З навчальної роботиСкачати 113.73 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір113.73 Kb.
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Факультет соціології

Кафедра галузевої соціології«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана


з навчальної роботи


______________________

«____»____________2015 рокуПрограма навчальної дисципліни
СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ
для студентів
напряму підготовки 6.030101 «Соціологія»

КИЇВ – 2015

Розробники: Чепак Валентина Василівна, завідувач кафедри галузевої соціології, доктор соціологічних наук, професорВілкова Олена Юріївна - доцент кафедри галузевої соціології, кандидат соціологічних наук, доцент
Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол від «__»____________2015 року №____

Голова науково-методичної комісії _______________(Цимбалюк Н.М )

(підпис)

© ______________, 2015 рік

© ______________, 2015 рік

© ______________, 2015 рік


ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Соціологія освіти” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.030101 «Соціологія».Предметом вивчення навчальної дисципліни є освіта як соціокультурний інститут, її взаємодія з іншими інститутами і суспільством загалом, а також соціокультурні процеси у сфері освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Соціологія освіти» тісно пов’язана з іншими галузевими соціологічними теоріями, зокрема, соціологією культури, соціологією особистості, соціологією молоді, соціологією організацій, соціологією праці та зайнятості, теорією соціалізації та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Соціологія освіти як галузь наукового знання .

2. Соціологічні виміри освіти.

3. Актуальні проблеми сучасної освіти.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1 Мета дисципліни – надання студентам системних і фундаментальних знань про соціологію освіти як окрему галузь сучасного соціологічного знання.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціологія освіти” є:

 • отримання студентами ґрунтовних знань про науковий статус, зміст, структуру, предметне поле, понятійно-категоріальний апарат, закономірності, функції та місце соціології освіти у системі сучасного соціологічного знання;

 • поглиблення уявлень студентів про роль освіти у соціальних змінах, в структурній і функціональній перебудові суспільства;

 • набуття студентами ґрунтовних вмінь застосовувати соціологічний підхід та методичний інструментарій соціологічної науки до аналізу основних проблем функціонування та розвитку освіти, як соціального інституту;

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні підходи та концепції становлення та розвитку освіти;

 • базові поняття та категорії соціології освіти;

 • проблематику соціологічних досліджень в сфері освіти;

 • основні тенденції та закономірності розвитку національної освіти;

вміти:

 • правильно і науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну наукову ерудицію для аналізу, узагальнення і оцінки процесів, тенденцій розвитку, змін у суспільстві;

 • грамотно працювати з тематичною літературою, самостійно збагачувати свій науковий і творчий потенціал;

 • самостійно робити висновки з отриманої інформації використовуючи їх при написанні рефератів, творчих та курсових робіт;

 • застосовувати отримані знання у процесі написання наукових робіт, під час соціологічної практики, у подальшій професійній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/3 кредити ECTS. Зокрема: лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., самостійна робота – 52 год.
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.


3. Засоби діагностики успішності навчання - усні доповіді, доповнення на семінарських заняттях, виконання модульної контрольної роботи, написання есе, іспит.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. «Соціологія освіти як галузь

наукового знання»
ТЕМА 1. Науковий статус і предметне поле соціології освіти (10 год.)

Науковий статус соціології освіти. Предмет і об'єкт соціології освіти. Основні категорії та поняття соціології освіти (освіта, навчання, управління освітою, соціогрупова структура освіти, педагогічні відносини, реформування, суб'єкти освіти тощо). Методологія і методи дослідження. Загальна характеристика методів. Завдання та актуальні проблеми соціології освіти. Міждисциплінарні зв'язки соціології освіти. Суспільне призначення соціології освіти.


ТЕМА 2. Етапи становлення соціології освіти та її генеза (16 год.)

Об'єктивні передумови виникнення соціології освіти як галузі соціологічного знання. Е. Дюркгейм — фундатор соціології освіти. Формування проблемного і концептуального поля соціології освіти. Проблеми освіти в контексті марксизму. (Культурологічні концепції освіти Дж. Дьюі. Т. Веблен, Е. Гобло). Система освіти в контексті структурного функціоналізму (Т. Парсонс). Сучасні зарубіжні концепції освіти: "освітнього дозвілля" (Ж. Фурастьє, Ж. Дюмазедье); "культурного капіталу" (Р. Будон); «культурної реконверсії соціальної позиції» (П.Бурд'є, Ж. Пассерон); "безперервної освіти" (ЮНЕСКО); «дешколяризації» (І. Ілліш, П. Фрейре). Етапи розвитку радянської соціології освіти. Сучасна російська школа соціології освіти. Концепції освіти в сучасній українській соціології (В. Астахова, І, Гавриленко, Є. Суіменко, О. Якуба та ін.).Змістовий модуль 2. «Соціологічні виміри освіти»
ТЕМА 3. Освіта як соціальний інститут (16 год.)

Поняття соціальних інститутів. Основні ознаки соціальних інститутів. Структура соціальних інститутів. Види соціальних інститутів. Процес інституціоналізації освіти. Функції освіти як соціального інституту.

Особливості функціонування освіти як соціального інституту в Україні. Державна та приватна освіта в українському суспільстві: тенденції та перспективи взаємодії. Іституціоналізація приватної освіти. Структурні та функціональні зміни в освіті.
ТЕМА 4. Організаційні формування у сфері освіти (12 год.)

Поняття "соціальна організація" в соціології. Подвійна природа соціальних організацій. Основні характеристики та принципи побудови соціальних організацій. Види соціальних організацій за різними критеріями. Нові організаційні утворення. Особливості освітніх організацій. Типи освітніх організацій. Вищий навчальний заклад як освітня організація. Специфіка міжгрупових відносин в освітніх організаціях. Критерії ефективності освітніх організацій. Освітні організації в сучасному українському суспільстві.


ТЕМА 5. Соціально-групова структура освіти (13 год.)

Поняття "соціальна група'' в соціології. Основні ознаки соціальної групи. Специфіка соціогрупової структури освітнього процесу. Конститутивні ознаки навчальних груп. Основні суб'єкти освітнього процесу: учні, студенти, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів. Соціальний статус основних суб'єктів освітнього процесу в сучасному українському суспільстві.


Змістовий модуль 3. «Актуальні проблеми сучасної освіти»
ТЕМА 6. Соціальна зумовленість освітніх реформ (12 год.)

Поняття і структура освітніх реформ. Реформи як різновид соціальної технології. Основні різновиди реформ освіти. Реформування освіти як безперервний процес. Загальні принципи освіти. Реформи шкільних систем. Основні тенденції та напрямки реформування освіти (досвід передових країн). Реформування освіти в СРСР: напрями та наслідки. Проблеми якісного реформування. Соціологічний супровід реформ.

Передумови реформування освіти. Державна політика України 90-х в сфері освіти. Виникнення приватних навчальних закладів. Міжнародна співпраця в галузі освіти. Дискусії щодо трьохступеневої системи вищої освіти. Реформування середньої освіти: кількість чи якість? Напрями реформування вищої освіти. Впровадження Болонської системи як основний напрямок реформування вищої освіти України на сучасному етапі.
ТЕМА 7. Тенденції розвитку сучасної освіти (15 год.)

Освіта як елемент соціальної інфраструктури розвинених країн. Проблеми економічної ефективності освіти. Зростання соціального попиту на освіту. Роль освіти у формуванні «суспільства знань». «Інформатизація» освіти. Міжнародна освітня інтеграція.

Вплив глобалізації на освітні системи. Модернізація функцій освіти. Зміна ролі університетів у процесах трансформації освіти. Формування єдиного освітнього простору. Освіта як елемент соціальної інфраструктури розвинених країн.
ТЕМА 8. Сучасні соціальні практики та основні моделі управління освітніми системами (14 год.)

Поняття соціальних практик у соціології. Наукові підходи до вивчення соціальних практик. Сучасні соціальні практики у сфері освіти як механізм її функціонування та розвитку. Типологія соціальних практик у сфері освіти. Сутність, зміст і структура управління освітніми організаціями. Освітні системи як об’єкт управління. Типологія освітніх систем. Зовнішнє і внутрішнє середовище освітніх систем. Характеристика управління освітніми організаціями в сучасній Україні та закордоном .


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна (базова):

 1. Гавриленко І.М., Огаренко В.М., Скідін О.Л., Яковенко Ю.І. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Кн. 1. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006.; Кн. 2. – Запоріжжя: КПУ, 2009.

 2. Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. – М.: ИНФРА - М, 2003.

 3. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005.

 4. Курс лекций по социологии образования. Под. Ред Астаховой В.И. ­– Харьков, Народная украинская академия, 2009.

 5. Осипов А. Общество и образование. Лекции по социологии образования. – Новгород: Изд-во НовГУ им. Я. Мудрого, 1998.

 6. Шереги Ф.Э. Социология образования: прикладные исследования. – М.: Academia, 2001.

Додаткова:

 1. Браун Ф. Социальные изменения и образование в России // Молодежь России на рубеже 90-х годов: В 2 кн. / Под ред. М.М. Малышева. – М.: ИС РАН, 1992.

 2. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. – М., 1998.

 3. Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. – М.: Socio-Logos, 1993.

 4. Бурдье П. Начала. – М.: Socio-Logos, 1994.

 5. Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984.

 6. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005.

 7. Димов В.Н., Лесная Л.В. Актуальные проблемы образования // Социально-политический журнал. – 1995. – № 2.

 8. Днепров Э.Д. Современная школьная реформа в России. – М., 1998.

 9. Д′юї Д. Демократія і освіта: Пер. з. англ. – Львів: Літопис, 2003.

 10. Дымарская О.Я. Элитное образование в России: история, современное состояние, перспективы // Образование и наука в процессе реформ. Социологический анализ / Под ред. Д.Л. Константиновского. – М., 2003.

 11. Дюркгейм Э. Социология образования: Пер. с фр. Т.Г. Астаховой; Науч. ред. В.С. Собкин, В.Я. Нечаев. – М.: ИНТОР, 1996.

 12. Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіційне вид. – К.: Парламент. вид-во, 2004.

 13. Зиятдинова Ф.Г. Социальные проблемы образования. – М.: РГГУ, 1999.

 14. Ильин В.И. Социальное неравенство. – М.: Изд-во “Ин-т социологии РАН”, 2000.

 15. Классовое общество. Теория и эмпирические реалии / Под ред. С. Макеева. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2003.

 16. Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. – М.: Эдиториал УРСС, 1999.

 17. Константиновский Д.Л. Институт образования и социальное неравенство // Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В. Ядова. – М.: Издательство “КАНОН-пресс-Ц”, 2001.

 18. Константиновский Д.Л. Институт образования в меняющейся реальности // Россия реформирующаяся: Ежегодник – 2002 / Под ред. Л.М. Дробижевой. – М.: Институт социологии РАН, 2002.

 19. Константиновский Д.Л. Молодежь и образование: между свободой выбора и необходимостью // Образование и наука в процессе реформ. Социологический анализ. – М., 2003.

 20. Константиновский Д.Л. Система образования: открытые двери или дифференциация возможностей? // Россия реформирующаяся: Ежегодник – 2002 / Под ред. Л.М. Дробижевой. – М.: Институт социологии РАН, 2003.

 21. Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1997.

 22. Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

 23. Михайльова  К. Г. Якість освіти як теоретична проблема: методологічні підходи до аналізу [Текст] / К. Г.  Михайльова, О. І. Назарко // Грані. – 2010. – №2 (70), березень – квітень. – С. 108–113.

 24. Нечаев В.Я. Социология образования. – М.: Изд-во МГУ, 1992.

 25. Парсонс Т. Человек в современном мире. – М.: Прогресс, 1985.

 26. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2000.

 27. Руткевич М.Н., Рубина Л.Я. Общественные потребности, система образования, молодежь. – М.: Политиздат, 1988.

 28. Руткевич М.Н. Общество как система. Социологические очерки. – СПб., 2001.

 29. Руткевич М.Н. Социальная структура. – М.: Альфа-М, 2004.

 30. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.

 31. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітянської політики. – К.: К.І.С, 2003.

 32. Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посіб. / За ред. С. Макеєва. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2006.

 33. Филиппов Ф.Р. Социология образования. – М.: Наука, 1980.

 34. Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. – К.: Таксон, 2002.

 35. Фролов С.С. Социология организаций .- М.: Наука, 2001.

 36. Хижняк Л.М. Перетворення організацій в умовах соціально-економічних змін. – Х.: Основа, 1999.

 37. Чередниченко Г.А., Шубкин В.А. Молодежь вступает в жизнь (Социологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства). – М.: Мысль, 1985.

 38. Яблонський В. До історії освітніх реформ // Освіта і управління. – 2005. – Т. 5. - №1.

 39. Apple M. Power, Meaning and Identity: Critical Sociology of Education in the United States / M. Apple // British Journal of Sociology of Education. – 1996. – Vol. 17. – № 2. – Р. 144–166.

 40. Archer M. Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory / M. Archer. – Cambridge University Press, 1988.

 41. Durkheim E. The Evolution of Educational Thought / E. Durkheim ; trans. by R. Collins. – London : Routledge and Kegan Paul, 1977.

 42. Mannheim K. An Introduction to the Sociology of Education / K. Mannheim, W. Stewart. – London : Routledge, 1970.

 43. Meyer J. World Expansion of Mass Education, 1870–1970 / J. Meyer, F. Ramirez, Y. Soysal // Sociology of Education. – 1992. – Vol. 65. – № 2.

 44. Moore R. The Correspondence Principle and the Marxist Sociology of Education / R. Moore // S. Bell (ed.). The Sociology of Education: Major Debates. – London : Falmer Press, 2000.

 45. Parsons T. The American University / T. Parsons, G. Platt. – Cambridge : Cambridge University Press, 1973.

 46. Parsons T. The School Class as a Social System: Some of its Functions in American Society / T. Parsons // Harvard Educational Review. – 1959. – Vol. 29. – P. 297–318.

 47. Prichard K. Concepts and Theories in Sociology of Education / K. Prichard, T. Buxton. – N.Y. : Langham, 1988.

 48. Sadovnik A. Exploring education: an introduction to the foundations of education / A. Sadovnik , P. Cookson, S. Semel. – Pearson : Allyn & Bacon, 2005. – 561 p.

 49. Shor I. Empowering Education: Critical Teaching for Social Change / I. Shor. – Chicago : University of Chicago Press, 1992.

 50. Sociology of Education / Editors D. Levinson, P. Cookson, A. Sadovnik. – N. Y. : Routledge–Faimer, 2002.

 51. Terner D. Sociology of Education / D. Terner. – N. Y. : New-York Univ.-Press, 1999.

 52. Walker M. Control and Consciousness in the College / M. Walker // British Educational Research Journal. – 1983. – Vol. 9. – № 3. – Р. 129–140.

 53. White Paper on Education and Training Teaching and Learning Society. – Strasbourg, 1995.

 54. Young M. F. D. The Curriculum of the Future: Form the 'New Sociology of Education' to a Critical Theory of Learning / M. F.D. Young. – Bristol : The Falmer Press, 1998.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка