Закон україни «Про вищу освіту»Сторінка6/8
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Стаття 69. Заява про ліцензування вищого навчального закладу
1. У заяві про ліцензування вищого навчального закладу зазначаються:

1) відомості про засновника (засновників) вищого навчального закладу;

2) юридична адреса вищого навчального закладу;

3) перелік галузей знань, спеціальностей, за якими вищий навчальний заклад має намір здійснювати освітню діяльність, із зазначенням освітніх та освітньо-наукових ступенів, кількості студентів, що будуть прийматися на навчання за денною, вечірньою та заочною формами навчання для здобуття кожного заявленого освітнього чи освітньо-наукового ступеня.

2. До заяви про ліцензування вищого навчального закладу додаються:

1) копія рішення про створення вищого навчального закладу, засвідчена в установленому законом порядку;

2) копія статуту вищого навчального закладу, засвідчена в установленому законом порядку;

3) склад наглядової ради вищого навчального закладу;

4) перелік напрямів наукових досліджень, які будуть здійснюватися вищим навчальним закладом, із зазначенням наукових керівників;

5) рекомендаційні листи провідних вчених у відповідних галузях, включаючи зарубіжних;

6) інші документи, які вважає за потрібне подати вищий навчальний заклад і які, з точки зору вищого навчального закладу, підтверджують його спроможність здійснювати освітню діяльність відповідно до вимог державних стандартів у сфері вищої освіти і науки.

7) інші документи, подання яких передбачене законами України, що регулюють ліцензування господарської діяльності.


Стаття 70. Ліцензія на здійснення освітньої діяльності вищого навчального закладу
1. Перша ліцензія на здійснення освітньої діяльності вищого навчального закладу видається Національною комісією регулювання освіти і науки строком на п’ять років.

2. Після завершення перших п’яти років здійснення освітньої діяльності вищим навчальним закладом проводиться повторне ліцензування. Кожна наступна ліцензія на здійснення освітньої діяльності вищого навчального закладу видається Національною комісією регулювання освіти і науки строком на десять років у разі, якщо вищий навчальний заклад підтвердить дотримання ліцензійних умов.

3. У ліцензії зазначаються:

– назва вищого навчального закладу, його юридична адреса;

– кожна галузь знань, у якій вищому навчальному закладу дозволено здійснювати освітню діяльність;

– освітні та освітньо-наукові ступені, за якими буде здійснюватися освітня діяльність у кожній галузі знань;

– обсяг прийому студентів (докторантів) для кожної галузі знань , кожного напряму чи спеціальності та кожного освітнього чи освітньо-наукового ступеня (ліцензований обсяг);

– перелік професійних кваліфікацій, які можуть надаватися особам, котрі здобули відповідні освітні ступені.

4. Для внесення змін до ліцензії (включення нових галузей знань, спеціальностей, освітніх ступенів, ліцензованих обсягів, а також для виключення існуючих) вищий навчальний заклад проходить процедуру ліцензування заново.

5. Дослідницькі вищі навчальні заклади можуть здійснювати підготовку за третім освітнім рівнем (із здобуттям освітньо-наукового ступеня доктора філософії) в будь-якій галузі знань без повторного ліцензування.

6. Вищий навчальний заклад, який має ліцензію на підготовку магістрів, спеціалістів та магістрів професійного спрямування, має право здійснювати післядипломну підготовку за відповідними спеціальностями.

7. Вищий навчальний заклад після реорганізації зобов’язаний пройти ліцензування протягом календарного року.


Стаття 71. Анулювання ліцензії
1. Ліцензія може бути анульована цілком або за певними галузями знань, освітніми рівнями Національною комісією регулювання освіти і науки за заявою вищого навчального закладу.

2. Підстави для анулювання ліцензій, передбачені Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності", застосовуються до вищих навчальних закладів у випадках, коли це не суперечить цьому Закону.

3. Ліцензія може бути анульована Національною комісією регулювання освіти і науки у разі недотримання вищим навчальним закладом вимог державного стандарту освітньої діяльності, державного стандарту змісту вищої освіти, вимог Національної системи професійних кваліфікацій.

4. У випадку суттєвого порушення вищим навчальним закладом державного стандарту змісту вищої освіти при проведенні державної атестації центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки письмово пропонує вищому навчальному закладу припинити освітню діяльність у галузі знань, у якій допущено порушення з одночасним анулюванням ліцензії в цій частині. Вищий навчальний заклад, який не погоджується припинити освітню діяльність у відповідній галузі, має право подати заяву про проведення акредитації вищого навчального закладу. Рішення про анулювання ліцензії на освітню діяльність вищого навчального закладу у відповідній галузі знань приймається Національною комісією регулювання освіти і науки у разі, якщо за результатами акредитації було встановлено порушення вимог державних стандартів у сфері вищої освіти. У разі анулювання ліцензії на освітню діяльність в частині певної галузі знань чи освітньому рівні вищому навчальному закладу видається нова ліцензія з відповідними змінами і зазначенням причин внесення змін.

5. У разі анулювання ліцензії у певній галузі знань чи освітньому рівні вищий навчальний заклад забезпечує студентам і докторантам, які проходили навчання у цій галузі, можливість продовжити навчання в іншому вищому навчальному закладі шляхом укладання відповідного договору і перерахування коштів, отриманих як плату за навчання.

6. У разі анулювання ліцензії у всіх галузях знань вищий навчальний заклад ліквідується у порядку, визначеному цим Законом.


Стаття 72. Акредитація вищого навчального закладу
1. Акредитація вищого навчального закладу проводиться за заявою вищого навчального закладу.

2. Для проведення акредитації вищого навчального закладу Національною комісією регулювання освіти і науки утворюється акредитаційна комісія.

3. До складу акредитаційної комісії включаються представники експертних комісій у галузях знань, у яких вищий навчальний заклад здійснює наукову та освітню діяльність, та провідні вчені у відповідних галузях знань.

4. Якщо метою акредитації є здобуття вищим навчальним закладом статусу дослідницького, до складу акредитаційної комісії включаються професори провідних зарубіжних вищих навчальних закладів, не менше, ніж по одному з кожної галузі знань, у яких вищий навчальний заклад здійснює наукову та освітню діяльність.

5. Для прийняття рішення про акредитацію вищого навчального закладу необхідні висновки експертних комісій з кожної галузі знань, у яких заклад здійснює наукову та освітню діяльність.

6. З моменту акредитації вищого навчального закладу дія виданих ліцензій автоматично подовжується на 10 років.

7. Агенції зовнішнього забезпечення якості вищої освіти можуть залучатися до проведення акредитації вищих навчальних закладів.
Стаття 73. Ліцензування наукових установ
1. Наукові установи отримують ліцензію на право здійснювати освітню діяльність за третім освітнім рівнем із здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в порядку, передбаченому цим Законом. Як правило, така освітня діяльність здійснюється спільно з вищим навчальним закладом.

2. Наукові заклади та установи Національної академії наук України та галузевих академій наук мають право отримати першу ліцензію строком на десять років.


Стаття 74. Ліцензування агенцій зовнішнього забезпечення якості освіти
1. Ліцензування агенції зовнішнього забезпечення якості освіти проводиться Національною комісією регулювання освіти і науки з метою визначення її спроможності здійснювати зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності навчального закладу, в т.ч. результатів навчання.

2. Ліцензія на здійснення зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності навчального закладу видається строком на десять років.

3. Дія ліцензії на здійснення зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності навчального закладу анулюється, якщо агенція протягом трьох років поспіль не здійснювала відповідної діяльності.
Стаття 75. Ліцензування закладів післядипломної освіти
1. Ліцензування закладу післядипломної освіти, який входить до системи вищої освіти відповідно до цього Закону, здійснюється Національною комісією регулювання освіти і науки з метою встановлення його спроможності здійснювати професійну підготовку відповідно до вимог Національної системи професійних кваліфікацій.

2. Ліцензія на здійснення післядипломної підготовки видається строком на десять років.

3. Дія ліцензії на здійснення післядипломної підготовки анулюється, якщо заклад протягом трьох років поспіль не здійснював відповідної діяльності.
Розділ X. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Стаття 76. Навчальний план
1. Навчальний план затверджується вченою радою вищого навчального закладу для кожної галузі знань, кожної спеціальності, кожного освітнього рівня з дотримання вимог державного стандарту змісту вищої освіти.

2. Навчальний план визначає перелік дисциплін, навчальних практик, послідовність їх вивчення, обсяг годин для аудиторного навчання та самостійної роботи, види аудиторних занять, форми підсумкового контролю результатів навчання з навчальних дисциплін, форму і порядок проведення державної атестації.

3. Обсяг навчального навантаження визначається в кредитах ЄКТС.
Стаття 77. Навчальні програми
1. Навчальна програма затверджується вченою радою вищого навчального закладу для кожної дисципліни з дотриманням вимог державного стандарту змісту вищої освіти.

2. Навчальна програма визначає зміст дисципліни, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для вивчення дисципліни, критерії оцінювання навчальних досягнень з дисципліни, методи та форми підсумкового оцінювання навчальних досягнень.


Стаття 78. Форми навчання
1. Навчання у вищому навчальному закладі здійснюється за такими формами навчання:

1) денна (очна);

2) заочна;

3) дистанційна;

4) екстернатна.

2. Навчальні програми мають бути однаковими для кожної форми навчання.

3. Студент, який успішно виконує вимоги навчального плану, має право вільно обирати форму навчання за умови наявності вільних місць відповідної форми та забезпечення оплати за навчання.
Стаття 79. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів
1. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від їхнього типу, статусу та форми власності здійснюється на конкурсних засадах.

2. Для осіб, які бажають здобути вищу освіту будь-якого рівня, не можуть встановлюватися обмеження стосовно кількості вищих навчальних закладів, до яких вони можуть подавати документи для участі в конкурсі чи вибору форми навчання у них.

3. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється відповідно до Умов прийому, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки із дотриманням вимог цього закону не пізніше, як 1 червня року, що передує рокові вступу.

4. На основі Умов прийому вчені ради вищих навчальних закладів затверджують правила прийому, які оприлюднюються в засобах масової інформації, на офіційних сайтах навчальних закладів не пізніше, як 1 вересня року, що передує рокові вступу.

5. Для проведення конкурсу серед осіб, які бажають здобути вищу освіту, проводяться вступні випробування.

Формами вступних випробувань є:  • зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчальних досягнень вступників та (або) рівня їхньої загальної навчальної компетентності;

  • творчі випробування;

  • вступні іспити.

6. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів для здобуття освітнього ступеня бакалавра, незалежно від форми власності та підпорядкування вищого навчального закладу, а також джерел оплати за навчання здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників та (або) їхньої загальної навчальної компетентності, із урахуванням результатів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що може складати не більше 10% максимальної суми конкурсного бала. Для громадян України та іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території України, врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови є обов’язковим.

7. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів для здобуття освітнього ступеня магістра, незалежно від форми власності та підпорядкування вищого навчального закладу, а також джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників за програмами першого рівня вищої освіти та (або) загальної навчальної компетентності з урахуванням результатів навчання у вищих навчальних закладах. Прийом поза конкурсом у цих випадках не допускається. Для громадян України та іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території України, врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови є обов’язковим.

8. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів чи наукових установ для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, незалежно від форми власності та підпорядкування вищого навчального закладу чи наукової установи, а також джерел оплати за навчання, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів із урахуванням результатів навчання для здобуття освітнього ступеня магістра та здатності особи до проведення наукових дослід­жень. Прийом поза конкурсом у цих випадках не допускається.

9. Для організації конкурсного відбору осіб, які бажають навчатися за спеціальностями, що вимагають наявності певних творчих здібностей, фізичних та (або) психологічних якостей, можуть проводитися творчі випробування, результати яких зараховуються разом із результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень та (або) рівня загальної навчальної компетентності на час проведення конкурсу.

Перелік галузей знань, напрямків підготовки (спеціальностей), для прийому на навчання за якими можуть проводитися творчі випробування, визначається Умовами прийому.

10. Виключним правом вищих навчальних закладів при проведенні прийому на навчання є:

1) визначати форми вступних випробувань під час проведення конкурсу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра або освітньо-наукового ступеня доктора філософії;

2) формувати алгоритми врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання для конкурсного відбору вступників відповідно до потреб вищого навчального закладу;

3) встановлювати перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання і перелік предметів для вступних випробувань відповідно до вимог цього Закону;

4) встановлювати мінімальні вимоги до результатів вступних випробувань для допуску осіб до участі в конкурсі;

5) встановлювати особливості участі в конкурсі вступників, які досягли особливих успіхів у вивченні окремих предметів, в професійній чи творчій діяльності відповідно до обраної ними спеціальності за результатами попереднього навчання.

11. Під час прийому до вищих навчальних закладів на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра можуть бути надані лише такі переваги:

1) зарахування без інших вступних випробувань, крім зовнішнього незалежного оцінювання з української мови;

2) прийом у межах державної квоти для осіб із особливими потребами за умови успішного проходження вступних випробувань;

Під час вступу на навчання до вищих навчальних закладів зазначеними перевагами особа може скористатися лише один раз.

12. Право на зарахування без складання вступних випробувань мають , члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах із загальноосвітніх предметів, сформованих центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, за спеціальностями галузями знань, що відповідають профілям Всеукраїнської та міжнародних олімпіад; чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор – за напрямами підготовки (спеціальностями) у галузі фізичної культури та спорту.

13. Право на зарахування у межах квоти для осіб із особливими потребами за умови успішного проходження вступних випробувань мають діти-інваліди, інваліди І і ІІ груп, яким відповідно до висновків медико-соціальної експертизи не протипоказано навчання у відповідних вищих навчальних закладах.

14. Процедури прийому на навчання до вищого навчального закладу, включно із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, є складовими навчального процесу вищого навчального закладу.

15. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється на засадах об’єктив­ності та відкритості.

Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників із ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяги прийому за кожною галуззю знань, напрямом (спеціальністю) та освітнім рівнем, кількістю місць, що виділені для вступу за квотою.

Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості прийому до вищих навчальних закладів несуть їхні керівники.

16. Обсяг та порядок оприлюднення інформації про хід і результати прийому до вищих навчальних закладів визначаються в Умовах прийому до вищих навчальних закладів.Стаття 80. Зовнішнє незалежне оцінювання як форма вступних випробувань
1. Зовнішнє незалежне оцінювання як форма вступних випробувань – система оцінювання здатності до навчання та результатів навчання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, а також результатів навчання осіб, які мають освітній ступінь бакалавра і бажають здобувати освітній ступінь магістра.

2. Умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань встановлюються цим законом.

4. Зовнішнє незалежне оцінювання як форму вступних випробувань проводить державна агенція з оцінювання якості освіти, що створюється Кабінетом Міністрів України.

5. Терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки не пізніше, як 1 вересня року, що передує рокові вступу до вищого навчального закладу.

6. Порядок і правила проведення зовнішнього оцінювання як форми вступних випробувань затверджуються Кабінетом Міністрів України.

7. Програми зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань різних рівнів укладаються державною агенцією з оцінювання якості освіти, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання, і не можуть виходити за межі відповідних навчальних програм, затверджених відповідно до чинного законодавства.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття освітнього ступеня бакалавра розробляються і затверджуються відповідними експертними комісіями.

8. Об’єктивність зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань забезпечується дотриманням єдиних вимог, процедур зовнішнього незалежного оцінювання а також підбором завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання у межах програми, зазначеної у частині сьомій цієї статті, які дозволяють всебічно оцінити рівень знань особи та забезпечити кваліфікований конкурсний відбір осіб для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.

9. Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань забезпечується повним і своєчасним інформуванням осіб, які бажають здобувати вищу освіту, про програми, строки та порядок зовнішнього незалежного оцінювання, а також громадським спостереженням за перебігом зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості зовнішнього оцінювання покладається на керівників державної агенції з оцінювання якості освіти.

10. За проведенням зовнішнього оцінювання як форм вступних випробувань здійснюється громадське спостереження.

Громадське спостереження за перебігом зовнішнього незалежного оцінювання можуть здійснювати представники громадських організацій, зареєстровані в установленому законом порядку, органів громадського самоврядування навчальних закладів. Не можуть бути громадськими спостерігачами посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, педагогічні працівники навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Порядок громадського спостереження, строки та порядок реєстрації громадських спостерігачів визначає державна агенція з оцінювання якості освіти, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

11. У процесі проведення вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання використовується інформація, що перебуває у власності держави і має статус конфіденційної протягом визначених цим Законом строків:

1) персональні дані осіб, які подали заяви про проходження зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань, чи пройшли таке оцінювання – постійно протягом часу зберігання;

2) відомості банку завдань для зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань – постійно;

3) зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань у поточному році з кожного навчального предмета – з моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних робіт з навчального предмета;

4) відомості, що дають можливість за сертифікаційною роботою ідентифікувати особу, яка її виконала, – до моменту завершення оцінювання сертифікаційних робіт з відповідного навчального предмета.

12. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом така інформація:

1) статистична інформація про результати зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань;

2) відомості, що містяться в сертифікаційних роботах осіб, які пройшли вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за винятком тих, що ідентифікують особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу, з моменту завершення оцінювання робіт.

13. Особа, яка пройшла вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання, має право ознайомитись зі своєю сертифікаційною роботою після її перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт встановлює державна агенція з оцінювання якості освіти, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

14. Особі, яка пройшла вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання з навчального предмета, видається сертифікат встановленої форми. Сертифікат також може мати форму електронного документа як запис у базі даних державної агенції з оцінювання якості освіти, уповноваженої проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

15. Державна агенція з оцінювання якості освіти, яка проводить зовнішнє оцінювання для осіб, які бажають вступити до вищих навчальних закладів, може залучати до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань, крім своїх працівників, також інших педагогічних, науково-педагогічних працівників за їх згодою. Залучені працівники звільняються від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи на період здійснення ними повноважень щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань. Порядок залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань встановлюється Кабінетом Міністрів України.

16. Фінансування видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

17. Особи, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів, можуть притягуватися до відповідальності за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань. Порядок притягнення до відповідальності за порушення порядку та правил проведення зовнішнього оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів визначається Кабінетом Міністрів України.

18. Особи, які організовують та проводять зовнішнє незалежне оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів,в тому числі залучені особи з числа педагогічних та науково-педагогічних працівників, за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань можуть притягуватися до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

19. Знеособлена база даних про результати зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань надається вищим навчальним закладам, науковим установам та громадським організаціям на їх вимогу для проведення наукових досліджень.
РОЗДІЛ ХІ. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка