Я., математика наукове об’єднання учнів «Пошук» Романковецької гімназії. Секція математики.Скачати 490.51 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір490.51 Kb.
  1   2   3


НМЦ природничо-математичних дисциплін ІППО Чернівецької області, Біляніна О.Я., МАТЕМАТИКА
Наукове об’єднання учнів «Пошук» Романковецької гімназії. Секція математики. (Керівник секції Харабара В.П.)
Анотація статті. Наукове об’єднання учнів «Пошук» Романковецької гімназії. Секція математики. (Керівник секції Харабара В.П.)

Передовий педагогічний досвід: навчально-методичний матеріал для вчителів математики/ О.Я. Біляніна, Л.М.Урсатій, В. П. Харабара.
Поданий матеріал рекламує організацію науково-дослідницької роботи серед старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах.

На основі досвіду вчителів математики Романковецької гімназії Сокирянського району Чернівецької області демонструємо Вам роботу наукового об’єднання школярів разом з усією нормативною базою.

Сподіваємося, що матеріали будуть корисними для науковців МАН, вчителів, методистів, студентів педагогічних вузів – усім, хто пов’язаний із педагогічною діяльністю.Концепція Наукового об’єднання учнів «Пошук» Романковецької гімназії. Секція математики. (Керівник секції Харабара В.П.)

Сучасна система шкільної освіти в Україні орієнтована на входження в світовий освітній простір. Реформування шкільної освіти відбувається на принципах гуманізації та демократизації. При цьому впроваджується варіативність у виборі форми і методу навчання. У школах поступово впроваджуються нові організаційні форми позакласної роботи з учнями (курси за вибором, спецкурси, факультативи, наукові об’єднання учнів та ін.). Все більше педагогів працюють над шляхами визначення індивідуальності, самобутності, самоцінності кожного учня, спираючись на прогресивні ідеї особистісно-орієнтованого навчання. Тільки в такий спосіб можна забезпечити розвиток кожної дитини, як індивіда, який має неповторний суб’єктний досвід. Адже особистість повинна бути розвиненим суб’єктом зовнішньої і внутрішньої діяльності, бути здатною до особистісного самовизначення і саморозвитку, вміти ставити перед собою цілі, знаходити і вибирати найбільш раціональні способи досягнення цих цілей.

Створення наукового обєднання учнів «Пошук» у Романковецькій гімназії розширило можливості спілкування педагогів із здібними дітьми. Діє наукове обєднання п’ять років. Включає секції «Математика», «Хімія» та «Екологія». Керують науковим обєднанням досвідчені вчителі гімназії. До роботи в секції «Математика» залучаються старшокласники. Саме учні 9-11 класів мають відповідний багаж математичної підготовки та навички самостійної роботи. На основі цих знань під керівництвом вчителя вони їх розширюють та поглиблюють. У таких спосіб математичні знання і практичні навички учнів сприяють розвитку їх творчих здібностей та підвищують їх пізнавальний інтерес.

Зарахування у секцію здійснюється за бажанням учня та згідно з написаною ним заявою (це привчає учнів до виконання певних угод, діловодство тощо). Робота секції планується на рік. Після того, як уточнився склад секції, проводиться засідання, на якому учні ознайомлюються з наперед розробленою тематикою наукових робіт і вибирають тему, над якою будуть працювати в цьому навчальному році. Тематика робіт найчастіше тісно пов’язана з програмовим курсом математики або спеціалізованим курсом, з питаннями прикладного характеру.Основне завдання секції математики наукового об’єднання школярів полягає в тому щоб враховуючи інтереси та нахили учнів, розширити і поглибити вивчення програмного матеріалу, ознайомити їх з деякими загальними ідеями математики як науки, привчити їх самостійно працювати з додатковою та довідковою літературою, Інтернетом, робити математичні висновки та узагальнення, знаходити застосування математики у практичній діяльності людини.

Форми роботи секції: консультації з обраної теми та практикуми з розв’язування задач; робота з літературою та написання учнівських наукових робіт; підготовка до олімпіад та заслуховування чорнових варіантів робіт і їх корекція, захист написаних робіт та ін.

Основні вимоги до учнівських наукових робіт зводяться до наступного: осмислений виклад математичних фактів, точний і логічно грамотний виклад матеріалу, самостійність і творчий підхід до висвітлення проблеми та дотримання вимог оформлення роботи.

У другому семестрі, коли роботи учнів написані та відкоректовані, проводяться гімназійні наукові конференції учнів, на які виносяться більш значущі та змістовніші роботи. Такі конференції проводить оргкомітет, до складу якого входять: керівник секції, керівник методичного об’єднання вчителів математики та представник адміністрації гімназії. Підготовку учнів до виступів на конференції здійснюється на заняттях секції та в індивідуальному порядку.

Після проведення таких конференцій підводиться підсумки, учнів, роботи яких найбільш змістовні, і тих, які успішно виступили, адміністрація закладу заохочує. Під час таких конференцій визначається робота, з якою учень гімназії буде виступати на районному чи обласному конкурсі захисту учнівських науково-дослідницьких робіт.

Слід відзначити, що в процесі написання роботи та під час підготовки до конференції учні показують активну самостійну роботу з математичною науково-популярною літературою, користуються Інтернетом. У них формуються вміння і навички осмисленого сприйняття отриманої інформації, розвивається математична творчість.

Під час виступів на конференціях учні демонструють багатогранність своїх інтересів, прагнення глибоко і в повній мірі розібратися в проблемі, яка їх зацікавила. Вони демонструють широкі можливості застосування математики в житті, у розв’язанні важливих прикладних задач, а також красу та логічну стрункість математики.

Систематична і планомірна позакласна робота вчителя і учнів, зокрема такі її форми, як спеціалізовані курси, наукові об’єднання, конкурси-захисти учнівських наукових робіт є важливим стимулом самостійної творчої роботи учнів, одним зі шляхів формування стійкого інтересу до вивчення математики.

Результатом такої роботи є те, що учні гімназії Шамбра Ігор, Денега Вадим, Костюк Ліна уже п’ять років поспіль посідають ІІІ місце в другому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської МАН, наукових товариств, об’єднань. Роботи на теми «Ціла і дробова частина числа», «Класичні середні математики» (автор Шамбра І., 2006, 2007 р.), «Деякі чудові криві, які мають застосування у фізиці та техніці» (автор Денега В., 2008 р.), «Симетричні многочлени та їх застосування в елементарній алгебрі» (автор Костюк Л., 2009 р.) відзначені журі конкурсу як найбільш змістовні та оригінальні за своєю тематикою.

Статут наукового об’єднання учнів

Романковецької гімназії
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Науково-дослідницьке об'єднання охоплює всіх учнів, які виявляють бажання поглиблювати та вдосконалювати свої знання у певних галузях науки, техніки, мистецтва, розширювати свій світогляд, набувати навичок творчої науково-дослідницької, пошукової діяльності під керівництвом викладачів гімназій, шкіл, діячів науки і культури та інших фахівців.

Завдання об'єднання:

• підвищення соціального статусу знань;

• формування в учнів прагнення до глибокого вивчення соціально-гуманітарних, природничих наук, до наукової та пошукової роботи;

• оволодіння учнями методами і прийомами науково-дослідницької роботи;

• сприяти ефективності профорієнтації випускників навчальних закладів.

II. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ'ЄДНАННЯ

Членами науково-дослідницького об'єднання можуть бути учні 8 -11 класів, які мають схильність до наукових досліджень і виявили бажання працювати в об'єднанні.

Зарахування учнів до наукового об'єднання здійснюється на основі письмової заяви.

Члени наукового об'єднання зобов 'язані:

- виконувати вимоги цього Статуту;

- брати активну участь у роботі об'єднання;

- оволодівати навичками науково-дослідницької роботи;

- вести наукову роботу в одній із секцій об'єднання;

- пропагувати серед школярів наукові знання, досягнення наук;

- допомагати учнівським колективам у проведенні конкурсів, наукових конференцій тощо;

- щорічно звітувати про свою роботу на засіданнях секцій наукового об'єднання.

Члени науково-дослідницького об'єднання мають право:- брати участь у роботі однієї чи декількох секцій об'єднання;

- вибирати і бути обраним в Раду об'єднання;

- користуватися публікаціями і роботами інших членів обладнання;

- одержати оцінку своєї творчої роботи від Ради об'єднання, наукового керівника;

- брати участь у конкурсах, семінарах різного рівня акредитації;

- за клопотанням Ради звільнятися від шкільної практики, замінюючи її на роботу в лабораторіях та участь у наукових експедиціях, спеціалізованих табірних зборах тощо;

- за активну роботу в науковому об'єднанні і творчі досягнення члени об'єднання можуть бути представлені до заохочення.

ІІІ. СТРУКТУРА ОБ'ЄДНАННЯ.

Основою наукового об'єднання є секції, які формуються відповідно до інтересів учнів. Вищим органом с сесія всіх членів об'єднання, яка проводиться один раз на рік. Сесія визначає завдання об'єднання, підводить підсумок, заслуховує звіти секцій чи членів об'єднання, обирає Раду об'єднання, приймає рішення щодо діяльності об'єднання.

Для рішення організаційних питань між сесіями обирається Рада об'єднання. В її функції входять координація діяльності секцій по галузях знань, організація конференцій, виставок творчих робіт та інше.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ОБ'ЄДНАННЯ

Роботу секції організовує викладач загальноосвітнього закладу, закріплений наказом відділу освіти. Керівником науково-дослідницької роботи може бути викладач школи або фахівці відповідної галузі науки із науково-дослідницьких організацій, вищих учбових, закладів культури тощо.

Загальне керівництво науковою роботою об'єднання здійснює координаційно-методична рада.

Наукові об'єднання мають організовувати свою діяльність у формі:

- регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів;

- колективної роботи творчих груп під керівництвом спеціалістів;

- конференції, зльотів і конкурс і виставок творчих робіт учнів;

- олімпіад і турнірів з різних галузей знань.V. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Головним джерелом фінансування навчально-виховної, господарської діяльності, соціального розвитку колективу наукового об'єднання, оплати праці його працівників є кошти державного бюджету.

Додатковим джерелом фінансування наукового об'єднання можуть бути фонди різних відомств, організацій, регіональні фонди, добровільні внески підприємців, установ, організацій, окремих осіб, а також кошти, одержані за рахунок госпрозрахункової діяльності.
Авторська програма наукового об’єднання школярів (секція математика)

Автор: Харабара Василь Петрович – вчитель математики Романковецької гімнозії, вчитель-методист, Заслужений вчитель України

Програму розглянуто на засіданні ради РМК відділу освіти Сокирянської райдержадміністрації (протокол № 4 від 25.12.2008р., голова методичної ради Л. Перепелюк) та Схвалено Вченою радою ОІППО (Протокол №2 від 25.06.2009р.)
Пояснювальна записка програми

Математика є унікальним засобом формування не лише освітнього, але й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. водночас математична підготовка випускників має забезпечувати повноцінну їх участь в повсякденному житті та практичній діяльності. Тому останнім часом для покращення рівня математичної культури та розвитку математичних здібностей учнів у школах поступово впроваджуються нові організаційні форми позакласної роботи: курси за вибором, спецкурси, факультативи, наукові об'єднання школярів та інше.

Такі форми роботи особливо ефективні з творчо обдарованою молоддю, з учнями, які мають нахил до вивчення певної групи предметів
(гуманітарних, природничих, фізико-математичних та інших дисциплін).

Урок є основною формою навчальної діяльності школярів. Однак через ряд об'єктивних факторів вчитель не завжди встигає приділити належну увагу учням, які цікавляться математикою у більш широкому плані, та формувати в них навички дослідницької й пошукової роботи. Вирішувати такі проблеми покликані наукові об'єднання школярів.

Рекомендована програма розрахована на два роки для учнів 9-11 класів. Ці учні вже мають певний багаж математичної підготовки та достатні навички самостійної праці. На основі цього під керівництвом вчителя вони розширюють і поглиблюють математичні знання та практичні навички, розвивають свої творчі здібності та пізнавальний інтерес.

Пропонована програма складена відповідно до вимог державного стандарту загальної середньої освіти, відповідає принципу наступності навчального матеріалу, програмам для загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечує його науковість та доступність.

Оскільки зміст програми майже відповідає загальноосвітній програмі з математики, то керівник секції на заняттях, тільки поглиблює теоретичний матеріал та доповнює його дослідницькими та прикладними задачами.

У програмі подається орієнтовне тематичне планування. Проте, враховуючи різну кількість годин, що виділяється на наукову роботу в інших школах, керівник секції може зробити корекцію такого планування згідно виділеним часом.

Основна мета секції «МАТЕМАТИКА» наукового товариства школярів: підвищити рівень математичної культури учнів; формувати навички та вміння пов'язувати теоретичні положення зі специфікою власного досвіду, здійснювати детальний аналіз математичних підходів до вирішення певної проблеми і на основі цього формулювати аргументовані практичні висновки.

Досягнення зазначеної мети має бути забезпечене виконанням наступних завдань:

– розширити і поглибити вивчення програмового матеріалу;

– знайомити учнів з деякими сучасними математичними ідеями та дослідженнями;

– формувати навички роботи з першоджерелами, Інтернетом, додатковою та довідковою літературою;

– вчити учнів створювати математичні моделі, які описують реальні

явища і процеси з практичної діяльності людини;

– формувати навички та вміння розв'язувати дослідницькі задачі,

робити узагальнення та відображати власну позицію дослідника.

Заняття секції проводяться з використанням як традиційних, так і нетрадиційних форм і методів навчання: лекцій, семінарів, консультацій, практикумів з розв'язування задач, робота з літературою, написання учнівських науково-дослідницьких робіт та участь у їх захисті, індивідуальних занять та ін.

Напрямами дослідницької та пошукової роботи учнів можуть бути:

– дослідження окремих питань математики як теоретичного, так і практичного характеру;

– створення математичних моделей задач, що випливають з практичної діяльності людини;


  • дослідження міжпредметних зв'язків математики;

  • створення комп'ютерних програм;

  • наукові аспекти історії математики та ін.

Впродовж навчального року кожен член секції працює над певною проблемою. Результатом цієї роботи має бути реферат або науково-дослідницька робота на вибрану тему.

Основні вимоги до учнівських робіт зводяться до наступного: осмислений виклад математичних фактів, точний і логічно-грамотний виклад матеріалу, самостійність і творчий підхід до висвітлення вибраної теми та дотримання єдиних вимог до оформлення робіт.

Вкінці програми вказується використана література та література для учнів та вчителів, подається орієнтована тематика науково-дослідницьких робіт учнів.

Зміст програми

(З год. на тиждень, всього 105 год.)

теми
Зміст навчального матеріалуКілкість

годин

Примітка

Тема 1.

Алгебраїчні рівняння та нерівності вищих степенів. Многочлен та його корені. Розкладання многочленна на множники.

11Многочлени від однієї змінної. Ділення многочленів. Схема Горнера. Корені многочленна. Теорема Безу та узагальнена теорема Вієта.


Методи розв'язування алгебраїчних рівнянь та нерівностей вищих степенів. Симетричні та зворотні рівняння. Розв'язування рівнянь та нерівностей з параметром. Дослідницькі задачі.Тема

2.

Тригонометричні та обернені тригонометричні функції.

12Тригонометричні функції числового аргументу, дослідження їхніх властивостей та побудова графіків.


Існування та неперервність оберненої функції. Функції , їхні властивості та графіки.


Використання властивостей тригонометричних та обернених тригонометричних функцій до розв'язування задач дослідницького характеру.


Методи розв'язування тригонометричних рівнянь та нерівностей.Тема 3.

Степенева функція.

10Корінь п-го степеня та його властивості. Перетворення коренів. Степінь з раціональним показником та його властивості. Узагальнення поняття степеня.


Степенева функція та її властивості.


Ірраціональні рівняння і нерівності. Системи ірраціональних рівнянь.


Методи розв'язування ірраціональних рівнянь, нерівностей та їх систем.Тема 4.

Показникова і логарифмічна функції.

12Означення степеня з дійсним показником


Показникові функція, її властивості та графік.


Логарифмічна функція, її властивості та графік.


Основна логарифмічна тотожність. Властивості логарифмів.


Дослідницькі задачі на використання властивостей показникової та логарифмічної функцій.


Методи розв'язування показникових та логарифмічних рівнянь, нерівностей та їх систем.Тема 5.

Границя та неперервність функції.

10Поняття границі числової послідовності.

Властивості границь.
Означення границі функції в точці. Властивості функцій, що мають границю в точці. Властивості границь функції. Перша важлива границя .


Неперервність функції. Означення непевності функції в точці. Операції над неперервними функціями. Властивості функцій неперервних на відрізку. Теорема Вейєрштрасса. Використання властивостей неперервних функцій до розв'язування рівнянь та нерівностей. Метод інтервалів.Тема 6.

Похідна та її застосування.

12Поняття похідної. Диференційованість функції. Диференціал функцій. Неперервність диференційованої функції. Таблиця похідних елементарних. Правила диференціювання складеної та оберненої функцій.


Число е. Натуральні логарифми. Друга важлива границя .


Похідна показникової функції та логарифмічної функції.


Застосування похідної до дослідження функції та побудови її графіка, до розв'язування задач прикладного характеру з фізики.Тема

7.

Первісна та інтеграл.

12Первісна та її властивості. Основні методи інтегрування: метод розкладання, метод підстановки, метод інтегрування частинами.


Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл. Формула Ньютона - Лейбніца.


Застосування визначеного інтегралу до розв'язування геометричних задач на обчислення площ та об'ємів.


Застосування визначеного інтегралу до розв'язування задач з фізики.


Наближені обчислення визначених інтегралів: метод прямокутників, трапецій та парабол.Тема 8.

Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей.

11Основні правила комбінаторики. Перестановки, розміщення та комбінації без повторень.


Перестановки розміщення та комбінації з повторенням елементів.


Формула Ньютона. Властивості розкладу бінома п-го степеня за формулою Ньютона.


Метод математичної індукції.


Ймовірність випадкової події. Обчислення ймовірностей. Поняття про центр розподілу ймовірностей (математичні сподівання). Умовні ймовірності.


Залежні і незалежні події. Ймовірність добутку і суми подій. Формула Бернуллі.Тема 9.

Геометричний матеріал.

15Планіметричні задачі на обчислення, доведення та побудову.


Системи координат. Декартові системи координат. Полярна система координат.


Рівняння ліній. Побудова графіків функцій в полярній системі координат.


Многогранники. Побудова перерізів многогранників методом слідів та методом внутрішнього проектування.


Розв'язування геометричних задач на дослідження


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка