З української мови 10-11 клас Упорядник Крутоусова О. М. 2016 змістСторінка1/8
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
НВК «гімназія – школа» № 27


РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ЗНО

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ10-11 клас

Упорядник Крутоусова О. М.


2016
ЗМІСТ


1. Наголос
2. Про відмінності в роді й числі іменників

3. Сталі вирази української мови


4. Як правильно говорити про час українською
5. Методичні поради щодо написання власного висловлювання.
5.1 Структура власного висловлювання

5.2. Слова і вирази – скріпи

5.3. Таблиця прикладів до творів

5.4. Картки- опори


6. Тестові завдання


 1. НАГОЛОС

Основні принципи наголошування

1. Іменники.


 • Віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксінавчання, завдання, запитання, читання, визнання, видання, пізнання, послання (АЛЕ: нехтування віднехтуватибігання від бігати (тут по-іншому не скажеш)).

 • У багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині наголос переходить на закінчення — вказівка — вказівкиучителька — учительки  (АЛЕ: родичка —родичкисусідка — сусідки (тут по-іншому не скажеш));

 • Більшість іменників у множині має наголос на закінченні: листкисторінки тощо.

 • На останній склад наголошуємо такі слова на позначення мір довжинміліметр,сантиметркілометр (АЛЕ: барометр, термометр (по-іншому – ніяк)).

2. Прикметники.


 • У більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення: гіркий,  тонкий,  новий, тісний, вузький тощо (так само котрий);

 • Завжди наголошеним є пестливий суфік –еньк-добренький, тоненький, легенький тощо.

3. Дієслова.


 • Дієслово бутибути, будемо, але у минулому часі: була, було, були;

 • Наголос на останньому складі мають дієслова вести, нести і под.;

 • У дієслівних закінченнях-емо, -имо, -ете, -ите наголошуємо останній склад:несемо, несете (а не несемонесете), ідемо, ідете (а не ідемо, ідете), підемо, підете тощо (АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите).

 4. Числівники

наголос на –адцять: одинадцятьчотирнадцять;

наголос на -десят: сімдесятвісімдесят
Наголос на 1-му складі
дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, вІршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка

Наголос на 2-му складі
фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи, анІж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій, пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, трісктОнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія
На 3-му і … складі
розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, абИяк, ідетЕ, асиметрІя, бюлетЕнь, навчАння, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінарІя

Подвійний наголос
пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр

Два наголоси у словах
рАботоргІвля, привАтнорабовлАсницький
ВПРАВИ:
НАГОЛОШУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Абиде, випадок, дочка абияк, відібрати, відберу, відбереш, завдання, везти, веземо, везете, відберемо, відберете завдовжки, везла, везучи відірвати, відірву, відірвеш, завжди, вести, ведемо, ведете, відірве, відірвемо загадка, вела віднести , залюбки, взяти, візьму, віч-на-віч, запитання, візьмеш, взяла впасти, впаду, впадеш, впадемо, затемна, вигадка, впадете згарячу, видання, впоперек, злегка, вимова, гетьманський, значущий, вимога, дотемна, їстівний.


НАГОЛОШУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Невтямки, нізащо, присл. (ні в якому разі) окрім, одинадцять, ненавидіти, непізнаний, ні за що (даремно), олень, непізнанний, обійстя, опівночі, несказаний, обіруч, печений, дієприкм. несказанний, обіцянка, печений, прикм. нести, несемо, обрати, обереш, плисти, пливемо, несучи оберемо, пливете , ні за що ( немає за що ), оберете, подекуди, поодинці, по-українськи , подруга, поперед, прощений, дієприкм. позаочі, попідруки прощенний, прикм. помилка, посередині.


НАГОЛОШУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Раз по раз, по-людськи, потайки, різкий, по-новому, по-твоєму, присл. розв'язання, поночі, по твоєму, займ. з прийм. розігнутий,саночки,сантиметр,скільки-небудь,солодощі, старанність, течія,тонкий ,Україна , український, уповні, хрещений, дієприкм. хрещений, прикм. цемент, центнер, черствии, чий-небудь, читання, чотирнадцять, шкіряний ,ялинковийялиновий.2. ПРО ВІДМІННОСТІ В РОДІ Й ЧИСЛІ ІМЕННИКІВ

Відмінності в роді у російській і українській мовах часто вводить нас в оману. Для прикладу візьмімо слова біль, ступінь, жаль, запис, путь, шампунь, ярмарок, недуг, Сибір…


Помилково кажуть «у мене була гостра зубна біль», адже в українській мові іменник біль має чоловічий рід. 
Або ж: «це дуже висока ступінь ризику..." (правильно говорити про високий ступінь). 
«У Львові відбулася чергова книжкова ярмарка" - книжковий ярмарок
 «На превелику жаль, ми запізнилися на літак" − напревеликий жаль.
«Запис відбулася» − відбувся.
Сюди ж можна віднести й уживання неправильних родових форм займенників, якщо вони заступають іменники, які в російській мові мають інший, ніж в українській, рід.
Наприклад, група вчителей готелей, автомобілей, фестивалів (а треба  вчителів, готелів, автомобілів, фестивалів). 
«Виголошено кілька доповідів…» – доповідей.
«Спортсмени вибороли сім медалів» – медалей

Тож запам’ятайте, що ці іменники в українські мові мають ЧОЛОВІЧИЙ рід: аерозоль, біль, дріб, жаль, живопис, запис, зяб, кір, літопис, машинопис, метастаз, напис, нежить, опис, перекис, пил, підпис, полин, поступ, продаж, пропис, псалтир, розпач, розсип, рояль, рукопис, сажень, Сибір, сип, собака, степ, степінь, ступінь, толь, тунель, тюль, фенхель, шампунь, ярмарок.А ось ці – ЖІНОЧИЙ: антресоль, бандероль, бешамель, ваніль, вуаль, емаль, каніфоль, консоль, криза, мігрень, недуга, нетель, папороть, президія, путь, розкіш, теза, тополя, філігрань, фланель.


 1. СТАЛІ ВИРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


3.1 Устойчивые выражения на русском языке Сталі вирази українською мовою


Бежать со всех ног
Без видимой причины
Без задержки
Без зазрения совести
Без обиняков
Без отказа
Без снисхождения
Без стеснения 
Без удержу 
Без умолку
Без ущерба
Бойкий на язык
Бросать на произвол судьбы
Быть в родстве
Быть на хорошем счету

Вводить в заблуждение
Вводить в соблазн
Вводить в убыток
В довершение ко всему
В доказательство
В дрожь бросает
В затруднении
В знак согласия
Вменять в обязанность
Вне всякого сомнения
Внедрения хозрасчета
Внедрять в производство
Во вред
Во всеуслышание
Возвратить в сохранности
Войти во вкус
Восстановить в должности
Во что бы то ни стало
Впасть в отчаяние
В подтверждение этого
В полной безопасности
Все в порядке
В соответствии (с чем)
В течение всего года
В целях предотвращения
Выходить из повиновения

Годный к употреблению 
Говорить по душам
Говорить без обиняков
Горе от ума

Дела идут к лучшему
День ото дня
Держать ухо востро
Держаться в стороне
Для вида (видимости)
Для предостережения
Для приличия
Для своего удовольствия
До безумия
Довести до белого каления
Довести до всеобщего сведения
До потери сознания
До сих пор
Друг от друга
Души не чаять в чем

Ехать по железной дороге

За милую душу
Замирать от восторга
За наличные деньги
За неимением
За немногим остановка

И дело с концом
Идти на убыль 
Избавиться от опасности
Изо дня в день
Из рук вон плохо
Из уважения к вам
Изымать из обращения
Иметь в виду

Каждый в отдельности
К вашему сведенью
К десяти часам
К лицу
Клонит ко сну
Коллегия считает
Коллегия отмечает
Коренной пересмотр
К слову сказать
К сожалению
К стыду 
Кто во что горазд 
К тому идет
К худу, к добру ли?
К чему (зачем)
Куда глаза глядят

Лицом к лицу

Между прочим
Между тем
Меры по предупреждению
Мысли без всякой связи

На будущей неделе
Наверстать упущенное
На глазок
Наводить справки
На заре
Назвать по фамилии
Назначить к рассмотрению
На корню
На ночь глядя
На общественных началах
На повестке дня
На произвол судьбы
На прошлой неделе
Напускать на себя
На удивление
На худой конец
Не возьму в толк
Не ко времени
Не к спеху
Не по плечу

Обратить в шутку
Обращение к избирателям
Объявить благодарность
Обязать руководителей
Оставить в покое
От нечего делать
Отраслевая программа
Отстраниться от дел
Оценить по достоинству

Пеняй на себя
Первостепенное значение
По вашему усмотрению
По делам службы
По долгу службы
Под председательством
Под стать
По имеющимся сведениям
По истечении срока
По крайней мере
Положение дел
По меньшей мере
По настоянию
По небрежности
По недомыслию
По недоразумению
По непредвиденным обстоятельствам
По непригодности
По нерадению
По несостоятельности
По нынешним временам
По обоюдному согласию
По определению суда
По поручению
По постановлению
По программе
По расценке
По совместительству
По специальности
По списку
Поставить на вид
По усмотрению начальства
Предварительное рассмотрение
Предоставить возможность
Представить справку
Прекратить переписку
Прения по докладу
Прибегать к суровым мерам
Привлекать к ответственности
Привлекать к работе
Приглашать к столу
Пригодный (к чему)
Призывать к порядку
Прийти в себя
Прийти к решению
Прийти к согласию
Прийти к убеждению
Принимать во внимание 
Принимать участие 
Принимать в шутку
Принять к сведенью
Принять решительные меры
Приступить к исполнению обязанностей
Приступить к обсуждению
Приходить к убеждению
Причитается к уплате
Пришло на ум 
Пуститься на хитрости

Разрушить до основания

С вашего согласия
Свести на нет
С виду
С глазу на глаз
С готовностью
С давних пор
Семейное положение
С красной строки
Скрыться из виду
Смещать с должности
Смотреть в оба
Совершенствование существующих и поиск новых форм
Сосредоточить усилия коллектива
Составить отчет
Состоять в должности
Справиться в канцелярии
Ставить в известность
Стечение обстоятельств
Стоять горой
С чувством собственного достоинства

Текущий счет

Уволить по собственному желанию
Уперся на своём
Уступить место
Утвердить к исполнению

Час от часу не легче

Штатное расписание

Это в порядке вещей

3.2 Відредагуйте словосполучення:
НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

понести втрати

в виду викладеного

вести переписку

вступати в силу

заключати угоду

на протязі дня

слідуючого дня

обновлення складу

жилий масив

мішати працювати

повістка дня

зустрічаються недоліки

прийняти до уваги

счот у банку

рахувати обов'язком

халатне ставлення

чуть-чуть

виключити світло

тормозити

ковровий
займатися в 9 класі

учбовий заклад

поїхав у якості міністра

продаж по знижених цінах

любі висновки

згідно плану (до плану)

відповідно рішенню (з рішенням)

нанести шкоду

привести до бійки

виключати світло

дипломатичні відношення

поставити питання

діючий закон

опинитися в дурнях

диву даєшся

говорити невпопад

прийшло на думку

другим разом

справа в тому

мені повезло

вірна відповідь

стакан чаю

заказати папір

рахуватися з думкою

дальше буде

перевести текст

в кінці кінців

і так дальше

кожний раз

через дві неділі

виключив світло

тим не менше
  1. Перекласти українською сталі дієслівні сполуки.
Брать/взять

 • верх над кем-то

 • в толк

 • на учет

 • начало

 • препятствияПредставлять

- проект


- будущее

- материали на конкурс

-Опасность

- собой

Бросаться

 • в глаза

 • в сторону

 • в крайностиПривлекать

- внимание

- инвестиции

- к ответственности

- на свою сторону

Быть

 • в обиходе

 • в состоянии

 • осведомленным

 • полезнымПроизводить

- впечатление

-вычисления

- обыск


- продукцию

- реформу


Включать

- в список

-телевизор

-в повестку дняРазбить

-вдребизги

- лагерь

- лед


- жизнь
Вступать

- в поединок

- в бой

- в брак


- в должность

- в силу (о законе)


Снимать

- копию


- квартиру

- мерку

Закрывать

- окно


- книгу

- счет


- глаза

-кран

Сдавать

-экзамен, оружие

- смену

Занимать/занять

-гостей


- деньги

-престол


-должность

Ставить

- цель


- в известность

- в пример

- в тупик

- на вид


-под удар

- препятствие


Надевать

- очки


- насадку

- туфли


- пальто
Терять

- время


- вещи

-доверие, интерес

- сознание


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка