Загальна фізика код модуля (дисципліни)Скачати 33.39 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір33.39 Kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни)
Назва модуля (дисципліни): ........ ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

Код модуля (дисципліни): 172, 1_1_10………………….......................

(XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни в РНП)

Тип модуля (дисципліни): : …… обов'язкова ………………

(обов'язкова, вибіркова)

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота ………………………………………………………………………………………………………………………………

лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, семінари, курсова робота(проект), самостійна робота.і т.д.

Семестри: ……1, 2,3……………………………………………

Обсяг модуля (дисципліни): кількість годин - …360……; кількість кредитів ECTS - 12,0……

(всі дані тільки за денною формою навчання ).

  1 семестр: лекції – 14.. год., лабораторні заняття - …14..год., практичні – …28.. год., самостійна робота студентів – …63.. год.; кількість кредитів ECTS – 3,5….., вид контролю – іспит

  (залік; іспит)

  2 семестр: лекції – 14 год., лабораторні заняття – 14 год., практичні – 28 год., самостійна робота студентів – 63 год.; кількість кредитів ECTS – 3,5, вид контролю – іспит

  (залік; іспит)

  3 семестр: лекції – 14 год., лабораторні заняття – 14 год., практичні –14 год., самостійна робота студентів – 55 год.; кількість кредитів ECTS – 3,25, вид контролю – залік  (залік; іспит)

Лектори:……… ст. викладач Холодняк В. М ………………………………….

(науковий ступінь, наукове звання, П.І.Б. ).

Мова навчання: ……… українська …………………………

(українська, англійська, французька, німецька ).

Спосіб навчання:……… аудиторне навчання ………………………………..

(аудиторне навчання, заочне(дистанційне))

Методи і критерії оцінювання

Поточний контроль:… Експрес-контрольні роботи, звіти та захист лабораторних робіт, опитування на практичних, лабораторних заняттях ……………………………………………………………………………………………….Експрес-контрольні роботи, тестування, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, опитування на практичних, лабораторних і семінарських заняттях, тощо

Оцінювання проводиться протягом семестру за рейтинговою системою.


Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (дисципліни) (пререквізити і кореквізити):

супутня дисципліна Вища математика


Результати навчання: здобувач вищої освіти повинен набути здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки між фізичними подіями, здатність будувати математичні моделі на основі фізичних явищ та тіл, здатність проводити зборку електричних схем, робити налаштування параметрів вимірювальних приладів, мати знання загальної сучасної фізичної картини світу; основних фізичних понять,ключових фізичних явищ,основних законів фізики,загальних фізичних теорій, сфер і галузей практичного застосування законів фізики, набути уміння на базі загальних законів фізики розв’язувати конкретні фізичні задачі,користуватися основними приладами для фізичних вимірювань,проводити фізичні експерименти,обробляти та аналізувати результати експериментів, набути здатність використовувати усні, письмові або аудіовізуальні методи та засоби для набуття та передавання знань і навичок, а також для обміну думками, почуттями та ідеями, мати здатність самостійно набувати знання і навички, здатність брати на себе відповідальність, здатність самостійно приймати рішення, здатність розробляти інструкції,виконувати певний алгоритм дій ,контролювати роботу інших.……………………………………………………………………………………………………………………… короткий опис, що здобувач вищої освіти повинен знати, вміти

Зміст дисципліни: Кінематика матеріальної точки та твердого тіла. Динаміка поступального та обертального тіл. Сили в механіці. Закони збереження. Теорія відносності. Основи молекулярної фізики і термодинаміки Реальні гази, рідини й тверді тіла. Фазові перетворення. Явища перенесення. Електростатичне поле у вакуумі та в речовині. Електричний струм. Магнітне поле у вакуумі та в речовині. Електромагнітна індукція. Теорія Максвелла. Механічні та електричні коливання. Хвилі в пружному середовищі. Електромагнітні хвилі. Хвильова оптика. Інтерференція. Дифракція. Поляризація. Теплове випромінювання. Квантова оптика. Основи квантової механіки. Квантово-механічні задачі. Будова атомів. Періодична система елементів. Спектри атомів. Фізика твердого тіла. Зонна теорія твердих тіл. Основи ядерної фізики. Радіоактивність. Ядерні реакції. Елементарні частинки………………………………………………………………………………………..

стислий перелік тем з тематичного плану дисципліни

Рекомендована література: 1. Поркуян О. В., Овсієнко О.Л. Курс загальної фізики : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Поркуян, О. Л. Овсієнко. -Луганськ :[Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля], 2011. - 453 с

2.Трофимова Т. И. Курс физики - М.: Высш. шк., 2001. 542с.перелік тільки основних літературних джерел або тільки список авторських підручників і посібників лектора (ів)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка