Захарченко Петро Павлович Історія українського права робоча навчальна програмаСкачати 337.64 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір337.64 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти


Упорядник :доцент, доктор юридичних наук

Захарченко Петро ПавловичІсторія українського права

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


(програма, базована на робочій навчальній програмі кафедри історії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

КИЇВ – 2013
Упорядник:доцент, доктор юридичних наук ЗахарченкоПетро Павлович

Рецензент:

професор, доктор історичних наук Кузьминець О.В.Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол №5 від 8 січня 2013 року)
Вступ
Історія українського права вивчає становлення, розвиток, трансформацію типів, форм права, правових систем, окремих галузей права в історії українського народу та інших народів, які заселяли терени нинішньої України держави або тих держав, до складу яких ми входили. Як одна із основних історично-правових дисциплін історія українського права становить важливий елемент всієї системи юридичних наук, формує основу правової культури і правової свідомості студента. Послідовне засвоєння цієї дисципліни є важливим складовим вступу студентів до вивчення і засвоєння галузевих і спеціальних юридичних дисциплін.

Опанування курсу історії українського права базується на аналізі конкретного процесу еволюції національного права України, виявленні спільних і відмінних рис розвитку, з’ясуванні політико-правових причин, що призводили до реформування сутності і змісту правової системи.

Обов’язковим компонентом, відсутність якого унеможливлює пізнання історично-правової спадщини українського народу, є глибокий і всебічний аналіз найважливіших юридичних пам’яток нашого народу, серед яких пріоритет надається уставам, судебникам, привілеям, статутам, ординаціям, універсалам, декретам, конституціям тощо.

Вивчення дисципліни безпосередньо впливає на формування наукового світогляду, допомагає визначити і використати закономірності суспільного розвитку, опанувати ключовою юридичною термінологією, простежити за закономірностями еволюції історично-правових явищ, зрештою, набути теоретичний досвід юриспруденції для реалізації себе у своїй майбутній професійній діяльності.Навчальний процес складається з лекцій, семінарських занять і самостійної роботи студентів з рекомендованою літературою. Серед літературних джерел виділяються праці, підготовлені та опубліковані сучасними українськими істориками права. Звернення, насамперед, до наукового доробку, здійсненого за роки української незалежності є практичним свідченням не лише значного інтересу дослідників до історично-правової проблематики, але й наслідком реальних зрушень та досягнень у цій сфері.

Тематичний план дисципліни


теми


Назва теми

Кількість годин


Лекції


Семінари

Самостійна робота студента
1

Вступ. Предмет, метод та завдання курсу „Історія українськогоправа".


2

Становлення права у східних слов’ян. Право Руської держави IX – XIV ст.

4

4
3

Правові інститути Галицько-Волинського князівства (XIII – пер.пол. XIV ст.)


4

Українське право за доби Великого князівства Литовського, Польського королівства і Речі Посполитої.


5.

Право Запорозької Січі


6.

Правова система Української гетьманської держави (Війська Запорозького) (др.пол. XVII – кін. XVIII ст.)

4


7.

Право Західної України в умовах перебування у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)


8.

Стан українського права у Російській імперії кін. XVIII – сер. XIX ст. та його основні риси


9.

Розвиток національного права за доби Української революції (1917-1921 р.р.)

4

2
10.

Радянське право України у 1922-19991 рр. Шляхи розбудови національного права на сучасному етапі.

2

Тема1. Вступ. Предмет, метод та завдання курсу « Історія українського права»
«Історія українського права» як наука та навчальна дисципліна, її витоки та завдання на сучасному етапі українського державотворення. Предмет, методи дослідження та завдання навчального курсу в системі суспільних, зокрема юридичних наук, її зв’язок з теорією держави і права та іншими галузями правознавства. Проблеми періодизації курсу та його історіографія.

Загальна характеристика пам’яток українського права. Значення джерел для вивчення історії українського права.


Тема 2. Становлення права у східних слов’ян.

Право Руської держави
Теорії походження права. Форми і види права в умовах потестарного суспільства. Виникнення Руської держави з центром у Києві.

Джерела руського права: звичаєве право; договори князя з народом; русько-візантійські договори; князівське законодавство: устави і уроки княгині Ольги; церковні устави: устав князя Володимира Святославовича про десятини, суди і людей церковних, устав князя Ярослава про церковні суди; рецептовані пам’ятки права: Номоканони, Закон судний людем, Еклога, Прохірон. Руська правда – визначна пам’ятка права Русі, її списки та редакції.

Цивільне право. Право власності. Види зобов'язань. Спадкове право. Сімейно-шлюбне право.

Кримінальне право. Поняття і види злочинів. Мета і система покарань.

Судочинство. Світські і церковні суди. Види досудового процесу. Види доказів у Руській державі.
Семінарське заняття №1 (4 год.)
Становлення права у східних слов’ян.

Право Руської держави
1. Джерела права Руської держави:

 1. звичаєве право;

б) угоди князів з іноземними державами;

в) князівські устави, уроки та грамоти;

г) рецепція візантійського права;

д) церковні Устави великих Київських князів;

2. Руська правда – основні списки та редакції.

3. Основні риси цивільного права:

а) право власності;

б) зобов’язальне право (основні види договорів, їх зміст та оформлення);

в) сімейно-шлюбне право;

г) спадкове право.

4. Загальні риси карного права:

а) поняття і види злочинів;

б) мета і система покарань

5. Судовий процес Київської РусіТема 3. Правові інститути Галицько-Волинського князівства

(XIII – пер. пол. XIV ст.)

Розпад Русі на окремі князівства. Об’єктивні фактори посилення Галицького та Волинського князівств, їхнє об’єднання в одну державу.. Особливості правового розвитку. Зростання ролі міст. Система дуумвірату. Галицько-Волинська земля – центр об’єднання земель південно-західної Русі. Система правовідносин у Галицько-Волинській державі як спадкоємниці Київської Русі. Особливості її державно-правового розвитку. Пам’ятки права Галицько-Волинського князівства.
Тема 4. Українське право за доби Великого князівства Литовського, Польського королівства і Речі Посполитої.

Джерела права. Звичаєве право. Руська Правда. Міждержавні і міжнародні договори. Привілеї та їх класифікація. Земські уставні грамоти. Судебник Казимира 1468 р. Литовські статути 1529,1566,1588 рр. Пам’ятки магдебурського права Б. Гроїцького. Канонічне (церковне) право. Польське законодавство: Вислицький статут 1347 р., Вартський статут 1420-1423 рр., Статут Ласького 1505 р., постанови сейму (конституції), артикули Генріха Валуа 1573 р. Права, привілеї, обов’язки. Жалувана грамота 1457 р. Устава на волоки 1557 р.

Основні риси цивільного і кримінального права. Право власності. Види феодального землеволодіння. Зобов’язальне право: види договорів, форма і порядок їх укладання. Сімейне право. Спадкове право: спадкування за законом, заповітом і на основі звичаю. Система злочинів і покарань. Судовий процес.

Тема 5. Право Запорозької Січі.

Витоки, причини джерела виникнення українського козацтва. Поява перших січей. Козацтво як явище світової історії. Запорозька Січ – військово-політичне утворення українського народу. Організація Запорізької Січі. Організація козацтва.Джерела права. Звичаєве право. Зародження і розвиток козацького права. "Ординація війська Запорозького" 1638 р., зміст і значення.

Основні риси права. Право власності. Спадкове право. Зобов'язальне право. Злочини і покарання. Організація судочинства.

Тема 6.

Правова система Української гетьманської держави (Війська Запорозького) (др.пол. XVII – кін. XVIII ст.)
Джерела права. Міжнародні договори. Гетьманські статті. Формування норм звичаєвого (козацького) права. Нормативні акти гетьманської влади: гетьманські універсали, ордера, інструкції, листи, декрети, грамоти. Джерела польсько-литовського походження. Третій Литовський статут 1588 р. Збірники магдебурзького права. Зерцало саксонів М. Яскера 1536 р. Право цивільне хельминське 1584 р. Порядок прав цивільних магдебурзьких Б. Гроїцького 1559 р. Артикули права магдебурзького Я. Кірштейна 1557 р. Короткий покажчик до книги „Порядок”. Збірники церковного права. Царське законодавство..

Державне право. Поширення на Україну „Грамоти на права, вольности и приемущества русского дворянства” та Табеля про ранги. Обмеження права переходів селян, гетьманські універсали 1706, 1721, 1727, 1760 рр. Царський указ 1783 р. про запровадження кріпацтва. Розповсюдження дії Духовного регламенту та штатного розкладу 1764 р.

Адміністративно-територіальний поділ на полки, сотні, і курені. Загальновійськова рада. Рада генеральної старшини. Гетьман. Наказний гетьман. Генеральний уряд. Полкові уряди: полковник та полкова рада. Сотенний уряд: сотник та його помічник. Місцеве управління: виборні міські старшини та сільські отамани. Міське самоврядування: магістрати та ратуші, організація управління Запорізької Січі.Основні риси цивільного і кримінального права. Право власності. Два різновиди феодальної власності на землю – вотчина і держання. Рангові землі. Генеральне слідство по маєтності Д. Апостола 1729 – 1730 рр. Генеральне межування за царським маніфестом 1765 р. та урядової інструкції 1766 р. Займанщина.

Новий зміст подвірного землекористування. Зобов’язальне право. Розвиток зобов’язань, що випливали з договорів та із заподіяння шкоди. Сімейне право. Право спадщини за заповітом та за законом. Принципи розвитку кримінального права. Види злочинів і система покарань.

Зміни у процесуальному праві. Обвинувальні – змагальний та слідчий (інквізиційний) форми процесу.

Тема 7. Право Західної України в умовах перебування у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)

Три поділи Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.), приєднання Криму до Росії та вплив цих подій на політико-правове становище та історичну долю України: Лівобережжя, Правобережжя і Півдня України у складі Російської імперії, Північної Буковини, Галичини і Закарпаття - у складі Австро-Угорської імперії.Джерела права пореформенного періоду. Звичаєве право. Офіційне законодавство: Імператорські патенти, дипломи, ординації, статути. Постанови рейхстагів. Кодекси та уложення. Акти місцевого значення. Загально-державні Конституційні акти Австрійської монархії та Австро-Угорської держави: 25 квітня 1848 р.; 4 березня 1849 р.; 26 лютого 1861 р.; 21 грудня 1867 р. Крайова конституція Галичини 29 вересня 1850 р.

Кодифікація кримінального права і судочинства. Кимінальне уложення Терезії 1868 р. Кимінальне уложення Йосифа ІІ 1787 р. Кодифікація цивільного права. Кодекс Терезії 1867 р. Кодекс Йосифа ІІ 1887 р. Впровадження цивільного кодексу в Східній Галичині 1897 р.

Загальне цивільне уложення Австрії 1811 р. Нові редакції кримінального кодексу 1852 р. Кримінально - процесуальний кодекс 1853 року. Новий кримінально - процесуальний кодекс 1873 року.

Основні риси цивільного права. Речове право. Володіння. Право власності. Спадкове право. Спадкування за законом, заповітом і договором.

Зобов’язальні правовідносини. Зобов’язання із порушення договорів та зобов’язання із спричинення шкоди. Квазіделікти. Види договорів: дарування, зберігання, позики, обміну, купівлі – продажу, найму, товариства, подружнього дарування. Авантюрні договори. Спадковий чинш. Сімейно – шлюбне право. Громадянська угода. Оголошення шлюбу недійсним.Кримінальне право та процес. Види злочинів. Злочини проти публічних інтересів, злочини проти приватних інтересів. Система покарань. Смертна кара. Тюремне ув’язнення. Штрафи. Конфіскація майна.

Тема 8. Стан українського права в Російській імперії у кінці

XVIII – на поч. XX ст. та його основні риси.
Кодифікація українського права. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Ф. Чуйкевича. Книга Статут та інші права малоросійські 1764 р. В. Кондратьєва. Екстракт малоросійських прав 1767 р. Екстракт із указів, інструкцій і настанов Сенату 1786 р.

Джерела права: царське законодавство, Литовський статут видання 1811 р., Збірки магдебурзького права, звичай, указ практика.

Зібрання малоросійських прав 1807 р. Звід місцевих законів західних губерній (губерній Правобережної України і Білорусі) 1837 р. Повне зібрання законівРосійської імперії 1830 р. Звід законів Російської імперії 1833 та 1842 рр. Відміна дії норм магдебурзького права та Литовського статуту і поширення в 1840 – 1842 рр. на Україну загальноімперською цивільного та кримінального законодавства. Специфіка застосування загальноімперського законодавства на Україні. Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 р. Указ 1835 р. „О Малороссийских чинах, дающих право на действительное или потомственное дворянство”. Указ 1831 р. „О разборе шляхты в западных губерниях и об устройстве сего рода людей”. Реформа управління державними селянами 1837-1841 рр. Буржуазно зорієнтовані реформи в Україні др. пол. ХІХ ст. Зміни в державному праві Росії 1906 р. Столипінське аграрне законодавство.Основні риси права: цивільне, шлюбне, кримінальне, процесуальне право.

Тема 9. Розвиток національного права за доби Української революції (1917-1921 рр.).
Боротьба за національно – державне відродження України. Утворення Центральної Ради на чолі з М. Грушевським та еволюція її юридичного статусу 7 березня 1917 р. Всеукраїнський національний конгрес (5-7 квітня 1917 р.). Наказ від Центральної Ради від 5 травня 1917 р. Підтримка Центральної ради з боку всеукраїнського військового, селянського і робітничого з’їздів. Українізація існуючої системи місцевого самоврядування і утворення губернських, повітових та міських „ українських рад”. Універсали Центральної Ради. Мала рада і Генеральний Секретаріат. Взаємне визнання центральної ради тимчасового уряду. Статут вищого управління України, затверджений Малою Радою 29 липня 1917 р. „ Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату” Тимчасового уряду від 4 серпня 1917 р. Утворення Української Народної Республіки, органи державної влади, система самоврядування. Основні риси права, Конституція УНР 1918 р.

Українська Держава за П.Скоропадського. Причини та умови підготовки державного заколоту в УНР проти Центральної Ради. Грамота до всього українського народу та Тимчасові закони Української Держави. Органи державної влади та управління Української держави, судова система та судочинство. Характеристика галузей права.

Відродження української державності на теренах Західної України та Буковини. Маніфест Карла 1918 р. «Про федерацію» та початок відродження української державності на територіях Австро-Угорщини. Утворення і діяльність Західно-Української Народної Республіки. Боротьба українців Буковини та Закарпаття за відродження української держави. Судова система та судочинство ЗУНР. Характеристика права, тимчасова Конституція ЗУНР.

Українська Народна Республіка доби Директорії. Захоплення влади радою директорів та проект відновлення УНР. Прихід до влади С. Петлюри і його державницька політика. Акт злуки УНР з Західно-Українською Народною Республікою. Характеристика права, проекти Конституції УНР. Варшавський договір між: УНР і Польщею 21-23 квітня 1920 р. Кримінальне право.


Семінарське заняття №2 (2 год.)
Розвиток національного права за доби Української революції (1917-1921 рр.)


 1. Законодавча діяльність Української Народної республіки (Центральної ради)

 2. Законодавство Української держави гетьмана П. Скоропадського.

 3. Законодаство Директрії Української Народної республіки.

 4. Законодавство Західноукраїнської Народної республіки

а) конституційні акти

б) соціально-економічне законодавство
Тема 10. Радянське право України у 1919-1991 рр.

Шляхи розбудови національного права на сучасному етапі.
Джерела радянського права. Соціалістична пратворчість. Перші декрети в галузі цивільного, сімейного, трудового, земельного, кримінального права. Декрети про націоналізацію власності, правове регулювання розподілу. Продовольча і хлібна розверстка. Декрети Раднаркому УСРР „Про організацію відділів записів актів громадянського стану”, „ про громадянський шлюб та проведення книг актів громадянського стану”, „Про розлучення”, „Про скасування спадкування”(лютий-березень 1919 р.). Тимчасове положення про соціалізацію землі (березень 1918 р.) Декрет ВУЦВК від 26 травня 1919р. „Про соціалістичний землеустрій та про перхідні заходи до соціалістичного землекористування”. Закон від 5 лютого 1920 р. „ Про землю”. Основні риси кримінального та цивільно-процесуального права. Постанова НКЮ УСРР „ Про введення в дію „Керівних засад з кримінального права РСФСР”.

Реорганізація радянської системи. Державно-правове становище України за Конституцією СРСР 1924 р. Внесення змін і доповнень до Конституції України у 1925 р. Нові Конституція республіки 1929 р. і 1937 р. Формування адміністративно-командної системи управління.

Розвиток та кодифікація законодавства радянської України. Посилення ролі централізованого законодавчого регулювання і створення загальносоюзних кодифікаційних актів („Основні начала кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р.”, „Загальні начала землекористування і землеустрою” 1928 р. тощо). Цивільне законодавство і Цивільний кодекс 1922 р. Кодекс законів про народну освіту 1922 р. Земельний кодекс 1922 р. Закон про ліси УСРР 1923 р. Кодекс законів про працю 1923 р. Кодекс законів про сім’ю, опіку, подружжя та акти громадянського стану 1926 р. Адміністративний кодекс 1927 р. Кримінальне законодавство . кримінальний кодекс 1922 і 1929 р.р. Процесуальне законодавства. Кримінально-процесуальний кодекс . Цивільно – процесуальний кодекс

Приєднання Західної України і Північної Буковини до складу України і державне будівництво на цих землях. Проголошення незалежності Карпатської України (березень 1939)

Верховна рада і Раднарком УРСР. місцеві ради депутатів трудящих. Військове будівництво. Судова система, прокуратура, НКВС. закон про судоустрій УРСР 1938 р. Створення єдиної централізованої системи прокурорських органів. Ліквідація у 1930 р. НКВС УРСР. Утворення у 1934 р. загальносоюзного НКВС. Позасудовий орган – Особлива нарада при наркомі внутрішніх справ. Каральні органи – спеціальні „трійки”. Ідеологічне обгрунтовання теорії „ загострення класової боротьби” та її трагічні наслідки.

Основні тенденції розвитку права. Законодавство радянської України. Перевага загальносоюзного законодавства над республіканським. Джерела права. Обмеження громадянських прав. Паспортна система. Зміни в цивільному праві. Договірні відносини між господарськими організаціями. кредитна форма 1930 – 1931р.р. Внесення змін і доповнень до кодексу законів про працю УСРР. створення державних трудових резервів Доповнення до кодексу про родину про хвори.

Положення та реєстрацію актів громадянського стану 1935 і 1936 р. р.. Земельне законодавство. Правове забезпечення політики насильної колективізації та її наслідки. Примірні статути сільськогосподарської артілі 1930 р. та 1935 р. Кримінальне право. Зміни і доповнення Кримінального Кодексу УРСР в зв’язку з прийняттям союзних актів (Про охорону соціалістичної власності від 7 серпня 1932 р., Про кримінальну відповідальність за зраду Батьківщині від 8 червня 1934 р., Про боротьбу з терористичними актами 1 грудня 1934 р. та інші). Процесуальне законодавство УРСР, його зміни і доповнення в зв’язку з союзним законодавством у 1934, 1937 і 1938 роках. Посилення кримінальної репресії. Надзвичайний порядок судочинства у справах про терористичні акти. Масові репресії в Україні.

Право України в період Другої світової війни. Надзвичайне законодавство. Зміни у цивільно-правових відносинах. Положення від 28 вересня 1943 р. „Про порядок обліку і користування націоналізованого, конфіскованого, виморочного та безгосподарського майна”. Розширення кола спадкоємців за законом. Сімейне законодавство. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р. про внесення змін в сімейне законодавство. Правове забеспечення захисту дітей-сиріт. Трудове право. Трудові мобілізації і трудові повинності. Зміни у режимі робочого часу робітників та службовців. Трудове влаштування і побутове обслуговання інвалідів війни. Земельне законодавство. Нові підстави обов’язкової праці у колгоспі. Кримінальне законодавство. Посилення карних репресій. Відповідальність воєнних злочинців. Процесуальне право.

Суттєві зміни в радянському законодавстві. Наукові дискусії з питань напрямків розвитку законодавства УРСР. Початок нової кодифікації загальносоюзного і республіканського законодавства. Основи законодавства СРСР і союзних республік та їх розвиток права УРСР. Цивільне право. Цивільний та Цивільно-процесуальний кодекс 1963 р. Трудове право. Колгоспне право. Кримінальне судочинство. Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси 1960 р.

Основні риси законодавства. Центральні установи в законотворчості. Продовження кодифікації радянського союзного і республіканського законодавства. Розробка і видання Основ законодавства Сюзу РСР і союзних республік, республіканських кодексів відповідно до загальносоюзного законодавства, хронологічних зібрань законодавства, систематичних зібрань чинного законодавства республік. Підготовка і видання Зводу законів СРСР. Адміністративне законодавство. Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення (1984 р.). Цивільне і господарське законодавство. Житлове законодавство. Житловий кодекс УРСР 1983 р. Сімейне законодавство. Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР 1969 р. та зміни до нього. Природноресурсове законодавство. Земельний кодекс УРСР 1970 р. Водний кодекс УРСР 1972 р. Закони СРСР про надра, охорону атмосферного повітря та про охорону і використання тваринного світу, лісове законодавство. Кримінальне законодавство. Виправно-трудове законодавство. Виправно-трудовий кодекс УРСР 1970 р. Процесуальне законодавство.

Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Ухвалення Конституції України 28 червня 1996 р. Структура, основні положення і значення Основного Закону держави.

Закон „ Про правонаступництво України” від 12 вересня 1991 р. Гуманізація правових відносин у суверенній Україні. Реформування усіх галузей права. Цивільне законодавство. Правова регламентація майнових відносин в умовах становлення ринкової економіки в Україні. Правові основи підприємницької діяльності та окремі питання фінансового права. Зміни в трудовому законодавстві. Аграрне законодавство. Радикальні зміни в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві. Земельне, сімейне законодавство.

Конституційний суд України та скасування ним у 2010 р. конституційних змін, внесених під час Помаранчевої революції 2004 р. Податковий кодекс України 2011 р. Проблеми проведення реформ в Україні.ЛІТЕРАТУРА.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ


 1. Захарченко П. П. Історія держави і права України. – К., 2004.

 2. Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. – М., 2000.

 3. История государства и права СССР / Под ред. Г.С. Каминского и А.Ф. Гончарова. – М.,1972.- Часть 1.

 4. История государства и права СССР / Под редакцией Ю.П. Титова. – М., 1988.

 5. История государства и права СССР/ Под редакцией О.И. Чистякова Ю.С. Кукушкина . – М., 1985-1986 . – Т. 1-2.

 6. История государства и права Украинской ССР: В 3 томах. – К.,1987. – Т. 1-2.

 7. История отечественного и государственного права / Под ред. О.И. Чистякова – М., 1996. – Часть 1.

 8. История советского государства и права. В трёх книгах. – М., 1968. – 1985.

 9. История Украины в 10 томах. – К., 1981-1985.

 10. Історія держави і права України. – К., 1967. – Т. 1-2.

 11. Історія держави і права України / За ред. А. Й. Рогожина. – К., 1996. – У 2 част.

 12. Історія держави і права України / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. – К.,2000. – У 2 част..

 13. Історія держави і права України / За ред. В. Г. Гончаренко: Навч. Посіб. – К.,1996.

 14. Історія держави і права України / за ред. А. С. Чайковського: навч. Посібник. – К., 2000.

 15. Історія Русів. – К.,1991.

 16. Історія українського права (за ред. І. Безклубого): Навч. посібник. – К., 2011.

 17. Історія України: нове бачення: У 2 томах. – К., 1995.

 18. Клеандрова В. М., Яковлев Л. С. История государства и права России XVII-XX вв. (до октября 1917): Курс лекций. – М., 1992.

 19. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов В. О. Історія України. – К., 1992.

 20. Кузьминець О.В., Калиновський В.С., Історія держави і права України. – К.,2008.

 21. Кульчицький В. С., Настюк М.І., Тищик Б. Й. З історії української державності. – Львів, 1992.

 22. Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. – Львів, 1996.

 23. Музиченко П. Історія держави і права України: навч посіб.. - К., 1999.

 24. Терлюк І. Я. Історія держави і права України. – К., 2011.

СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИКО – ПРАВОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аврех А.Я. Столыпин и судьба реформ в России. – М., 1991.

 2. Александренко Г. Конституція УССР і СРСР. – Х., 1928.

 3. Антонович В. Про козацьки часи на Україні. – К., 1991.

 4. Антонович В. Очерк истории Великого княжества Литовского до половины XV ст. – К., 1978.

 5. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Харків, 1993.

 6. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. - Спб, 1903.

 7. Бардах Ю., Леснодорский Б.. История Государства и права Польши. – М.,1980.

 8. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні (1917-1953): У 2 кн. – К., 1994.

 9. Беляев П. Очерк права и процесса в эпоху Русской правды. – М., 1985.

 10. Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861 р. - К., 1961.

 11. Боєчко Б.Д. Ганжа О.І. Захарчук Б.І. Формування державних кордонів України 1917-1920 р.р. – К., 1991.

 12. Боплан Г.Л. Опис України. – Львів, 1990.

 13. Борисенко С. Звичаєве право в Литовсько-Руській Державі\\ Праці комісії іст. Укр. Права ВУАН. - К., 1927.

 14. Вансявичус С.А. Государственно правовые институты Великого княж. Литовского: по статутам 1529, 1566, 1588. – Вильнюс,1981.

 15. Василенко Н.П. Конституция Пилипа Орлика // Уч. Записки. – М., 1929

 16. Василенко Н.П. Пам’ятники української правничої літератури. – Львів, 1925.

 17. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформы в России. – Саратов, 1969.

 18. Вивід прав України. – Львів, 1991.

 19. Веселовский Б.Б. История Земства. –СПБ. 1909-1911. – Т.1-4 З.И. Верт Н. История советского гос-ва. – М., 1992.

 20. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі і Литві. – Львів, 1902-1904.

 21. Владимирский-Буданов М.Ф Обзор истории русского права. - Ростов-на-Дону, 1995.

 22. Гарчева П.І., Овод В.В. Про створення Кримської Радянської Республіки в 1919р. // УІЖ. – 1982. - №4.

 23. Гершанов М. Земельный суд. – Харьков 1928.

 24. Гершанов М., Кельман Е. Земельный кодекс УССР. – Харьков. 1928.

 25. Голубуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 26. Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра 1 до Екатерины П. - М., 1913. – Т. 1-2.

 27. Грищук В.К. Кодификация законодательства Украинской ССР (1956-1985). Текст лекций. – Львов , 1991.

 28. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України. – Львів 1992.

 29. Греков Б.Д. Киевская Русь. Изд. 5-е. – М.,1950.

 30. Грозовский І. Звичеєве право Запорізької січі // Радяньке право. – 1991.- №10.

 31. Грушевский М.С. История Украины-Руси. В 11 томах. 12 Книгах. - К., 1991-1997.

 32. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1990.

 33. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. 2-е издание. – К., 1993.

 34. Грушевський М.С. Конституційне питання і українство в Росії. – Львів, 1905.

 35. Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. Нариси політичної історії. - К., 1993.

 36. Гуржій О. Українська Козацька держава у другій половині XVII-XVIII ст. - К., 1996.

 37. Данилович Я.Я. Взгляд на литовское законодательство и литовские статуты // Юрид. Записки. – М., 1841. - Т-1.

 38. Данилович И.Н. Обозрение исторических сведений о составлении Свода местных законов некоторых губерний и областей России.. – СПБ, 1847.

 39. Даниленко В.М. та інш. Сталінізм на Україні. 20 - 30 роки. - К., 1991.

 40. Демченко Г. Наказание по Литовскому статуту. – К., 1894..

 41. Дністрянський С. Загальна наука права і політики. – Прага, 1934.

 42. Дубровіна А.Б. Механізм управління та право України в період імперіалізму і буржуазно-демократичних революцій (1900 – 1917 р.р.). - К., 1970.

 43. Дубровіна А.Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина 19 ст.). – К., 1996.

 44. Дубровіна А.Б. Судова система України першої половини 19 ст. // Вісник Київського Універ. - №7 . - Серія «Право». - К. , 1992.

 45. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця 17 ст. - початку 18 ст. - К., 1959.

 46. Евтихиев А. Основы советского права. – Харьков, 1925.

 47. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1994.

 48. Єфименко О. Я. Історія України та її народу. – К., 1992.

 49. Ерошкин Н.П. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России. – М., 1965.

 50. Экстракт из указов, инструкций, учреждений... Сената 1786 года. Под ред. Н. Василенко. - Вид.2. – Чернигов, 1902.

 51. Ерошкин Н.П., Куликов Ю.В., Чернов А.В. История государственных учреждений до Великой Октябрьской революции. – М., 1965.

 52. Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії 1861- 1917 . - К., 1959.

 53. Історія українського війська. – Львів, 1992.

 54. Іванис В. Симон Петлюра – Президент України. – Торонто, 1952.

 55. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России . Изд.2. – М, 1960.

 56. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце 19 века. – М., 1978.

 57. Захарченко П. Право власності на землю в Україні: правове забезпечення та особливості реалізації (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.). – К., 2010

 58. .Захарченко П.П. Сервітутні відносини на Правобережній Україні (ХІХ -поч. ХХ ст.) / П.П. Захарченко // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економічно-правовий, науково-практичний журнал. -2009. -№ 1-2. -С. 56-60.

 59. Захарченко П. Проблема “відрізків” у фокусі земельної реформи за Положеннями 19 лютого 1861 р. // Про українське право: збірник статей. -2008. -Число ІІІ. -С. 238-245.

 60. Захарченко П.П. Політико-правові передумови голодомору 1921-1922 років в українському селі / П.П. Захарченко // Голодомор 1932-1933 років: передумова, причини, наслідки: [наукові читання]. -К.: І.Д. “Авнпост-прім.”. - С. 8-15.

 61. Захарченко П.П. До проблеми хронологічних меж столипінської аграрної реформи / Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: Міжнародна науково-практична конференція, 10 квітня 2009 р. м. Одеса, матер. - Одеса, 2009. -С. 42.

 62. Захарченко П.П. Декрет про землю 1917 р. у Російській Федерації як один із способів більшовицьких маніпуляцій / Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя епох // V Всеукраїнська наукова конференція, 23 жовтня 2009 р. м. Одеса, матер. - Одеса, 2009. -С. 43-45.

 63. Захарченко П.П. Спроба політико-правової оцінки визвольної акції гетьмана І. Мазепи / Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення // Міжнародна наукова конференція, 20 травня 2010 р., м. Київ, матер. -К., 2010. -С. 62-65.

 64. Карр 3. История Советской России. – М., 1990. – Кн.1.

 65. Каманин И. Последние годы самоуправления Киева по магдебургскому праву. – К., 1888.

 66. Каришковский П.Й. Про державний устрій Ольвії // УІЖ. – 1973. - №2.

 67. Карпов Г. Критический обзор источников по истории Малороссии относящихся. – М., 1870.

 68. Кистяковский А.Ф. Право по которому судится малороссийский народ. – К., 1879.

 69. Кедрин І. Берестейський мир: спомини і матеріали. – Л., 1928.

 70. Клунний Г. В боротьбі за селянство: Земельне законодавство контрреволюційних урядів за час революції на Україні. – Х.. 1926.

 71. Коваль М. 1941-1945 р. р. Україна//УІЖ. - 1991. - №6.

 72. Кодекс законів про працю української РСР. – Київ, 1959.

 73. Конквест Р. Большой террор. – Рига,1991.

 74. Конквест Р. Жнива скорботи. – К., 1993.

 75. Копиленко О.Л. Сто днів Центральної ради. – К.,1992.

 76. Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. – М., 1986.

 77. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. – Воронеж, 1989.

 78. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

 79. Костицкий М. Методы изучения историко-правовых явлений. – Львов, 1986.

 80. Костомаров Н.И. Исторические произведения. – К., 1989.

 81. Костюк Г. Сталінізм в Україні (наслідки). – К, 1995.

 82. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 83. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 84. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

 85. Кульчицький В.С. З історії адвокатури царської Росії // Проблеми правознаства. – 1996. - Вип. 3.

 86. Кульчицький В.С. Кодифікація права у 18ст. – Львів,1958.

 87. Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. – Львів 1965.

 88. Кульчицький В.С. Державний лад і права в Галичині (В другій половині 19 ст. – на початку 20 ст.). – Львів, 1966.

 89. Кульчицький В.С. Галицький крайовий сейм – знаряддя соціального і національного пригнічення трудящих (1861-1911 р.р.) // Питання теорії і практики радянського права. - Кн.4. – Львів, 1953.

 90. Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування // Проблеми правознавства. - Вип. 19. - К., 1971.

 91. Кульчицький В.С. Комунізм і Україні : перше дисятирічча (1919- 1925). – К., 1996.

 92. Курицын В.М. Становление социалистической законности. – М,. 1983.

 93. Курицын В.М. Государственное сотрудничество между Украинской ССР и РСФСР в 1917 -1922 г.г.- М., 1957.

 94. Лаппо И. Земский суд в Великом княжестве Литовском в конце 16 начале 17 вв. // Журнал Мин-ва народ. просвещения. - № 6. - 1897.

 95. Лащенко Р. Копні суди на Українї, їх походження, компетенція і устрій // 3б. правничої комісії наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Вип. 1-2. – Львів, 1926 -1927.

 96. Левицький К. Великий зрив (До історії української державності) .- Львів 1991

 97. Леонтович Ф.И. Очерки истории русско-литовского права. – СПБ, 1894.

 98. Лозинський М. Галичина в 1918-1920 р.р.. – Прага, 1922.

 99. Лотоцький О. Симон Петлюра. – Варшава, 1930.

100.Любавский М.К. Очерк истории литовско-русского государства до Люблинской унии включительно. – М., 1910.

101.Лобавский М.К. Литовско-Русский сейм. – М., 1900.

Мазепа І. Україна в огні та в бурі революції. – Прага. 1942. – Т.1-3.

102.Маймескулов Л.Н., Рогожин А.Й. Сташис В.В. Всеукраинская Чрезвычайная комиссия (1918-1922). – Харьков, 1971.

103.Максимейко П.А. Сейми литовско-русского гос-ва до Любл. Унии. – Харьков, 1902.

104.Максимейко Н. Источники уголовных законов Литовского статута. – К., 1894.

105.Малиновский И. Учение о преступлении по Литовскому статуту. – К., 1911.

106.Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

107. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1990.

108.Матрос Б. Перші кроки Центральної Ради // Укр. істор. -1973. - №3-4.

109.Матвеев История семейно-брачного законодательства Украинской ССР. – К., 1928.

110 .Маркевич Є. Земельні судові справи. – Харків, 1925.

111. Мицюк О. Доба Директорії УНР. Спомини , роздуми. – Львів, 1939.

112.Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918-1923 р. р. – Коломия, 1993.

113.Толочко А.П. Князь в древней Руси : власть, собственность, идеология. - К., 1992.

114. Усенко І.Б. Первая кодификация законодательства Сов .Укр. – К., 1989.

115. Усенко І.Б. України в роки НЕПУ: доля курсу на революційну законність – Харків, 1995.

116. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції 1917-1920 р.р. - Відень, 1921-1922. - Вип. 1.

117. Чотири Універсала. – К., 1990.

118. Шелухін С. Історико-правничі підстави української держави. - Вінніпег, 1929.

119. Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси 10-13ст. –М.,1989.

120. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине. – Львов, 1974.

121. Юридична наука та освіта України. – К., 1992.

122. Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті. – Мюнхен. 1971.

123. Юшков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. – М., 1940.

124. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского гос-ва. М., 1949.

125. Юшков С.В. Русская правда: её происхождение, источники и значение. – М.,1950.

126. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: в 3-х томах. – Львів, 1990-1992.

127. Яковлів А. Українсько-московські договори в 17-18 ст. – Варшава, 1934.

128. Яковлів А. Український кодекс 1743 року „ Права по которым судятся малороссийский народ». – Мюнхен, 1949.

129. Яковлів А. Статті Богдана Хмельницького. Перший договір між Україною і Росією 21 березня 1854 р. / Пам’ятки України. – 1991. - №2.

130. Яковлів А. Основи Конституції УНР. – Париж, 1935.

131. Ярмыш А.Н. Наблюдать неотступно.- К., 1990.

132. Ярмыш А.Н. Судебные органы царской России в период империализма (1900-1917) : Учебное пособие. – К.,1990.133. Мироненко О.М. Римаренко 10. 1., Усенко І.Б. Чехович В.А. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник. – К.,1997.

Орієнтовні питання до іспиту


 1. Предмет, методи пізнання історії українського права.

 2. Скіфське царство, джерела та основні риси права.

 3. Право античних міст Північного Причорномор'я.

 4. Історіографія курсу “Історія українського права”.

 5. Джерела права Руської Держави.

 6. Русько-візантійські договори Х ст. як джерело права.

 7. Коротка “Руська правда”: загальна характеристика.

 8. Розширена “Руська правда”: загальна характеристика.

 9. “Руська правда” : історія створення, основні списки та редакції.

 10. Князівські устави та уроки як джерело права Руської держави.

 11. Види доказів у Руській державі.

 12. Види злочинів на Русі.

 13. Система покарань на Русі.

 14. Зобов'язальне право на Русі.

 15. Спадкове право у Руській державі.

 16. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин на Русі.

 17. Право власності на Русі: суб'єкти та об'єкти правовідносин.

 18. Основні форми кримінально-процесуального права на Русі.

 19. Джерела права Галицько-Волинської держави.

 20. “Устава на волоки 1457р.” як законодавчий збірник аграрного права Великого князівства Литовського.

 21. І Литовський статут 1529.: структура та основний зміст.

 22. ІІ Литовський статут 1569 р.: структура та основний зміст.

 23. ІІІ Литовський статут 1588р. : структура та основний зміст.

 24. Судебник Казимира ІV Ягеллончика 1468 р. як перша спроба кодифікації у Великому князівстві Литовському.

 25. Види злочинів і система покарань у Великому князівстві Литовському.

 26. Правове регулювання земельних відносин у Великому князівстві Литовському.

 27. Зобов'язальне право у Великому князівстві Литовському.

 28. Види спадкування у Великому князівстві Литовському та їх характеристика.

 29. Шлюбно-сімейні відносини у Великому князівстві Литовському.

 30. Вислицький статут 1347 р.: основні положення.

 31. Зміст та характерні риси Вартського статуту 1423 р.

 32. Статут Ласького 1506 року як акт інкорпорації польського права.

 33. Магдебурзьке право на землях України.

 34. Особливості звичаєвого права у Запорозькій Січі.

 35. Види злочинів та система покарань у Запорозькій Січі.

 36. Земельні правовідносини у Запорозькій Січі.

 37. Джерела права Української гетьманської держави (Війська Запорозького).

 38. Нормативно- правові акти гетьманської влади як джерела права Війська Запорозького: характеристика.

 39. Московсько-українські договори як джерела права Української гетьманської держави (Війська Запорозького).

 40. Конституційне законодавство ЗУНРу.

 41. Формування національних галузей права в незалежній Українській державі: сімейне право.

 42. Розвиток конституційного права в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому). Характеристика Конституції П. Орлика 1710 р.

 43. Види злочинів та система покарань в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому).

 44. 43. Суб'єкти земельної власності в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому).

 45. 44.Характеристика видів спадкування в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому).

 46. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. як джерело національного права.

 47. Систематизація українського права у ХVІІІ ст.

 48. Джерела права Західної України за доби імперії Габсбургів (кін. ХVІІІ – поч.. ХХ ст..).

 49. Зібрання малоросійських прав 1807 р.: основні положення.

 50. Характеристика джерел права, чинних в українських губерніях Російської імперії (ХІХ ст.).

 51. Особливі статті Зводу законів цивільних для Полтавської та Чернігівської губерній (1843 р.).

 52. Кримінальне право в українських губерніях Російської імперії (ХІХ ст.).

 53. Формування національної правової системи за доби Української Центральної Ради.

 54. Конституція УНР від 29 квітня 1918 р.: основний зміст та історичне значення.

 55. ІІІ Універсал Української Центральної Ради.

 56. Законодавча діяльність за доби Української Держави гетьмана П. Скоропадського.

 57. Основні риси права за доби Директорії УНР.

 58. Становлення конституційного права в Західноукраїнській Народній Республіці.

 59. Конституція УСРР 1919 р.: основні положення.

 60. Становлення основ кримінального права в УСРР.

 61. Перша кодифікація радянського права в УСРР у 1920-х роках.

 62. Конституція УРСР 1937 р.: основні положення.

 63. Посилення кримінальної відповідальності в умовах ІІ Світової війни.

 64. Основні положення Конституції УСРР 1929 р.

 65. Особливості другої кодифікація радянського права в УРСР у 1950-60-х роках.

 66. Основні положення Конституції УРСР 1978 р.

 67. Право власності за Цивільним кодексом УСРР 1922 р.

 68. Основні риси кримінального права за доби Української Центральної Ради.

 69. Основні риси кримінального права за доби Української Держави гетьмана П. Скоропадського.

 70. Конституція України 1996 р.: основні положення.

 71. Джерела, структура, основні положення Австрійського Цивільного Кодексу 1811 р.

 72. Конституційне законодавство в Західній Україні під Австро-Угорським пануванням (кін. ХІХ - поч. ХХ ст..).

 73. Кодифікація кримінального права в Західній Україні за доби імперії Габсбургів (кін. ХVІІІ – поч.. ХХ ст..).

 74. Нормотворча діяльність Галицького станового сейму (1775-1845).

 75. Земельне законодавство ЗУНРу.

 76. Земельні відносини в УНР та в Українській державі гетьмана П. Скоропадського: порівняльна характеристика.

 77. Кодифікація права в українських губерніях Російської імперії першої пол. ХІХ ст.

 78. Становлення основ цивільного права в УСРР.

 79. Становлення основ шлюбно-сімейного права в УСРР.

 80. Поняття соціалістичної законності в радянському праві.

 81. Зиіни радянського цивільного права у роки ІІ Світової війни.

 82. Організаційно-правове забезпечення становлення радянського тоталітарного режиму в УРСР (1930-і роки).

 83. Зміни у шлюбно-сімейному праві у роки ІІ Світової війни.

 84. Посилення репресивної складової в трудовому законодавстві УРСР в умовах ІІ Світової війни.

 85. Основні тенденції у розвитку кримінального права у післявоєнний час (1945-1955 рр.).

 86. Формування національних галузей права в незалежній Українській державі: кримінальне право.

 87. Формування національних галузей права в незалежній Українській державі: цивільне право.

 88. Становлення конституційного права в незалежній Українській державі.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка