За матеріалами спецкурсівСкачати 64.42 Kb.
Дата конвертації21.11.2016
Розмір64.42 Kb.

За матеріалами спецкурсів

Г.Скрипської, завідувача науково-методичним центром природничиоматематичних дисциплін ІППОЧОМетодика викладання алгоритмізації та програмування

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНЗміст навчального розділу модуля

лекції

практичні

усього годинМетодика викладання базових алгоритмічних структур, типів алгоритмів, базової структури даних у курсі інформатики

1

1

2Методика розв’язування базових задач алгоритмізації у курсі інформатики

1

1

2Методика розв’язування олімпіадних задач
4

4
Усього годин

2

6

8


Тема 1. Методика викладання базових алгоритмічних структур, типів алгоритмів, базової структури даних у курсі інформатики

Форми опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні структури. Логічні значення та логічні операції. Запис логічних виразів мовою програмування. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження. Вкладені оператори розгалуження. Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень за допомогою прапорців та груп перемикачів.

Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з післяумовою та з передумовою. Оператори циклів. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітеративними формулами. Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами розгалуження. Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Створення і виклик підпрограм. Підпрограми з аргументами.

Поняття локальної та глобальної змінної. Поняття процедури і функції. Створення й використання власних функцій. Стандартні процедури й функції.

Практична робота №1. Складання програм з розгалуженнями.

Практична робота №2. Програмування циклічних обчислень.

Практична робота №3. Створення і використання підпрограм користувача та вбудованих процедур і функцій.
Тема 2. Методика розв’язування базових задач алгоритмізації у курсі інформатики

Створення алгоритму: математична модель, вибір структури даних, пошук оптимального алгоритму розв’язування, узагальнення та аналіз екстремальних ситуацій, оцінка та аналіз ефективності алгоритму. Налагодження алгоритму: планування, покрокова деталізація, представлення алгоритму, допоміжні задачі, реалізація алгоритму мовою програмування. Структури даних: проста змінна, масив, черга, дек, зв’язний список, дерево, бінарне дерево, хеш-таблиця. Пошукові алгоритми: лінійний пошук, бінарний пошук, рекурсивні пошукові алгоритми, пошукові алгоритми на бінарних деревах, пошук у рядку, скінчені автомати. Методи сортування: прямі методи сортування, покращені методи сортування, удосконалені методи сортування, сортування послідовностей, сортування за лінійний час, порівняння методів сортування.Тема 2. Методика розв’язування олімпіадних задач

Перегляд та розвязок олімпіадних задач використовуючи:

 • Алгоритми для роботи з довгими числами;

 • Елементи комбінаторики;

 • NP-повні задачі;

 • Основи теорії графів;

 • Основи динамічного програмування;

 • Алгоритми обчислювальної геометрії;

 • Алгебраїчні методи розв’язування алгоритмічних задач.


Питання для самоконтролю

 • Форми опису алгоритмів.

 • Базові алгоритмічні структури.

 • Логічні значення

 • логічні операції.

 • Алгоритмічна конструкція розгалуження.

 • Прапорці та групи перемикачів.

 • Реалізація розгалужень

 • Оператори розгалуження.

 • Вкладені оператори

 • Алгоритмічна конструкція повторення

 • Визначені та невизначені цикли

 • Оператори циклів.

 • підпрограми

 • вбудованих процедури та функції.

Рекомендована література (загальний перелік)


 1. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. №2. ― К.: Педагогічна преса. 2002. ― 23 с.

 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р. №132 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної освіти”.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”.

 5. Інформатика. Програми для профільного навчання. - Видавнича група BHV, 2009.

 6. Програма курсу за вибором для основної школи «Основи створення комп’ютерних презентацій» (автори: І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. - №4.

 7. Програма курсу за вибором для основної школи «Основи комп’ютерної графіки» (авт: Дорошенко Ю.О., Завадський І.О.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2007.-№4.

 8. Програма курсу за вибором для основної школи «Основи візуального програмування» (автор І.О. Завадський) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2007.-№4.

 9. Програма курсу за вибором для основної школи «Основи веб-дизайну» (автори І.О. Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г. Проценко) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2007.-№4.

 10. Програма курсу за вибором для основної школи «Основи Інтернету» (авт. :Ю.О.Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2007.-№4.

 11. Програма курсу за вибором для основної школи «Основи інформаційної безпеки» (авт.: Пасько В.П., Прокопенко Н.С.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2007.-№4.

 12. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів ЗНЗ (напрям: технологічний, профіль: інформаційно-технологічний) (автори: Караванова Т.П., Костюков В.П.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2008.-№2.

 13. Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. (авт.: Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2008.-№2.

 14. Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. (авт.: Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2008.-№2.

 15. Навчальна програмам курсу за вибором «МS Excel у профільній школі» (авт: Забарна А.П., Триус Ю.В., Завадський І.О.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2009.-№2.

 16. Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (авт. Кожем’яка Д.І.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- 2009.-№2.

 17. Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.– 256с.

 18. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. У 4-х частинах: навчально-методичний посіб.; за ред. акад. М.І.Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2003.

 19. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З.Згуровського. – К.: Ґенеза, 2009. – 296 с.

 20. Інформатика: 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / І.О.Завадський, І.В.Стеценко, О.М.Левченко. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 320 с.

 21. Інформатика: 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. – К.: Школяр, 2009. – 344 с.: іл..

 22. Інформатика: 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Володіна І.Л., Володін В.В. – Х.: Гімназія, 2009. – 384 с.: іл..

 23. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы.: Пер. с англ.: Уч. пос. ― М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. ― 384 с., ил.

 24. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. ― 368 с.

 25. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. ― М.: Мир, 1989. ― 360 с., ил.

 26. Дронов В.А. Самоучитель Macromediaweaver 8 -CПб. БХВ-Петербург, 2006 – 320с.:ил.

 27. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: необчислювальні алгоритми: .: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2007.- 216 с

 28. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми: .: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2008.- 333 с

 29. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2006.- 286 с.

 30. Керман, Митчел, К. Программирование и отладка в Delphi. Учебный курс. Пер. с англ.. ― М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002, 672 с.: ил. – Парал. тит.англ.

 31. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО, 2001. ― 960 с., 263 ил.

 32. Культин Н.Б., Основы программирования в Delphi 2006 Microsoft .NET Framework-CПб. БХВ-Петербург, 2006 – 487с.:ил.

 33. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с. : ил. – (Диалог с компьютером)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка