З дисципліни «державні фінанси»Скачати 472.54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.05.2017
Розмір472.54 Kb.
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни

«ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ»

для студентів економічних спеціальностей

Укладач: Чеберяко О. В.,

к.е.н., доцентКИЇВ – 2011

Укладач: Чеберяко О.В., кандидат економічних наук, доцент
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Державні фінанси» для підготовки фахівців за економічними спеціальностями відповідно до навчального плану

Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Протокол від №2 від 11 жовтня 2011р.

ЗМІСТ


1.

Передмова

3

2.

Навчально-тематичний план лекцій та семінарських занять

6

3.

Зміст дисципліни за темами

7

4.

Перелік питань, категорій, які виносяться на іспит

26

5.

Перелік основних категорій та понять, що виносяться на іспит

32

6.

Список рекомендованої літератури

34


1.Передмова

Дана дисципліна «Державні фінанси» є базовою дисципліною студентів спеціальності «фінанси». Викладається в обсязі 180 годин, з них лекцій 18 год., семінарських 4 год., самостійна робота 152 год. та форма підсумкового контролю - іспит.Мета курсу - надання фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, розширення та поглиблення теоретичних знань студентів про фінансову систему держави, порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують функціонування кожної окремої її складової. Це є необхідним для майбутнього спеціаліста, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів та фінансів суб’єктів підприємницької діяльності.

Методологічною та теоретичною основою науки про державні фінанси є економічна теорія, макро- та мікроекономіка. Такий підхід дозволяє вивчати фінанси у взаємозв’язку з іншими економічними категоріями, розібратися у їх суті та розробити аргументовані пропозиції щодо вдосконалення фінансового механізму.Вимоги до знань та вмінь

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- фінансовий механізм держави та його складові;

- основні проблеми, які виникають в ході функціонування фінансового механізму та засоби їх розв’язання;

- структуру ланок фінансової системи держави та основні взаємозв’язки між ними;

- організаційну структуру управління фінансовою системою;

- форми і види фінансових ресурсів, які є у розпорядженні суб’єктів фінансових відносин;

- об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві;

- розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів;

- уміти розробляти і вирішувати питання теорії і практики фінансової політики держави в умовах ринкової економіки;

– засвоїти теоретичні основи формування і використання бюджету держави;

– розуміти засади бюджетного устрою і принципи побудови бюджетної системи;

– сформувати знання з питань державного кредиту та управління державним боргом;

– сформувати теоретичні і практичні знання щодо методів і джерел  формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків; • вивчити завдання, функції та структуру органів управління державними фінансами і т.д.

Предметом навчальної дисципліни «Державні фінанси» є фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними і фізичними особами.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем

Дисципліна «Державні фінанси» безпосередньо пов’язана з такими дисциплінами, як фінанси, гроші та кредит, фінанси підприємств, податкова система, бюджетна система та ін.
2. Навчально-тематичний план лекцій та семінарських занять


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

1

Економічна природа і сутність Державних фінансів

1

2

9

2

Фінансова політика держави і фінансова безпека

1

2

9

3

Податки і податкова система держави

1

2

9

4

Бюджет і бюджетна система

1

2

9

5

Бюджетна класифікація

1

2

9

6

Бюджетний процес

2

2

10

7

Державний бюджет України

1

2

9

8

Система місцевих бюджетів

1

2

9

9

Міжбюджетні відносини і трансферти

1

2

10

10

Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення

1

2

10

11

Видатки бюджету на економічну діяльність держави, науку, оборону та управління

1

2

10

12

Управління державними фінансами

1

2

10

13

Державний кредит і державний борг

1

2

9

14

Державні цільові фонди

1

2

9

15

Державний фінансовий контроль

1

2

9

16

Фінанси державних підприємств і організацій

1

2

9

17

Державне страхування

1

2

9
ВСЬОГО

18

4

158


3. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Економічна природа і сутність Державних фінансів.

Лекція 1. Економічна природа і сутність Державних фінансів

Розвиток людського суспільства, вдосконалення виробничих відносин, виникнення товарно-грошових відносин. Фінанси як продукт розвитку товарно-грошових відносин і держави. Державні фінанси як економічна категорія, їх об’єктивна необхідність, зміст і призначення в суспільстві.

Фінанси і гроші. Роль державних фінансів в розподілі і перерозподілі валового внутрішнього продукту і національного доходу. Фінансові методи регулювання економічних і соціальних процесів в державі.

Еволюція науки про Державні фінанси. Місце та значення державних фінансів у фінансовій системі країни. Роль Державних фінансів в умовах ринкової економіки.


Семінар1. Економічна природа і сутність Державних фінансів.

 1. Необхідність, зміст та призначення Державних фінансів.

 2. Передумови виникнення, становлення та розвиток Державних фінансів.

 3. Державні фінанси в системі розподілу і перерозподілу ВВП.

 4. Форми функціонування та структура Державних фінансів.

 5. Правові й організаційні основи Державних фінансів.


Завдання для самостійної роботи

 1. Еволюція науки про Державні фінанси.

  1. 1.1. Камералісти і класики.

  2. 1.2. Неокласики у Великій Британії та континентальній Європі.

  3. 1.3. Кейнсіанство.

  4. 1.4. Нові тенденції після Другої світової війни:

  1. теорія суспільних благ;

  2. теорія державних підприємств;

  3. економічна теорія конституції та правил прийняття рішень;

  4. економічна теорія демократії;

  5. раціональні очікування у фінансовій політиці;

  6. теорія оптимального оподаткування;

  7. теорія сфери поширення податків.

 1. Місце та значення державних фінансів у фінансовій системі країни/

 2. Роль Державних фінансів в умовах ринкової економіки.


Література [1, 2, 24, 25, 29, 44, 55].
Тема 2. Фінансова політика держави та фінансова безпека.

Лекція 2. Фінансова політика держави та фінансова безпека.

Поняття фінансової політики, її складові. Задачі і принципи фінансової політики Форми і методи реалізації фінансової політики. Методи впливу фінансової політики на досягнення стабілізації та економічного зростання в державі. Типи фінансової політики: жорстка регламентація, помірна регламентація і політика мінімальних обмежень. Стратегія і тактика фінансової політики України на сучасному етапі. Фінансова криза і її вплив на безпеку держави.Семінар2. Фінансова політика держави та фінансова безпека.

1.Зміст і складові фінансової політики держави.

2. Принципи і завдання фінансової політики держави.

3. Напрями фінансової політики на сучасному етапі.

4. Типи і види фінансової політики.

Завдання для самостійної роботи

1.Яка мета державної фінансової політики?

2. Які етапи проведення фінансової політики?

3. Які види фінансової політики існують на практиці?

4. Які типи фінансової політики сформувались історично?

5. Сутність фінансової кризи, її причини та методи локалізації.

6. Вплив фінансової кризи на фінансову безпеку держави.

7. Що таке бюджетна політика?Література [1, 2, 24, 25, 29, 36, 43, 44, 55, 56, 59, 76].
Тема 3. Податки і податкова система держави .

Лекція 3. Податки і податкова система держави.

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних доходів. Податкова система . Поняття податкової системи і вимоги до неї. Принципи побудови податкової системи.

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрями. Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура податкової системи України. Податкова політика України в сучасних умовах.
Семінар3. Податки і податкова система держави.

1. Економічна суть, ознаки і функції податків.

2. Класифікація податків.

3. Зміст, структура та принципи побудови податкової системи України.Завдання для самостійної роботи

1.Що таке спрощена система оподаткування і коли вона була запроваджена в Україні?

2.Податкова служба, її роль і функції.

3. Облік платників податків.

4. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків.
Література [19, 21, 32, 35, 40, 41, 52, 62, 71 ].

Тема 4. Бюджет і бюджетна система України .

Лекція 4. Бюджет і бюджетна система України.

Бюджетна система держави, її зміст і призначення, правова основа. Доходи і видатки бюджетів. Бюджетний устрій. Бюджетний процес. Бюджетні методи впливу на економічний і соціальний розвиток держави. Бюджетний механізм. Планування і прогнозування показників бюджетів. Дефіцит бюджету, його причини та класифікація. Принципи побудови бюджетної системи України та шляхи її вдосконалення.Семінар 4. Бюджет і бюджетна система України.

1. Економічна сутність, призначення та ознаки бюджету.

2. Бюджетний устрій та бюджетна система України. Типи бюджетних систем.

3. Принципи побудови бюджетної системи.Завдання для самостійної роботи

 1. Яке історичне походження терміну бюджет?

 2. Яка принципова різниця між сутністю терміна «бюджет» і «державний бюджет»?

 3. У чому полягає соціальна, економічна, юридична та фінансова сутність категорії «бюджет»?

 4. Які основні етапи становлення та розвитку бюджетної системи України?

 5. Що входить у поняття «бюджетна система» і яка її структура?

 6. Яка правова основа функціонування бюджетної системи?

 7. Які принципи закладені в основу побудови бюджетної системи України?


Література [3,5, 6, 7, 61, 62, 64, 65 ].
Тема 5. Бюджетна класифікація.

Лекція 5. Бюджетна класифікація.

Сутність, призначення та склад доходів бюджету. Податкові надходження до бюджету. Неподаткові надходження до бюджету. Доходи від операцій з капіталом. Доходи у вигляді трансфертів. Сутність і призначення бюджетних видатків. Економічна класифікація видатків бюджету. Функціональна класифікація видатків бюджету. Класифікація витрат за відомчою ознакою. Програмна класифікація видатків.


Семінар 5. Бюджетна класифікація.

 1. Класифікація доходів.

 2. Класифікація видатків.

 3. Класифікація фінансування.

 4. Класифікація боргу.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Сутність, призначення та склад доходів бюджету.

2.Податкові надходження до бюджету.

3. Неподаткові доходи бюджету держави.

4. Доходи бюджету держави від операцій з капіталом.

5.Доходи у вигляді трансфертів.

6. Сутність і призначення бюджетних видатків.

7. Економічна класифікація видатків бюджету.

8. Функціональна класифікація видатків бюджету.

9. Класифікація витрат за відомчою ознакою.

10. Програмна класифікація видатків.

11. Форми і методи бюджетного фінансування.


Література [3,5, 6, 7, 61, 62, 64, 65 ].
Тема 6. Бюджетний процес .

Лекція 6. Бюджетний процес.

Зміст і структура бюджетного процесу. Функції органів виконавчої та законодавчої влади у бюджетному процесі. Робота, яка передує складанню проекту бюджету України. Бюджетне планування в Україні на сучасному етапі.

Порядок і термін складання, розгляду та затвердження Державного бюджету. Зміст Закону України "Про Державний бюджет України". Порядок, терміни складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів.

Семінар 6. Бюджетний процес.


 1. Організаційні засади складання проекту державного бюджету.

 2. Розгляд та прийняття державного бюджету.

 3. Виконання державного бюджету через органи ДКУ.

 4. Затвердження звіту про виконання бюджету.


Завдання для самостійної роботи

 1. Які органи віднесені в Бюджетному кодексі України до учасників бюджетного процесу?

 2. ІЦо закладається в сутність бюджетного планування?

 3. Що розуміють під бюджетним прогнозуванням та який існує взаємозв'язок з бюджетним плануванням?

 4. Які використовуються підходи та методи бюджетного прогнозування?

 5. Що виступає базою для бюджетного прогнозування?

 6. Які завдання досягаються за допомогою бюджетного прогнозування?

 7. Які основні етапи закладені в бюджетному процесі?

 8. Які основні організаційні засади складання проекту Державного бюджету України?

 9. Які терміни представлення проекту Державного бюджету України на розгляд Верховної Ради України?

 10. Які основні документи представляються у Верховну Раду водночас з проектом Державного бюджету?

 11. Які основні положення містить проект основних напрямів бюджетної політики на наступний фінансовий рік?

 12. Що являє собою бюджетний запит та для чого він призначений?

 13. Хто виступає головним розпорядником бюджетних коштів? Які права і повноваження вони мають?

 14. Хто виступає одержувачем бюджетних коштів?

 15. Яка різниця між розпорядником бюджетних коштів та бюджетною установою?

 16. Який порядок подолання розбіжностей у разі відхилення Президентом України проекту Закону про Державний бюджет та черговий фінансовий рік?

 17. Який порядок здійснення основних напрямків фінансування державою в разі якщо Державний бюджет не набрав чинності до початку нового бюджетного року?

 18. Що в Бюджетному кодексі України, розуміється під бюджетним розписом?


Література [3,5, 6, 7, 28, 61, 62, 64, 65, 79, 87, 96, 101, 106].
Тема 7. Державний бюджет України .

Лекція 7. Державний бюджет України.

Склад і структура дохідної частини Державного бюджету України. Склад і структура видаткової частини Державного бюджету України. Причини та економічна суть дефіциту бюджету. Види дефіциту бюджету. Джерела фінансування дефіциту бюджету, їх переваги та недоліки.


Семінар 7. Державний бюджет України.

1.Призначення і роль Державного бюджету.

2. Доходи Державного бюджету.

3. Видатки Державного бюджету.

4. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації.

5.Бюджет розвитку Державного бюджету.Завдання для самостійної роботи

 1. Що таке фінансовий рік і як він пов’язаний з державним бюджетом?

 2. Які функції виконує державний бюджет?

 3. Які обсяги грошових засобів перерозподіляються через державний бюджет і для вирішення яких завдань вони витрачаються?

 4. Фактори, що впливають на формування доходів Державного бюджету?

 5. Особливості формування видатків державного бюджету в сучасних умовах.

 6. Які напрями розвитку держави фінансуються з Державного бюджету?

 7. Чому і з якою метою в державному бюджеті передбачають захищені статті?


Література [1, 2, 3,5, 6, 7, 8, 61, 62, 64, 65, 87].
Тема 8. Система місцевих бюджетів.

Лекція 8. Система місцевих бюджетів.

Поняття місцевих бюджетів. Аналіз місця і ролі місцевих бюджетів в бюджетній системі України. Доходи місцевих бюджетів, їх склад, структура. Витрати місцевих бюджетів, їх склад, структура. Джерела формування і основні напрями використання позабюджетних коштів і валютних фондів місцевих Рад народних депутатів. Фінанси комунальних підприємств.Семінар 8. Система місцевих бюджетів.

1. Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі (кількісні та якісні показники).

2. Структура доходів місцевих бюджетів.

3. Розмежування видатків між різними ланками місцевих бюджетів.Завдання для самостійної роботи

1. Яка основна передумова функціонування місцевих фінансів? ,

2. Який склад фінансових ресурсів місцевих органів влади?

3. Яка законодавча база функціонування місцевих фінансів в Україні?

4. Що розуміють під місцевими бюджетами та який їх склад?

5. За рахунок яких джерел фінансових ресурсів формуються місцеві бюджети?

6. Як класифікуються доходи місцевих бюджетів у відповідності до Бюджетного кодексу У країни? .

7. Який рівень залежності місцевих бюджетів від Державного бюджету України?

8. Яка структура доходів місцевих бюджетів України?

9. Які основні проблеми формування доходів місцевих бюджетів України?

10. Чому система місцевих податків та зборів не спроможна, забезпечити (фінансову самостійність місцевої влади в Україні?

11. Який досвід країн ЄС щодо формування системи місцевих податків та зборів?

12. Які податки необхідно ввести для зміцнення, фінансової самостійності

місцевої влади?

13. Які основні напрямки зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів існують в Україні?

14. Що таке видатки місцевих бюджетів та як вони поділяються?

15. Яка відмінність між загальним та спеціальним фондом місцевих бюджетів?

16. Структура доходів та видатків бюджету розвитку місцевих бюджетів.


Література [4, 19, 21, 39, 47, 52, 61, 62, 70 ].
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка