Закарпатський Угорський Педагогічний Інститут ім. Ференца Ракоці робоча програмаСкачати 139.57 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір139.57 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

(повне найменування вищого навчального закладу/a felsőoktatási intézmény teljes neve)

Кафедра Біології та хімії

ЗАТВЕРДЖУЮ” / JÓVÁHAGYOM

Проректор з навчальної роботи

Tanulmányi rektorhelyettes


________________________________

“______”_______________20___РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


TANTÁRGYI PROGRAM

Зоологія

(назва навчальної дисципліни /a tárgy címe)


напрям підготовки / szak: Зооінженер

(назва напряму підготовки / a szak neve)


спеціальність / szakirány: –––

(назва спеціальності / a szakirány neve)

2014 рік/2014év

Робоча програма з Зоологія для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки Зооінженер спеціальністю . Зооінженер „17” листопада, 2014 року.


Розробники / Kidolgozók:

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)


Доктор .наук Баконі Гю Університет ім. Сент Іштвана
Магістр ветеринарних наук Легеза А,Г Закарпатський Угорський Педагогічний Інститут ім.Ференца Ракоці
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) ____________________

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság) _______________________


Протокол від / Jegyzőkönyv dátuma “____”________________20__ року № ___ száma.
Завідувач кафедри / Tanszékvezető
_______________________ (______________________)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és tónév)

Дата/Dátum: “_____”___________________ 20___.
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

Jóváhagyta az intézmény _______________________________________________________ szakjának/szakirányának tantárgy-pedagógiai szakbizottsága.

Протокол /Jegyzőkönyv dátuma: “____”________________20___ року № ___ száma.
“_____”________________20_________ Голова/Elnök:
_______________________ (______________________)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és tónév)

 Баконі Г,.

 Легеза А.Г..

Рік2014/2015


 1. Опис навчальної дисципліни / A tantárgy leírása

Найменування показників

A jellemzők megnevezéseГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Szakirány, szak, képzettségi szintХарактеристика навчальної дисципліни

A tárgy jellemzőiденна форма навчаннязаочна форма навчанняКількість кредитів

Kreditértéke


4

Галузь знань

Képzési ágАграрне

(назва / név)Нормативна

(за вибором)Нормативна

(választható)
Напрям підготовки

Szakirány

––

(назва / név)Модулів

Modulok száma: 2Спеціальність

(професійне

спрямування):

Szak (szakosodás)


Зооінженер

Рік підготовки / Képzési évek:

Змістових модулів

Tartalmi modulok: -2014-2015-й /

2014/2015-ik

Індивідуальне науково-дослідне завдання / Egyéni tudományos-kutatói feladat: _______________

(назва / megnevezve)Семестр/Félév

Загальна кількість годин:

Összóraszám: 144-й /-ik

1-й / 1-ik

Лекції / Előadások

Тижневих годин для заочної форми навчання:

– аудиторних:1

– самостійної роботи студента.
A levelező tagozatos hallgató heti óraszáma:1

– kontaktóra:

– önálló munka:


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Képzési szint:

Бакалавр

год./óra

8 год./8óra

Практичні, семінарські/ Gyakorlati, szemináriumi

год./óra

4 год./4óra

Лабораторні/Laboratóriumi

год./óra

0 год./óra

Самостійна робота/Önálló munka

год./óra

132 год./ 132óra

Вид контролю:

Az ellenőrzés formája:письмова
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни / A tárgy célja és feladatai

Мета


A tantárgy oktatásának célja:

 1. Навчитись користуватися мікроскопом та вивчмти її будову.

 2. Вивчити та засвоїти типи,будову та значення види тканин,з яких лобудовані живі організми

 1. Ознайомлення з основними видами живих організмів,їх будовою та значенням для сільського господарства

Завдання / Feladatok:

Ознайомлювані

Забезпечити певний теоретичний матеріал для впізнання основних видів живих організмів

Методичні

Визначити основни види живих організмів та їх класифікацію.

-Практичні :

-Навчити студентів під мікроскопом розпізнавати основні типи тканин,

-У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен / A tárgy teljesítése révén a hallgatónak

Знати:

-на основі теоретичних баз знань треба знати визначити при певних умовах вид досліджуваного живого організму та її належніть,


вміти:

-визначити рівень негативного впливу паразитів на організм с,г тварин,

-визначити основні види таксонів які мають значення сільського господарства та тваринництва, 1. Програма навчальної дисципліни / A tárgy programja
 • Змістовий модуль 1. Характеристика живих організмів.Основні види червів,та їх будова.

Тема 1Організаційні оперативному рівні та їх робота. Клітинна структура тварину і характеристики роботи.

Тема 2: Типи тканини тіла тварини будова та роль. А плоскі черві, коловертки, кільчастих хробаків, нематод і будова тіла і життєві процеси.

Змістовий модуль 2.:Основні види амфібії,раків ,риби та савців.
Тема 1Структура краб тіло і виклад основного таксонів. Морфологія комах,

Тема 2Будова тіла риба, амфібії, рептилії, птахи та ссавці. життєві процеси.

4. Структура навчальної дисципліни / A tárgy struktúrája

Назви змістових модулів і тем

A tartalmi modulok címe és témájaКількість годин / Óraszám

денна форма / nappali

заочна форма / levelező

Усього

összesenу тому числі/ebből

Усього

összesen


у тому числі/ebből

л/ea

п/gy

лаб/lab

інд/egy

с.р./ö.m.

л/ea

п/gy

лаб/lab

інд/egy

с.р./ö.m.

1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

Модуль 1 / 1. Modul

 1. Змістовий модуль 1. Характеристика живих організмів.Основні види червів,та їх будова.Тема 1.

2

2


20

Тема 2.

4

2

236

Разом за змістовим модулем 1

6

4

256

Модуль 2 / 2. Modul

Змістовий модуль 2.:Основні види амфібії,раків ,риби та савців.Тема 1.

2

2


26

Тема 2.

4

2

250

Разом за змістовим модулем 1

6

2


76

Усього годин / Összesen
12

8

41325. Теми практичних занять / A gyakorlati órák témája
Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


ÓraszámТема 1. Інформація про практику. Мікроскоп .Вивчаємо основи.

   Дослідження формування гамет їх структура
22


6. Самостійна робота / Önálló munka

Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


ÓraszámОрганізаційні рівні їх функціонування.Характерні властивості та будова живих клітин

6Ємбріональний та постембріональний розвиток тварин.Використання ізнань ембріології у сільському господарстві

12Типи,будова та значення клітин тіла тварин

12Основи еволюції.та макроєволюційні процеси

8. Будова одноклітинних.та нематод

4Характеристика основних важливих для сільського господарства таксонів.

4Характеристика цестод,трематоди та характеристика основних таксонів

8Будова тіла ракоподібних.Представники.Комахи,будова тіла та їх характеристика і значення для сільського господарства

12Будова тіла риби.Представники та їх характеристика і значення для сільського господарства

12Будова тіла рептилій і амфібій, Представники та їх характеристика і значення для сільського господарства

12Будова тіла рептилій і амфібій, Представники та їх характеристика і значення для сільського господарства

18Будова тіла савців, Представники та їх характеристика і значення для сільського господарства

24
Разом / Összesen

132


7. Методи навчання / A tanulás módszerei

По методіці навчальної роботи з зоологія використовуємо слідуючи способи/

 1. Теоретичні знання за допомогою лекцій

 2. Практичні роботи з використанням попередніх знань ю

 3. Ознайомлення зтеоретичним матеріалом за допомогою компютерної технологіїї та візуальним способом.8. Методи контролю / Az ellenőrzés formái

На протязі семестру одна контрольна робота достатня для допуску до екзамену. Контроль знань студентів проводиться на протязі всого семесту. Студенти на основі модульних контрольних робіт оцінюються при попередніх визначених датах.9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

A nemzetközi és nemzeti osztályozás skálája

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapjánOsztályzat az intézeti skála alapján

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

vizsga, évfolyammunka, gyakorlat


для заліку

beszámoló


91-100

відмінно / jeles (5)

зараховано

megfelelt


81-90

добре / jó (4)

65-80

задовільно / közepes (3)

51-64

задовільно / elégséges (2)

0-51

незадовільно з можливістю повторного складання

elégtelen a pótvizsga lehetőségével (1)не зараховано з можливістю повторного складання

nem felelt meg, a pótbeszámoló lehetőségével
10. Методичне забезпечення / Módszertani ellátottság
Лекції проводяться у спеціальних аудиторіях, де у приміщені є дошка 2х1 метрів./

Методичне забезпечення:мультимедійні пристосування, компютери

Студентам роздається електроні варіанти готових презентацій/

11. Рекомендована література / Ajánlott szakirodalom

Базова / Alapművek
1.Bakonyi G., Juhász L., Kiss I., Palotás G. (szerk. Kiss I.) (1999): Általános állattan.

Egyetemi jegyzet, SZIE, MKK

2. Болышев. Е.П. Благосклонов Москва «Висшая школа» 1985

3. Кузнецов Б.П., Чернов А.З. Курс зоологии Москва, «Висшая школа» 1972

4 Наумов Н.П., Косташев Зоология позвоночных Москва «Висшая школа» 1979

5. Бобринекий Н.А.. Матвеев Б.С. Курс зоологии «Хордовые» Москва 1949, Советская наука


Допоміжна / Kiegészítő olvasmányok

1. Наумов Н.П., Косташев Зоология позвоночных Москва «Висшая школа» 1979

2. Бобринекий Н.А.. Матвеев Б.С. Курс зоологии ЫЫ «Хордовые» Москва 1949, Советская наука

3. Абрикосов Г.Г., Беккер О.Г. Курс зоологии «Безпозвоночные» Москва 1949 Советская наука

4. Szántóföldi gyomnövények : tankönyv kiegészítő jegyzet a Földműveléstan c. tankönyvhöz

Mezőgazda Kiadó, Budapest. pp. 718. (javított, átdolgozott kiadás)

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка