З навчальної роботиСторінка1/9
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет

Кафедра фінансового права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


______________________

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фінансово-правове регулювання валютних операцій


(повна назва навчальної дисципліни)

для студентів
напрям підготовки ____________________Право_____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ____________________Правознавство____________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація _________________Фінансове право______________________________

(назва спеціалізації)
КИЇВ – 2013

Робоча програма дисципліни „Фінансово-правове регулювання валютних операцій” для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«___» _________________2013 р. – 35 с.


Розробник: Якимчук Наталія Яківна,

професор кафедри фінансового права, доктор юридичних наук, професор


Робоча програма дисципліни „ Фінансово-правове регулювання валютних операцій” затверджена на засіданні кафедри фінансового права
Протокол № 1 від «20» вересня 2013 року
Завідувач кафедри фінансового права _________________ Пришва Н.Ю.

«_____» ___________________ 20___ року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №___від «____» _____________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії _________________ Безклубий І.А.

«_____» _________________ 20___ року
Схвалено предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету
Протокол №___від «____» _____________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії _________________ З.О.Луцишин

«_____» _________________ 20___ року

© Якимчук Н.Я., 2013ВСТУП

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна „Фінансово-правове регулювання валютних операцій” є Навчальна дисципліна “Фінансово-правове регулювання валютних операцій” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», спеціальності - 8.03040201 – Правознавство, спеціалізації „Фінансове право”, підготовка за якою здійснюється одночасно із опануванням таких спеціальних дисциплін як ««Правове регулювання публічних видатків», «Емісійне право», «Фінансово-правове регулювання валютних операцій», «Правові проблеми банківських відносин», «Фінансова відповідальність», «Проблеми теорії податкового права», Правовий статус централізованих позабюджетних фондів»).

Дана дисципліна викладається у _ІІІ семестрі 2 -го курсу магістратури в обсязі – 108 год. (3 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 17 год., самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено один змістовний модуль та одну модульну контрольну роботу. Завершується дисципліна – заліком у письмовій формі.

Мета навчальної дисципліни - формування знань про стан фінансово-правового регулювання операцій з валютними цінностями та вміння застосовувати на практиці валютне законодавство.

Завдання навчальної дисципліни спрямовані на вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок, щодо:

• валютного права та засад фінансово-правового регулювання валютних операцій

поняття та правового режиму валютних цінностей та валютної системи

валютної політики та валютного регулювання

• валютного (обмінного) курсу та міжбанківського валютного ринку

• правових обмежень щодо неторговельних та торгівельних валютних операцій

правового регулювання відкриття та використання рахунків в іноземній валюті

• валютного контролю та відповідальності за порушення вимог валютного законодавства.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні джерела валютного права, критерії розмежування публічно-правового та приватно-правового регулювання операцій з валютними цінностями;

- систему та суб’єктів валютного регулювання та валютного контролю, їх компетенцію;

- види та підстави одержання генеральних та індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій;

- особливості правового регулювання торгівельних та неторгівельних операцій з валютними цінностями;

- види рахунків, що відкриваються в іноземній валюті, та їх правовий режим;вміти:

  • характеризувати фізичних осіб та суб’єктів господарювання як суб’єктів валютних відносин, знати межі їх участі в валютних правовідносинах;

  • з’ясовувати систему взаємозв’язків між фінансовими установами, які мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій між собою та клієнтами;

  • проводити порівняльний аналіз та робити висновки і пропозиції з удосконалення валютного законодавства.

Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Фінансово-правове регулювання валютних операцій» безпосередньо пов’язана як з іншими дисциплінами спеціалізації «Емісійне право», «Правове регулювання державного боргу та кредитування бюджету», «Правові проблеми банківських відносин»), так і з дисциплінами, що викладались студентам на попередніх курсах («Фінансове право», «Стадії бюджетного процесу» «Правові засади фінансового контролю»).
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль входять усі теми. Обов’язковим для заліку є отримання студентом протягом семестру не менш як 20 балів.

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку)Оцінювання за формами контролю
ЗМ

Min. – 20 балів

Max. – 40 балів

Усна відповідь

1

5

Доповнення

1

5

Письмові контрольні роботи (на семестр 2 контрольні роботи)

1

3

Реферат

1

5

Колоквіум

1

5

Модульна контрольна робота 1

1

4

Модульна контрольна робота 2

1

10

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання заліку обов’язково виконати індивідуальне завдання, надане викладачем.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.Змістовний модуль


залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20


40

60

Максимум

40


60

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо»);

65-74 – «задовільно»;

75-84 – «добре»;

85-89 – «добре» («дуже добре»)

90-100 – «відмінно».
Шкала відповідності:

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100


зараховано

75-89

65-74

60-64

1-59

не зараховано

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ІІІ семестр магістратури

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

практичні

самост. робота

Інші форми контр.
1.

Загальна характеристика валютного права та засади фінансово-правового регулювання валютних операцій

4

2

7
2.

Валютні цінності та валютна система

4

2

7
3.

Валютна політика та валютне регулювання

4

2

7
4.

Валютний курс та міжбанківський валютний ринок

4

2

7
5.

Правові обмеження щодо неторговельних валютних операцій

4

2

7
6.

Правові обмеження торговельних валютних операцій

4

2

7
7.

Правове регулювання відкриття та використання рахунків в іноземній валюті

4

2

7
8.

Валютний контроль та відповідальність за порушення валютного законодавства

4

2

8
Комплексна контрольна робота

1

1Всього

34

17

57
Загальний обсяг 108 год., в тому числі :

Лекцій – 34 год.

Практичні – 17 год.

Самостійна робота – 57 год.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Загальна характеристика валютного права та засади фінансово-правового регулювання валютних операцій
Історичний розвиток грошей, їх форм і видів. «Гроші» як правова та економічна категорія.

Виникнення валюти. Валюти та валютні системи, їх становлення. Грошові реформи на території України.

Становлення валютного законодавства України. Джерела валютного законодавства. Міжнародні домовленості України з питань валютних операцій. Проблеми нормативно-правового регулювання операцій з валютними цінностями

Валютне право як комплексна галузь законодавства. Фінансово-правовий інститут регулювання валютних операцій. Особливості предмету та методу фінансово-правового регулювання валютних відносин. Процедурні та правові обмеження (заборони) щодо валютних операцій.

Валютні правовідносини. Суб’єкти валютних правовідносин. Фінансово-правові валютні відносини: зміст та види.

Міжнародні валютні правовідносини. Міжнародне валютне регулювання як інститут міжнародного фінансового права. Міжнародні договори з валютних питань. Участь України в міжнародних валютних відносинах. Участь фінансових установ – резидентів у відносинах із функціонування міжнародних платіжних систем.


Тема 2. Валютні цінності та валютна система

Поняття „валютні цінності”. Стан правового закріплення категорії „валютні цінності”.

Поняття „валюта” та її види. Поняття „грошові одиниці”, „кошти”, „іноземна валюта”, „національна валюта”, „міжнародна валюта” (міжнародні платіжні засоби). Поняття „банківські метали” та їх види.

Обіг та вилучення з обігу банкнот і монет.

Класифікація видів валют. Конвертована валюта. Повна (вільна) конвертованість валют. Частково конвертована валюта. Замкнена валюта. Резервна валюта.

Поняття „операції з валютними цінностями”.

Поняття валютної системи та її види. Еволюція валютних систем. Світова та регіональні валютні системи, їх елементи. Національна валютна система та її елементи. Міжнародна та національна платіжні системи, їх взаємодія.

Валютні фонди. Золотовалютний резерв та його структура. Державний валютний фонд України як складова Державного бюджету. Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Валютні фонди місцевого самоврядування та Автономної Республіки Крим як складові відповідних місцевих бюджетів. Валютні фонди підприємств. Міжнародний валютний фонд.


Тема 3. Валютна політика та валютне регулювання

Валютна політика України. Цілі, завдання та призначення валютної політики. Економічні та адміністративні інструменти реалізації валютної політики. Правовий режим валютних відносин в Україні. Суб’єкти вироблення та реалізації валютної політики.

Рівні та форми валютного регулювання. Міжнародний та національний рівні валютного регулювання. Ринкове та державне валютне регулювання. Організація державного валютного регулювання. Кабінет Міністрів України та Національний банк України як органи валютного регулювання. Валютно-правове регулювання.

Компетенція Національного банку України в сфері валютного регулювання. Фінансова діяльність Національного банку України щодо операції з валютними цінностями. Функції та завдання Національного банку України в сфері валютного регулювання.

Управління золотовалютними резервами держави. Розміщення, поповнення та використання золотовалютного резерву. Зберігання золотого запасу. Валютний фонд Державного бюджету України.

Заходи валютного регулювання.

Валютне ліцензування. Види ліцензій на здійснення валютних операцій.

Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, їх види. Підстави та порядок надання генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Види фінансових установ, яким надаються генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій.

Індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, їх види. Суб’єкти одержання індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій. Підстави одержання індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій. Види валютних операцій, які здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій.
Тема 4. Валютний курс та міжбанківський валютний ринок
Валютний (обмінний) курс: поняття та правове регулювання. Функції валютного курсу. Організація валютного ринку.

Поняття та елементи міжбанківського валютного ринку. Структура міжбанківського валютного ринку. Граничні розміри маржі за операціями на міжбанківському валютному ринку.

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку. Підстави та процедура купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Особливості здійснення операцій з банківськими металами.

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України. Перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами.
Тема 5. Правові обмеження щодо неторговельних валютних операцій
Неторгівельні валютні операції: поняття, правове закріплення та види.

Валютно-обмінні операції: поняття, види, особливості фінансово-правового регулювання та порядок здійснення. Вимоги до банків та агентів банків щодо підстав та умов здійснення валютно-обмінних операцій. Купівля та продаж готівкової іноземної валюти у фізичних осіб. Правові обмеження щодо купівлі-продажу іноземної валюти.

Операції з банківськими металами. Правові обмеження щодо купівлі-продажу банківських металів

Операції з чеками в іноземній валюті. Пред’явлення та порядок приймання іменних чеків та платежі. Порядок виплати коштів за іменними чеками.

Операції з одержання кредитів в іноземній валюті. Порядок одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів. Порядок одержання кредитів в іноземній валюті на території України.

Правила використання на території України іноземної валюти як засобу платежу. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон та для забезпечення експлуатаційних витрат.

Перекази в іноземній валюті (в неторгівельній сфері). Банківські перекази з відкриттям рахунку. Банківські перекази без відкриття рахунку. Вимоги валютного законодавства щодо переказів фізичних осіб.

Переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій.


Тема 6. Правові обмеження торговельних валютних операцій
Розрахунки в іноземній валюті. Вимоги валютного законодавства щодо зарахування виручки резидентів у іноземній валюті за договорами зовнішньоекономічної діяльності.

Вимоги щодо здійснення імпортних операцій резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення платежу. Строки та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України.

Використання готівкової іноземної валюти резидентами з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами та для оплати праці працівників-нерезидентів. Використання готівкової іноземної валюти нерезидентами на території України з метою погашення зобов’язань.

Строки розрахунків та поставок за зовнішньоекономічними договорами. Умови договорів ЗЕД щодо розрахунків в іноземній валюті. Підстави продовження строків розрахунків за договорами ЗЕД. Вимоги щодо обов’язкового продажу частини експортної виручки та зменшення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями. Розподільчі рахунки. Вимоги та розмір обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті.

Порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на проведення окремих торгівельних операцій.

Валютний контроль в сфері розрахунків за експортні товари та поставок імпортних товарів за зобов’язаннями в іноземній валюті, що виникають відповідно до зовнішньоекономічних договорів. Діяльність банків як агентів валютного контролю щодо розрахунків в іноземній валюті. Компетенція Національного банку України та органів доходів зборів в сфері контролю за додержанням законодавства про розрахунки в іноземній валюті.


Тема 7. Правове регулювання відкриття та використання рахунків в іноземній валюті
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка