Закон України «Про інвестиційну діяльність»Сторінка5/5
Дата конвертації23.05.2017
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5

0—3
4. Поточне експрес-тестування (теми 4, 5, 6) (з інтервалом оцінок 0,1,2 залежно від кількості правильних відповідей)

0—2
5. Виконання домашнього завдання за темою 7 (з інтервалом оцінок 0,1,2 залежно від методичної правильності обчислень і глибини аргументації)

0—2
6. Підготовка та презентація аналітичних оглядів (рефератів) з окремих питань за погодженням з викладачем, участь у ділових іграх, розгляді практичних ситуацій (з інтервалом оцінок 0,1,2,3 залежно від рівня роботи)

0—3
7. Участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах за тематикою дисципліни (з інтервалом оцінок 1,2,3,4,5 залежно від результатів участі)

1—5


Поточний модульний контроль
Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими частинами дисципліни (модулями). Для поточного контролю дисципліна "Проектний аналіз" поділена на два модулі:
I модуль – "Методологія прийняття проектних рішень" – теми 1–9;
II модуль – "Функціональні аспекти проектного аналізу" – теми 10–16.
За таким поділом дисципліни перший модульний контроль здійснюється у формі письмової контрольної роботи протягом однієї астрономічної години (60 хв). Контрольна робота містить три завдання:
1. Завдання на розуміння концепції проектного аналізу. Тип завдання – 3 закритих тестових завдання з єдиною правильною відповіддю.
2. Розрахункові завдання на вміння використовувати методи та інструментарії проектного аналізу. Тип завдання – 3 закритих тестових завдання з єдиною правильною відповіддю.
3. Комплексне розрахункове ситуаційне завдання (складається з двох частин: розрахункове завдання та аналіз ситуації).
Написання контрольної роботи є обов'язковим для кожного студента. Зміст контрольних робіт на кожний навчальний рік визначається спільно керівником дисципліни і викладачем, який проводить практичні заняття. Завдання для контрольної роботи комплектуються з тестів, запитань і завдань відповідних тем, наведених у розділі 4 посібника.
Максимальна оцінка за виконання контрольної роботи – 10 балів. Вона формується за шкалою: відповідь на теоретичні тестові питання – від 0 до 2 балів з інтервалом оцінок 0, 1, 2 за зазначеними вище критеріями, відповідь на розрахункові тестові питання – від 0 до 2 балів, розв'язання задачі та обґрунтування висновків за кожним з двох етапів оцінюється від 0 до З балів за кожний етап.
Другий модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. У контрольний тест включається 15 питань за темами 10–16 у формі закритих тестів. Тривалість тестування одного студента має бути не менше 10 хв. Максимальна оцінка за тестування – 10 балів.

Приклад контрольної роботи (перший модульний контроль)


ВАРІАНТ _
1. Виберіть єдину правильну відповідь з наведених (альтернативний вибір) (2 бали):
1.1. Проекти, для яких мета і строки визначаються завчасно (однак, потребують постійного коригування), ресурси надаються у міру просування проекту, а попередньо визначені витрати контролюються у міру просування проекту, як правило, належать до:
а) інвестиційних проектів;
б) організаційних проектів;
в) економічних проектів;
г) соціальних проектів;
д) проектів дослідження і розвитку.
1.2. Обумовлені грошові потоки – це:
а) грошові потоки фірми, які обумовлюються планом упровадження проекту;
б) приріст грошових потоків фірми за обумовлений період часу;
в) обумовлені зміни грошових потоків фірми за визначений проміжок часу;
г) потоки фірми, які є прямим наслідком рішення про впровадження проекту.
1.3. На інвестиційній фазі реалізації проекту не можуть виникнути такі ризики:
а) непередбачені витрати на будівельні роботи;
б) несвоєчасність постачання обладнання;
в) несвоєчасна підготовка персоналу;
г) непередбачене збільшення вартості обладнання;
д) поява альтернативного продукту.
2. Зробіть необхідні розрахунки та виберіть єдину правильну відповідь з наведених (2 бали):
2.1. Розглядається проект, вигоди та витрати за яким наведені в таблиці (тис. грн):

0

12

3

4


Вигоди

200300

1000


1500
Затрати

-1100


-700

-300


-100

-100


Якщо ставка дисконту 10%, коефіцієнт вигоди-витрати (В/С) за проектом буде дорівнювати:
а) 0,997; б) 1; в) 1,036; г) 1,021; д) 1,048.
2.2. Виробнича потужність проекту дорівнює 2500 одиниць продукції. Загальні постійні витрати фірми становлять 3000 грн на рік. Фірма планує продавати продукцію за ціною 6 грн. Змінні витрати на одиницю продукції – 4,5 грн. Запас фінансової міцності проекту становить:
а) 10%; б) 15%; в) 20%; г) 25%; д) 30%.
2.3. Всі активи підприємства на початок і кінець періоду становили 3157 і 3925 грн відповідно. Аналогічно вартість поточних активів підприємства – 1234 та 1565 грн. Амортизація за звітний період становила 134 грн. За наведеними даними чисті капітальні витрати підприємства дорівнюють:
а) 465 грн; б) 571 грн; в) 634 грн; г) 725 грн; д) 902 грн.
3. Розв'яжіть та проаналізуйте розрахунково-ситуаційне завдання.
Очікується, що освоївши виробництво нового продукту підприємство зможе збільшити обсяг випуску до 1000 виробів на рік і реалізувати продукт за ціною 16 тис. грн за одиницю. Щорічні поточні витрати на виробництво продукції включають: матеріали та покупні комплектуючі вироби – 2000 тис. грн; електроенергію – 800 тис. грн; заробітну плату – 1500 тис. грн; щорічні загальнофірмові накладні витрати – 1 800 тис. грн, у тому числі амортизаційні відрахування. Початкові інвестиційні капітальні затрати, які здійснюються на початок першого року проекту, становитимуть 20 тис. грн. Очікується, що продукція проекту буде вироблятися протягом 5 років. Підприємство збирається фінансувати проект за рахунок прибутку. Рентабельність власного капіталу дорівнює 30% річних.
3.1. На підставі розрахунків пофакторної еластичності чистої теперішньої вартості (NPV), визначте рейтинг змінних проекту та охарактеризуйте їх вплив на ефективність проекту (3 бали).
3.2. Проаналізуйте можливість реалізації проекту в умовах, що прогнозуються. Зробіть власні пропозиції щодо зниження ризику проекту (3 бали).
Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання
1. Завдання на вміння практичного застосування концепції проекту під час формулювання проектних ідей (10 балів).
Передбачається відкриття спортивного клубу на базі спортивного комплексу місцевого підприємства, що дасть змогу задовольнити фізкультурно-спортивні потреби населення району. На підставі власних припущень щодо особливостей проекту визначте та обґрунтуйте:
• мету проекту та його основні ознаки;
• основних учасників та їх функції під час виконання проекту;
• можливі явні та неявні вигоди та витрати, методичні принципи оцінки неявних вигод та затрат за проектом.
2. Завдання на виявлення знань щодо мети, інформаційної бази, методики дослідження функціональних аспектів проектного аналізу (10 балів).
Визначте мету проведення інституційного аналізу проекту створення спільного німецько-українського підприємства з виробництва побутової електротехніки. Охарактеризуйте основні змістовні елементи цього аналізу.
3. Завдання на виявлення навичок застосування інструментарію проектного аналізу під час проведення аналітичних розрахунків для оцінки ефективності проектів (10 балів).
Фірма розглядає інвестиційний проект, який характеризується такими даними. Для виробничої діяльності необхідно придбати обладнання вартістю 30 тис. грн (амортизується рівномірно протягом терміну реалізації проекту, не має залишкової вартості). Строк реалізації проекту 4 роки. Планується продавати 1400 од. продукції на рік за ціною 16 грн, собівартість якої 8 грн за од. Ставка дисконтування становить 10%.
Потрібно:
1. Визначити чисту поточну вартість (NPV) проекту за наведеними даними.
2. Проаналізувати, на яку величину зміниться чиста поточна вартість (NPV) проекту, якщо обсяг реалізації продукції збільшиться до 1500 од. на рік.
4–5. Комплексне розрахункове ситуаційне завдання (розв'язується в два етапи).
Очікується, що, освоївши виробництво нового продукту, підприємство зможе збільшити обсяг випуску до 1000 виробів на рік і реалізувати продукт за ціною 16 тис. грн за одиницю. Щорічні поточні витрати на виробництво продукції включають: матеріали та покупні комплектуючі вироби – 2000 тис. грн, електроенергію – 800 тис., заробітну плату – 1500 тис., щорічні загальнофірмові накладні витрати, у тому числі амортизаційні відрахування, – 1800 тис. грн. Початкові інвестиційні капітальні затрати, які здійснюються на початку першого року проекту, становитимуть 20 тис. грн. Очікується, що продукція проекту буде вироблятися протягом 5 років. Підприємство збирається фінансувати проект за рахунок прибутку. Рентабельність власного капіталу становить 30% річних.
1. На підставі розрахунків пофакторної еластичності чистої теперішньої вартості NPV визначте рейтинг змінних проекту та оцініть їх вплив на ефективність проекту (10 балів).
2. Проаналізуйте можливість реалізації проекту в умовах, що прогнозуються. Зробіть власні пропозиції щодо зниження ризику проекту (10 балів).
6. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ, процесів, які вивчаються у "Проектному аналізі" (10 балів ).
Проблеми обґрунтування вартісної оцінки впливу проекту на довкілля.
Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання та приклади завдань, що виносяться на іспит
1. Завдання на виявлення знань концептуальних основ і понятійно-категоріального апарату дисципліни.
Тип завдання – 4 закритих тестових завдання з однією правильною відповіддю.
Виберіть єдину правильну відповідь: Бухгалтерська точка беззбитковості проекту:
а) показує, що операційний грошовий потік дорівнює амортизаційним відрахуванням фірми;
б) це обсяг виробництва, за якого фірма покриває свої альтернативні витрати виробництва;
в) відображає обсяг виробництва, за якого компанія не отримує прибутків і не несе збитків;
г) відображає обсяг виробництва, за якого чистий прибуток дорівнює нулю.
2. Аналітичні завдання на вміння виконувати розрахунки, пов'язані з аналізом та обґрунтуванням проектних рішень.
Тип – 2 закритих тестових завдання з однією правильною відповіддю.
Зробіть необхідні розрахунки, виберіть єдину правильну відповідь:
Під час реалізації проекту всі активи підприємства на початок періоду становили 3589 грн, на кінець періоду – 4952 грн, вартість поточних активів підприємства аналогічно становить 1876 і 2565 грн. Амортизація за звітний період – 560 грн. Чисті капітальні витрати підприємства за проектом дорівнюють:
а) 114; б) 674; в) 1234; г) 1249; д) усі відповіді неправильні.
3. Завдання на розкриття змісту основних понять і термінів дисципліни.
Тип завдання – 2 відкритих тестових завдання.
Дайте визначення понять:
Економічна привабливість проекту, неформальні критерії прийняття проектних рішень.
4. Завдання на вміння визначати послідовність проведення проектних робіт, знання алгоритму виконання аналізу функціональних аспектів проекту.
Тип – 2 тестових завдання на визначення алгоритму проведення робіт.
Визначте послідовність проведення робіт з екологічного аналізу проекту:
а) деталізований аналіз умов навколишнього середовища проекту;
б) розробка альтернативних варіантів проекту або заходів щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;
в) визначення категорії проекту з погляду впливу на навколишнє середовище;
г) визначення фінансової та економічної оцінки вигід та витрат, що виникають стосовно навколишнього середовища;
д) вивчення нормативної бази, що регламентує використання національних ресурсів та ступінь можливого забруднення довкілля.
5–6. Комплексне завдання на виявлення вміння формулювати мету проектної ідеї, визначати межі проекту, економічно залежні проекти, зовнішнє та внутрішнє середовище проекту, головних учасників проекту, види робіт, які необхідно виконати на окремих фазах проекту, давати характеристику явних і неявних вигід і затрат за проектом.
Для проектної ідеї отримання вищої освіти визначте мету та межі проекту, а також незалежний, взаємовиключний, умовний, заміщуючий, синергічний проекти. Визначте основні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища проекту та основних учасників цього проекту. Перерахуйте базові роботи, які необхідно виконати на передінвестиційній фазі.
7–9. Комплексне розрахункове ситуаційне завдання (виконується у 3 етапи):
1. Аналітичне завдання на розкриття вміння проводити розрахунки.
2. Аналіз ситуації у динамічному розвитку.
3. Пропозиції щодо прийняття проектного рішення.
Очікується, що під час освоєння виробництва нового продукту, підприємство зможе збільшити обсяг випуску до 8000 виробів на рік і реалізувати продукт за ціною 4,5 грн за одиницю. Планові поточні витрати підприємства розподілені так (грн): матеріали та покупні комплектуючі вироби, затрати на оплату праці, а також загальнофірмові накладні витрати становлять 2 грн на одиницю продукції. Підприємство планує, що початкові інвестиційні затрати за проектом становитимуть 100 тис. грн, а строк життя проекту триватиме 10 років. Підприємство збирається використовувати банківську позику за умови виплати 10% річних.
1. На підставі проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту, визначте пофакторну еластичність NPV, найважливіші змінні проекту, їх рейтинг впливу на NPV.
2. Визначте критичні значення основних змінних проекту та їх максимально допустимі відхилення.
3. Визначте можливість реалізації проекту в умовах, що прогнозуються. Зробіть власні пропозиції щодо зниження ризику проекту.
10. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ, процесів, які вивчаються дисципліною "Проектний аналіз
Розкрийте зміст питання:
Роль неформальних критеріїв при відборі проектних рішень та методичні підходи до їх оцінки.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка