Закони діалектики. Філософське розуміння людини. Проблема субстанції. Дуалізм i монізм Глобальні проблеми сучасностіСкачати 100.87 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір100.87 Kb.
ПЕРЕЛІК ІСПИТОВИХ ПИТАНЬ / ФІЛОСОФІЯ / - ВСТУПНІ ДО АСПІРАНТУРИ

 1. Природа як предмет філософського аналізу.

 2. Закони діалектики.

 3. Філософське розуміння людини.

 4. Проблема субстанції. Дуалізм i монізм

 5. Глобальні проблеми сучасності

 6. Поняття руху та його основні форми. Pyx i розвиток.

 7. Природа філософського знання.

 8. Індивід, індивідуальність, особистість.

 9. Світогляд i його історичні типи: міф, релігія, філософія.
  10. Філософська спадщина Г.Сковороди .

11. Позитивізм та його різновидності.

12. Наука як система знань, пізнавальна діяльність, вид духовного виробництва i соціальний інститут.

13. Києво-Могилянська академія - центр філософської думки та oсвіти.

14. Основні сфери, методи i засоби соціального прогнозування.

15. 3ахідноєвропейська філософія Нового часу / Ф.Бекон, Р.Декарт та iн. /.

16. Цінності та їхня роль у житті суспільства i людини.

17. 3ахідноєвропейська фiлocoфiя епохи Відродження.

18. Методологія наукового пізнання.

19. Неотомізм — сучасна peлігійна філософія.

20. Поняття духовного життя суспільства, його структура: духовне

виробництво, духовна культура, суспільна свідомість.

21. Проблема несвідомого та ірраціонального в сучасній філософії

/ А.Бергсон, Ф.Ніцше, З.Фрейд /.

22.Діалектика національного та загальнолюдського в сучасній філософії 23.Філософські ідеї в культурі Київської Pyci.

24.Соціальна сфера суспільного життя.

25. Середньовічна філософія, її особливості / А.Августин, Т.Аквінський /.

26. Суспільство як соціальна система.

27. Антична філософія / Сократ, Платон, Арістотель /.

28. Проблема істини в філософії i науці.

29. Антична фіософія / досократівський період /.

30. Пізнання як соціально - опосередковане відношення людини до світу.

31. Зародження філософської думки в Стародавньому Китаї.

32. Метафізика та її суть. Метафізика як альтернатива діалектики.

33.Зародження філософської думки в Стародавній Індії.

34. Поняття категорії. Особливості категорій діалектики, їх різновиди.

35. Соціально - історичні та культурні передумови виникнення філософії ХХ століття.

З6. Основні поняття, що характеризують діалектику як теорію розвитку.

37. Проблеми філософії екзистенціалізму.

38. Поняття i структура свідомості, функції свідомості.

39. Формування основ соціальної філософії

40. Матерія як субстанція. Рівні структурної організації матерії.

41. Німецька класична філософія.

42. 3міст основних форм буття.

43.Філософія, її предмет i роль в суспільстві.

44. Категорія буття: її смисл i специфіка.

3 питання - Практикум: 1. Практикум № 1.

 2. Практикум № 2.

 3. Практикум № 3.

 4. Практикум №4.

 5. Практикум № 5.

 6. Практикум № 6.

 7. Практикум №7.

 8. Практикум № 8.

 9. Практикум №9

 10. Практикум №10

 11. Практикум№11.
  12. Практикум № 12.

13.Практикум № 13.

14.Практикум № 14.

15.Практикум № 15.

16.Практикум № 16.

17.Практикум № 17.

18.Практикум № 18.

19.Практикум № 19.

20.Практикум №20.

21.Практикум №21.

22.Практикум № 22.

ПРАКТИКУМ

ДАНИЙ ФРАГМЕНТ ФІЛОСОФСЬКОГО ТВОРУ ПРОАНАЛІ3УВАТИ 1. До якого історичного типу філософії належить?
  /Античність, Середньовіччя, Відродження i т.д./.

 2. Який напрям, школа чи філософська система в ньому представлені?

 3. Яка основна ідея чи проблема заключена в тексті цього першоджерела?

 1. Індійська філософія. Із Рігведи. -"Єдність буття i його походження" /Антологія світової філософії, методичний збірник філософських текстів. T.I, 4.1. К. ,1991, с.6.

 2. "Космогонічний гімн".//Там же, с.7.

 3. "Гімн пуруші" // Там же, с.8.

 4. Упанішади // Там же, с. 10-11.

 5. Чарвака-Локаята. // Там же, с.28.

 6. Китайська фіософія. Лао-Цзи "Про природу Дао" // Там же, с.33-34.

 7. Конфуцій "Про небо i судьбу" // Там же, с.40.

 8. Антична філософія. Платон "Вчення про “ідеї” в "Парменіді" // Там же, с.77.

 9. Арістотель "Метафізика", книга ІУ // Там же, с.82-83.

 1. Середньовічна філософія. Аврелій Августин "Сповідь". // Там же, с.165-166.

 2. Фома Аквінський "Про суще та сутність". //Там же, с.212-215.

 3. Філософія Нового часу. Ф.Бекон "Новий органон" Антологія світової
  філософії, збірник фіософських текстів. T.I, ч.2.К., 1991, с.19.

 4. Р.Декарт "Роздум про метод ..." // Там же, с.86-87.

 5. Г.В.Лейбніц "Монадологія" // Там же, с.91-92.

 6. Німецька класична філософія І.Кант "Пролегомени до всілякої майбутньої
  метафізики ..." // Там же, т.1,ч.3.К., 1992, с.3-4.

 7. Г.В.Ф.Гегель "Сутність філософії // Антологія світової філософії.
  Т.З. М. ,1971,с.284-288.

 8. Л.А.Фейєрбах "Філософський матеріалізм" // Там же, с.467-470.

 9. Сучасна зарубіжна фіософія. Л.Вітгенштейн "Філософськві і дослідження"
  // Читанка з icтopiї філософії у 6-ти книгах, книга 6, зарубіжна філософія)
  XX ст. К. ,1993,с.17-21.

 10. Б.Рассел "Чому я не християнин" // Там же, с.25-26.

 11. Е.Гуссерль "Формальна i трансцендентальна логіка. Досвід критики
  логічного розуму" // Там же, с.50-51, 81.

 12. М.Хайдеггер "Що таке метафізика" // Там же, с.98-99.

 13. Ж.-П.Сартр "Екзистенціалізм — це гуманізм" // Там же, с. 132.

 14. А.Камю "Міф про Сізіфа. Ессе про абсурд" // Там же, с.140-141.

 15. П.Тейяр де Шарден "Феномен людини" // Там же, с.161-162.

 16. Е.Фром "Втеча від свободи" // Там же, с. 180-181, 194.

26. Х.-Г.Гадамер "Істина i метод. Основи філософської герменевтики" // Там же, с.196-197.

 1. П.Тейяр де Шарден Гімн Всесвіту. "Присутність бога у світі" // Там же,
  с.216-217.

 2. Ф.Ніцше "Так говорив Заратустра" Філософія i життя. М, 1991, №1, с.31-32.

 3. З.Фрейд "Я i Воно" // Психологія підсвідомого. М., 1989, с.426-427.

 4. Українська філософія Памфіл Данилович Юркевич "Серце i його значення в духовному житті людини за вченням слова божого // Історія філософії України, хрестоматія. К., 1993, с.335, 341-342.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ФІЛОСОФІЇ
1. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія.- К., Генеза,

1996


2. Історія філософії України. Підручник / Тарасенко М. Ф., Русин М. Ю. та ін../. –

К.,1994.


3. Современная западная философия: Словарь / Сост.: Малахов В. С., Филатов В.

П. - М. 1991

4. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак

Г. І. та інш. – К., 1993

5. Философский энциклопедический словарь. - М., 1989

6. Філософія. Навч. посібник (курс лекцій). За ред. проф. І. Ф. Надольного. –

К.,1997, 1998, 2008

7. Вступ до філософії. Філософська пропедевтика. / За ред. та авт. Волинко І.

К.,1999

8. Подольська Є. А., Парафійник Н. І., Філософія: Підручник. Харків, 19979. Філософія. Підручник. За заг. редакцією М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К.

Рибалка. Харків: Консум, 2000

10. Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій.- 5-те вид., Стереотип.- Львів: «Новий

світ- 2000», 2007

11. Зарудний Є. О. Філософія: навч. посібник. - К.: Кондор, 2007

12. Пазенок В. С. Філософія: навч. посібник.- К.: Академ-книга (Академ. видав.),

2008


ПЕРЕЛІК ПЕРШОДЖЕРЕЛ ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ФІЛОСОФІЇ
1. Антологія світової філософії. Методичний збірник філософських текстів. У 4-х томах. - К., 1991.

2. Бойченко І. В. Філософія історії: Підручник. – К., 2000.

3. Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1996.

4. Виндельбанд В. Історія давньої філософії. – К., 1995.

5. Винниченко В. Відображення нації: У 3-х томах. – К., 1996.

6. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. – СП. б; 1993.

7. Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 2-х томах. - М., 1970-1971.

8. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3-х томах. - М., 1975-77.

9. Головко Б. А. Філософська антропологія. – К., 1997.

10. Горський В. С. Історія української філософії. - К., 1996.

11. Гусєв В. І. Західно-європейська філософія ХV-ХVІІІ ст. –К., 1995.

12. Гусєв В. І. Західна філософія нового часу. - К., 2000.

13. Донцов Д. Історія розвитку національної ідеї.- К., 1991.

14. Зарубіжна філософія ХХ століття. - К., 1993.

15. Кондзьолка В. Ф. Історія середньовічної філософії: Навчальний посібник.- Львів, 2001.

16. Кондзьолка В. Ф. Нариси історії античної філософії. - Львів.- 1993.

17. Коплстон Ф. Історія середньовічної філософії. – К., 1997.

18. Мир философии. Книга для чтения в 2-х томах. – М., 1991.

19. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: антологія людини. - К., 1998.

20. Мельник В. П. Філософські проблеми технікознавства. - Львів, 1994.

21. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні.- К., 1999.

22. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991.

23. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. - Т.12.

24. Причепій Е. М. та ін., Філософія: навчальний посібник.- К., 2000.

25. Пролєєв С. В. Духовність і буття людини.- К., 1992.

26. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

27. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. – К., 1998.

28. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

29. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. - К., 1996.

30. Татаркевич В. Історія філософії.- Том 1-3. - Львів, 1999.ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС, ПІДГОТОВЛЕНИЙ КАФЕДРОЮ ФІЛОСОФІЇ

(офіційний сайт НТБ ІФНТУНГ – library.nung.edu.ua)
Місця збереження документів:

Н.Аб – Абонемент наук. л-ри

ЧЗПВ – Чит. зал період. видань


1.

87

S66


Skalska, D. M. Philosophy [Текст] : lectures / D. M. Skalska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2013. – 52 p. – (Кафедра філософії). – Бібліогр.: с. 51-52. – 2, 3 курс.

К-сть прим.: 40 (Н.Аб. – 5, ЧЗПВ. – 1, УчАб. – 31, К/сх. – 3)

2.

60.5

А64


Андрусів, Л. З. Соціологія [Текст] : метод. вказівки / Л. З. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 72 с. – (Кафедра філософії). – 1 курс.

3.

87

А66


Андрусів, Л. З. Філософія [Текст] : конспект лекцій / Л. З. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 158 с. – (Кафедра філософії). – 3 курс.

4.

87.4

А66


Андрусів, Л. З. Вступ до логіки [Текст] : метод. вказівки / Л. З. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 64 с. – (Кафедра філософії). – 1 курс.

5.

88.5

К78


Кравченко, В. Ю. Психологія управління [Текст] : метод. вказівки / В. Ю. Кравченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 50 с. – (Кафедра філософії). – Бібліогр.: с. 27-29. – 5 курс.

К-сть прим.: 1 (ЧЗЛР. – 1)

6.

71.0

К88


Кудлач, В. І. Культурологія [Текст] : метод. вказівки / В. І. Кудлач. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 72 с. – (Кафедра філософії). – Бібліогр.: с. 69-72. – 3 курс.

К-сть прим.: 39 (ЧЗЛР. – 3, УчАб. – 35, К/сх. – 1)

7.

71.0

К88


Кудлач, В. І. Культурологія [Текст] : конспект лекцій / В. І. Кудлач. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 144 с. – (Кафедра філософії). – 2 курс.

8.

71.0

О-53


Олексишин, О. О. Культурологія [Текст] : метод. вказівки / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 55 с. – (Кафедра філософії). – 2 курс.

9.

60.5

П14


Палагнюк, М. М. Соціологія [Текст] : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 250 с. – (Кафедра філософії). – 1 курс.

10.

87

П14


Палагнюк, М. М. Філософія [Текст] : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 252 с. – (Кафедра філософії). – 3 курс.

11.

87

П36


Пішак, О. В. Філософія [Текст] : конспект лекцій / О. В. Пішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 177 с. – (Кафедра філософії). – 2 курс.

12.

87

П36


Пішак, О. В. Філософія глобальних проблем сучасності [Текст] : конспект лекцій / О. В. Пішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 157 с. – (Кафедра філософії). – 1 курс.

13.

П36


Пішак, О. В. Філософія глобальних проблем сучасності [Текст] : методичні вказівки / О. В. Пішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 70 с. – (Кафедра філософії). – 1 курс.

14.

87

С42


Скальська, Д. М. Філософія [Текст] : метод. вказівки / Д. М. Скальська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 65 с. – (Кафедра філософії). – Бібліогр.: с. 56-64. – аспіранти, здобувачі, стажисти, вступники до аспірантури.

К-сть прим.: 40 (ЧЗЛР. – 4, Н.Аб. – 35, К/сх. – 1)

15.

86

С79


Стецюк, Р. В. Релігієзнавство [Текст] : метод. вказівки / Р. В. Стецюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 63 с. – (Кафедра філософії). – 1 курс.

16.

88

Х12


Хабайлюк, В. В. Психологія [Текст] : конспект лекцій / В. В. Хабайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 108 с. – (Кафедра філософії). – 3 курс.

17.

74.480

Х12


Хабайлюк, В. В. Педагогіка вищої школи [Текст] : метод .вказівки / В. В. Хабайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 60 с. – (Кафедра філософії). – 5 курс.

18.

71.0

Ш27


Шастко, І. М. Культурологія [Текст] : метод. вказівки / І. М. Шастко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 41 с. – (Кафедра філософії). – 2 курс.
УчАб – Абонемент навч. Літератури

К/сх. – КнигосхвищеЧЗЛР – Чит. зал лаборатор. робіт


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка