеними змінами мають бути прошиті, пронумеровані, та підписані головою партії.

Документи, зазначені в пунктах 1-5 (крім порівняльної таблиці підтриманих змін), мають бути засвідчені печаткою політичної партії.

Міністерство юстиції України здійснює перевірку поданих документів та протягом місяця з дня подання усіх документів приймає рішення про реєстрацію змін до статуту політичної партії або про відмову у реєстрації таких змін.

Міністерство юстиції України під час перевірки встановлює дотримання положень статуту політичної партії та відповідність унесених змін законодавству.

Після прийняття рішення про реєстрацію змін до статуту політичної партії політична партія подає платіжний документ, який підтверджує внесення плати за реєстрацію змін до статуту.

У реєстрації змін до статуту політичної партії може бути відмовлено у разі:

1) порушення статутних положень під час прийняття рішення про внесення змін до статуту політичної партії;

2) невідповідності унесених змін законодавству;

3) неподання платіжного документа, який підтверджує внесення плати за реєстрацію змін до статуту.

Політична партія, її структурні утворення повідомляють Міністерство юстиції України та відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України про зміни у складі керівних органів протягом місяця з дня прийняття рішення відповідним органом політичної партії, її структурного утворення.

Повідомлення про зміни у складі керівних органів, підписане головою партії, керівником структурного утворення і засвідчене печаткою політичної партії, її структурного утворення подається разом з документами, які підтверджують, що рішення про внесення таких змін прийнято з дотримання статуту політичної партії та цього Закону.

Міністерство юстиції України, орган юстиції Міністерства юстиції України не бере до відома зміни у складі керівних органів у разі встановлення порушення статуту політичної партії та цього Закону.


Стаття 11-4. Видача повторного свідоцтва про реєстрацію політичної партії, її структурних утворень, копії статуту політичної партії

Повторне свідоцтво про реєстрацію політичної партії, її структурного утворення, копію статуту політичної партії Міністерство юстиції України, орган юстиції Міністерства юстиції України видають у разі їх втрати або пошкодження.

Для одержання повторного свідоцтва про реєстрацію політичної партії, її структурного утворення, копії статуту політичної партії голова партії, керівник структурного утворення політичної партії разом із заявою, завіреною печаткою політичної партії, її структурного утворення, подає такі документи:

1) рішення керівного органу партії, її структурного утворення, в якому йдеться про розгляд цього питання на засіданні, прийняття рішення про розміщення оголошення у друкованих ЗМІ про втрату відповідного документа і визнання його нечинним;

2) друкований ЗМІ з оголошенням про втрату відповідного документа і визнання його нечинним;

3) документ, який підтверджує внесення плати за видачу повторного свідоцтва та/або копії статуту.

Для одержання повторної довідки про легалізацію первинного осередку політичної партії керівник первинного осередку разом із підписаною ним заявою подає до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України друкований ЗМІ з оголошенням про втрату довідки про легалізацію і визнання її нечинною.

Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України протягом трьох днів видає повторну довідку про легалізацію первинного осередку політичної партії.Стаття 11-5. Прийняття Міністерством юстиції України та органами юстиції рішень про реєстрацію (легалізацію), анулювання свідоцтва (довідки про легалізацію)
Рішення Міністерства юстиції України та органів юстиції про реєстрацію або відмову у реєстрації оформлюється наказом Міністерства юстиції України, відповідного органу юстиції.
Міністерство юстиції України, його відповідні органи після прийняття рішення про реєстрацію видають політичній партії, структурному утворенню політичної партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
Відмова Міністерства юстиції України та його органів юстиції в реєстрації політичної партії, структурних утворень політичної партії повинна бути обґрунтована і має містити порядок оскарження.
Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні із заявою про реєстрацію.
За реєстрацію політичної партії, структурних утворень політичної партії, змін до статуту політичної партії справляється плата у розмірі, визначеному Законом України “Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.
У разі, якщо структурне утворення політичної партії не здійснює статутну діяльність протягом п’яти років з дня реєстрації Міністерство юстиції України має право порушувати питання про анулювання свідоцтва (довідки) структурного утворення (первинного осередку) політичної партії. Міністерство юстиції України надсилає до керівних органів політичної партії попередження. У випадку не подання керівним органом політичної партії протягом трьох місяців мотивованої відповіді щодо продовження діяльності структурного утворення або первинного осередку Міністерство юстиції України приймає рішення про анулювання свідоцтва (довідки) структурного утворення (первинного осередку) політичної партії та вносить відповідний запис до реєстру.
Відомості про зареєстровані політичні партії, їх структурні утворення, первинні осередки, зміни до цих відомостей, відомості про видачу повторних свідоцтва, довідки та копії статуту політичної партії уносяться до реєстру політичних партій. Порядок формування і ведення реєстру політичних партій визначає Міністерство юстиції України.

Міністерство юстиції України щорічно оприлюднює дані реєстру політичних партій”;

Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій
Не допускається фінансування політичних партій:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;
2) державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;
3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;
4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;
5) анонімними особами або під псевдонімом;
6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.
Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених цим Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Міністерства юстиції України.
Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим Законом, перераховуються політичними партіями до Державного бюджету України або стягуються в доход держави у судовому порядку.

доповнити статтю 15 новою частиною такого змісту:


“Політичним партіям забороняється засновувати підприємства, за винятком підприємств, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів”;


Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії
Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії.


доповнити статтю 16 новою частиною такого змісту:
“Печатка, статут і свідоцтво про реєстрацію партії (її структурного утворення) є власністю партії. Вилучення оригіналів свідоцтва, статуту та печатки із незаконного володіння здійснюється в судовому порядку”;Стаття 177. Підстави та порядок припинення або зменшення розміру державного фінансування статутної діяльності політичних партій
Підставами для припинення державного фінансування статутної діяльності політичних партій є:
1) реорганізація (крім злиття і приєднання до інших політичних партій), ліквідація (саморозпуск) політичної партії, заборона діяльності політичної партії, анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії в порядку, встановленому цим та іншими законами України;
2) встановлення судом за поданням Міністерства юстиції України фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, були використані політичною партією на фінансування участі у виборах до органів державної влади або місцевого самоврядування, або на цілі, не пов'язані із здійсненням статутної діяльності.
Рішення про припинення фінансування статутної діяльності політичної партії з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, приймається Міністерством юстиції України. Це рішення може бути оскаржене до суду у встановленому законом порядку уповноваженою особою партії, позбавленої права на державне фінансування статутної діяльності.
При реорганізації шляхом злиття або приєднання політичної партії, яка відповідно до цього Закону має право на державне фінансування, політична партія - правонаступник політичної партії, що припинила свою діяльність, отримує право на державне фінансування статутної діяльності в межах коштів, які виділялися з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, яка припинила діяльність шляхом реорганізації.

внести до частини першої статті 177 такі зміни:

у пункті 2 слова “Міністерства юстиції України” замінити словами “Головного контрольно-ревізійного управління України”;

у пункті 3 слова “Міністерством юстиції України” замінити словами “Головним контрольно-ревізійним управлінням України”;


Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії
Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.
Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.статтю 23 викласти в такій редакції:
“Політичні партії припиняють свою діяльність самостійно або за рішенням суду про заборону діяльності політичної партії чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.
Рішення про самостійне припинення політичної партії приймається вищим керівним органом політичної партії (з'їздом, зборами, конференцією тощо) відповідно до статуту політичної партії, але не менше ніж трьома четвертими голосів присутніх на з’їзді, (зборах, конференції тощо) членів політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (збори, конференція тощо) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.
У разі заборони діяльності політичної партії чи анулювання реєстраційного свідоцтва порядок використання майна та коштів партії, здійснення інших ліквідаційних дій встановлюється судом.
Припинення політичної партії тягне за собою розпуск її керівних органів, структурних утворень і первинних осередків політичної партії, припинення членства в політичній партії”.
Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх актів у відповідність з цим Законом та прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.3. Громадським організаціям протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої статутні документи у відповідність до цього Закону.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка