З навчальної роботиСкачати 89.36 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір89.36 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології
Кафедра галузевої соціології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана


з навчальної роботи


______________________

«____»____________20__ року


ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ВІЗУАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ

для студентів
напрям підготовки 8.03010101 “Соціологія”
спеціальність 8.03010101 “Соціологія”


КИЇВ – 2015

Розробник: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри галузевої соціології Петренко-Лисак Алла Олександрівна.

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної ради ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

ВСТУП
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Візуальна соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.03010101 «Соціологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні і практичні основи візуальної соціології.
Міждисциплінарні зв’язки: дана навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як «теорія та історія соціологічного знання», «соціологія мови», «соціологія культури», «соціологія масових комунікацій», «культурологія», «соціологія простору», «соціологія повсякденності», «соціологія та психологія особистості» та іншими, до змістових модулів яких входить вивчення оточуючого світу особи.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Інституціоналізація візуальної соціології.

2. Соціологічний аналіз візуальних репрезентацій соціальної реальності.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Візуальна соціологія” є з’ясування поля досліджень візуальної соціології як однієї з галузевих соціологій, характеристика основних напрямів досліджень, розширення знань щодо методології та розвиток навичок аналітичної інтерпретації візуальних матеріалів.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни “Візуальна соціологія” є надання основних категорій візуальної соціології та теоретичних основ візуальної соціології, ознайомитися с основними принципами роботи фотографа та специфікою аналізу фотографічного матеріалу, з особливостями візуального дослідження кіно та з особливостями міського простору як об’єкта візуальних досліджень.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • теоретичні основи та основні поняття візуальної соціології;

 • основні напрями досліджень сучасної візуальної соціології;

 • відмінні риси теоретико-методологічних підходів до аналізу візуальної інформації, використовуваної в соціологічному дослідженні;

 • основні підходи до візуалізації соціальної реальності та її елементів;

 • можливості та обмеження соціологічного аналізу візуальної інформації;

вміти :

 • коректно використовувати візуальні засоби для аналізу соціальних явищ;

 • аналізувати теоретичні джерела, співставляти різноманітні підходи до соціологічного аналізу візуальних репрезентацій соціальної реальності;

 • самостійно формулювати тему емпіричного дослідження в рамках сфери досліджень візуальної соціології;

 • проводити дослідження соціальних явищ і процесів на візуальному матеріалі, з метою визначення особливостей репрезентації соціальних феноменів в сучасному суспільстві;

володіти:

  • практичними навичками роботи з візуальною інформацією.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредити ECTS. Зокрема: лекції – 8 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 48 год. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

3. Засоби діагностики успішності навчання – активна робота (виступи, доповнення) на семінарських заняттях, виконання творчих робіт та навчально-дослідного завдання.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Інституціоналізація візуальної соціології.
Тема 1. Історія становлення та теоретико-методологічні основи візуальної соціології (18 год.).

Візуальна антропологія та етносоціологія як предшественники візуальних досліджень. Феноменологічна теорія. Етнометодологія. Драматургічна соціологія. Традиції вивчення соціальної дії та інтеракцій як основа візуальних досліджень. Початок візуальних досліджень на рубежі 19-20 ст. Візуальний поворот в соціології.

Проблеми та перспективи розвитку сучасної візуальної соціології. Актуальні проблеми сучасної візуальної соціології: взаємини мови та зображення, взаємозв’язок зображення та реальності. Візуальні матеріали як предмет інтерпертацій.

Герменевтичний аналіз. Семіотична інтерпретація. Структурна інтерпертація. Дискурсивна інтерпертація.

Соціологічні методи аналізу візуальної інформації. Спостереження. Аналіз змісту візуальних матеріалів. Метод вивчення особистих документів. Інтерв’ю з інтерпретацією зображень.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Соціологічний аналіз візуальних репрезентацій соціальної реальності.
Тема 2. Особливості візуального аналізу міського середовища (18 год.).

Поняття образу міста, особливостей сприйняття міського середовища. Соціологічні дослідження міського простору. Візуальність міської сегрегації.

Зонування, трансформації «обличчя» міста під впливом соціальних змін. Картографія. Біографічна прогулянка як соціологічний метод дослідження міського простору.
Тема 3. Основні принципи роботи фотографа та методи аналізу фотографічного матеріалу (18 год.).

Історія фотографії, основні етапи розвитку фотографічних практик. Сучасна повсякдення фотографія.

Функції фотографій в соціологічних дослідженнях. Герменевтичний аналіз. Семіотична інтерпретація. Структурна інтерпретація. Дискурсивна інтерпретація.

Критичний реалізм. Спостереження. Аналіз змісту. Метод особистих документів. Інтерв’ю. Інтерпретація фотографій.


Тема 4. Візуальні дослідження кіно- та відеоматеріалів (18 год.).

Історичні етапи розвитку відео- та кінотехніки, еволюція відео, кіно та кіноіндустрії. Основні тенденції розвитку зарубіжного та вітчизняного кіно та тебечення.

Кіно- та відеотексти як засоби розвитку соціологічного мислення, як додаткове джерело соціального досвіду, основа для формування соціологічних гіпотез.

Кіно та телебачення як відображення та конструювання соціальної реальності.Обговорення кіно- та відеоматеріалів на фокус-групах.

5. Рекомендована літератураа) основна:

 1. Батаева Е. Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики : Монография. – Х.: ФЛП Лысенко И.Б., 2013. – 349 с.

 2. Запорожец О.  Визуальная социология: контуры подхода // Интер (Интеракция. Интервью. Интерпретация). – 2007. – № 4. – С. 27-36.

 3. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 272 с.

 4. Сальникова Е. Феномен визуального. От древних истоков к началу ХХI века. – М.: Прогресс-Традиция, 2012. – 576 с.

 5. Семина М.В., Ганжа А.О. Визуальная социология и развитие социологического воображения // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2008. – Том XI. № 2. – С. 153-167.

 6. Сергеева О.В. Исследовательское поле визуальной социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2008. – Том XI. № 1. – С. 136-146.

 7. Солдатова В. Візуальні методи в соціології: основні підходи до збору соціологічної інформації // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 7(18). – 2015. – К., 2015. – С. 562-575.

 8. Элкинс Д. Шесть способов сделать визуальные исследования серьёзной научной дисциплиной // Топос. – 2007. – № 1(15). – С. 26-56.


б) додаткова:

 1. Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация: Введение в интерпретативную социологию. – СПб., 1999. – 272 с.

 2. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972.

 3. Бевзенко Л., Злобина Е. Образы успеха: опит визуального исследования. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. – 236 с.

 4. Бойцова О. Любительское фото: визуальная культура повседневности. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2013. – 266 с.

 5. Брекнер Р. Изображенное тело. Методика анализа фотографии // Интер. – 2007. – №4. – C. 13-32.

 6. Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии. – М.: Издател. и консалтинг. группа «Праксис», 2014. – 456 с.

 7. Власова Т. Рассматривание, рассказывание, припоминание: нарративизация содержания семейных альбомов // http://art.photo-element.ru/analysis/narrativ/narrativ.html

 8. Дыко Л. Основы композиции в фотографии. – М.: «Высшая школа», 1989. – 175 с.

 9. Захарова Н. Визуальная социология: фотография как объект социологического анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2008. – Том XI. № 1. – С. 147-161.

 10. Круткин В. Фотографический опыт и его субъекты // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность; Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова, В. Круткина. – Саратов. 2007. – С. 43-60.

 11. Лапин А.И. Фотография как... : Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 296 с.

 12. Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории; Составители Е. Гапова, А. Усманова. – Минск: Пропилеи, 2000. – С. 280-287.

 13. Мещеркина Е. Фотография из семейного альбома // Интер. – 2004. – № 2-3. – С. 94-96.

 14. Шманкевич Т.Ю. О Потенциале фотографии для социологического исследования. Сюжет школьного гламура // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2009. – Т. 12. № 3. – С. 94-105.

 15. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования : Учебник для вузов. – М.: Логос, 2007. – 168 с.

 16. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. – 336 с.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції


Семінарські заняття


Самостійна робота студентів

Змістовий модуль 1.

Інституціоналізація візуальної соціології.

1

Історія становлення та теоретико-методологічні основи візуальної соціології

2

4

12

Змістовий модуль 2.

Соціологічний аналіз візуальних репрезентацій соціальної реальності.

2

Особливості візуального аналізу міського середовища

2

4

12

3

Основні принципи роботи фотографа та методи аналізу фотографічного матеріалу

2

4

12

4

Візуальні дослідження кіно- та відеоматеріалів

2

4

12

Всього:

8

16

48

Загальний обсяг 72 год., в т.ч.:

Лекції – 8 год.

Семінарські заняття – 16 год.Самостійна робота – 48 год.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка