Я., математика наукове об’єднання учнів «Пошук» Романковецької гімназії. Секція математики.Скачати 490.51 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір490.51 Kb.
1   2   3
Тематика робіт


п/п

Прізвище, ім'я учня

Клас

Тема роботи

К-сть балів

1.

Яковенко Олеся

10-А

Основні методи розв'язування тригонометричних рівнянь.

1

2

3

4

5

Всього

2.

Ясинецька Мар'яна

11

Комплексні числа. Дії з комплексними числами.3.

Костюк Ліна10-А

Симетричні многочлени та їх застосування і елементарній алгебрі.4.


Пшеничко Наталія

10-А

Розв'язування алгебраїчних рівнянь вищих степенів.5.

Пецеля Альона


11-А

Графіки функцій, аналітичний вираз яких містить знак модуля.6.

Хорошенюк Інна11-А

Застосування властивостей функцій до розв'язування рівнянь та нерівності.7.

Бабій

Роксолана6

Подільність чисел. Ознаки подільності чисел
Аспекти (етапи) роботи над проектом

Підготовка науково-дослідницьких робіт учнів-членів та кандидатів у члени МАН України має на меті якісне оновлення змісту позашкільної освіти учнів, створення системи пошуку і підтримки обдарованої молоді для формування наукової еліти.Проект – одна з форм письмового подання результатів індивідуальної роботи учня над обраною науковою темою (проблемою) .

Найчастіше проект готують за результатами роботи над літературними

(науковими) джерелами з проблеми дослідження. У даному випадку він містись короткий виклад змісту одного чи кількох наукових джерел, основні фактичні відомості і висновки, перелік необхідних для подальшої роботи публікацій, а також висновки щодо практичного використання положень авторів.

Написання і подальший захист науково-дослідницьких робіт спрямовані на реалізацію внутрішніх потреб дітей і підлітків у професійному самовизначенні, задоволення їхніх запитів у розкритті здібностей та інтересів.

Звичайно, жодні зі стандартних вказівок, порад не зможуть відповісти на всі запитання стосовно науково-дослідницької роботи. Лише систематичні консультації з учителем, науковим керівником проекту стануть запорукою успішного результату.

Можна виокремити такі важливі аспекти роботи над проектом.Вибір теми. До цього слід поставитися вкрай вдумливо, намагаючись

врахувати всі аспекти теми — актуальність, відповідність проблематиці секції, забезпеченість джерелами і літературою, правильне формулювання теми. Тему слід обирати, враховуючи попередній досвід в обраній галузі знань і наявність наукових джерел для вільного користування. Її треба затвердити у наукового керівника секції. Орієнтовну тематику науково-дослідницьких робіт подано в запропонованій програмі.

План проекту потрібно погодити з науковим керівником. І якщо до плану можна самостійно внести певні корективи, то довільна зміна теми роботи, її назви, хронологічних меж тощо забороняється.

Складання бібліографії використаних джерел. Знайти таку літературу допоможуть систематичні та алфавітні бібліотечні каталоги, бібліографічні покажчики, реферативні наукові журнали тощо.

Зібрані літературні джерела слід розкласти в алфавітному порядку. Крім того, їх доцільно систематизувати згідно з основними питаннями проблеми, над якою ви працюєте.

Усе прочитане фіксується у бібліографії відповідною позначкою, необхідний для роботи текст виписується у вигляді цитат, обов’язково із зазначенням сторінки.

Збір необхідної для дослідження інформації доцільно поєднувати з аналізом прочитаного, а власні думки, які виникають, обов'язково записувати на окремих аркушах-картках.Послідовність пошуку наукової інформації для підготовки тексту проекту наступна:

1. Збір загальної інформації з проблеми, яка визначається, з допомогою


енциклопедій, словників, довідників і підручників.

2. Систематизація та використання знайдених першоджерел для подальшого ознайомлення з проблемою.

3. Пошук наукових оглядів та монографій, ознайомлення з ними і виявлення в них посилань на оригінальну літературу.

4. Систематичний пошук і ознайомлення з публікаціями з обраної проблеми.

5. Вивчення оригіналів наукових робіт і конспектування.

Орієнтовний зміст проекту за наслідками роботи над літературними джерелами має містити:


 • виклад сутності основних положень авторів;

 • аналіз існуючих точок зору на проблему, що розглядається;

* зміст спільних і зіставлення відмінних поглядів чи пропозицій різних авторів;

* виокремлення недосконалих, незрозумілих або дискусійних положень;

*виклад принципово нових положень і підходів;

*висловлення власного ставлення до авторської позиції.Як форма представлення попередніх результатів дослідження з наукової теми (проблеми) проект може містити:

1. Обґрунтування вибору індивідуальної теми (проблеми), її теоретичне і практичне значення.

2. Короткий аналіз публікацій з теми (проблеми), оцінка і висновки на основі проаналізованого матеріалу.

3. Опис особистого досвіду роботи в межах обраної теми (проблеми).

4. Аналіз впливу роботи над темою (проблемою) на наслідки і результати своєї навчальної роботи з предмета.

5. Висновки за наслідками індивідуальної роботи над науковою темою (проблемою).Підготовка проекту передбачає поглиблене вивчення першоджерел, вміння пов'язувати теоретичні положення зі специфікою власного досвіду, вимагає здійснення детального аналізу теоретичних підходів до вирішення проблеми та формулювання практичних висновків.

Проект готується насамперед для себе, щоб мати можливість з його допомогою осмислити і передати ідеї, думки, спільно їх обговорювати. Проект може слугувати основою для усного виступу з елементами імпровізації або ж бути зачитаним дослівно. В останньому випадку особливу увагу слід звернути на стиль викладення матеріалу.

Готуючи текст проекту, доцільно дотримуватись таких загальних вимог:


 • чіткість побудови структури (змісту);

 • логічна послідовність викладу;

 • точність оцінок, що виключає можливість суб'єктивного
  трактування чи двозначне розуміння;

• аргументованість та доказовість висновків;

 • встановлення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними процесами та явищами;

 • за можливості – наочне представлення результатів аналізу

(таблиці, графіки, діаграми тощо).

Після опрацювання літератури і попереднього аналізу зібраних фактів доцільно уточнити чи визначити знов план роботи, погодивши його з науковим керівником. План пошуково-дослідницької роботи теми є ескізом майбутнього дослідження. Він допоможе уявити майбутню роботу композиційно. Складання плану передбачає розробку найважливіших питань досліджуваної проблеми.

Літературне оформлення проекту

Єдиних вимог до зовнішнього оформлення, структури, обсягу, змісту і стилю викладу проектних робіт не існує, проте чинні нормативні

документи встановлюють загальні принципи щодо оформлення таких робіт.

Проектну роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому варіанті (перший варіант). Це дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і доповнення як з ініціативи самого автора, так і в зв'язку зауваженнями керівника.Перший варіант проекту може не претендувати на бездоганне

оформлення, проте і під час його написання необхідно дотримуватися загальних вимог, які полегшать наступне кінцеве оформлення.До таких вимог головним чином належать: написання першого варіанта проекту на окремих аркушах паперу, з однієї сторони, з полями (приблизно 4 см), чорнилом, чітко і розбірливо.

Оскільки проектна робота, як правило, великого обсягу, то практикується розподіл усього матеріалу на змістовні частини, які відокремлюються заголовками. Найбільш поширеним є поділ роботи на розділи і параграфи.

Розділ прийнято нумерувати римськими цифрами, а параграф – арабськими. Параграфи нумеруються окремо в кожному розділі.
Вимоги до змісту наукової роботи


Структура

Вимоги до змісту

Титульний

аркуш


Містить:

 • найменування навчального закладу, де виконано роботу;

 • прізвище, ім'я та по батькові автора;

 • тему наукової роботи;

 • прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника;

 • місто і рік.

Зміст

Містить:

Вступ

(рекомендований обсяг – до двох сторінок)Містить:

 • оцінку сучасного стану завдання чи проблеми, що розв'язується;

 • обґрунтування необхідності здійснення роботи.

Головна частина

(не більше як 10 сторінок)Складається з розділів, у яких вміщено матеріал з досліджуваної теми. Автор роботи повинен робити посилання на авторів та джерело, з якого він брав матеріали.

Висновки

Стислі висновки за результатами виконаної роботи мають складатися з кількох пунктів, що підбивають підсумок виконаної роботи.

Список літератури

Перелік джерел, використаних під час написання роботи.
Види дослідницьких робіт


Форма

Структура

Доповідь

У короткому вступі — науково-практична цінність теми; суть теми, обґрунтовані наукові пропозиції; висновки та пропозиції.

Тези доповіді

Основні положення доповіді; основні висновки та пропозиції.

Наукова стаття

Заголовок; вступні зауваження; стислі дані про методику дослідження; аналіз власних наукових результатів та їх узагальнення; висновки та пропозиції; посилання на літеру.

Науковий зміст

Стислий виклад плану і програми завершених етапів наукової роботи;

значущість здійсненої роботи, її цінність для науки та практики;

детальна характеристика застосованих методів; досягнуті нові;

наукові результати; закінчення, де підбито підсумки дослідження зазначено невирішені питання;

висновки та пропозиції.


Реферат

Вступна частина; основний текст;

заключна частина; список літературиМонографія

Вступ; детальне і всебічне дослідження та розкриття якоїсь однієї з проблем або тем; висновки за кожним розділом; загальний висновок.

Зразки оформлення наукових учнівських робіт

1. Тема роботи:

Ціла та дробова частина числа, властивості, графіки та застосування.

Автор: Шамбра І. В. (10 кл.), нині студент Кам’янець-Подільського аграрного університету економічного факультету

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Мала академія наук України

Чернівецьке територіальне відділення МАН України

Чернівецький національний університет імені Ю . Федьковича

Тема «Ціла та дробова частина числа, властивості, графіки та застосування»

(Робота учня 10 класу Романковецької гімназії Сокирянського району Шамбри Ігоря Валерійовича. Вчитель Харабара Василь Петрович)Зміст роботи

І. ВСТУП

ІІ. ГОЛОВНА ЧАСТИНА

 1. Означення і властивості цілої та дробової частини.

 2. Розв’язування рівнянь з цілою та дробовою частинами .

 3. Розв’язування нерівностей, що містять цілу та дробову частину .

 4. Застосування цілої частини числа при розв’язуванні задач на подільність .

 5. Функції у =[х] та у = {х} їх графіки та властивості .

 6. Побудова графіків функцій зв’язаних з функцією антьє :

а) графік функції у =[f(х)] ;

б) графік функції у =f([х]) .

7. Побудова графіків функцій зв’язаних з функцією у = {x} :

а) графік функції у ={f(х)} ;

б) графік функції у =f({х}) .

ІІІ. ВИСНОВКИ.

ІV. Використана література

Або:


Тема роботи: Класичні середні математики

(Робота учня 11 класу Романковецької гімназії Сокирянського району Шамбри Ігоря Валерійовича. Вчитель Харабара Василь Петрович)

Зміст роботи

І. Вступ.

ІІ. Головна частина.

1. Означення середнього для даних чисел та його види.

2. Середнє арифметичне та його застосування в математиці.

3. Середнє геометричне та приклади його застосування:а) середнє пропорційне двох чисел;

б)відношення золотого перерізу та його властивості.

4. Середнє гармонічне кількох чисел, його властивості та застосування.

5. Середнє квадратичне та його застосування в математиці.

6. Середнє степеневе та зв’язок між класичними середніми математики.

7. Доведення деяких класичних нерівностей, що містять середні.

8. Застосування похідної для доведення нерівностей. Нерівності Ієнсена, Гельдера, Коші-Буняковського.

9. Застосування класичних нерівностей до розв’язування геометричних задач на максимум та мінімум .

ІІІ. Висновки.

ІV. Використана література

2. Тема роботи:

Деякі чудові криві , які мають застосування у фізиці та техніці

Автор: Дейнега В.О. (11кл.) – студент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, факультет прикладної математики

Зміст

Вступ ……………………………………………… 3

Основна частина

Розділ І. Системи координат в геометрії ………………………………………4а) прямокутна декартова система координат;

б) косокутна система координат;в )полярна система координат.

Розділ 2. Еліпс …………………………………………………………………... 8а) означення еліпса та його рівняння;

б) способи побудови;

в) приклади застосування в техніці.

Розділ 3. Гіпербола ……………………………………………….…………... 14а) означення гіперболи та її рівняння;

б) способи побудови;

в) приклади застосування гіперболи.

Розділ 4. Парабола ……………………………………………………………. 18а) означення параболи, її рівняння та способи

побудови;б) застосування параболи в техніці.

Розділ 5. Спіраль Архімеда ………………………………………………….. 22а) утворення кривої, її рівняння та властивості;

б) застосування властивостей спіралі Архімеда.

Розділ 6. Логарифмічна спіраль …………………………………………….26а) утворення кривої, її рівняння та властивості;

б) застосування властивостей логарифмічної

спіралі.


Розділ 7. Слимак Паскаля ………………………………………………….. 30

а) утворення кривої, її рівняння та вигляд;

б) застосування властивостей слимака Паскаля.
Висновки ………………………………………………………………… 33

Список джерел та літератури ……………………………………………… 36


 1. Тема роботи:

Симетричні многочлени та їх застосування в елементарній алгебрі.

Автор: Костюк Л. С. – учениця 10 класу Романковецької гімназії Сокирянського району

Науковий керівник: Харабара В. П., вчитель математики, Заслужений вчитель України
Зміст

Вступ ……………………………………………………………………. 3

Основна частина

1. Основні поняття теорії симетричних многочленів ………………... 7

2. Основна теорема про симетричні многочлени …………………….. 8

а) вираження степеневих сум через елементарні симетричні

многочлени ……………………………………………………… 10

б) доведення основної теореми про симетричні многочлени …… 12

в) теорема єдиності та формула Варінга ……………………….. 14

3. Застосування симетричних многочленів до

розв’язування задач елементарної алгебри …………………. 16

а) розв’язування систем рівнянь …………………………… 16б) розв’язування симетричних та зворотних рівнянь …….. 29

Висновки ………………………………………………………………. 41

Список джерел та літератури…………………………………………. 43

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка