Загальний опис дисципліни «вибори І виборчі системи»Скачати 72.54 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір72.54 Kb.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

«ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ»

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3,5 кредита ECTS із них:

Лекцій: 36 год.

Семінарських занять: 32 год.

Самостійної роботи: 40 год.

Семестр: 3 (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”)

Форма підсумкового контролю: екзаменМета курсу: дати студентам необхідні знання про політичні вибори, їх місце в системі представницької демократії; базові характеристики виборчих систем, їх елементи, позитивні риси та недоліки, політичні наслідки; виборчий процес та його складові, індикатори демократичності виборчого процесу, географію виборчих систем та виборчу інженерію.

Для оволодіння дисципліною вивчаються сутність сучасних політичних виборів, історія виборчого процесу, поняття виборчого права як основи проведення виборів, виборчий процес, партії і суспільно-політичні об’єднання у виборчому процесі, загальна класифікація сучасних виборчих систем, виборча система сучасної України, поняття виборчої кампанії, особливості формування іміджу у виборчій кампанії, основні етапи організації і підготовки виборчої кампанії, організація управління у виборчих кампаніях, технології діагностичних і аналітичних досліджень у виборчих кампаніях.На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння об’єктивно оцінювати роль та характер виборів, їх місце в політичній системі; розрізняти типи і види виборчих систем, їх застосуванням в межах української і світової виборчої практики; проводити політологічний аналіз виборчого процесу в цілому та його окремих етапів; аналізувати правові основи проведення виборів в Україні; визначати шляхи реформування виборчої системи України.


Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

 1. Афанасьєва М. В. Конституційно-правове забезпечення виборчих технологій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Мар’яна Володимирівна Афанасьєва. – Одеса : [б. в.], 2004. – 20 c. http://lawbook.org.ua/biblioteka/avtoreferaty/ukraina/svobodnyj-dostup/12-00-02-konstitutsijne-pravo-munitsipalne-pravo/747-afanaseva-mar-yana-volodimirivna-konstitutsijno-pravove-zabezpechennya-viborchikh-tekhnologij-v-ukrajini.

 2. Балабан Р. В. Теорія виборчої системи / Р. В. Балабан. – К. : Либідь, 2007. – 112  с.

 3. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с.

 4. Буркут І. Г. Виборчі технології: регіональний досвід / І. Г. Буркут, О. В. Колесников. – Чернівці : Букрек, 2009. — 240 с.

 5. Бучин М. А. Демократичні принципи виборів: політико-правові аспекти регулювання в Україні : моногр. / М. А. Бучин. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 364 с.

 6. Бучин М. А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні : монографія / М. А. Бучин. – Львів : ЛІСВ, 2009. – 231 с.

 7. Вєдєнєєв Ю. А. Нариси з історії виборів та виборчого права : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Ю. А. Вєдєнєєв. – Калуга : «Символ», 2002. – 692 с. – Режим доступу : http://pravolib.pp.ua/ocherki-istorii-vyiborov-izbiratelnogo-prava.html.

 8. Вибори в Європейському Союзі / За ред. Ковриженка Д. С. ; Лабораторія законодавчих ініціатив. – К. : ФАДА, ЛТД, 2006. – 156 с.

 9. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року : інформаційне видання. – К. : Фенікс, 2011. – 844 с.

 10. Вибори до Верховної Ради України 2002 року : інформа­ційно-довідкове видання / редкол. : М. М. Рябець (голова) [та ін.]. – К. : Центральна виборча комісія, 2002. – 676 с.

 11. Вибори до Верховної Ради України 2006 року : інформа­ційно-аналітичний збірник : у двох книгах. Книга перша / редкол. : Я. В. Давидович (голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К. : Атіка, 2006. – 624 с.

 12. Вибори до Верховної Ради України 2006 року : інформа­ційно-аналітичний збірник : у двох книгах. Книга друга / редкол. : Я. В. Давидович (голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К. : Атіка, 2006. – 328 с.

 13. Вибори і референдум в Україні: проблема теорії і практики : збірник / ред.: М. Рябець та ін. – К. : Центральна виборча комісія, 2001. – 360 с.

 14. Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статис­тика : Інформаційно-аналітичне видання / редкол. : Я. В. Давидович, М. І. Ставнійчук, М. І. Мельник. – К. : ЦВК, 2005. – 608 с.

 15. Вибори Президента України 2010 року : Інформаційно-ана­літичне видання / редкол. В. М. Шаповал (голова) ; А. Й. Магера (заступник голови), Ж. І. Усенко-Чорна (заступник голови) [та ін.]. – К. : «Фенікс», 2010. – 904 с. , іл.

 16. Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / за загальною редакцією Радченка Є.В. – К.: Факт, 2003. – 258 с.

 17. Виборче право України : навч. посіб. / за ред.. В. Ф. Погорілка, М. І. Ставнійчук. – К. : Парламентське вид-во, 2003. – 383 с.

 18. Виборчі системи для місцевих виборів: європейський досвід та українське законодавство; Лабораторія законодавчих ініціатив [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parlament.org.ua/index.php?action=magazine&id=9&ar_id=-1374&iar_d=721&as=2.

 19. Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи / О. І. Вишняк. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2000. – 309 с.

 20. Гришин Н. В. Основы проведения избирательных кампаний / Н. Гришин. — М. : РИП-холдинг, 2003. — 184 с.

 21. Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні : монографія / Сергій Миронович Дерев’янко. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 848 с.

 22. Душин И. Выборы: технологии избирательных технологий / И. Душин, А. Сысун, Б. Ложкин. — Х. : РА, 1998. — 160 с.

 23. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15.

 24. Закон України «Про вибори народних депутатів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17.

 25. Кафарський, В. Правова регламентація участі політичних партій у виборах до представницьких органів влади в Україні / В. Кафарський // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія. – Ів.-Франківськ, 2007. – Вип. II- III. – С. 53–58.

 26. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю. Б. Ключковський ; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К. : Час Друку, 2011. – 132 с.

 27. Ключковський Ю. Основні положення Виборчого кодексу України / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. – 2010. – № 2-3. – С. 130–144.

 28. Ковриженко Д. Партії у виборах / Д. Ковриженко // Часопис Парламент. – 2010. – № 2. – С. 38–56.

 29. Мазур О. Г. Виборчі системи: світовий досвід / О.Г. Мазур. – Луг. : СУДУ, 1999. – 36 с.

 30. Максимець Б. В. Національно-демократичні партії України у виборчих кампаніях початку ХХІ століття : [монографія] / Б. В. Максимець / Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім.. Василя Стефаника, 2014. – 219 с.

 31. Малкин Е. Основы избирательных технологий и пар­тийного строительства / Е. Малкин, Е. Сучков. – К. : Издательство «Основні цінності», 2005. – 528 с.

 32. Малкин Е. Политические технологии. 2-е (7-е) стер. изд. / Е. Малкин, Е. Сучков – М. : «Русская панорама», 2008. – 680 с.

 33. Монолатій І. С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867 - 1914 рр. : монографія / Іван Сергійович Монолатій; за ред. Максим М. Гон; ред. Ярослав Довган.– Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010.– 735 с.

 34. Мостіпан О. М. Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем / О. М. Мостіпан // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Випуск 53. – С. 683-689.

 35. Мостіпан О. М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем / О. М. Мостіпан // Гілея : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 7. – С. 585 - 590.

 36. Наход М. Фактори та критерії розробки виборчих систем. Їх значення для управління виборчим процесом / М. Наход. – // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 2. – С. 311–319.

 37. Політична абетка : матеріали для практичного використання. [Текст] / за наук. ред. док.наук держ. упр. О. В. Радченка; Редактор-упорядник А. В. Карташов, [авт.-упоряд. А. Ю. Геращенко, М. Д. Городок, А. В. Карташов, К. В. Плоский, О. В. Радченко, В. С. Радчук, О. Г. Солонтай, О. М. Спутай, В. М. Стах, О.Л. Храбан]; Вид. 8-е, доп. і перероб. – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. – 328 с.

 38. Поліщук, І. Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу / І. Поліщук // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6. – С.42-48.

 39. Полторак В. Избирательные кампании: научный подход к организации / В. Полторак, О. Петров. – К. : Знання України, 2004. – 120 с.

 40. Примуш М. Політичні партії та виборчий процес / М. Примуш // Право України. – 2001. – № 3. – С. 124–127, 143.

 41. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию: учебник для студентов высших учебных заведений. - М. : Аспект Пресс, 2004. – 479 с.

 42. Чайковський Б., Рибачук М. Сучасні моделі виборчих систем: проблеми теорії і практики / Б. Чайковський, М. Рибачук // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2009. – № 1. – С. 44–52.

 43. Романюк А. С. Партії та електоральна політика / А. Ро­манюк, Ю. Шведа. – Львів : ЦПД-«Астролябія», 2005. – 348 с.

 44. Рябов С. Г. Політичні вибори : навч. посіб. / С. Г. Рябов. – К. : Тандем, 1998. – 96 с.

 45. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія / Дж. Сарторі. – К. : Артек, 2001. – 212 с.

 46. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : навч. посіб. / О. Г. Хімченко. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2006. – 208 с.

 47. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн / В. М. Шаповал. – К. : Артек, 2001. – С.118–126.

 48. Шведа Ю. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова політика. - 1996. - №4. - С.31-37.

 49. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010. – 462 с.

 50. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів, 2009.- 500 с.

 51. Шведа Ю. Р. Партії та вибори : енциклопедичний словник / Ю. Р. Шведа. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 750 с.

 52. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та приктика виборчої кампанії : навч.-метод. посіб. / Ю. Шведа. – К. : Знання, 2012. – 373 с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка