Ю., Просоленко К. О. Використання інтерактивних методів викладання на кафедрі внутрішньої медицини №1Дата конвертації30.12.2016
Розмір66.2 Kb.
Бабак О.Я., Панченко Г.Ю., Масляєва Л.В., Нестерцова І.А., Зайченко О.Є., КліменкоМ.І., Фролова-Романюк Є.Ю., Просоленко К.О.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ

НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1

Підготовка лікаря в сучасних умовах повинна відповідати як питанням охорони здоров'я, так і суспільства в цілому, при цьому сучасний лікар не тільки повинен бути компетентний в області своїх вузькопрофесійних завдань, але і легко орієнтуватися в питаннях діагностики і лікування, основ доказової медицини, володіти інформацією по міждисциплінарних областях. Від якості медичної освіти залежатиме якість надання медичної допомоги в Україні.

За даними американських вчених, під час лекції учень засвоює всього 5% матеріалу, під час читання - 10%, роботи з відео-аудіоматеріалами - 20%, під час демонстрації - 30%, під час дискусії - 50%, під час практики - 75%, а коли учень навчає інших чи відразу застосовує знання - 90%. Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефективній роботі в колективі [2]. Питання використання інтерактивних методів навчання активно обговорюється у педагогічній пресі [1,3,6].Більшість нових освітніх форматів базуються на принципах активного навчання та взаємодії студентів і викладача. Сьогодні стоїть гостро питання про необхідність зміни ситуації у ВУЗах, ставиться акцент на формування практичних навиків. Так, наприклад, при складанні навчально-методичного комплексу необхідно включати в число завдань не тільки формування знань, але й уміння застосовувати їх на практиці.

В процесі навчання необхідно виділити наступні цілі:

- інтенсифікація процесу навчання, у тому числі за допомогою інтерактивності і використовування інноваційних методів навчання;

- індивідуалізація процесу навчання;

- інтеграція знання;

- інфраструктура освітнього процесу: технічне забезпечення, кадри, мотивація кадрів (матеріальна зацікавленість, кар'єрний ріст).

Зупинимося на інтерактивних методах навчання. Інтерактивність - це здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі діалогу з ким-небудь (людиною) або навіть з чим-небудь (наприклад, комп'ютером). Інтерактивне навчання це особлива, спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Використовування інтерактивної моделі навчання передбачає відтворення життєвих ситуацій і спільне рішення проблем. З об'єкту дії студент стає суб'єктом взаємодії, він сам бере активну участь у процесі навчання. У тих, що навчаються паралельно виробляються і практичні навики.

До освітніх технологій, способів і методів навчання відносяться: дебати, мозковий штурм, ділові і ролеві навчальні ігри, майстер-клас, дискусія типу форум, дискусія, «круглий стіл», метод малих груп, лекція –«прес-конференція», розбір клінічних випадків, підготовка і захист історії хвороби, використовування комп'ютерних навчальних програм, відвідини науково-практичних конферецій, з’їздів, симпозіумів, навчально-дослідна робота студента, проведення предметних олімпіад, підготовка і захист рефератів, курсових робіт. Проте для того, щоб ці методи були ефективними, необхідно використовувати їх вибірково. Зловживання такою методикою знижує її ефективність. Навчальний процес, що опирається на використовування інтерактивних методів навчання, організовується з урахуванням включеності в процес пізнання всіх студентів групи без виключення. Спільна діяльність означає, що кожний вносить свій особливий індивідуальний внесок, в ході роботи йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Створюється середовище освітнього спілкування, яке характеризується відвертістю, взаємодією учасників, рівністю їх аргументів, накопиченням спільних знань, можливість взаємної оцінки і контролю.

Мозковий штурм є ефективним методом залучення всіх студентів у групі до аналізу поставлених завдань. Викладач задає питання всій групі і просить студентів пропонувати різні варіанти. Кожна ідея повинна записуватися концентровано, при необхідності у видозміненій формі. Всі ідеї повинні вітатися, ніяку ідею не можна критикувати або відкидати. Заняття повинні бути обмежені за часом 10-15 хвилинами. Результатом мозкової атаки стає список творчих рішень або варіантів рішення проблеми, яка склалася завдяки участі студентів. Оскільки студентів просять брати активну участь в процесі критичного мислення, вони можуть краще зрозуміти і запам'ятати інформацію, що обговорювалася.

Ролеві ігри - це ефективний метод навчання студентів практичним навикам роботи, оскільки вони базуються на принципі навчання в процесі гри: студентам надається можливість застосувати теорію - те, що вони вивчали на заняттях і по підручниках - на практиці. У діловій грі відтворюється професійна обстановка, подібна за основним суттевим характеристикам з реальною. Використання ролевих ігор на кафедрі внутрішньої медицини № 1 дозволяє моделювати ситуацію лікар-пацієнт, коли один студент виступає в ролі лікаря, а інший в ролі пацієнта. Студент вчиться задавати «правильні питання», щоб поставити діагноз і призначити лікування, інший студент повинен знати симптоми захворювання, щоб розказати їх «лікарю». У діловій грі відтворюються типові, узагальнені ситуації, які учать майбутнього лікаря умінню розговорити пацієнта, зібрати анамнез і поставити правильний діагноз.

Робота в малих групах: серйозне обговорення будь-якого питання неможливо провести у великій аудиторії і за короткий час. Один з кращих способів максимізувати їх участь - це робота у дусі співпраці. Оптимальна кількість учасників 5-7 чоловік. Щоб навчитися працювати в колективі, краще періодично міняти склад груп.

Спрямована дискусія: ключем до обговорення є вміння задавати дискусійні питання. Завдання викладача допомогти групі виділити певну проблему, і спрямувати хід обговорення в сторону прояснення і вирішення цієї проблеми. Використовуючи відповіді і міркування, висловлені студентами, з тим, щоб зробити акцент на правильному положенні, викладач залучає студентів до роботи над матеріалом і підвищує їх зацікавленість в обговорюваному питанні. «Спрямована дискусія» вимагає з боку викладача уміння чітко задавати спрямованість обговорення, плавно міняти хід дискусії, а таож перефразовувати відповідь, додавши йому потрібне забарвлення шляхом розстановки акцентів. Спрямованій дискусії, можна присвятити заняття повністю, а можна вмонтувати і невелику серію питань-відповідей у виступ викладача.

У роботі із студентами, співробітники кафедри внутрішньої медицини № 1, роблять акцент в навчанні на активізацію навчально-пізнавальній діяльності студентів і самостійну роботу – позааудиторну і на практичних заняттях. Орієнтація студентів на розвиток самоосвіти стала особливо актуальною у зв'язку з тим, що Українська система вищої освіти повинна відповідати європейським стандартам в контексті болонського процесу [3]. Досягнення високої якості підготовки фахівців можливо тільки шляхом інтеграції освітньої, наукової та інноваційної діяльності, тому заняття студентами науково-дослідною роботою є невід'ємною частиною освітнього процесу, запорукою якості підготовки фахівців. Ефективним засобом, щоб забезпечити якості підготовки студентів у вузі є залучення їх до науково- дослідницької роботи, що проводиться на кафедрі, до роботи в студентському науковому товаритстві, що сприяє формуванню науково-дослідних компетенцій. Так, на кафедрі внутрішньої медицини № 1 членами студентського наукового гуртка є 27 чоловік, це в основному студенти 5-х курсів. У 2014 році 11 студентів-гуртківців брали активну участь у наукових форумах, які проводилися на базі ХНМУ та ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України», яка є клінічною базою підготовки студентів кафедри:


  • Підсумкова студентська наукова конференція "Актуальні питання клініки внутрішніх хвороб", Харків, 16.04.2014 р.

  • Науково-практична конференція з участю міжнародних спеціалістів, присв’ячена Дню науки "Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики", 15.05.2014 р.

  • 7th International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC), May 15-16th, 2014, Kharkiv

  • міжвузівська конференція молодих вчених та студентів "Медицина третього тисячоліття", Харків, 14 січня 2014 р.

Інноваційні педагогічні технології використовуються співробітниками кафедри не тільки в аудиторній роботі із студентами, але і при організації самостійної роботи студентів у формі підготовки рефератів з презентацією з метою розвитку і поглиблення теоретичних знань .

Головним завданням впровадження інтерактивних форм навчання є підготовка висококваліфікованих, інноваційно орієнтованих фахівців на основі єдиного процесу отримання, розповсюдження і застосування нових знань. Використовуючи інтерактивні методи, ми ставимо перед собою завдання не тільки дати студентам загальні знання, але і сформувати певний рівень умінь і навиків з тим, щоб при роботі вони могли відчувати упевненість в собі і демонструвати зрілість і здоровий глузд. Таким чином, використовування інноваційно-педагогічних технологій в учбовому процесі на кафедрі внутрішньої медицини № 1 відповідає сучасним вимогам високоякісної підготовки лікаря.Список використаної літератури.

  1. Власенко О.М. Використання інтерактивних методів навчання у сучасній вищій школі / О.М. Власенко // Вісник Житомирського державного університету.-2012. - № 64. - C. 94-97.

  2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /І.М. Дичківська; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Слово, 2013. – 447 с.
  3. Іванова-Комарщук О. Корисність інтерактивних методів навчання / О. Іванова-Комарщук // Відкритий урок.-2010.-Режим доступу:http://ru.osvita.ua/publishing/


  4. Носаченко І.М. Інноваційні освітні технології / І.М. Носаченко // Проблеми освіти. – 2005. – С. 7–9.

  5. Ціпан Т. С. Концептуальні засади розвитку вищої школи в єдиному Європейському просторі. / Т.С. Ціпан. – Рівне: РДГУ, 2012.-18 с.

  6. Шамов И.А. Деловая игра в медицинском ВУЗе: пособие для преподавателей / И.А.Шамов, Г.Э. Гаджиев . – Махачкала: ИПЦ ДГМА, 2008. – 56 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка