З навчальної роботиСторінка1/5
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.98 Mb.
  1   2   3   4   5
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет

Кафедра цивільного права«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


_____________Лотюк О.С.

«____»____________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Частина друга

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»


КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне право. Частина друга» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
21 червня 2013 року - 57 с.
Розробники:

Отраднова Олеся Олександрівна

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук


Москаленко Катерина Вікторівна

асистент кафедри цивільного права


Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне право. Частина друга» затверджена на засіданні кафедри цивільного права
Протокол № 14 від 21 червня 2013 року
Завідувач кафедри цивільного права ____________ Майданик Р.А.

« 21 » червня 2013 року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №1/01 від 18 вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«18 » вересня 2013 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

© Отраднова О.О., 2013 рік

© Москаленко К.В., 2013рік
ВСТУП
Навчальна дисципліна «Цивільне право. Частина друга» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

Дана дисципліна нормативна для студентів 3 курсу юридичного факультету. Викладається у першому та другому семестрах 3 курсу в обсязі – 216 год. ( 6 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 68 год., практичні семінарські заняття – 51 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 97 год. У курсі передбачено 4 змістові модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.Мета дисципліни – набуття студентами юридичного факультету теоретичних та практичних знань з цивільного права, а саме – інститутів договірних та недоговірних зобов`язань, а також спадкового права; ознайомлення із загальновизнаними доктринальними і дискусійними положення теорії цивільного права стосовно інститутів договірних та недоговірних зобов`язань, а також спадкового права, а також з міжнародними договорами і вітчизняним законодавством у сфері цивільного права, а саме - інститутів договірних та недоговірних зобов`язань, а також спадкового права.

Завдання – засвоєння студентами третього курсу глибоких знань у сфері цивільного права, а саме – інститутів договірних та недоговірних зобов`язань, а також спадкового права і набуття навичок наукового аналізу, вміння вести наукову дискусію і викладати свої знання в усній формі, у формі реферату, під час участі у семінарах і практичних заняттях.

Структура курсу - Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з чотирьох змістовних модулів.

У першому семестрі здійснюється вивчення студентами 1-14 теми курсу, що диференційовані на два модулі. Підсумковий семестровий контроль здійснюється у формі модульної контрольної роботи.

Другий семестр розрахований на опанування студентами 15-30 теми курсу, що поділені на два модулі. Третій змістовний модуль становлять теми 14 - 25, другий - теми 26 – 30. У кінці семестру здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі іспиту.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • основні положення книг 5 - 6 Цивільного кодексу України, а також зміст основних законів, нормами яких деталізуються положення інститутів договірних та недоговірних зобов`язань, а також спадкового права;

 • історію розвитку інститутів договірних та недоговірних зобов`язань, а також спадкового права;

 • основні теоретичні положення стосовно інститутів зобов’язального права (загальні положення про зобов’язання, загальні положення про договір), системи договірних та недоговірних зобов’язань (договір купівлі-продажу, дарування, ренти, найму, підряду, позички, перевезення, зберігання, банківські правочини та спільна діяльність, публічна обіцянка винагороди, деліктні зобов’язання, набуття майна без достатньої правової підстави тощо) та правових інститутів спадкового права;

вміти:

 • аналізувати норми цивільного законодавства, присвячені інститутам договірних та недоговірних зобов`язань, а також інституту спадкового права;

 • вирішувати практичні завдання, в тому числі аналізувати судову практику у справах, які стосуються договірних та не договірних зобов`язань, а також спадкового права;

Місце дисципліни - Навчальна дисципліна «Цивільне право. Частина друга» вивчається студентами третього курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» і є складовою частиною блоку дисциплін фахової підготовки навчального плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Опанування курсу ставить за мету підготувати студентів до вивчення нормативних курсів «Міжнародне приватне право», «Сімейне право» та ряду спеціальних цивілістичних дисциплін, як то «Теоретичні проблеми цивільного права», «Право інтелектуальної власності» тощо.
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 – 14, у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 15-25, у змістовий модуль 4 (ЗМ 4) – теми 26-30. Обов’язковим для іспиту/заліку є отримання мінімум 1 балу.

Оцінювання за формами контролю: (як приклад)
ЗМ1

ЗМ ХХ

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – __ бали

Max. – __ балів

Усна відповідь

1 бал

5 балів

1 бал

5 балів

Доповнення

1 бал

3 бали

1 бал

3 бали

Вирішення задачі

1 бал

5 балів

1 бал

5 балів

Експрес опитування

1 бал

3 бали

1 бал

3 бали

Колоквіум

1 бал

4 бали

1 бал

4 бали

Самостійна робота

1 бал

4 бали

1 бал

4 бали

Домашня робота

1 бал

4 бали

1 бал

4 бали

Есе

1 бал

3 бали

1 бал

3 бали

Тестування

1 бал

3 бали

1 бал

3 бали

Реферат

1 бал

3 бали

1 бал

3 бали

Участь у дискусії

1 бал

2 бали

1 бал

2 бали

Модульна контрольна робота 1

1 бал

5 балів

1 бал

5 балів

Модульна контрольна робота 2

1 бал

5 балів

1 бал

5 балів

Модульна контрольна робота 3


1 бал

5 балів

1 бал

5 балів

Модульна контрольна робота 4

1 бал

5 балів

1 бал

5 балів

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 1 бал для одержання іспиту/заліку обов’язково написати реферат на задану викладачем тему.

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
Змістові модулі 1-2

Змістові модулі 3-4

іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

1

1

58

60

Максимум

20

20

60

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності (за умови іспиту) Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоЗа 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Загальні положення про зобов`язання. Загальні положення про договір
Тема 1. Загальні положення про зобов`язання (10 год.).

Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Система зобов’язального права.

Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання. Відмінність зобов’язальних правовідносин від правовідносин власності та особистих немайнових правовідносин. Принципи добросовісності, розумності, справедливості.

Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. Треті особи в зобов’язанні. Множинність осіб в зобов’язанні. Уступка права вимоги та перевід боргу як способи заміни сторін у зобов’язанні. Матеріальний та юридичний об’єкт зобов’язання. Зміст зобов’язальних правовідносин.

Види цивільно-правових зобов’язань. Договірні та недоговірні зобов’язання. Зобов’язання, спрямовані на передачу майна. Зобов’язання, спрямовані на виконання робіт. Зобов’язання, спрямовані на надання послуг. Зобов’язання, спрямовані на сплату грошей.

Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. Правочини, договори, завдання шкоди, односторонні правомірні дії.


Тема 2. Виконання зобов`язання (8 год.).

Поняття виконання зобов’язання. Принцип реального виконання та принцип належного виконання зобов’язання.

Суб’єкти виконання зобов’язання: сторони та треті особи. Дольове, солідарне, субсидіарне зобов’язання. Виконання зобов’язання третій особі. Покладення виконання зобов’язання на користь третьої особи.

Предмет виконання зобов’язання. Альтернативне та факультативне зобов’язання.

Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання. Виконання грошового зобов’язання.
Тема 3. Забезпечення виконання зобов`язання (7 год.).

Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання. Особливості забезпечувальних зобов’язань. Види способів забезпечення виконання зобов’язань

Неустойка, її види та форми. Функції неустойки.

Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу.

Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки.

Гарантія. Принципи гарантії. Суб’єкти відносин гарантії. Основні риси гарантії за ЦК України.

Застава та її види. Предмет застави. Форма договору застави. Права та обов’язки заставодавця та заставодержателя. Наступна застава (перезастава). Звернення стягнення на заставлене майно. Особливості застави майнових прав. Особливості застави цінних паперів.

Притримання. Основні риси притримання як способу забезпечення виконання зобов’язання. Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе.

Інші способи забезпечення виконання зобов’язання.
Тема 4. Відповідальність за порушення зобов`язання (8 год.).

Поняття цивільно-правової відповідальності. Співвідношення понять “відповідальність” та “санкція”. Особливості цивільно-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності.

Форми цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Договірна та недоговірна відповідальність. Відшкодування збитків, сплата неустойки, втрата завдатку як види цивльно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань.

Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності. Протиправність поведінки особи. Умови, виключають протиправність поведінки особи.

Поняття шкоди та збитків. Склад збитків. Співвідношення збитків та неустойки.

Причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкідливим результатом.

Поняття та форми вини в цивільному праві. Випадки відповідальності без вини в цивільному праві та їх обґрунтування.

Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.Тема 5. Припинення зобов`язання (7 год.).

Поняття припинення зобов’язання. Способи припинення зобов’язання, що залежать від волі сторін. Припинення зобов’язання виконанням. Припинення зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог. Домовленість сторін як спосіб припинення зобов’язання. Новація, відступне, прощення боргу.

Способи припинення зобов’язання, що не залежать від волі сторін. Припинення зобов’язання неможливістю виконання. Припинення зобов’язання збігом боржника та кредитора в одній особі. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи.
Тема 6. Загальні положення про договір (9 год.).

Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору. Договір як правочин та як правовідносини. Прояв принципу свободи договору. Функції цивільно-правового договору.

Правове регулювання договірних відносин в сфері приватного права.

Види цивільно-правових договорів. Поіменовані та непоіменовані договори. Реальні та консенсуальні договори. Договори двосторонні та односторонні. Договори оплатні та безоплатні. Попередній договір. Договір приєднання. Обов’язкові договори, публічний договір. Договір на користь третьої особи.

Зміст договору як підстави виникнення цивільних правовідносин. Поняття та значення істотних умов договору. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами України. Звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.

Стадії укладення цивільно-правового договору. Поняття та основні ознаки пропозиції укласти договір (оферти). Поняття та основні ознаки акцепту. Строки прийняття оферти.

Форма договору. Момент укладення договору. Місце укладення договору.

Підстави для зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.


Змістовий модуль 2. Договори, спрямовані на передачу майна у власність. Договори, спрямовані на передачу майна в користування
Тема 7. Договір купівлі-продажу (9 год.).

Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Види договору купівлі-продажу.

Сторони договору купівлі-продажу. Предмет договору. Форма договору. Ціна договору.

Зміст договору купівлі-продажу. Момент виконання обов’язку продавця передати товар. Кількість товару. Якість товару. Асортимент товару. Комплектність товару.

Правові наслідки порушення договору купівлі-продажу. Відповідальність сторін за порушення умов договору купівлі-продажу.

Особливості окремих видів договору купівлі-продажу.


Тема 8. Окремі види договорів купівлі-продажу (7 год.).

Договір роздрібної купівлі-продажу. Продаж товару за зразками. Продаж товару з використанням автоматів. Договір з умовою про доставку товару покупцеві. Договір найму-продажу. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк. Права покупця в разі продажу йому товару неналежної якості. Захист прав споживачів.

Договір купівлі-продажу на біржах. Договір поставки: поняття та загальна характеристика.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: особливості правового регулювання. Договір міни.


Тема 9. Договір дарування (9 год.).

Поняття та ознаки договору дарування. Предмет договору дарування. Форма договору дарування.

Сторони договору дарування. Права та обов’язки сторін за договором дарування. Обов’язок обнародуваного на користь третьої особи.

Договір пожертви.


Тема 10. Договір ренти. Договір довічного утримання (7 год.).

Поняття договору ренти. Місце договору ренти серед інших цивільних договорів, які передбачають передачу майна у власність набувача.

Сторони за договором ренти. Форми і зміст договору ренти. Строк договору ренти. Предмет договору ренти. Форма і розмір ренти.

Зміст договору ренти. Забезпечення виплати ренти.

Підстави та наслідки розірвання договору ренти за ініціативою одержувача або платника ренти.

Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду).

Форма договору довічного утримання (догляду). Сторони договору довічного утримання (догляду). Предмет договору довічного утримання (догляду). Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання (догляду).

Способи забезпечення виконання договору. Особливості припинення договору довічного утримання (догляду).


Тема 11. Договір найму (оренди) (7 год.).

Поняття та ознаки договору найму (оренди). Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди). Строк договору найма (оренди). Ціна договору найму (оренди). Форма договору.

Права та обов’язки наймодавця (орендодавця) за договором найму (оренди). Права та обов’язки наймача (орендаря) за договором найму (оренди).

Припинення договору найму (оренди).


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка